Programowanie dynamicznePobieranie 36.83 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar36.83 Kb.
Ćwiczenie 3

Programowanie dynamiczne


[źródło: „Wprowadzenie do algorytmów”, T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L.Rivest, Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa, 2001; „Złożoność obliczeniowa problemów kombinatorycznych”, Jacek Błażewicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1988].
13.05.2007


I. Programowanie dynamiczne (optymalizacja dynamiczna) jest pewnym rozszerzeniem strategii „dziel i zwyciężaj”. „Programowanie” oznacza w tym kontekście tabelaryczną metodę rozwiązywania problemów, a nie pisanie programów komputerowych. Wiemy, że w algorytmach typu „dziel i zwyciężaj” dzieli się problem na niezależne podproblemy, rozwiązuje je rekurencyjnie, a następnie łączy się rozwiązania wszystkich podproblemów w celu utworzenia rozwiązania pierwotnego problemu. Programowanie dynamiczne można stosować wtedy, kiedy podproblemy nie są niezależne, tzn. kiedy podproblemy mogą zawierać te same podpodproblemy. Wtedy algorytm typu „dziel i zwyciężaj” wykonuje więcej pracy niż to w istocie jest konieczne, wielokrotnie bowiem rozwiązuje ten sam podproblem. W algorytmie opartym na programowaniu dynamicznym rozwiązuje się każdy podproblem tylko raz, po czym zapamiętuje się wynik w odpowiedniej tabeli, unikając w ten sposób wielokrotnych obliczeń dla tego samego podproblemu.

Programowanie dynamiczne jest zwykle stosowane do problemów optymalizacyjnych. W tego typu zagadnieniach możliwych jest wiele różnych rozwiązań. Z każdym rozwiązaniem jest związana pewna liczba (koszt). Rozwiązanie optymalne to takie, które ma optymalny (minimalny lub maksymalny) koszt. Może być wiele rozwiązań optymalnych, wszystkie o tym samym optymalnym koszcie.

Proces projektowania algorytmu opartego na programowaniu dynamicznym można podzielić na cztery etapy:


  1. Scharakteryzowanie struktury optymalnego rozwiązania.

  2. Rekurencyjne zdefiniowanie kosztu optymalnego rozwiązania.

  3. Obliczenie optymalnego kosztu metodą wstępującą (ang. bottom-up) – czyli rozpoczynając od najmniejszych podproblemów, rozwiązywać coraz większe, wykorzystując zapamiętane rozwiązania mniejszych.

  4. Konstruowanie optymalnego rozwiązania na podstawie wyników wcześniejszych obliczeń.

Etapy 1-3 stanowią trzon rozwiązania problemu za pomocą programowania dynamicznego. Jeżeli interesuje nas tylko koszt rozwiązania optymalnego, to etap 4 można pominąć. Jeżeli mimo wszystko wykonujemy etap 4, to często wygodnie jest zapamiętywać dodatkowe informacje w etapie 3, co niejednokrotnie znacznie ułatwia zrekonstruowanie optymalnego rozwiązania.
II. Algorytmy zachłanne

Algorytmy służące do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych polegają zwykle na podejmowaniu ciągu decyzji – w każdym kroku należy wybrać jedną z wielu możliwości. Dla wielu takich problemów istnieją prostsze i bardziej efektywne algorytmy. Są to algorytmy zachłanne.Algorytm zachłanny ( ang. greedy algorithm) wykonuje zawsze działanie, które wydaje się w danej chwili najkorzystniejsze. Wybiera zatem lokalnie optymalną możliwość w nadziei, że doprowadzi ona do globalnie optymalnego rozwiązania.

Algorytmy zachłanne są dość skuteczne i dają dobre rezultaty dla szerokiej gamy problemów.

Algorytmy, które można traktować jako zastosowanie metody zachłannej: algorytm wyznaczania minimalnego drzewa rozpinającego, algorytm Dijkstry znajdowania najkrótszych ścieżek z ustalonego wierzchołka w grafie oraz heurystyczny algorytm zachłanny Chvátala dla problemu pokrycia zbioru.


1. Problem kasjera

Problem


Kasjer ma wydać resztę, będącą dowolną kwot między 0,01$ a 0,99$, przy użyciu minimalnej liczby monet.

Rozwiązanie oparte na algorytmie zachłannym


Najpierw używamy monety o największej dopuszczalnej wartości, redukując w ten sposób problem do wypłacenia mniejszej kwoty.

Przykład


Aby wydać 0,94 $, kasjer wypłaci:

- półdolarówkę (zostawiając do zapłacenia 0,44 $), następnie

- ćwierćdolarówkę (zostaje 0,19 $),

- dziesięciocentówkę ( zostaje 0,09 $),

- pięciocentówkę (zostaje 0,04 $) i w końcu

- cztery jednocentówki

W sumie kasjer wypłaci osiem monet. Jest to minimalna liczba i faktycznie algorytm zachłanny jest optymalny dla monet amerykańskich.

Jak jest dla innych systemów monetarnych? (Dla zainteresowanych)
2. Problem wyboru zajęć

Problem


Dany jest zbiór S = {1,2,....n} składający się z n proponowanych zajęć, do których mają być przydzielone zasoby, takie jak na przykład sala wykładowa, w której może się odbywać w danej chwili tylko jedno z tych zajęć. Każde zajęcia maj swój czas rozpoczęcia si oraz czas zakończenia fi , takie, że si ≤ fi . Jeżeli zajęcie o numerze i zostanie wytypowane, to zajmuje zasób przez prawostronnie otwarty przedział czasu [si , fi) . Zajęcia o numerze i oraz j zgodne, jeśli przedziały [si , fi) , i [sj , fj), nie zachodzą na siebie ( czyli si ≥ fj lub sj ≥ fi).

Problem wyboru zajęć polega na wyborze największego podzbioru parami zgodnych zajęć .

Rozwiązanie


Bez utraty ogólności zakładamy, że zajęcia są uporządkowane ze względu na czas zakończenia:

f1 ≤ f2 ≤ ... ≤ fn

Jeżeli powyższe założenie nie jest spełnione, to przed realizacją algorytmu należy posortować ciąg czasów zakończenia (optymalny koszt sortowania O(nlogn).

W poniższej procedurze zakładamy, że s i f są reprezentowane jako tablice.

GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR(s, f )

1 n length[s]

2 A ← {1}

3 j ← 1

4 for i← 2 to n

5 do if sifj

6 then AA  {i}

7 j ← i

8 return A

Wynikiem powyższej procedury jest zbiór A zawierający numery zajęć. Zmienna j

zawiera ostatnio dodane do A zajęcie.Przykład


Powyższy schemat ilustruje działanie procedury ACTIVITY_SELECTOR na 11- elementowym zbiorze zajęć. Każdy poziomy rząd na rysunku odpowiada jednej iteracji pętli "for" w wierszach 4-7. Strzałka w lewo wskazuje zajęcia odrzucone, strzałka w prawo - zajęcia wybrane i dodane do zbioru A. Zajęcia włączone do zbioru A zostały zacieniowane, a zajęcie i (białe na rysunku) jest aktualnie rozpatrywane. Jeżeli czas rozpoczęcia si zajęcia i jest wcześniejszy niż czas zakończenia fj zajęcia ostatnio dodanego do A (strzałka między nimi wskazuje na lewo), to zostaje ono odrzucone. W przeciwnym razie (strzałka go góry lub w prawo) zostaje ono wybrane i dodane do zbioru A.


Ponieważ zajęcia są rozpatrywane w porządku rosnącego czasu zakończenia fj jest zawsze największym czasem zakończenia zajęcia należącego do A, tj.

fj = max {fk : k є A}
W wierszach 2-3 jest wybierane zajęcie 1, jednoelementowy zbiór {1} staje się wartością zmiennej A, a zmiennej j zostaje przypisany numer tego zajęcia. W wierszach 4-7 są kolejno rozpatrywane wszystkie zajęcia i; każde z nich zostaje dołączone, jeżeli jest zgodne ze wszystkimi dotychczas dołączonymi zajęciami. Aby stwierdzić, czy zajęcie i jest zgodne z każdym zajęciem ze zbioru A, wystarczy zgodnie z powyższym równaniem sprawdzić (wiersz 5), czy jego czas rozpoczęcia si nie jest wcześniejszy niż czas zakończenia fj zajęcia ostatnio dodanego do A. Jeśli zajęcie i jest zgodne, to w wierszach 6-7 zostaje ono dodane do zbioru A oraz jest aktualizowana wartość j. Procedura GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR jest dość efektywna. Zakładając, że dane wejściowe są uporządkowane rosnąco według zakończenia zajęcia, GREEDY-ACTIVITY-SELECTION wyznacza maksymalny podzbiór zajęć z n-elementowego zbioru S w czasie (n)

Zajęcie wybierane przez GREEDY-ACTIVITY-SELECTION ma zawsze najwcześniejszy czas zakończenia wśród zajęć, które mogą być dołączone bez zakłócenia zgodności zbioru A. Ten wybór jest „zachłanny” w tym sensie, że pozostawia intuicyjnie możliwie najwięcej swobody przy wyborze pozostałych zajęć. Jest tak, bo wybór taki maksymalizuje ilość nie zajętego czasu po jego dokonaniu.Koszt czasowy


Zakładając, że dane wejściowe są uporządkowane rosnąco według czasów zakończenia zajęć , procedura ACTIVITY_SELECTOR dla n-elementowego zbioru zajęć działa w czasie Q(n).
Zajęcia wybierane przez GREEDY-ACTIVITY-SELECTOR maja zawsze najwcześniejszy czas zakończenia wśród wszystkich zajęć. Po wybraniu wszystkich zajęć ze zbioru A pozostaje maksymalna ilość nie zajętego czasu.


3. Ogólne własności metody zachłannej
Jak przekonać się, czy zastosowanie strategii zachłannej daje optymalne rozwiązanie problemu?
Problemy, dla których może być zastosowana strategia zachłanna mają dwie cechy charakterystyczne:

· własność wyboru zachłannego,

· własność optymalnej podstruktury.
a) Własność wyboru zachłannego

Jeżeli wybory "lokalne" są optymalne, to wybór "globalny" (ostateczny) jest optymalny.

Różnica między strategią zachłanną a programowaniem dynamicznym polega na tym, że w programowaniu dynamicznym w każdym kroku podejmowane są decyzje, których wybór zależy od rozwiązań podproblemów. W algorytmie zachłannym wybory są podejmowane jako najlepsze (z punktu widzenia zadania) w danej chwili. Wybory podejmowane w algorytmie zachłannym nie są zależne od wyborów przeszłych, w przeciwieństwie do wyborów podejmowanych przy strategii programowania dynamicznego. Można formalnie udowodnić (stosując metodę indukcji), że dany problem ma własność wyboru zachłannego.
b) Własność optymalnej podstruktury

Problem ma własność optymalnej podstruktury, jeżeli optymalne rozwiązanie jest funkcją optymalnych rozwiązań podproblemów. Ta własność jest również spełniona dla problemów rozwiązywalnych metodą programowania dynamicznego. Na przykład dla problemu wyboru zajęć własność optymalnej podstruktury polega na tym, że: Jeżeli optymalne rozwiązanie A tego problemu rozpoczyna się od zajęć o numerze 1, to A' = A \{1} jest optymalnym rozwiązaniem problemu optymalnego wyboru zajęć dla zbioru S' = { i є S: si ≥ f1}.
Przykład:

[źródło: „Złożoność obliczeniowa problemów kombinatorycznych”, Jacek Błażewicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1988].PROBLEM PLECAKOWY

Problem optymalizacyjny. Parametrami są: skończony zbiór elementów A = {a1, a2, ...,an}, z których każdy ma określony rozmiar s(ai) i wartość w(ai) є N oraz pojemność b plecaka (N oznacza zbiór liczb całkowitych dodatnich). Rozwiązaniem jest taki podzbiór elementówA’ A, który maksymalizuje łączną wartość wybranych elementów przy warunku nieprzekroczenia dopuszczalnej pojemności, czyli .
Odpowiadający temu problemowi optymalizacyjnemu decyzyjny problem plecakowy można przedstawić w następujący sposób:

Parametry: Skończony zbiór elementów A = {a1, a2, ...,an}, rozmiar s(ai) oraz wartość w(ai) dla każdego elementu ai є N , stałe b oraz y.

Pytanie: Czy istnieje podzbiór A’ A, taki że:


Jeden z konkretnych problemów w tym ostatnim przypadku jest określony przez zbiór A składający się z pięciu elementów o rozmiarach wynoszących odpowiednio 5, 3, 2, 4, 3 i wartościach 3, 4, 2, 6, 1 oraz przez pojemność b = 10 i stałą y = 12. Odpowiedź brzmi „Tak”.
Dyskretny problem plecakowy

Złodziej rabujący sklep znalazł n przedmiotów; i-ty przedmiot ma wartość ci złotych i waży wi kilogramów, gdzie ci i wi są nieujemnymi liczbami całkowitymi. Dąży on do zabrania jak najwartościowszego łupu, ale do swojego plecaka nie może wziąć więcej niż W kilogramów. Złodziej nie może dzielić przedmiotów (zabrać do plecaka tylko część wybranego przedmiotu) ani wielokrotność przedmiotu. Interesuje nas odpowiedź na pytanie: Jakie przedmioty z puli n wybranych przedmiotów może zabrać złodziej, przy wymienionych wyżej ograniczeniach.


Dyskretny problem plecakowy nie może być rozwiązany metodą zachłanną.


  • Czy dyskretny problem plecakowy ma własność wyboru zachłannego?

Odpowiedź : NIE

Kontrprzykład

Dane: n=3. Zbiór wybranych przedmiotów składa si z następujących elementów:

- Przedmiot 1 waga 10 kg i wartość 60 zł

- Przedmiot 2 o waga 20 kg i wartość 100 zł

- Przedmiot 3 o waga 30 kg i wartość 120 zł

Plecak ma maksymalną pojemność 50 kg.
Kryterium wyboru przy zastosowaniu metody zachłannej jest cena jednostkowa, czyli cena 1 kg przedmiotu. Według tego kryterium najwyższą cenę jednostkową ma :

- Przedmiot 1 (6 zł/kg),

- Przedmiot 2 (5 zł/kg),

- Przedmiot 3 (4 zł/kg).

i to właśnie Przedmiot 1 zostałby wybrany jako pierwszy. Następny wybrany byłby Przedmiot 2. Do plecaka nie trafiłby Przedmiot 3, ponieważ wszystkie trzy przedmioty mają za dużą wagę łączną (60 kg). Rozwiązanie polegające na wyborze Przedmiotu 1 i Przedmiotu 2 nie jest optymalne. Rozwiązaniem optymalnym jest natomiast wybór Przedmiotu2 i Przedmiotu 3 (łączna waga wynosi 50 kg, łączna warto 220 zł).


  • Czy dyskretny problem plecakowy ma własność optymalnej podstruktury?

Odpowiedź : TAK.
Dyskretny problem plecakowy wykazuje cechę optymalnej podstruktury. Rozważmy najwartościowszy ładunek plecaka o masie nie większej niż W. Jeżeli usuniemy z tego ładunku przedmiot j o wadze wj, to pozostający ładunek jest najwartościowszym zbiorem przedmiotów o wadze nie przekraczającej W - wj, jakie złodziej może wybrać z n-1 oryginalnych przedmiotów z wyjątkiem j.

Okazuje się, że dyskretny problem plecakowy można rozwiązać stosując technikę programowania dynamicznego.


Ciągły problem plecakowy

Ciągły problem plecakowy różni się od dyskretnego problemu plecakowego tym, że złodziej może zabierać ułamkowe części przedmiotów (dogodniej jest mówić o „substancjach”, a nie „przedmiotach”).


Ciągły problem plecakowy może być rozwiązany metodą zachłanną.

  • Czy dyskretny problem plecakowy ma własność wyboru zachłannego?

Odpowiedź : TAK


Algorytm


1) Policzyć cenę jednostkową każdego przedmiotu.

2) Zabrać największą możliwą ilość najbardziej wartościowej substancji.

3) Jeżeli zapas tej substancji się wyczerpał, a w plecaku wciąż jest jeszcze wolne miejsce, złodziej wybiera następną pod względem ceny jednostkowej substancję i wypełnia nią plecak.

4) Kroki 2 i 3 są powtarzane do momentu, gdy plecak będzie już pełen. Powyższy algorytm wymaga, aby substancje były posortowane według malejącej ceny jednostkowej. Przy tym założeniu wybór określony w algorytmie ma własność wyboru zachłannego.
Przykład


Dane jak w przykładzie dla dyskretnego problemu plecakowego.

Przypomnijmy:

- Przedmiot 1 (Substancja 1) o wadze 10 kg i wartości 60 zł (6 zł/kg)

- Przedmiot 2 (Substancja 2) o wadze 20 kg i wartości 100 zł (5 zł/kg)

- Przedmiot 3 (Substancja 3) o wadze 30 kg i wartości 120 zł (4 zł/kg)

Plecak ma maksymalną pojemność 50 kg.

Rozwiązanie:

Złodziej wkłada do plecaka :

10 kg Substancji 1 (wartość 60 zł),

20 kg Substancji 2 (wartość 100 zł),

20 kg Substancji 3 (wartość 80 zł)

Łączna wartość wynosi: 60 zł + 100 zł + 80 zł = 240 zł.
  • Czy ciągły problem plecakowy ma własność optymalnej podstruktury?

Odpowiedź: TAK.

Jeżeli usuniemy z optymalnego ładunku w kilogramów pewnej substancji j, to pozostający ładunek powinien być najwartościowszym ładunkiem o wadze co najwyżej W-w, który złodziej może skompletować z n- 1 oryginalnych substancji, plus wj - w kilogramów substancji j.Koszt czasowy


Sortowanie ciągu substancji według kosztu jednostkowego jest realizowane kosztem optymalnym Q(nlogn). Zasadniczy algorytm rozwiązujący ciągły problem plecakowy ma koszt Q(n). Zatem koszt łączny wynosi Q(nlogn).
4. Przykłady zastosowania strategii zachłannej

- algorytm kompresji plików metod Huffmana

- algorytm Kruskala wyznaczania minimalnego drzewa rozpinającego

grafu
Zadanie 3

Podaj rozwiązanie dyskretnego problemu plecakowego oparte na programowaniu dynamicznym, działając w czasie O(nW), gdzie n jest liczbą przedmiotów, a W maksymalnym dopuszczalnym ciężarem przedmiotów, które można włożyć do plecaka.Podać złożoność obliczeniową, jeśli uzyskano inną niż w poleceniu i uzasadnić, dlaczego.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy