Strona główna

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S. A. zwołanego na dzień 30 marca 2016 r


Pobieranie 60.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar60.27 Kb.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2016 r.

do pkt 2 porządku obrad

Uchwała Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 16 ust.1 Statutu Banku uchwala, co następuje:
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie ______________.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 4 porządku obrad

Uchwała Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

 1. sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

 2. sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.

 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:

 1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

 2. sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku,

 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

 2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.

 5. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 6 porządku obrad

Uchwała Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna w 2015 roku.
§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 7 porządku obrad

Uchwała Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: • Sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej obejmuje:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 009 419 tys. zł,

 • rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 311 415 tys. zł,

 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód w kwocie 305 204 tys. zł,

 • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 501 463 tys. zł,

 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2015 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.do pkt 9 porządku obrad

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2015 rokuw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 003 010 tys. zł,

 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 308 975 tys. zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 309 648 tys. zł,

 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące dochód w kwocie 302 764 tys. zł,

 • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 499 023 tys. zł,

 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.do pkt 10 porządku obrad

Uchwała Nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2015 rok, w łącznej kwocie 311 415 190,78 PLN (trzysta jedenaście milionów czterysta piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i 78/100) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 11 porządku obrad

Uchwała Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Wojciechowi Sobierajowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Czuba, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Witoldowi Skrokowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 .


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Joannie Krzyżanowskiej , Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Bartler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 14 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Barbarze Smalskiej, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 14 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Michałowi Hucałowi, byłemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 14 października 2015 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 12 porządku obrad

Uchwała Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Helene Zaleski, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sławomirowi Dudzikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani Małgorzacie Iwanicz - Drozdowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Nielsowi Lundorff, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Markowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Krzysztofowi Obłój, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 23/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 22 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nr 24/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Sławomirowi Niemierka, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 22 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 25/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu Stanisławowi Popów, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 22 grudnia 2015 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


do pkt 13 porządku obrad

Uchwała Nr 26/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2016 rokuw sprawie: powołania Rady Nadzorczej Banku na trzecią kadencję.
§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku na trzecią, czteroletnią, kadencję następujące osoby: _____________


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość