Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S. A. zwołanego na dzień 30 marca 2016 rPobieranie 60.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar60.27 Kb.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2016 r.

do pkt 2 porządku obrad

Uchwała Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust.1 Statutu Banku uchwala, co następuje:
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie ______________.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

 1. sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

 2. sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.

 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:

 1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

 2. sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

 2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.

 5. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2015 roku.
§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 7 porządku obrad

Uchwała Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: • Sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej obejmuje:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 009 419 tys. zł,

 • rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 311 415 tys. zł,

 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód w kwocie 305 204 tys. zł,

 • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 501 463 tys. zł,

 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.do pkt 9 porządku obrad

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 rokuw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 003 010 tys. zł,

 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 308 975 tys. zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 309 648 tys. zł,

 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód w kwocie 302 764 tys. zł,

 • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 499 023 tys. zł,

 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.do pkt 10 porządku obrad

Uchwała Nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2015 rok, w łącznej kwocie 311 415 190,78 PLN (trzysta jedenaście milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i 78/100) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 11 porządku obrad

Uchwała Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Sobierajowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czuba, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Witoldowi Skrokowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 .


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Joannie Krzyżanowskiej , Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Bartler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 14 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Barbarze Smalskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 14 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Hucałowi, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 14 października 2015 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 12 porządku obrad

Uchwała Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Helene Zaleski, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sławomirowi Dudzikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz - Drozdowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Nielsowi Lundorff, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Obłój, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 23/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 22 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sławomirowi Niemierka, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 22 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 25/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Stanisławowi Popów, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 22 grudnia 2015 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 13 porządku obrad

Uchwała Nr 26/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.
§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następujące osoby: _____________


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy