Strona główna

Projekt programu autorskiego


Pobieranie 447.78 Kb.
Strona2/12
Data17.06.2016
Rozmiar447.78 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

IV ,,Moje bezpieczeństwo i zdrowie”


Z analizy obszaru edukacyjnego ,,Poznaję samego siebie” wyróżniłyśmy do opracowania programu profilaktycznego treści programowe :

1.Poznanie cech charakterystycznych: • poznanie cech określających charakter w oparciu o swobodne rozmowy, opis osób, postaci literackich,

 • bogacenie określeń dotyczących opisu charakteru człowieka przez poznawanie wyrazów przeciwstawnych, np. dobry- zły,

 • stwarzanie okazji do gromadzenia informacji na temat samego siebie,

np. w zabawie,

 • prezentowanie własnej osoby przez podawanie maksymalnej ilości informacji, w tym także cech charakteru.

2.Poznawanie własnych możliwości:

 • aktywnie uczestniczy w organizacji własnego życia,

 • określenie własnych upodobań, marzeń, zainteresowań, dążeń,

 • planowanie i realizacja własnych działań,

 • uczestnictwo w sytuacjach trudnych, problematycznych, wymagających podejmowania decyzji,

 • ocena swojej działalności,

 • odkrywanie swoich możliwości w sytuacjach nowych, dotychczas nieznanych,

 • poznawanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych,

 • wczuwanie się w stany emocjonalne innych osób w celu niesienia pomocy, dzielenie się radością

 • uczestnictwo w zabawach i grach zespołowych – budowanie własnego ,,Ja”,

 • uczestnictwo w zabawach i różnych sytuacjach, kiedy nabywa się przekonania, że wiele zależy od nas.

Z obszaru ,,Moja rodzina” przeanalizowałyśmy i wyróżniłyśmy treści programowe:

1.Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym:


 • okazywanie szacunku osobom starszym,

 • przestrzeganie zasad przyjętych w domu rodzinnym.

2.Inspirowanie dzieci do dzielenia się z rodzicami wrażeniami z wydarzeń zaistniałych w przedszkolu:

W odniesieniu do obszaru ,,Moje Przedszkole” wybrałyśmy następujące treści programowe:

1.Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie:

a) przestrzeganie określonych zasad zgodnego funkcjonowania w grupie: • nie zabieranie innym zabawek,

 • nie przeszkadzanie w zabawie,

 • nie niszczenie wytworów pracy innych dzieci ( rysunki, budowle itp.),

 • kulturalne odnoszenie się dzieci do siebie,

 • używanie form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

b) zwracanie się do nauczyciela w razie potrzeby,

c) nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczyciela,

c) przestrzeganie zasad umiejętnego prowadzenia rozmów ( czekanie na swoją kolej, uzasadnienie swoich wypowiedzi, nie wyśmiewanie wypowiedzi innych itp.),

d) uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zabawach, zajęciach, rozmowach z nauczycielem,

e) wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

f) opiekowanie się dziećmi wymagającymi pomocy,

g) nabywanie właściwego stosunku do dzieci nieśmiałych, niepełnosprawnych, innej narodowości,

h) przejawianie życzliwości wobec innych dzieci,

i) rozumienie takich wartości jak: koleżeństwo, dobroć uprzejmość,

j) określenia zachowań pozytywnych i negatywnych w oparciu o analizowanie postępowania bohaterów literackich oraz analizowanie konkretnych przykładów z życia przedszkolnego,

k) nabywanie umiejętności samopoznania i samooceny,

l) dążenie do zmiany swojego postępowania na lepsze.
Z zakresu obszaru ,,Moje bezpieczeństwo i zdrowie” wykorzystałyśmy treści programowe:


 1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku przedszkolnym, placu zabaw, podczas wycieczek, spacerów,

 2. łagodzenie zbyt gwałtownych zachowań,

 3. wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.


IV METODY PRACY:
Opracowany projekt programu profilaktycznego obejmuje szereg różnorodnych metod pracy, które w znacznym stopniu wzbogacają przebieg proponowanych zajęć.

Wybór metod jest ściśle związany z tematyką programu, wiedza podawana jest w sposób jasny, odpowiedni do danej grupy wiekowej.

Materiał programu uszeregowany jest zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

Wykorzystywane metody można modyfikować w zależności od zaistniałej sytuacji wychowawczo- dydaktycznej.

Zajęcia są prowadzone z grupą dzieci lub w małych zespołach. Zawsze należy pamiętać o indywidualizacji pracy z dzieckiem.
Stosując różnorodne metody pracy należy pamiętać o środkach dydaktycznych:


 • ciekawe scenariusze zajęć

 • ,,kącik relaksacyjny’’

 • ,,kącik złości’’

 • kolorowe ilustracje, kukiełki, scenografie,

 • płytoteka muzyki min. relaksacyjna

 • literatura dziecięca

 • przybory plastyczne

 • chusta do zabawy KLANZA


W zawartych w programie scenariuszach zajęć, wykorzystano następujące metody pracy:


 1. Zabawy i ćwiczenia integracyjne

 2. Pedagogika zabawy Klanza

 3. Techniki relaksacyjne wg :

- Jacobsona

- Wintreberta

- Polender 1. Zabawy paluszkowe

 2. Zabawy rozwijające empatię u dzieci

6. ,,Gimnastyka mózgu Dennisona”

7. Muzykoterapia

8. Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne

9. Drama


10. Bajkoterapia

ZABAWY INTEGRACYJNE:


Jedną z metod proponowanych w trakcie realizacji programu przeciwdziałającego zachowaniom agresywnym są ZABAWY I ĆWICZENIA INTEGRACYJNE . Wychodząc z założenia że tylko zintegrowana grupa i pozytywne wzajemne relacje między wychowankami jest zdolna do właściwej współpracy , lepszego przyswajania norm i reguł postępowania stosujemy zabawy integracyjne. Ćwiczenia integracyjne pomagają w lepszym poznaniu siebie samego i poznaniu siebie nawzajem , ważne jest aby nie poprzestawać na integracji wstępnej , aby była kontynuacja .

Pedagogika zabawy KLANZA proponuje wykorzystanie metod aktywizujących, wyzwalających emocje i wyobraźnię, integrujących grupę przez współdziałanie . Zabawy „Klanza” wyzwalają radość współdziałania , przeciwdziałają złym nastrojom , sprzyjają tworzeniu pozytywnej atmosfery.

Muzyka na której opartych jest wiele zabaw wg. Klanza stanowi tło i zachęca do ruchu , wypełnia przestrzeń , koncentruje uwagę i przełamuje początkowe zahamowania.

Zabawy integracyjne sprzyjają powstawaniu przyjaznej atmosfery , poczucia bezpieczeństwa i zaufania ułatwiają nawiązywanie wzajemnych kontaktów , kształtują pozytywne wzajemne relacje .
CEL stanowi zintegrowanie grupy wokół rozpoznawania i przeciwdziałania agresji , radzenia sobie z własną złością i lękiem.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość