Strona główna

Proponowane tematy prac licencjackich w roku akademickim 2014/2015 dla studentów kierunku chemia. Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej


Pobieranie 67.37 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar67.37 Kb.
Proponowane tematy prac licencjackich w roku akademickim 2014/2015 dla studentów kierunku chemia.

Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej - Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej 1. Indywidualny temat zgłoszony przez kandydata / kandydatkę i przedyskutowany z przyszłym opiekunem. Zakres tematyki realizowanej w Pracowni: chemia rodników, autooksydacja lipidów, antyoksydanty, flawonoidy, katecholaminy, kalorymetria, mikrofluidyka, kontrolowana polimeryzacja rodnikowa, kompleksy palladu – aktywność katalityczna i przeciwnowotworowa.

 2. Synteza funkcjonalizowanych fulerenów C60 oraz C70 z użyciem reakcji cykloaddycji (opiekunowie: mgr Piotr Piotrowski i dr hab. inż. Andrzej Kaim, prof. UW).

 3. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do rozdziału złożonych mieszanin pochodnych fulerenów C60 oraz C70 .(opiekunowie: mgr Piotr Piotrowski i dr hab. inż. Andrzej Kaim, prof. UW).

 4. Zbudowanie i rozruch stanowiska do mikroprzepływowego tworzenia liposomów (dr inż. Krzysztof Churski)

 5. Badanie kinetyki reakcji erucyny i erysoliny z rodnikiem dpph w rozpuszczalnikach o roznej polarnosci" (opiekunowie: mgr Jakub Cędrowski i dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW)

 6. Właściwości antyoksydacyjne erucyny i erysoliny (opiekunowie: mgr Jakub Cędrowski i dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW)

 7. Badanie rozpuszczalności związków biologicznie aktywnych w układach micelarnych (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 8. Badanie oddziaływań peptyd- układ modelowy biomembrany metodami ITC i UV-vis. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 9. Monitoring on-line wpływu ciśnienia i temperatury na struktury micelarne. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 10. Zastosowanie ITC do badania funkcjonalnej aktywności peptydów i polipeptydów. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 11. Oddziaływania antyoksydantów z biomembranami metodą Izotermicznego Miareczkowania Kalorymetrycznego (opiekun: dr hab. Grzegorz Litwinienko lub dr inż. Katarzyna Jodko-Piórecka ).

 12. Izotermiczne Miareczkowanie Kalorymetryczne jako narzędzie do badań rozpoznania molekularnego. (opiekun: dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW)

 13. Funkcjonalizacja i badanie właściwości pochodnych fulerenu C60 (opiekunowie: mgr Robert Czochara i dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW).

 14. Wykorzystanie metod DSC i TG do otrzymywania nanocząstek metali (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 15. Synteza nanocząstek metali w obecności surfaktanta (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 16. Funkcjonalizacja alkanów w obecności kompleksów metali (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 17. Wysokociśnieniowe procesy z wykorzystaniem CO (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 18. Testowanie reaktora ciśnieniowego firmy Parr (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul,
  dr inż. Jadwiga Skupińska).

 19. Synteza nanocząstek palladu o potencjalnym zastosowaniu do magazynowania wodoru (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 20. Optymalizacja warunków syntezy nanocząstek srebra stabilizowanych rodnikami TEMPO (opiekun dr Elżbieta Megiel).

 21. Synteza kompozytu polistyrenu z nanocząstkami srebra o potencjalnie medycznych zastosowaniach (opiekun: dr Elżbieta Megiel).

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.
Przegrupowanie Achmatowicza jako narzędzie w totalnej syntezie produktów naturalnych.

Promotor: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Synteza 2-deoksy-2-aminoglukofuranozy – nowego ligandu w katalizowanych irydem reakcjach asymetrycznego podstawienia allilowego.

Promotor: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Enancjoselektywna synteza - i γ-aminokwasów.

Promotor: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Regioselektywna synteza alkenów czteropodstawionych.

Promotor: dr Anna Piątek.
Asymetryczne wodorowanie alkenów czteropodstawionych.
Promotor: dr Anna Piątek.

Opracowanie metody syntezy tri-makrocyklicznego receptora molekularnego.

Promotor: dr hab. Piotr Piątek.


Badanie właściwości kompleksotwórczych wybranych receptorów molekularnych techniką miareczkowania UV-vis.

Promotor: dr hab. Piotr Piątek.


Synteza receptora molekularnego i próba jego kowalencyjnej immobilizacji do hydrożelu poly(NIPAM-co-AA).

Promotor: dr hab. Piotr Piątek.Kryptandy o hydrofobowej luce molekularnej jako potencjalne receptory cząsteczek obojętnych.

Promotor: dr Krzysztof Ziach.Synteza poliaminowego fragmentu cząsteczki “molekularnego wędrowca” .

Promotor: dr Krzysztof Ziach.
Synteza aromatycznego tlenku fosfiny z podstawnikiem fenyloetylowym.

Promotor: dr Katarzyna Sokołowska.Synteza podstawionego difenylo-fenyloetylowego tlenku fosfiny.

Promotor: dr Katarzyna Sokołowska.
Synteza układu B-seko steroidowego z aromatycznym pierścieniem A.

Promotor: dr Katarzyna Sokołowska.


Synteza 19-nor-B-seko steroidu.

Promotor: dr Katarzyna Sokołowska.
Pracownia Chemii Związków Naturalnych.

Nanotechnologia w dostarczaniu leków: synteza i aplikacje hybryd organiczno-nieorganicznych na przykładzie nanocząstek złota pokrytych glutationem, sprzężonych z kwasem foliowym.

Promotor: dr Michał Wójcik (mwojcik@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.

Praca teoretyczna lub praktyczna.
Synteza związków ciekłokrystalicznych i nanocząstek srebra w kierunku dynamicznie kontrolowanych metamateriałów – na drodze do „peleryny niewidki”.

Promotor: dr Wiktor Lewandowski (wlewandowski@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.


Synteza mezogenicznych i promezogenicznych pochodnych dopaminy do modyfikacji powierzchni nanocząstek magnetycznych" oraz "Dynamiczna kontrola ciekłokrystalicznych nanoukładów za pomocą oddziaływan supramolekularnych.

Promotor: dr Michał Wójcik (mwojcik@chem.uw.edu.pl).

Praca praktyczna.
Synteza hybrydowych nanomateriałów typu grafen/nanocząstki metali o kontrolowanych parametrach strukturalnych.

Promotor: dr Wiktor Lewandowski (wlewandowski@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.


Modyfikacje chemiczne nanocząstek metali za pomocą pochodnych związków naturalnych i ich zastosowanie w nanomedycynie.

Promotor: dr Michał Wójcik (mwojcik@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.

Praca teoretyczna lub praktyczna.
Charakterystyka fizykochemiczna grafenu uzyskiwanego na drodze mikrobiologicznej redukcji.

Promotor: dr Wiktor Lewandowski (wlewandowski@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.


Nanokrystaliczna celuloza materiałem przyszłości - studia literaturowe.

Promotor: dr Joanna Matraszek ( jmatraszek@chem.uw.edu.pl ).


Modyfikacja powierzchni NCC (nanokrystalicznej celulozy) przy użyciu cząsteczek promezogenicznych.

Promotor: dr Joanna Matraszek ( jmatraszek@chem.uw.edu.pl ).


Synteza ligandów służących do powierzchniowych modyfikacji nanocząstek złota.

Promotor: dr Joanna Wolska (jokos@chem.uw.edu.pl, www.mieczkowski.edu.pl), Pracownia Chemii Związków Naturalnych, Wydział Chemii UW.


Nanomateriały hybrydowe w zastosowaniach medycznych – badania literaturowe.

Promotor: dr Joanna Wolska (jokos@chem.uw.edu.pl, www.mieczkowski.edu.pl), Pracownia Chemii Związków Naturalnych, Wydział Chemii UW.


Synteza rosagiliny i jej pochodnych - przegląd literaturowy.(student: Marta Wencław).

Promotor: dr Anna Zawadzka.Synteza i badania biologiczne heterodimeru serotoniny i aminonaftalenu. (student: Justyna Niemirka).

Promotor: dr Anna Zawadzka.Pracownia Chemii Biomolekuł.
Enzymatyczne syntezy halogenopochodnych L-DOPY– kluczowych związków w medycynie.

Promotor: dr Małgorzata Pająk.


Syntezy halogenopochodnych L-tyrozyny znakowanych izotopami wodoru- substratów w badaniach mechanizmów reakcji katalizowanych przez enzymy.

Promotor: dr Małgorzata Pająk.


Enzymatyczne syntezy halogenopochodnych tyraminy – biogennej aminy będącej przyczyną występowania migreny.

Promotor: dr Małgorzata Pająk.


Biotransformacje L-fenyloalaniny i jej halogenopochodnych.

Promotor: dr Katarzyna Pałka.


Przemiany chemiczne i enzymatyczne keto- i hydroksykwasów- związków odpowiedzialnych za fenyloketonurię.

Promotor: dr Katarzyna Pałka.


Biotransformacje halogenopochodnych L-tryptofanu.

Promotor: dr Elżbieta Winnicka.


Przemiany chemiczne i enzymatyczne aromatycznych amin biogennych.

Promotor: dr Sylwia Dragulska.


Wspomaganie mikrofalowe w syntezie organicznej, (opracowanie literaturowe).

Promotor: dr Jolanta Jaroszewska-Manaj.


Reakcja 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena („click chemistry”) w

chemii nukleozydów i nukleotydów. (praca literaturowa lub syntetyczna).

Promotor: dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, dr Karolina Piecyk.


Analogi guanozynowe zawierające znaczniki fluorescencyjne.

Promotor: dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, dr Karolina Piecyk.


Synteza N2 i N7 pochodnych struktury 5’ końca mRNA (kapu) jako

inhibitorów inicjacji translacji.

Promotor: dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, dr Karolina Piecyk.
Laboratorium Badań Strukturalnych
Synteza 6-podstawionych 2-tiometylobenzaldehydów i ich pochodnych.

Na ten projekt zgłosił się student Bartosz Bieszczad.

Promotor: dr Michał Barbasiewicz.
Synteza alkoksypodstawionych aldehydów poliaromatycznych i ich

Pochodnych.

Na ten projekt zgłosił się student Michał Sobczuk.

Promotor: dr Michał Barbasiewicz.

Pracownia Peptydów
prof. dr hab. Aleksandra Misicka- Kęsik, dr Karolina Pułka-Ziach,

dr Dagmara Tymecka, dr Ewa Witkowska:


Metody przyłączania peptydów do superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza – opracowanie literaturowe.
Wykorzystanie reakcji „click-chemistry” w syntezie peptydomimetyków - opracowanie literaturowe.
Oligomocznikowe foldamery- synteza i struktura II-rzędowa
Foldamery i ich zastosowanie.
Synteza analogu batacyny peptydu o właściwościach przeciwbakteryjnych.
Nowe dodatki antyracemizacyjne w syntezie peptydów - opracowanie literaturowe.
Nowe grupy zabezpieczające grupę aminową w syntezie w peptydów – opracowanie literaturowe.
Istnieje możliwość przeprowadzenia prostych eksperymentów w dziedzinie syntezy peptydów.

Centrum Nowych Technologii I UW
Synteza tetrafosforanowych analogów nukleotydów zawierających terminalną grupę alkinową przyłączoną poprzez ugrupowanie C-fosfonianowe.

(Na kierunku chemia, student: Mieszko Majka – MISMaP.

Promotor: dr Anna Zawadzka; Współpromotor: dr hab. Jacek Jemielity, Prof. UW – Centrum Nowych Technologii UW).
Synteza analogów trimetyloguanozyno kapu znakowanych fluorescencyjnie lub biotyną. (Na kierunku chemia, student: Aleksandra Pompa – MISMaP.

Promotor: dr Anna Zawadzka; Współpromotor: dr hab. Jacek Jemielity, Prof. UW – Centrum Nowych Technologii UW).


Wykorzystanie 2-amino-6-chloropurynorybozydu do funkcjonalizacji analogów końca 5’ mRNA.

(Na kierunku chemia, student: Andrzej Kraszewski- MISMaP.

Promotor: dr Anna Zawadzka; Współpromotor: dr hab. Jacek Jemielity, Prof. UW – Centrum Nowych Technologii UW).

Laboratorium Chemii Supramolekularnej.
Synteza i właściwości katalityczne nowych szkieletów metaliczno-organicznych (Metal Organic Frameworks, MOFs).

Promotor: dr Michał Chmielewski (mchmielewski@chem.uw.edu.pl), Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.24.


Fluorescencyjne sensory i transportery anionów na bazie szkieletu

1,8-diaminokarbazolu - synteza i właściwości kompleksotwórcze.

Promotor: dr Michał Chmielewski (mchmielewski@chem.uw.edu.pl), Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.24.


Synteza i właściwości kompleksotwórcze fluorescencyjnych rotaksanów i katenanów selektywnych na aniony.

Promotor: dr Michał Chmielewski (mchmielewski@chem.uw.edu.pl), Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.24.Fotoprzełączalne receptory molekularne na bazie grupy acylohydrazonowej – synteza i badania właściwości kompleksotwórczych.

Promotor: dr Michał Chmielewski (mchmielewski@chem.uw.edu.pl), Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.24.
ZAKŁAD DYDAKTYCZNY CHEMII TEORETYCZNEJ I KRYSTALOGRAFII

Opiekun: dr hab. Tatiana Korona Pracownia Chemii Kwantowej tania@tiger.chem.uw.edu.pl

1. Efekty podstawnikowe w widmach elektronowych dla wybranych cząsteczek.
2. Energie oddziaływania w kompleksach z wiązaniami wodorowymi - analiza za pomocą metod supermolekularnych oraz rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii.
3. Modelowanie oddziaływań kompleksów van der Waalsa zawierających fulereny za pomocą metod ab initio
Opiekun: dr hab. Andrzej Sikorski Pracownia Teorii Biopolimerów sikorski@chem.uw.edu.pl

1. Samoorganizacja w układach zawierających kopolimery blokowe.


2. Projektowanie kompozytów polimerowych - zjawisko perkolacji.
3. Zastosowanie metod symulacji Monte Carlo do badania układów polimer-nanocząstki.

Opiekun: dr Joanna Sułkowska Pracownia Teorii Biopolimerów jsulkows@gmail.com

 1. Modelowanie własności makroskopowych białek o nietrywialnej topologii, odpowiedzialnych za choroby neurologiczne np. Parkinson

2. Teoretyczne dokowania małych cząsteczek do białek ortologicznych z rodziny SpoUT w celu znalezienia inhibitora dla ludzkiego białka.

3. Wyznaczenie krajobrazu energetycznego (energii swobodnej) dla białek o topologii kijanki – ludzkiej leptyny (białka odpowiedzialnego między innymi za otyłość) i rybiego białka Interferonu III (Danio pręgowany, ryba ta jest powszechnie stosowana w badaniach jako zamiennik mysz).

Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej
dr Agata Królikowska; akrol@chem.uw.edu.pl

1.Badania możliwości wykorzystania nanonocząstek srebra sfunkcjonalizowanych kwasem merkaptobursztynowym do oznaczania jonów metali toksycznych za pomocą spektroskopii SERS (surface – enhanced Raman scattering)

Prof. dr hab. Andrzej Czerwiński; aczerw@chem.uw.edu.pl 1. Otrzymywani  i badanie nowych materiałów elektrodowych do ogniw litowo-jonowych (2 osoby) (prof. dr hab. Andrzej Czerwiński)

 2. Zastosowanie cienkowarstwowej elektrody do badań sorpcji wodoru w metalach
  (2 osoby) (prof. dr hab. Andrzej Czerwiński)

Dr Marcin Strawski; marcin@chem.uw.edu.pl1.Wpływ temperatury na adhezję monowarstw polielektrolitowych.

2.Absorbcja jonów heksacyjanożelazianu (III) przez układy wielowarstw polielektrolitowych.

Prof. dr hab. Magdalena Skompska; mskomps@chem.uw.edu.pl1.Elektrochemiczna synteza i badanie właściwości polimerów przewodzących z przyłączonymi fullerenamido zastosowania w ogniwach słonecznych.
Dr hab. Maciej Mazur; mmazur@chem.uw.edu.pl

1. Fotochemiczne otrzymywanie nanotrójkątów platynowych – nowe układy katalityczne.

2. Biozgodne powierzchnie antybakteryjne – fotochemiczne osadzanie nanotrójkątów srebrnych na podłożach kwarcowych.

3. Selol – nowy lek antynowotworowy: wykorzystanie układów mikrofluidycznych do otrzymywania inteligentnych nośników leków.

4. Samoorganizacja biodegradowalnych kopolimerów blokowych – nowe nanonośniki leków.

5. „Smart tatoo” – implantowane nanoczujniki do kontrolowania poziomu glukozy we krwi.

6. Badania akumulacji biodegradowalnych nanonośników leków modyfikowanych złotem w organach szczura z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej i fluorescencji rentgenowskiej.

7. Badania dystrybucji odmian polimorficznych węglanu wapnia (aragonit, kalcyt) w szkieletach koralowców Scleractinia metodą konfokalnej mikroskopii ramanowskiej.

Prof. dr hab. Paweł Krysiński; pakrys@chem.uw.edu.pl1.Elektrochemiczne badania oddziaływania nanostruktur magnetycznych jako potencjalnych nośników leków z warstwami biomimetycznymi.
Dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska; mpecul@chem.uw.edu.pl

1."Symulacja kwantowochemiczna widm dichroizmu kołowego różnych konformerów tryptofanu"

2."Pomiar i obliczenia widm ramanowskiej aktywności optycznej wybranych alkaloidów"

3."Obliczenia kwantowochemiczne wpływu zmian geometrii na stałe ekranowania NMR 199Hg"
dr hab. Andrzej Kudelski; akudel@chem.uw.edu.pl)

 1. Synteza i charakterystyka nowego typu nanorezonatorów srebrnych do ramanowskiej analizy powierzchni”

 2. Uruchamiana przez rezonans plazmonowy synteza różnych nanostruktur ze srebra.”

Dr hab. Wojciech Dzwolak prof. UW; wdzwolak@chem.uw.edu.pl1. Struktura ludzkiej insuliny w środowisku niewodnym badana spektroskopią FT-IR.
2. Stabilizacja lizozymu ludzkiego za pomocą syntetycznych polipetydów.

Dr Janusz Cukras januszc@chem.uw.edu.pl

1. Analiza konformacyjna małych chiralnych cząsteczek organicznych (na przykład limonenu, karwonu, metylocyklopropanonu, proliny, fluorocyklopropanonu) za pomocą metod obliczeniowych chemii.
2. Modelowanie widm ECD i MCD małych chiralnych cząsteczek organicznych.
3. Modelowanie struktur prostych kompleksów cząsteczkowych i ich właściwości.


4. Modelowanie struktury i właściwości kompleksów związków gazów szlachetnych.

Zakład Dydaktyczny Fizyki i Radiochemii

1. Oznaczanie związków organicznych metodami chromatograficznymi.

2. Oznaczanie białek  metodą HPLC/MS z użyciem ekstrakcji do fazy stałej.

3. Identyfikacja metoda GC/MS materiału użytego do wytworzenia spoiwa malarskiego.

4. Oznaczanie składników wtórnego aerozolu organicznego metodami chromatografii.

Opiekun prac: Dr hab. Tomasz Gierczak; gierczak@chem.uw.edu.pl


 1. Wpływ oddziaływań między-molekularnych na drgania wewnątrzmolekularne w prostych cieczach: obliczenia, spektroskopia Ramana i femtosekundowa spektroskopia czasowo-rozdzielcza

 2. Czasowo-rozdzielcza spektroskopia dynamiki drgań wewnątrz-molekularnych w czystych cieczach i roztworach

 3. Badanie dynamiki orientacyjnej cząsteczek w cieczach metodą elektro-optycznycznego efektu Kerra lub optyczno-optycznego efektu Kerra

 4. Dynamika koherentnych wzbudzeń w kryształach w femtosekundowym optycznym efekcie Kerra.

 5. Czasowo-rozdzielcza spektroskopia koherentnych fononów w metalicznych nanostrukturach.

Opiekun prac: prof. dr hab. Wojciech Gadomski; gado@chem.uw.edu.pl

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej


 • Opiekun: dr hab. Magdalena Biesaga (Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii)
 1. Identyfikacja metabolitów polifenoli w moczu.
 • Opiekun: dr Marianna Gniadek (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Badanie zmian rozmieszczenia elementów biologicznych szczepionek opartych na adiuwantach glinowych występujących na skutek przemrożenia.

 2. Otrzymywanie kompozytów polimerów przewodzących z nanocząstkami półprzewodnika oraz ich charakterystyka za pomocą technik mikroskopii elektronowej.

 3. Optymalizacja procedury otrzymywania mikro- i nanosfer z kompozytów polimer przewodzący – metal szlachetny.
 • Opiekun: dr hab. Wojciech Hyk (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)  patrz tematy (1-4) podane w spisie tematów prac magisterskich.
 • Opiekun: dr Joanna Juhaniewicz (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Badania oddziaływań naturalnych peptydów antybiotykowych z bakteryjnym lipopolisacharydem.

 2. Przepuszczalność modelowych błon biologicznych dla modyfikowanych cyklodekstryn jako nośników leków przeciwnowotworowych.
 • Opiekun: dr Agata Kowalczyk (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Wykorzystanie biosensorów DNA do detekcji jonów rtęci. (temat zajęty)
 • Opiekun: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej)
 1. Właściwości redoks białek uczestniczących w konwersji energii świetlnej.

 2. Elektrody jonoselektywne czułe na jony węglanowe.
 • Opiekun: dr Dorota Matyszewska (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
    1. Wpływ neuropeptydu substancji P na właściwości modelowych błon biologicznych tworzonych na granicy faz woda-powietrze.

    2. Oddziaływanie wybranych leków antynowotworowych z prostymi modelami błon komórkowych.
 • Opiekun: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk (Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej) 
 1. Modyfikacja nanocząstek optycznie czułych – droga do uzyskania optymalnych parametrów analitycznych nanocząstek.

 2. Nanostruktury przewodzące w jednorazowych elektrodach jonoselektywnych.

 3. Nowe membrany jonoczułe dla sensorów potencjometrycznych.
 • Opiekun: dr hab. Krzysztof Miecznikowski (Pracownia Elektroanalizy Chemicznej)  1. Projektowanie elektrokatalitycznych materiałów nie platynowych do redukcji tlenu.

Projekt ten dotyczy poszukiwania nowych nie platynowych katalizatorów do redukcji tlenu


o potencjalnym znaczeniu w technologii ogniw paliwowych wykazujących się wysoką tolerancja na obecność paliw organicznych i produktów pośrednich ich elektroutlenienia. W szczególności badania prowadzone będą na układach zawierających metaliczne centra katalityczne znajdujące się strukturze azot-węgiel podobnej do makrocyklicznych kompleksów metali przejściowych poddanych obróbce termicznej.


 1. Poszukiwanie alternatywnych paliw dla ogniw paliwowych.

 2. Wykorzystanie tlenków metali przejściowych, jako składnika układów elektrokatalitycznych w procesie elektroutleniania glikolu etylenowego.

Powyższe projekty będą dotyczyły poszukiwania nowych alternatywnych paliw organicznych dla ogniw paliwowych z uwzględnieniem elektrokatalitycznego utleniania glikolu etylenowego, etanolu i innych paliw.
 1. Właściwości fotoelektrokatalityczne wybranych heteropolikwasów i tlenków metali przejściowych wobec redukcji dwutlenku węgla lub rozkładu wody.

 2. Fotokatalityczny rozkład matryc organicznych na wybranych nanostrukturalnych tlenkach metali przejściowych do oznaczania metali ciężkich w próbkach wód różnego pochodzenia.

Zaproponowane projekty będą dotyczyły badań podstawowych mających na celu zaprojektowanie, podjęcie charakterystyki fizykochemicznej oraz oceny przydatności nowych dobrze zdefiniowanych układów fotokatalitycznych opartych na tlenkach i mieszaninach tlenków metali przejściowych działających przede wszystkim w zakresie światła widzialnego o podwyższonej aktywności wobec rozkładu matryc organicznych, jak również rozkładu wody.
 1. Żele krzemionkowe, jako matryce do elektrochemicznych sensorów do oznaczania chloranów (III).

Celem tego projektu jest zaproponowanie i przeprowadzenie charakterystyki fizykochemicznej sensora do oznaczania chloranów (III) na bazie żeli krzemionkowych.
 • Opiekun: prof. dr hab. Marek Orlik
    1. Biologiczne znaczenie wybranych związków nieorganicznych.

    2. Dwutlenek tytanu - właściwości i zastosowania praktyczne.

    3. Chemiczne i dynamiczne tajemnice robaczków świętojańskich.
 • Opiekun: dr hab. Sławomir Sęk (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Oddziaływanie antybiotyków peptydowych oraz lipopeptydów z modelowymi membranami lipidowymi

 2. Samoorganizacja lipidów na granicy faz elektroda-roztwór.

 3. Złącza molekularne – badanie transportu elektronowego przez peptydy.
 • Opiekun: dr Magdalena Skunik-Nuckowska (Pracownia Elektroanalizy Chemicznej)
    1. Materiały węglowe aktywowane parą wodną oraz dwutlenkiem węgla dla celów kondensatorów elektrochemicznych.

    2. Węgliki metali jako prekursory syntezy materiałów węglowych zdolnych do akumulacji ładunku
     w kondensatorze elektrochemicznym.

    3. Poszukiwanie nowych materiałów katodowych o wysokiej aktywności katalitycznej w barwnikowym ogniwie słonecznym.
 • Opiekun: dr Ewelina Zabost (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Nanocząstki hydrożelowo/metaliczno/oligonukleotydowe jako systemy kontrolowanego dostarczania
  i uwalniania substancji leczniczych (1 osoba)

 2. Biomateriały hybrydowe hydrożelowo/metaliczno/oligonukleotydowe do zastosowań w układach typu „switch” oraz w biosensoryce (1 osoba)

 3. Biokompozyty przewodzące, użyteczne jako systemy kontrolowanego uwalniania oraz w regeneracji tkanek nerwowych (1 osoba)


 • Opiekunowie: nauczyciele akademiccy z Pracowni Chemii Analitycznej Stosowanej
 1. Całkowita zawartość pierwiastków śladowych (Cd, Cr, Ni, Cu i Pb) w tkankach Sitowca nadmorskiego
  z ekosystemów podmokłych (Andaluzja Hiszpania)

 2. Analiza specjacyjna - rozdzielanie form pierwiastków o zróżnicowanej toksyczności.

 3. Materiały odniesienia – istotny element walidacji procedury analitycznej.

 4. Metody elektrochemiczne w analizie specjacyjnej As, Tl i Cr w próbkach środowiskowych.

 5. Przygotowanie materiału roślinnego do badań prowadzonych w kierunku identyfikacji fitochelatyn
  w roślinach.

 6. Frakcjonowanie – istotny element badań stanu skażenia wód powierzchniowych.

 7. Biomonitoring – nowoczesna metoda długoterminowej oceny stanu środowiska naturalnego.

 8. Mobilność i biodostępność metali z gleb – ocena skażenia środowiska glebowego.

 9. Woltamperometria – metoda odniesienia/porównawcza do pomiarów metodą ICP MS
  (As, Pt, Tl, Rh, Cd, Zn, Pb).

 10. Wykorzystanie tlenku tytanu w upraszczaniu matrycy próbek organicznych przed analizą.

 11. SPE, jako metoda wydzielania „metali ciężkich” z próbek środowiskowych

 12. Procedura przygotowania próbek przed elektrochemicznym oznaczaniem palladu.

 13. Mineralizacja – istotny element procedury analitycznej.

 14. Oznaczanie całkowitych zawartości Cd, Cr, Ni, Cu i Pb w osadach przybrzeżnej laguny
  (Andaluzja, Hiszpania).

 15. Badania fotoelektrod do fotoelektrochemicznej produkcji wodoru.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość