Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał ludzki na lata 2007-2013 Projekt realizowany przez towarzystwo pomocy imPobieranie 74.31 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar74.31 Kb.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI na lata 2007-2013

Projekt realizowany przez TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

pn. Wsparcie od "A" do "Z" - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
UMOWA NR …….

dotycząca zorganizowania stażu


Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Wrocławskie

NIP 8992283286, REGON 020695268

ul. Bp. Bernarda Bogedaina 5,

50-514 Wrocław

reprezentowanym przez Pana: Aleksandra Pindrala - Prezesa

zwanym dalej „Realizatorem projektu ”,


a
……………………………… NIP………………………………………….……. REGON…..…………………………………………………........…..….,

ul. ……...…………….……………….,

reprezentowaną przez …………….…………………

zwanym dalej „Pracodawcą”,

o następującej treści:
§ 1


 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie stażu dla uczestnika projektu „Wsparcie od "A" do "Z" – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Numer projektu WND-POKL.07.02.01-02-052/12-00.

 2. Staż jest formą wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom niezatrudnionym w celu zwiększenia ich szans na znalezienie pracy.§ 2

 1. Pracodawca zorganizuje staż dla niżej wskazanego uczestnika projektu skierowanego przez Realizatora projektu, bez nawiązania stosunku pracy:

imię i nazwisko – …….………………………………………………………………………........................................

data urodzenia – ……………………………………………………………..…………..………………………………

adres zamieszkania – ……………………………………………………………..……….….………………………...

PESEL – ……………………………………………………………...………….………………………………………..

na następującym stanowisku / w zawodzie – …………………..…………….…….…...….…………………………


 1. w okresie od …..……………do …………………….… w godzinach od ………………..…..do………………..….. w systemie pracy ……………………………………………………………………………………zorganizowany zostanie staż na terenie zakładu pracy ……………………………………………..……………………….(nazwa) pod adresem …………..…………………………… według programu, zawartego w załączniku nr. 1 do umowy, określającego zakres zadań wykonywanych przez uczestnika projektu oraz rodzaj uzyskiwanych przez niego kwalifikacji i umiejętności.

 2. W trakcie stażu opiekunem uczestnika projektu ze strony Pracodawcy będzie:

imię i nazwisko – …….……………………………………………………………………………............................

stanowisko – ……………………………………………………………..……………..…..………………………………….

wykształcenie – …………………………………………………………………..……….….……………………….........


 1. Pracodawca jest zobowiązany do umieszczenia w miejscu realizacji stażu informacji o współfinansowaniu realizacji stażu ze środków Unii Europejskiej wraz z właściwym oznaczeniem w postaci logo Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.§ 3

  1. Realizator projektu zobowiązuje się:

 1. zapoznać uczestnika z regulaminem staży organizowanych w ramach projektu „Wsparcie od "A" do "Z" – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”,

 2. zapoznać uczestnika projektu z programem stażu,

 3. poinformować uczestnika projektu o obowiązku: sumiennego i starannego wykonywania czynności i zadań objętych programem stażu, stosowania się do poleceń Pracodawcy i opiekuna, jeżeli nie są sprzeczne z prawem, przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz regulaminu pracy, porządku i zasad obowiązujących u Pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

 4. poinformować uczestnika projektu o obowiązku sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje o wykonanych w ramach programu zadaniach i uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych oraz udostępnić uczestnikowi projektu formularz „Sprawozdania ze stażu” (załącznik nr 2) w celu jego wypełnienia i przedłożenia po zakończeniu stażu,

 5. sfinansować i wypłacać uczestnikowi projektu w okresie odbywania stażu stypendium na zasadach określonych w regulaminie staży,

 6. wydać uczestnikowi projektu zaświadczenie o odbyciu stażu,

 7. kontroli obecności uczestnika w miejscu odbywania stażu


§ 4

Realizator Projektu zobowiązuje się doręczyć Pracodawcy w dniu zawarcia umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego dopuszczenie uczestnika projektu do podjęcia stażu.


§ 5

  1. Pracodawca zobowiązuje się:

   1. zorganizować realizację czynności/zadań zgodnie z programem stażu,

   2. zapewnić osobie odbywającej staż warunki do wykonywania czynności/zadań, w celu nabycia przez niego umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy po zakończeniu stażu,

   3. zapoznać stażystę z jego obowiązkami i uprawnieniami,

   4. na wniosek stażysty udzielić 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych trwania stażu (za dni wolne przysługuje stypendium); za ostatni miesiąc trwania stażu udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu,

   5. zapewnić profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

   6. przeszkolić stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp stanowiska pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznać go z obowiązującym regulaminem pracy,

   7. przydzielić stażyście odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, niezbędne środki higieny osobistej oraz bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne na zasadach przewidzianych dla pracowników; w zakresie przewidzianych dla pracowników,

   8. bezzwłocznie poinformować Realizatora Projektu, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, o każdym dniu opuszczenia stażu przez stażystę oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu,

   9. dostarczyć do Realizatora Projektu potwierdzone podpisem Pracodawcy oryginalne listy obecności podpisywane przez stażystę, nie później niż do 2-go dnia roboczego następnego miesiąca, na których muszą być zaznaczone zdarzenia dotyczące stażysty występujące w ciągu miesiąca kalendarzowego, a w szczególności: stwierdzone zaświadczeniami lekarskimi okresy czasowej niezdolności do pracy, udzielenie dni wolnych, o których mowa w pkt. 1 lit. d, oraz dni wolnych wynikających z wewnętrznych zarządzeń Pracodawcy; stosowne dokumenty lub ich odpisy muszą być dołączone do listy obecności,

   10. poświadczyć w sprawozdaniu ze stażu okresy i rodzaj wykonywanych czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie,

   11. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, wydać stażyście opinię zawierającą informację o realizowanych zadaniach oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych uzyskanych w trakcie stażu (załącznik nr. 3).

   12. nie powierzać stażyście czynności lub zadań wykonywanych w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia,

   13. umożliwić stażyście zgłaszanie się do Biura Projektu w celu złożenia poświadczenia odbywania stażu i odbioru stypendium,

   14. zobowiązać opiekuna, o którym mowa w § 2 pkt 3 umowy, do udzielania stażyście wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz do poświadczania własnym podpisem prawdziwości informacji zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 3 lit. d,

   15. sporządzić protokół okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy, w razie gdyby taki wypadek zaistniał podczas odbywania stażu.


§ 6

 1. Czas realizacji czynności i zadań wykonywanych przez uczestnika w ramach stażu nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

 2. Uczestnik projektu nie może odbywać stażu w święta, w porze nocnej, ani w godzinach nadliczbowych.

 3. Realizator Projektu może wyrazić zgodę na odbywanie stażu w systemie pracy zmianowej, jednakże z pominięciem pory nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.


§ 7

Uczestnikowi projektu przysługuje prawo równego traktowania na zasadach określonych w rozdziale IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm.).§ 8

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wizyt kontrolnych u Pracodawcy w miejscu realizacji stażu w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania niniejszej umowy.


§ 9

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo wystąpienia z roszczeniem do Pracodawcy w przypadku dokonania bezpodstawnej wypłaty stypendium uczestnikowi projektu z powodu nie poinformowania przez Pracodawcę o nieobecności stażysty.
§ 10

Realizator Projektu może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku: 1. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,

 2. naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych,

 3. niezrealizowania programu stażu,

 4. gdy łączny okres udokumentowanej niezdolności do pracy w okresie odbywania stażu wynosi więcej niż 60 dni,

 5. rezygnacji uczestnika z realizacji stażu z przyczyn leżących po jego stronie,

 6. naruszenia przez uczestnika regulaminu staży organizowanych w ramach projektu „Wsparcie od "A" do "Z" – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z dniem pozbawienia uczestnika projektu możliwości kontynuowania stażu.


§ 11

 1. Realizator projektu może rozwiązać umowę dotyczącą stażu bez wypowiedzenia w przypadku nierealizowania przez Pracodawcę programu stażu lub niedotrzymywania któregokolwiek warunku odbywania stażu.

 2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy stażysta podczas odbywania stażu podejmie pracę zarobkową wykonywana na podstawie umowy o pracę.

 3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy stażysta nie przystąpi do realizacji stażu w pierwszym dniu stażu określonym w § 2 ust. 1.


§ 12

Umowa wygasa w przypadku gdy uczestnik projektu nie uzyska orzeczenia lekarza medycyny pracy dopuszczającego go do odbywania stażu.


§ 13

Pracodawca może rozwiązać umowę z ważnych powodów z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.§ 14

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 15

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Realizatora Projektu.


§ 16

W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.


§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................................ ........................................................
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Pracodawca

- Koło Wrocławskie

załącznik nr 1

PROGRAM STAŻU
organizowanego w ramach projektu „Wsparcie od "A" do "Z" – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”.
Imię i nazwisko uczestnika stażu:………………………………………………………………………………………………………………………..

Stanowisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Okres odbywania stażu: od …….………………..………………………….......……. do ………………………………………….………….…..
Okres odbywania stażu:
Harmonogram odbywania stażu:
Miejsce odbywania stażu:


 1. Zakres zadań wykonywanych przez uczestnika stażu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Dane opiekuna osoby objętej programem stażu (imię i nazwisko stanowisko, wykształcenie):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

załącznik nr 2


SPRAWOZDANIE ZE STAŻU
zorganizowanego w ramach projektu „Wsparcie od "A" do "Z" – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”.
Imię i nazwisko uczestnika stażu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Okres odbywania stażu: od …….………………..………………………….......……. do ………………………………………….………….…..
Opis /zakres /branża działalności firmy /pracodawcy u którego odbywa się staż:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadania wykonywane podczas stażu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Liczba godzin odbytego stażu……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………. ………………….……………………………………….……………….


(data, podpis uczestnika) (data i podpis osoby

przyjmującej sprawozdanie)


załącznik nr 3


………………………………….. ……………….………………

(pieczęć zakładu pracy) (miejscowość, data)


OPINIA PRACODAWCY Z PRZEBIEGU STAŻU

zorganizowanego w ramach projektu „Wsparcie od "A" do "Z" – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”.


Pan/Pani………………………………………………………

urodzony(a), dnia………………………………………zamieszkały/ła…….…………………………………………………………….………………

PESEL …………….…………….……w okresie od …………………..…....….do ….......………………..….. odbył/a staż zgodnie z umową nr …..………………zawartą w ramach projektu „Wsparcie od "A" do "Z" – Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii Społecznej Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 1. Zadania realizowane przez uczestnika stażu i umiejętności praktyczne pozyskane w trakcie stażu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 1. Przebieg stażu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
 1. Charakterystyka uczestnika stażu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………


 1. Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

. ……………………………..……………….

(Czytelny podpis pracodawcy)

Człowiek – najlepsza inwestycja


: images -> stories
stories -> Nowość w ofercie Soudal Specjalistyczne masy akrylowe już na półkach sklepowych Firma Soudal – wiodący na świecie producent pianek montażowych, mas uszczelniających
stories -> Wiadomości numer 6 (97), Czerwiec 1999 r. Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego w służbie regionu O
stories -> Poniedziałek wtorek środa
stories -> Program mediatravel 2009
stories -> Rady ministróW
stories -> Tomasz Pawłowski op
stories -> Numer 113 kwiecień 2011 Co nowego w Unii Europejskiej 1 Informacja Specjalna 3 Inne informacje 4 Informacje o age 6 Publikacje 7 Propozycje projektów 7
stories -> Urząd gminy boćKI
stories -> Urząd gminy boćKI
stories -> Rodzaje ksiąg metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowego w Koszalinie. Urząd Stanu Cywilnego
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy