Strona główna

Projekt Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia r w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”


Pobieranie 386.6 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2016
Rozmiar386.6 Kb.
  1   2
Projekt

Zarządzenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia ……..……................ 2015 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”.

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.1)) zarządza się, co następuje.§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic", zwanego dalej „rezerwatem”.

2. Plan ochrony rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic” w części pokrywającej się
z Obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Słubickie PLH080013 uwzględnia zakres planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

§ 2. 1. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu naturalnych i półnaturalnych ekosystemów łęgowych, wraz z zachodzącymi w nich procesami fluktuacji, sukcesji i regeneracji, typowych dla doliny wielkiej rzeki.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celów, o których mowa

w ust. 1 są:  1. położenie rezerwatu w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Słubickie PLH080013 i obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Odry PLB080004;

  2. zachowanie siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony: 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion, 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii), 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), *91E0 Łęgi wierzbowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incane, olsy źródliskowe), 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Fikario-Ulmetum) dla których wykonano ocenę stanu ochrony siedlisk;

  3. zachowanie występujących w rezerwacie gatunków zwierząt wymagających ochrony Haliaeetus albicilla - bielik, Dryocopus martius - dzięcioł czarny, Dendrocopos medius - dzięcioł średni, Lanius collurio – gąsiorek, Sylvia nisoria – jarzębatka, Milvus milvus - kania ruda, Pernis apivorus – trzmielojad, Bombina bombinakumak nizinny, Castor fiber – bóbr europejski, Lutra lutra – wydra, dla których wykonano ocenę stanu ochrony gatunków;

  4. występowanie oraz zachowanie chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt;

  5. niewielka odległość od miasta Słubice.

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1do zarządzenia.


§ 4. Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej.

_________________________________________________________________________________________

1) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. Nr Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 842, Dz. U. z 2014 r. poz. 805,850, 1002, 1101, 1863.
§ 5. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej z podaniem ich rodzaju, zakresu
i lokalizacji tych działań, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia. Mapę projektowanych sposobów ochrony czynnej zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. 1. Nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i rybactwa.

2. Dopuszcza się wędkowanie wyłącznie w starorzeczach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych.

§ 7. 1. Na terenie rezerwatu nie wyznacza się miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza i handlowa.

2. Dopuszcza się prowadzenie działalności rolniczej w oddziałach: 325g, h, i, 360b, f, j, 427b, 428d, 434c, 435b.

§ 8. 1. Wyznacza się północną część obszaru rezerwatu: oddz. 427, 428, 432, 431, 430, 433, 434,435 do prowadzenia polowań.

2. Mapę obszaru północnej części rezerwatu wyznaczonego do polowań określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 9. Opis granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Słubickie PLH080013
w części pokrywającej się z rezerwatem, w postaci układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 zawiera załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 10. Mapę obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Słubickie PLH080013 wraz z leżącym w ich granicach rezerwatem przedstawia załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 11. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Słubickie PLH080013 w granicach rezerwatu przyrody przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 12. Cele działań ochronnych na obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Słubickie PLH080013 w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 13. Działania ochronne na obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Łęgi Słubickie PLH080013 w części pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i lokalizację tych działań, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 14. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminy Słubice polegające na eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych dla rezerwatu mogące zakłócić stosunki wodne. Przy ustalaniu funkcji przedsięwzięć, należy je rozpatrywać uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze rezerwatu i cel jego ochrony.

§ 15. Traci moc zarządzenie nr 37/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia ……… 2015 r.


Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu.


Zagrożenia

Sposób eliminacji lub ograniczaniaWewnętrzne

Zewnętrzne

Wewnętrzne

Zewnętrzne
Istniejące

Potencjalne

Istniejące

Potencjalne

Istniejące

Potencjalne

Istniejące

PotencjalneEkspansja gatunków obcego pochodzenia: robinia akacjowa, dąb czerwony, klon jesionolistny

-

-

-

Stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia


-

-

-
Zarastanie łąk nalotami drzew i krzewów.

-

-

-

Raz na 3 lata wycinać pojawiający się nalot, dopuścić ekstensywne użytkowanie kośne, pastwiskowe, lub kośno-pastwiskowe.

-

-

-
-

Zmiana reżimu hydrologicznego Odry poprzez przedsięwzięcia hydrologiczne zmierzające do znacznego spłaszczenia fal powodziowych, regulacje Odry, poszerzenie szerokości koryta spływu kry.

-

-

-

Obszar rezerwatu ująć jako tereny zalewowe i nie chronić ich przed powodziami.


-

-
W odniesieniu do fauny rezerwatu nie stwierdzono zagrożeń.

W odniesieniu do fauny rezerwatu nie stwierdzono zagrożeń.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia ……. 2015 r.


Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.

Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Zakres działań ochronnych

Lokalizacja działań ochronnych, oddz. pododdz.

(pow. w ha)

1.

Ochrona czynna –przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów.

Usuwanie gatunków obcego pochodzenia: robinii akacjowej, dęba czerwonego, klonu jesionolistnego w nawrotach co 4 lata.

Ekochora 1

245,84

325 a,b,d,f,j,k,l, 326c, 327a,d,f,g,h, 328a,b, 360a,c,f,g,h,i 361a, 362 a, 376 a,c, 427 b, 428 d,f,h 429d,f, 430 b,m,n,o 431 a,c,d,h 432 a,b,c,d,f, 433 a,b,c, 434 a,b,c 435 a,b,c,d
2.

Ochrona czynna cennych zbiorowisk łąk i muraw oraz siedlisk ptaków położonych na trwałych użytkach zielonych.

Przeciw działanie naturalnej sukcesji poprzez zapewnienie lub utrzymanie ekstensywnego użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych. w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ekochora 3

10,56

427 b, 428 d3.

Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.


Użytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu rolno-środowiskowego w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ukierunkowanego na ochronę łąk selernicowych 6440.


Ekochora 4

4,53

325 g, h, i, 360 b, f, j, 434 c, 435 b4.


Poprawa stanu siedliska w zakresie struktury i funkcji.

Odtworzenie zniekształconych lub zdegenerowanych ekosystemów
w wydzieleniach leśnych.

Wykonuje się ją przy pomocy zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów, w których przede wszystkim usuwać należy gatunki obce (robinię akacjową, klon jesionolistny, dąb czerwony) i protegować rodzime gatunki liściaste (dąb, grab).

Wprowadzenie gatunków liściastych kształtujących siedlisko w kierunku grądu.


Ekochora 5

79,70

325 b,c,m, 326 a, d, 327 b, 362 c, 428 a,b,g, 429 a,b,c,g, 430 b,c,d,f,j,k,l, 431 a,b,f,g
Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia ……. 2015 r.


Mapa projektowanych sposobów ochrony czynnej.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia ……… 2015 r.
Mapa północnej części obszaru rezerwatu wyznaczonego do prowadzenia polowań.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiskaw Gorzowie Wielkopolskim z dnia ……… 2015 r.
Opis granic obszarów Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem,
w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic rezerwatu wykonanych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL- 1992,
Łęgi Słubickie PLH080013.


L.p.

X

Y

1

198015,38

509897,50

2

198049,78

509816,14

3

198067,64

509763,22

4

198074,91

509718,90

5

198077,16

509683,29

6

198074,76

509643,87

7

198069,62

509611,35

8

198063,01

509570,34

9

198055,07

509536,61

10

198050,17

509502,48

11

198037,87

509458,55

12

198030,59

509430,77

13

198022,00

509406,30

14

198010,75

509376,53

15

197999,51

509349,41

16

197983,93

509315,23

17

197975,84

509296,47

18

197967,36

509276,52

19

197958,50

509252,84

20

197947,78

509232,86

21

197937,73

509209,05

22

197926,61

509183,65

23

197920,00

509150,58

24

197910,21

509102,56

25

197897,77

509045,33

26

197892,48

509006,43

27

197884,28

508964,10

28

197881,10

508935,87

29

197876,61

508906,90

30

197871,84

508875,68

31

197867,61

508829,11

32

197862,58

508792,99

33

197857,91

508758,49

34

197847,78

508758,72

35

197835,61

508764,95

36

197825,02

508773,84

37

197810,51

508780,63

38

197633,35

508787,82

39

197579,51

508677,57

40

197543,25

508619,79

41

197523,59

508566,38

42

197533,30

508520,15

43

197522,67

508495,98

44

197489,66

508473,88

45

197446,40

508480,77

46

197447,43

508532,63

47

197484,72

508927,55

48

197473,11

509117,87

49

197507,92

509309,30

50

197548,54

509562,33

51

197596,04

509757,90

52

197618,55

509963,29

53

197550,35

510189,75

54

197550,20

510384,33

55

197613,72

510564,46

56

197643,64

510510,01

57

197672,74

510437,91

58

197847,37

510160,63

59

197947,25

510015,11

60

198015,38

509897,50

61

196680,15

512305,26

62

196742,64

512546,86

63

196779,41

512717,99

64

196847,41

512922,34

65

196897,69

513060,31

66

196910,97

513051,88

67

196920,47

513097,16

68

196950,93

513077,10

69

196954,00

513065,62

70

196998,25

513032,48

71

197047,93

513003,31

72

197033,40

512981,91

73

197031,44

512979,01

74

196990,28

513005,13

75

196988,68

513002,60

76

197112,72

512923,90

77

197054,59

512897,64

78

197054,95

512888,02

79

197063,65

512652,08

80

197056,76

512654,33

81

197027,44

512630,30

82

196969,88

512456,56

83

196971,13

512353,62

84

196974,68

512352,58

85

197202,15

512287,91

86

197264,02

512274,25

87

197277,46

512285,91

88

197328,84

512342,96

89

197350,00

512326,66

90

197408,35

512382,42

91

197437,13

512370,61

92

197397,51

512297,37

93

197403,85

512270,37

94

197363,58

512226,32

95

197272,17

512159,31

96

197304,31

512118,54

97

197395,52

512177,84

98

197441,02

512093,64

99

197334,22

511974,73

100

197409,36

511930,66

101

197550,42

511949,64

102

197587,42

511912,21

103

197639,39

511951,54

104

197646,73

511942,12

105

197695,20

511880,03

106

197599,91

511752,28

107

197729,06

511640,31

108

197769,16

511605,55

109

197791,82

511626,40

110

197845,46

511591,22

111

197865,93

511577,80

112

197863,98

511598,57

113

198141,74

511823,95

114

198098,02

511614,43

115

198090,39

511576,13

116

198074,86

511498,22

117

198046,56

511355,24

118

198014,46

511196,88

119

197989,78

511071,65

120

197911,37

511087,42

121

197812,19

511107,35

122

197806,28

511108,53

123

197772,16

510943,44

124

197751,49

510841,70

125

197806,43

510833,05

126

197802,30

510813,70

127

197796,76

510787,76

128

197789,41

510753,32

129

197784,50

510730,32

130

197780,01

510709,29

131

197774,03

510681,27

132

197770,60

510665,19

133

197767,46

510650,51

134

197719,60

510659,44

135

197715,81

510640,82

136

197711,47

510619,39

137

197703,24

510574,46

138

197710,34

510559,34

139

197723,94

510530,48

140

197734,66

510507,27

141

197744,05

510490,67

142

197764,65

510454,30

143

197775,51

510435,64

144

197786,46

510415,44

145

197795,39

510398,97

146

197816,58

510365,11

147

197837,20

510336,17

148

197841,67

510328,42

149

197844,63

510323,32

150

197846,89

510319,38

151

197857,59

510300,86

152

197878,71

510256,09

153

197902,93

510218,03

154

197921,49

510187,05

155

197942,97

510151,20

156

197996,29

510068,27

157

198002,51

510054,95

158

198053,25

509973,95

159

198085,74

509924,80

160

198070,08

509863,13

161

198044,13

509914,83

162

197721,03

510437,78

163

197664,81

510535,01

164

197630,41

510593,88

165

197553,02

510682,52

166

197510,03

510739,40

167

197416,76

510859,92

168

197343,52

511037,83

169

197241,92

511141,02

170

197189,01

511234,68

171

197118,63

511326,23

172

197010,99

511544,77

173

196858,06

511743,74

174

196797,74

511838,04

175

196730,68

511956,31

176

196671,41

512102,36

177

196662,94

512147,34

178

196663,47

512221,42

179

196680,15

512305,26

180

198972,38

505671,31

181

199012,56

505482,70

182

199213,10

505522,64

183

199253,82

505534,87

184

199273,58

505542,95

185

199272,68

505529,66

186

199266,60

505497,49

187

199255,27

505440,55

188

199232,67

505349,05

189

199220,88

505301,43

190

199207,31

505258,49

191

199197,47

505232,07

192

199188,05

505206,79

193

199178,67

505183,53

194

199168,45

505150,01

195

199157,25

505106,37

196

199144,95

505055,73

197

199113,38

504931,48

198

199106,51

504897,83

199

199098,91

504862,50

200

199091,83

504782,71

201

199087,95

504734,79

202

199083,85

504703,04

203

199074,89

504664,43

204

199064,11

504617,93

205

199061,53

504603,07

206

199059,07

504585,33

207

199056,42

504581,04

208

199046,04

504582,72

209

199042,30

504575,95

210

199052,31

504574,77

211

199024,91

504533,98

212

198962,57

504465,10

213

198857,25

504373,82

214

198755,91

504492,99

215

198557,39

504657,78

216

198540,80

504671,56

217

198530,52

504680,09

218

198406,00

504796,06

219

198237,05

504879,16

220

198055,44

504953,92

221

197918,29

505112,33

222

197906,38

505133,25

223

197834,93

505258,84

224

197863,63

505466,05

225

197929,94

505634,23

226

197948,62

505669,84

227

198069,17

505669,29

228

198135,63

505669,61

229

198269,77

505670,26

230

198283,17

505670,19

231

198483,99

505669,95

232

198549,56

505671,39

233

198625,91

505673,15

234

198792,76

505672,70

235

198802,77

505672,68

236

198972,38

505671,31

237

196849,40

513037,95

238

196776,48

512836,61

239

196747,38

512729,45

240

196677,68

512447,53

241

196650,56

512334,95

242

196634,68

512260,87

243

196625,73

512179,61

244

196590,41

512280,88

245

196536,94

512381,00

246

196491,00

512494,09

247

196432,67

512659,94

248

196436,19

512887,29

249

196471,62

513008,71

250

196523,83

513170,73

251

196540,22

513190,91

252

196620,64

513289,92

253

196666,23

513421,98

254

196737,43

513465,02

255

196840,73

513573,33

256

196901,82

513652,66

257

196950,28

513774,74

258

196980,81

513780,69

259

197072,10

513798,48

260

197175,21

514019,45

261

197213,59

514164,26

262

197292,07

514325,75

263

197368,45

514311,46

264

197353,69

514262,05

265

197335,17

514209,79

266

197315,98

514166,80

267

197277,62

514095,36

268

197256,45

514053,69

269

197224,70

513887,66

270

197198,24

513727,59

271

197172,45

513644,24

272

197142,02

513580,74

273

197101,67

513499,38

274

197053,38

513408,10

275

196945,29

513262,91

276

196890,68

513177,18

277

196877,76

513141,87

278

196870,57

513098,48

279

196849,40

513037,95

Załącznik nr 6 do Zarządzenia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Gorzowie Wielkopolskim z dnia …… 2015 r.


  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość