Strona główna

Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 2013 /265


Pobieranie 258.58 Kb.
Strona4/5
Data18.06.2016
Rozmiar258.58 Kb.
1   2   3   4   5

Tadeusz Karpowicz

Głogów

Miejsce wychowania fizycznego w promocji zdrowia.
Pan Tadeusz Karpowicz dorada metodyczny ODM w Głogowie wielokrotnie już psał znakomite artykuły dla Lidera. Teraz, jako jeden z pierwszych, zabiera głos w sprawie Pomarańczowej Ksiegi
Jednym z problemów jakie stawia edukacja młodego pokolenia przed nauczycielem wychowania fizycznego jest - narastające zjawisko długookresowych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. O przyczynach już tyle dyskutowano, ale każdy głos lub wniosek mam nadzieje pomoże zniwelować to zjawisko do minimum.

Jako wieloletni praktyk, pracuję w zwodzie nauczycielskim - 28 lat, trenerskim - 26 ( kl. M ) i pełniąc obowiązki doradcy metodycznego ( zakres szeroko rozumianej kultury fizycznej ) - 12 lat, chciałbym korzystając z mojego doświadczenia, wymienić niektóre przyczyny niechęci ( w tym zwolnienia ) z aktywnego uczestnictwa na lekcjach wychowania fizycznego: 1. baza, infrastruktura sportowa naszych szkół, miejsce realizacji programów nauczania

 2. higiena, brak możliwości systematycznego korzystania z pryszniców po zajęciach z w – f

 3. nauczyciel, stosunek prowadzących zajęcia, wzór do naśladowania

 4. przestarzałe programy, schematy zajęć, brak urozmaiconych nowoczesnych form

aktywności fizycznej, realizacja programów w praktyce

 1. niska ranga przedmiotu w proporcji z innymi przedmiotami ( przygotowujących

do egzaminów, matury itp.)

 1. mentalna strona ucznia, niska sprawność fizyczna jako czynnik deprymujący

i dyskwalifikujący w oczach rówieśników, niechęć do wysiłku fizycznego, stres

 1. ocena, nadal panująca opinia o proporcji oceny do sprawności motorycznej

 2. indywidualizacja nauczania, brak indywidualnego podejścia do skrajnych przypadków:

dla wybitnie uzdolnionych uczniów oraz z ograniczeniami i dysfunkcjami

 1. rodzice, stosunek do zajęć z w- f

 2. lekarz, pochopne wydawanie zaświadczeń, bez problemowy dostęp do zwolnień lekarskich

 3. choroby cywilizacyjne, otyłość i anoreksja

 4. sport, identyfikowanie w wielu przypadkach edukacji fizycznej ze sportem

Nie są to odkrywcze strony przyczyn nagannej frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego,

chciałbym skupić się na kilku problemach:
- Postawie nauczycieli w propagowaniu prozdrowotnego, ogólnorozwojowego charakteru wychowania fizycznego.

Zarzuty z raportu NIK ( sprzed 2 lat ) nt. kultury fizycznej co do kształcenia przyszłych nauczycieli przez uczelnie wyższe są w pełni uzasadnione. 1. NIK ma zastrzeżenia do kształcenia przyszłych nauczycieli wf., w ponad trzech czwartych sprawdzonych szkół wyższych zaniżano wymagania wobec kandydatów na studia, np. nie robiono testów sprawnościowych, nie wszystkie uczelnie przygotowują też przyszłych nauczycieli do prowadzenia ćwiczeń z najmłodszymi uczniami, w klasach I-III. Rezygnacja ze egzaminu sprawnościowego spowodowała napływ absolwentów szkół średnich o bardzo niskim stopni sprawności ogólnej.

Najbardziej efektywną metodą edukacji związanej z aktywnością ruchową, jest pokaz i demonstracja całości wykonanego działania ruchowego. Następnie analitycznie prowadzona nauka poprzez powtarzanie elementów lub syntetycznie w całości.

Oczywiście można zastosować pokaz przez najsprawniejszego ucznia, lecz na I cz II etapie edukacji jest to czasami niemożliwe.

Wielu nauczycieli nigdy nie demonstruje ćwiczeń z powodu … braku umiejętności, co najgorsze największy procent tych nauczycieli ”teoretyków” to młodzi absolwenci uczelni. Realizacja programów nauczania zwłaszcza z gimnastyki jest niepełna z wiadomych powodów.

Sama sylwetka nauczyciela też często wskazuje na brak dbłości o własne zdrowie, naganne jest palenie tytoniu ( zwłaszcza na terenie placówek), młodzież jest bardzo spostrzegawcza i krytycznie odnosi się do postaw związanych z przekazywaniem treści programowych. Jak można realizować edukację zdrowotną i zachęcać do aktywnego prozdrowotnego stylu życia, nie dbając o swoje własne zdrowie, nauczyciel, trener to pedagog który własnym przykładem powinien dawać wzór głoszonym przez siebie ideom i hasłom.

Praca nauczyciela w – f to nie tylko lekcje, to całokształt działań związanych z promowaniem idei kultury fizycznej: zdrowia, aktywności, rekreacji, rywalizacji sportowej w duchu fair play, sportu i wypełnienia czasu wolnego naszym podopiecznym w aktywny sposób.

Zajęcia w postaci lekcji w- f to tylko połowa pracy i działalności nauczyciela. Zajęcia pozalekcyjne, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek, turniejów, przygotowanie reprezentacji szkoły, organizowanie plebiscytów, konkursów, oprawy imprez szkolnych np. apeli tematycznych, studniówek, itp. to tylko niektóre kierunki pracy.

Awans zawodowy często jest impulsem do podejmowania tych dziań, lecz nagminne jest przejście nauczyciela po osiągnięciu awansu do biernej postawy, „pracy do dzwonka”.

Biorąc udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, byłem świadkiem tworzenia dokumentacji dla samej dokumentacji, podszywanie się pod wyniki i efekty pracy innych, zwłaszcza trenerów. Znając nauczyciela z praktyki, jego obraz z dokumentacji jest skrajnie odbiegający od rzeczywistości, często dyrektorzy ukrywają prawdę o pracy swojego nauczyciela.

Karta Nauczyciela stwarza warunki dla funkcjonowania przeciętnych i „miernych” ( dawna ocena ucznia ) nauczycieli, nie wymaga poświecenia w naszej pracy i wysiłku. Brak konkurencji dla nauczyciela dyplomowanego na rynku pracy, powoduje często minimalne zaangażowanie zawodowe. Jedna z propozycji zmian w Karcie Nauczyciela min. wprowadzenia kontraktów byłaby rewolucją, lecz uważam ze nasze społeczeństwo jeszcze nie jest gotowe mentalnie na tak radykalne zmiany.

- Kompleksowa ocena ucznia jest ciągle tematem otwartym i czasami kontrowersyjnym.

Rodzice ciągle jeszcze zgłaszają problemy z oceną z wychowania fizycznego, w postaci oceniania sprawności motorycznej a nie zaangażowania ucznia w proces realizacji programu nauczania.

Brak podstawowych sprawdzianów ( ocena powinna być dla ucznia! ), tak aby wykazać poziom sprawności lub poziom wybranej cechy motorycznej ( w skali od 2 – 6 ), to często spotykana sytuacja. Ocenianie za tak zwane zaangażowanie na lekcji czyli - kto lepiej zagrał jest

niesprawiedliwe, nie tylko w oczach ucznia.

Oczywiście nie można generalizować, jak w każdym zawodzie znajdują się skrajnie zaangażowane postawy, znam mnóstwo nauczycieli bardzo oddanych i podchodzących do swojej pracy jako pasji i hobby, ale niestety odnosi się to do nauczycieli i trenerów z większym stażem

Zmiany w jakości edukacji i zajęciach związanych z kulturą fizyczną, promocji zdrowia, wychowania młodego pokolenia zacznijmy od … siebie. Krytycznie oceńmy swoje zaangażowanie w pracy z młodzieżą ( nie oceniajmy innych ) i zastanówmy się czy możemy jeszcze coś zmienić tak aby promować zdrowie poprzez aktywność fizyczną.- Problem zwolnień uczniów z obecności na zajęciach w – f jest nadal aktualny i nie rozwiązany. Przypominam uczeń może być zwolniony z aktywnego uczestnictwa w zajęciach na podstawie zaświadczenia lekarskiego i na podstawie decyzji dyrektora placówki. Nie zwalnia go to z lekcji, zwłaszcza z wychowania zdrowotnego, praktykowane jest nagminne opuszczanie ucznia ostatnich lub pierwszych lekcji za zgodą opiekunów prawnych, lecz nie wstawianie nieobecności (usprawiedliwionej) jest wbrew przepisom.

Proponuję prawne uregulowanie przepisów, na podstawie których dyrektor szkoły mógłby zadecydować o zwolnieniu uczniów wybitnie uzdolnionych i trenujących w klubach ( zastosować indywidualny tok nauki z w – f ), tak aby można zając się efektywniej tymi o mniejszej sprawności.

Przykład: dwoje uczniów technikum, trenują piłkę nożną, trening zaczynają o godz. 16.00, zajęcia z wychowania fizycznego kończą o godz. 15.10 . Czy jest wskazane zwolnienie ich z lekcji, po to aby mogli zdążyć po obiedzie na trening i efektywnie go wykorzystać?

Czy nauczyciel na lekcji, gdzie grupa liczy 21 uczniów, może więcej czasu poświecić tym mniej sprawnym? Jest to jedna z oddolnych propozycji indywidualnych zajęć fakultatywnych jeżeli w szkole tego typu zajęć się nie prowadzi.

Promocja zdrowia wśród młodzieży w wieku szkolnym, ma strategiczne znaczenie i rzutuje na przyszłe zachowanie dorosłych obywateli naszego kraju. Edukacja szkolna powinna wyposażyć ucznia w zasób wiadomości i umiejętności tak, aby mógł je wykorzystać w przyszłym dorosłym życiu. Zdrowy i zadowolony człowiek to przecież efektywniejszy pracownik.

Nauczyciel powinien wskazać kierunki do ciągłego poszukiwania przez naszych podopiecznych dróg aktywnego prozdrowotnego stylu życia.


Marzena Jakubczyk

Ostrzeszów

Scenariusz spotkania integrującego uczniów i rodziców

Szkoły podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie i szkoły podstawowej w Kobylej Górze
(27 października 2012 r.. godz. 11.00 – ok. 13.00, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie ul. Piastowska 3 ( aula, hala, stołówka)
Cele:

• integracja uczniów i rodziców poprzez wspólną zabawę,

• kształtowanie sprawności fizycznej uczniów,

• wdrażanie do współodpowiedzialności za sukces lub porażkę grupy,

• przybliżenie uczniom idei olimpizmu

• budzenie radości dzieci

• zapoznanie lub utrwalenie podstawowych czynności podczas ratowania człowieka pierwsza pomoc z wykorzystaniem fantomów ofiarowanych przez WOŚP)

Przybory i inne pomoce: flaga olimpijska, znicz – podgrzewacz, plansze na kijach z nazwami 6 drużyn, 6 pieczątek, tabele sędziowskie, 6 piłek, 12 lasek gimnastycznych, miara, 5 woreczków, kosz, piłka nożna, płotek, 1 stoper, 60 cukierków za zaliczenie stanowiska I pomocy, 6 łyżek, 8 piłeczek ping - pongowych, 2 deseczki do odbijania piłeczek, 18 pachołków, 6 kijów do unihokeja, 6 piłeczek do unihokeja, listy uczniów na poszczególne konkurencje, 6 długopisów, 60 medali, nagrody rzeczowe, dyplomy.


Scenariusz:

1. Powitanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Kobylej Góry przy wejściu do szkoły od ul.

Piastowskiej)

2. Przebranie się w stroje sportowe na auli.

3. Krótka odprawa- omówienie zasad wspólnej zabawy nawiązującej do Igrzysk Olimpijskich:

- bezpieczeństwo podczas wykonywania poszczególnych zadań,

- rywalizacja indywidualna i zespołowa,

- zespoły tworzy się losowo ( każdemu uczniowi przyporządkowuje się jedną z 6 figur

geometrycznych),

- zaliczenie 6 konkurencji indywidualnych kwalifikuje ucznia do otrzymania medalu

( potwierdzane są pieczątką na ręce),

- zasada FAIR PLAY.

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!

Witam Was serdecznie w roku Igrzysk Olimpijskich. Ponad 700 lat p.n.e. Grecy rywalizowali na stadionach ku czci Zeusa i walczyli o laur zwycięstwa w wyścigach rydwanów, biegach, skoku w dal, rzuci dyskiem i oszczepem oraz w zapasach. Nowożytne IO wznowiono w 1896r. i brało w nich udział 14 państw. IO w Londynie były 30 IO ery nowożytnej i wzięły w nic udział 204 państwa. Przez ponad 100 lat zmieniały się dyscypliny, konkurencje, zawodnicy, organizatorzy, rekordy, stadiony. Zawsze jednak najważniejsza była idea szlachetnego współzawodnictwa i braterstwo wszystkich narodów.

My dzisiaj przyłączymy się do tego hasła i rozegramy, mam nadzieję, zawody zgodne z duchem walki fair play. Jak na wszystkich IO zrobimy rundę honorową wokół hali, wciągniemy flagę, złożymy przysięgę, zapalimy znicz. Będziemy rozgrywać konkurencje zespołowe i indywidualne. Każdy z Was będzie reprezentantem drużyny, która zamiast państwa będzie reprezentować jedną z 6 figur geometrycznych.. (Figury geometryczne z kolorowych folii samoprzylepnych zostały naklejone każdemu zawodnikowi na koszulce przed rozpoczęciem odprawy.) Każda drużyna ma swojego chorążego, którym jest harcerka lub uczennica LO. Waszym zadaniem będzie udział we wszystkich konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych.

Zabawę rozpoczniemy rozgrzewką, która przygotuje nas do pierwszych konkurencji zespołowych. Po 3 zadaniach zespołowych przystąpicie do zadań indywidualnych. Kolejność zaliczania konkurencji indywidualnych jest dowolna. Najważniejsze jest zdobycie jak najlepszego wyniku, bo jak na każdych zawodach walczymy o zdobycie tytułu Mistrza danej dyscypliny lub konkurencji oraz zebranie 6 pieczątek. Wyniki Waszych zmagań zapisywać będą w tabelach na każdym stanowisku wyznaczone do tego osoby. One również będą przystawiać na waszych rękach pieczątki, które potwierdzą zaliczenie konkurencji. Pomiędzy zaliczaniem konkurencji indywidualnych zapraszam Wszystkich do odwiedzenia stanowiska I pomocy przedmedycznej, gdzie przy wykorzystaniu fantomów WOŚP oraz pani higienistki będziecie mogli przypomnieć sobie zasady udzielania I pomocy. Na tym stanowisku nie otrzymacie pieczątek, ale słodką nagrodę.

Po zaliczeniu wszystkich zadań indywidualnych zawodnicy wyznaczonej drużyny spotkają się

przy „swoim” arkuszu szarego papieru ( z naklejoną figurą geometryczną) i wykonują pracę plastyczną nt. „Nasza ulubiona dyscyplina sportowa”.

Podczas całych zawodów wszystkich obowiązuje zasady bezpieczeństwa oraz walki fair play.

Życzę udanej zabawy i doskonałych wyników.

4. Ustawienie uczniów w odpowiednim szyku – losowo wybrane zespoły ustawiają się w

rzędach za swoim chorążym (chorążymi są uczniowie LO, harcerze którzy pomagają w

przeprowadzeniu turnieju).

5. Przejście na halę:

- runda honorowa wokół hali,

- wciągnięcie flagi,

- złożenie przysięgi:

Ślubuję: respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasady szlachetnej

rywalizacji i postępować zgodnie z duchem fair play; wszystkie dążenia, umiejętności,

talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego

nieodpowiedniego zachowania .

-zapalenie znicza .

6. Krótka rozgrzewka w formie zabawy

Uczniowie poruszają się po hali w rozsypce. Na sygnał gwizdka zatrzymują się i ustawiają w

grupach liczących tyle osób, ile wskazują palce nauczyciela ( ew. cyfra na kartce).

bieg po liniach,

– skoki na jednej nodze,

– czworakowanie,

– marsz.

Ostatni element rozgrzewki ( marsz) kończy się ustawieniem zespołów w rzędach za chorążym. Jest to jednocześnie pierwsza konkurencja zespołowa.

7. Konkurencje zespołowe:

- piłka górą,

- skoki łączone wszystkich zawodników danej drużyny ( każdy kolejny zawodnik rozpoczyna

od śladu zaznaczonego za piętą wcześniejszego zawodnika)

8. Konkurencje indywidualne ( zaliczane są w dowolnej kolejności; ważne jest zaliczenie

wszystkich i potwierdzenie tego 6 pieczątkami na ręce) :

- bieg na czas,

- trójskok ( pomiar trzech kolejnych skoków),

- rzuty 5 woreczkami do celu,

- zagadki o tematyce sportowej,

- 4 strzały do celu ( piłka nożna, piłka gumowa, piłka tenisowa, piłeczka ping- pongowa +

płotek),


- odbijanie piłeczki ping- pongowej deseczką,

Po zaliczeniu wszystkich konkurencji uczniowie przechodzą do stanowiska I Pomocy i uczą się lub utrwalają zasady postępowania podczas I pomocy – nagrodą jest cukierek.

9. Konkurencje zespołowe:

- bieg z piłeczką na łyżce,

- prowadzenie piłeczki kijami do unihokeja między pachołkami,

- bieg


10. Wspólna zabawa w 2 kołach .

Jedno koło tworzą dziewczynki – zabawa w kolory. Drugie koło tworzą chłopcy – piłka nożna ( zadaniem wszystkich zawodników jest strzelenie gola do przestrzeni między zawodnikami lub ich nogami.

11.Poczęstunek w szkolnej stołówce. Liczenie punktów, wybór mistrzów poszczególnych

konkurencji.

12.Zakończenie zawodów

- uhonorowanie zwycięzców poszczególnych konkurencji oraz rywalizacji zespołowej( mistrz skoków, strzałów do bramki, rzutów, podbijania piłeczki ping- pongowej);

- zawieszenie medali wszystkim uczestnikom zabawy za rywalizację w duchu fair play

- zgaszenie znicza;

- opuszczenie flagi;

- podziękowanie, pożegnanie.


Scenariusz imprezy sportowo – rekreacyjnej “DNIA SPORTU” zorganizowanego z okazji DNIA DZIECKA w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu

Cele;


Rozwijanie tężyzny fizycznej, sprawności ruchowej, zwinności , szybkości, dokładności.

wdrażanie do sportowego zachowania podczas rozgrywania różnych konkurencji,


Metody : zadaniowa -ścisła , zabawowo – naśladowcza

Forma prowadzenia: forma stacyjna


Przybory:

miara, kreda, gwizdki, 10 butelek z wodą , piłka siatkowa , 3 piłki tenisowe, 4 piłeczki pin-pongowe, 4 rakietki do tenisa, skakanki, 4 bramki, piłki , koła Hula -Hop, kosze , woreczki, podkładki, balony.


Przebieg :

Impreza w formie rywalizacji międzyklasowej odbyła się dnia 30 maja .Wzięły w niej udział klasy I a, I b, I c, I d wraz z wychowawcami.

Dzieci startowały w różnych konkurencjach zdobywając na każdej stacji punkty składające się na wynik całej klasy.

Przed rozpoczęciem zawodów dzieci wspólnie przechodzą w korowodzie z balonami do kolejnych stacji. Na poszczególnych stacjach można zdobyć określoną ilość punktów. Ocenie podlega szybkość , zwinność, dokładność, celność.

Piosenka na rozgrzewkę :

Głowa, ramiona, kolana, pięty,

Kolana, pięty, kolana, pięty

Głowa, ramiona, kolana, pięty

Kolana, pięty, kolana, pięty

Oczy, uszy, usta, nos.


1.Konkurencja pierwsza: “ KRĘGLE”

Na ziemi ustawia się w określony sposób 10 plastikowych butelek po napojach wypełnionych wodą. Każdy zawodnik trzykrotnie toczy w kierunku kręgli piłkę siatkową starając się przewrócić jak największą ilość kręgli.

Odległość od linii rzutów powinna wynosić ok. 4 m. Za każdy przewrócony kręgiel otrzymuje się 2 pkt. ( max. 20 pkt.) ( 3 uczniów z każdej klasy).

2.Konkurencja druga :”Bilard”

Na ziemi rysuje się trzy współśrodkowe koła, mniejsze o średnicy 1 m. większe o średnicy 1,5m oraz 2 m. Każdy uczestnik rzuca lub toczy trzy piłeczki tenisowe tak, aby zatrzymały się w jednym z kół. Odległość do środka koła powinna wynosić ok. 4 m . Im bliżej środka tym więcej punktów dla zawodnika, odpowiednio ( 3,2,1 pkt. max 9 pkt). ( cała klasa)

3.Konkurencja : ”Odbijanie piłeczki pin-pongowej”

Każde dziecko odbija piłeczkę maksymalnie 10 razy, za co otrzymuje 2pkt. Mniejsza ilość odbić ( od 5) jest nagradzana 1pkt.( 4 uczniów z każdej klasy)

4.Konkurencja : ”Kręcenie kółkiem Hula-Hop”

Wybranych sześcioro uczniów z każdej klasy otrzymuje koła Hula - Hop i kręci na biodrach. Zawodnik ,który kręci dłużej niż 2 minuty otrzymuje 5 pkt. Przerywnik : Piosenka :” Głowa, ramiona, kolana, pięty”

5.Konkurencja : “Strzał piłką do bramki “

Na ziemi w odległości 4 m ustawione są bramki , każdy zawodnik ma do wykonania po trzy strzały uderzając piłkę kijkiem do bramki. Za każdy trafiony strzał – 3 pkt. ( cała klasa)

6.Konkurencja: “Skoki obunóż z miejsca”

Na ziemi rysuje się linie startu i kolejno co 30 cm , trzy linie, których pokonanie skokiem da odpowiednio 1, 2, 3 pkt. (cała klasa)

7.Konkurencja :” Przeskoki przez skakankę “

Każdy zawodnik skacze obunóż przez skakankę 10 razy, za co otrzymuje 2pkt.mniejsza liczba skoków ( powyżej 5) pozwala otrzymać 1 pkt.

8.Konkurencja : “ Marsz z piłeczką na podkładce”

Każdy zawodnik otrzymuje podkładkę na, której umieszczona jest piłeczka. Ma za zadanie przejść do mety i z powrotem tak aby piłka nie spadła. Ilość zdobytych punktów- 10 pkt. Za każdy spad piłki odejmowany jest 1 punkt.

9 .Konkurencja na czas: “Skoki z balonami między nogami” - Wyścigi

Każdy zawodnik otrzymuje balon i pokonując wyznaczoną trasę do mety wykonuje skoki z balonem między nogami. Powrót – bieg dowolny. Wygrywa ta klasa ,która szybciej pokona trasę .( cała klasa) Po podliczeniu wyników w każdej klasie wyłoniono trzech najlepszych zawodników , którym wręczono dyplomy oraz najlepsza zręcznościowo klasę która otrzymała nagrodę. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody pocieszenia.


Zbigniew Cendrowski

RekomendacjeLeszek Balcerowicz . Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów. Wyd. Zysk i S-ka 2012Z wielkim przekonaniem rekomenduję tę znakomitą książkę. Zauważę przy okazji, że na to obszerne dzieło (ponad 1000 stron) wydałem zaledwie 25 złotych. Podobnej objętości książki kosztują zazwyczaj trzy - cztery razy tyle i często z żalem muszę rezygnować z ich kupna. Zwrócę też uwagę na informację, że „Wydawca i FOR dziękują Arkadiuszowi Musiowi za hojne wsparcie finansowe, które umożliwiło wydanie tej książki w nakładzie dającym szansę dotarcia do szerszego grona czytelników”. Oby inni majętni (i rozumni) poszli za tym przykładem.

Lektura tej książki wydała mi się ogromnie pomocna w pracach nad Pomarańczową Księgą. W rozważaniach nad ludzkimi postawami i wyborami najczęściej (i dotyczy to nie tylko przeciętnego przedstawiciela opinii społecznej, ale także polityków, władzy, mediów, także niektórych ludzi nauki) posługujemy się uproszczonymi opiniami co do intencji ludzkiego postępowania - jest to jedna z głównych przyczyn naszych niepowodzeń i pomyłek edukacyjnych i wychowawczych. Obszerniejszą rekomendację tej książki zamieszczę niebawem w jednym z najbliższych numerów Lidera.

Zygmunt Bauman. To nie jest dziennik, Wyd. Literackie 2012

Wydawca nazwał tę książkę „Najbardziej osobistą książką Zygmunta Baumana”.

Wykłady profesora Baumana pamiętam jeszcze z czasów uniwersyteckich sprzed roku 1968, w którym hańbiąca decyzja o usunięciu profesora z UW spowodowała na wiele lat marginalizację socjologii w polskiej nauce i to, że teraz, jako pewne świadectwo tej hańbiącej decyzji, na okładkach jego kolejnych książek pojawia się zapis „przekład”. Nauka światowa zyskała, nauka polska straciła – teraz to się wyrównuje. Dziś ma to już mniejsze znaczenie bo profesor jest wielkim zjawiskiem w nauce światowej. Pisze : „Podejrzewam, że jestem absolutnie uzależniony od pisania...jako nałogowiec potrzebuję swojej dziennej dawki narkotyku, w przeciwnym razie muszę mierzyć się z udrękami bycia na głodzie”.Jerzy Nowocień, Krzysztof Zuchora (redakcja)

Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku.


(Książka dedykowana Profesor Zofii Żukowskiej w 60 lecie pracy naukowej). Wyd. AWF, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja Centrum Edukacji Olimpijskiej.

Zacytuję dwie bardzo ciekawe wypowiedzi zapisane na okładce książki.

Prof. Jerzy Nowocień : „Kierując własnymi lub cudzymi wyborami celów życia musimy brać pod uwagę przede wszystkim te siły, które tkwią w człowieku z tytułu dziedzictwa biologicznego. Wybór celów życia powinien być wyborem rozumnym czyli w zgodzie z naturą”.

Prof. Ewa Kozdroń : „Pomyślne zdrowe starzenie się to przede wszystkim zachowanie odpowiedniej sprawności funkcjonalnej, która w dużej mierze zależy od stylu życia, a w nim należnego miejsca adaptowanej aktywności fizycznej. Rekreacja ruchowa aplikuje ruch jako cenny środek leczniczy nieposiadający żadnych objawów ubocznych”.

Pierwsza przypomina niezwykle inspirującą myśl o potrzebie sprawniejszego posługiwania się siłami własnego organizmu. Umiejętność ta nie jest należycie wykorzystana zarówno w jednostkowych działaniach jak i polityce zdrowotnej państwa. Druga podkreśla myśl niedostatecznie kultywowaną zarówno w teorii jak i praktyce, że ruch jest jednym z istotniejszych czynników sprzyjających zdrowiu a nawet je warunkującym.

Dorobek Konferencji zawarty w kilkudziesięciu referatach i pomieszczony w tej książce wart jest szczególnego zauważenia. Organizatorzy i autorzy ze stosownym wyprzedzeniem sygnalizują narastający problem zdrowotny - starość, która sama przez się chorobą nie jest, ale niedostatecznie zaopiekowana może tworzyć dogodny teren dla wszelkich chorób.


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy
Instytut Kultury Fizycznej

Studenckie Koło Naukowe Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia UKW


zapraszają do wzięcia udziału w

1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość