Proponowane tematy prac licencjackich w roku akademickim 2014/2015 dla studentów kierunku chemia. Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej Zakład Dydaktyczny Technologii ChemicznejPobieranie 69.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar69.82 Kb.
Proponowane tematy prac licencjackich w roku akademickim 2014/2015 dla studentów kierunku chemia.

Pracownia Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej - Zakład Dydaktyczny Technologii Chemicznej 1. Indywidualny temat zgłoszony przez kandydata / kandydatkę i przedyskutowany z przyszłym opiekunem. Zakres tematyki realizowanej w Pracowni: chemia rodników, autooksydacja lipidów, antyoksydanty, flawonoidy, katecholaminy, kalorymetria, mikrofluidyka, kontrolowana polimeryzacja rodnikowa, kompleksy palladu – aktywność katalityczna i przeciwnowotworowa.

 2. Synteza funkcjonalizowanych fulerenów C60 oraz C70 z użyciem reakcji cykloaddycji (opiekunowie: mgr Piotr Piotrowski i dr hab. inż. Andrzej Kaim, prof. UW).

 3. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do rozdziału złożonych mieszanin pochodnych fulerenów C60 oraz C70 .(opiekunowie: mgr Piotr Piotrowski i dr hab. inż. Andrzej Kaim, prof. UW).

 4. Zbudowanie i rozruch stanowiska do mikroprzepływowego tworzenia liposomów (dr inż. Krzysztof Churski)

 5. Badanie kinetyki reakcji erucyny i erysoliny z rodnikiem dpph w rozpuszczalnikach o roznej polarnosci" (opiekunowie: mgr Jakub Cędrowski i dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW)

 6. Właściwości antyoksydacyjne erucyny i erysoliny (opiekunowie: mgr Jakub Cędrowski i dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW)

 7. Badanie rozpuszczalności związków biologicznie aktywnych w układach micelarnych (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 8. Badanie oddziaływań peptyd- układ modelowy biomembrany metodami ITC i UV-vis. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 9. Monitoring on-line wpływu ciśnienia i temperatury na struktury micelarne. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 10. Zastosowanie ITC do badania funkcjonalnej aktywności peptydów i polipeptydów. (opiekun: dr Hanna Wilczura-Wachnik)

 11. Oddziaływania antyoksydantów z biomembranami metodą Izotermicznego Miareczkowania Kalorymetrycznego (opiekun: dr hab. Grzegorz Litwinienko lub dr inż. Katarzyna Jodko-Piórecka ).

 12. Izotermiczne Miareczkowanie Kalorymetryczne jako narzędzie do badań rozpoznania molekularnego. (opiekun: dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW)

 13. Funkcjonalizacja i badanie właściwości pochodnych fulerenu C60 (opiekunowie: mgr Robert Czochara i dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW).

 14. Wykorzystanie metod DSC i TG do otrzymywania nanocząstek metali (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 15. Synteza nanocząstek metali w obecności surfaktanta (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 16. Funkcjonalizacja alkanów w obecności kompleksów metali (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 17. Wysokociśnieniowe procesy z wykorzystaniem CO (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 18. Testowanie reaktora ciśnieniowego firmy Parr (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul,
  dr inż. Jadwiga Skupińska).

 19. Synteza nanocząstek palladu o potencjalnym zastosowaniu do magazynowania wodoru (opiekunowie: dr Agnieszka Krogul, dr inż. Jadwiga Skupińska).

 20. Optymalizacja warunków syntezy nanocząstek srebra stabilizowanych rodnikami TEMPO (opiekun dr Elżbieta Megiel).

 21. Synteza kompozytu polistyrenu z nanocząstkami srebra o potencjalnie medycznych zastosowaniach (opiekun: dr Elżbieta Megiel).

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.
Przegrupowanie Achmatowicza jako narzędzie w totalnej syntezie produktów naturalnych.

Promotor: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Synteza 2-deoksy-2-aminoglukofuranozy – nowego ligandu w katalizowanych irydem reakcjach asymetrycznego podstawienia allilowego.

Promotor: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Enancjoselektywna synteza - i γ-aminokwasów.

Promotor: dr hab. Tomasz Bauer, prof. UW.


Regioselektywna synteza alkenów czteropodstawionych.

Promotor: dr Anna Piątek.
Asymetryczne wodorowanie alkenów czteropodstawionych.
Promotor: dr Anna Piątek.

Opracowanie metody syntezy tri-makrocyklicznego receptora molekularnego.

Promotor: dr hab. Piotr Piątek.


Badanie właściwości kompleksotwórczych wybranych receptorów molekularnych techniką miareczkowania UV-vis.

Promotor: dr hab. Piotr Piątek.


Synteza receptora molekularnego i próba jego kowalencyjnej immobilizacji do hydrożelu poly(NIPAM-co-AA).

Promotor: dr hab. Piotr Piątek.Kryptandy o hydrofobowej luce molekularnej jako potencjalne receptory cząsteczek obojętnych.

Promotor: dr Krzysztof Ziach.Synteza poliaminowego fragmentu cząsteczki “molekularnego wędrowca” .

Promotor: dr Krzysztof Ziach.
Synteza aromatycznego tlenku fosfiny z podstawnikiem fenyloetylowym.

Promotor: dr Katarzyna Sokołowska.Synteza podstawionego difenylo-fenyloetylowego tlenku fosfiny.

Promotor: dr Katarzyna Sokołowska.
Synteza układu B-seko steroidowego z aromatycznym pierścieniem A.

Promotor: dr Katarzyna Sokołowska.


Synteza 19-nor-B-seko steroidu.

Promotor: dr Katarzyna Sokołowska.
Pracownia Chemii Związków Naturalnych.

Nanotechnologia w dostarczaniu leków: synteza i aplikacje hybryd organiczno-nieorganicznych na przykładzie nanocząstek złota pokrytych glutationem, sprzężonych z kwasem foliowym.

Promotor: dr Michał Wójcik (mwojcik@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.

Praca teoretyczna lub praktyczna.
Synteza związków ciekłokrystalicznych i nanocząstek srebra w kierunku dynamicznie kontrolowanych metamateriałów – na drodze do „peleryny niewidki”.

Promotor: dr Wiktor Lewandowski (wlewandowski@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.


Synteza mezogenicznych i promezogenicznych pochodnych dopaminy do modyfikacji powierzchni nanocząstek magnetycznych" oraz "Dynamiczna kontrola ciekłokrystalicznych nanoukładów za pomocą oddziaływan supramolekularnych.

Promotor: dr Michał Wójcik (mwojcik@chem.uw.edu.pl).

Praca praktyczna.
Synteza hybrydowych nanomateriałów typu grafen/nanocząstki metali o kontrolowanych parametrach strukturalnych.

Promotor: dr Wiktor Lewandowski (wlewandowski@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.


Modyfikacje chemiczne nanocząstek metali za pomocą pochodnych związków naturalnych i ich zastosowanie w nanomedycynie.

Promotor: dr Michał Wójcik (mwojcik@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.

Praca teoretyczna lub praktyczna.
Charakterystyka fizykochemiczna grafenu uzyskiwanego na drodze mikrobiologicznej redukcji.

Promotor: dr Wiktor Lewandowski (wlewandowski@chem.uw.edu.pl), pok. 235, I p., Wydział Chemii.


Nanokrystaliczna celuloza materiałem przyszłości - studia literaturowe.

Promotor: dr Joanna Matraszek ( jmatraszek@chem.uw.edu.pl ).


Modyfikacja powierzchni NCC (nanokrystalicznej celulozy) przy użyciu cząsteczek promezogenicznych.

Promotor: dr Joanna Matraszek ( jmatraszek@chem.uw.edu.pl ).


Synteza ligandów służących do powierzchniowych modyfikacji nanocząstek złota.

Promotor: dr Joanna Wolska (jokos@chem.uw.edu.pl, www.mieczkowski.edu.pl), Pracownia Chemii Związków Naturalnych, Wydział Chemii UW.


Nanomateriały hybrydowe w zastosowaniach medycznych – badania literaturowe.

Promotor: dr Joanna Wolska (jokos@chem.uw.edu.pl, www.mieczkowski.edu.pl), Pracownia Chemii Związków Naturalnych, Wydział Chemii UW.


Synteza rosagiliny i jej pochodnych - przegląd literaturowy.(student: Marta Wencław).

Promotor: dr Anna Zawadzka.Synteza i badania biologiczne heterodimeru serotoniny i aminonaftalenu. (student: Justyna Niemirka).

Promotor: dr Anna Zawadzka.Pracownia Chemii Biomolekuł.
Enzymatyczne syntezy halogenopochodnych L-DOPY– kluczowych związków w medycynie.

Promotor: dr Małgorzata Pająk.


Syntezy halogenopochodnych L-tyrozyny znakowanych izotopami wodoru- substratów w badaniach mechanizmów reakcji katalizowanych przez enzymy.

Promotor: dr Małgorzata Pająk.


Enzymatyczne syntezy halogenopochodnych tyraminy – biogennej aminy będącej przyczyną występowania migreny.

Promotor: dr Małgorzata Pająk.


Biotransformacje L-fenyloalaniny i jej halogenopochodnych.

Promotor: dr Katarzyna Pałka.


Przemiany chemiczne i enzymatyczne keto- i hydroksykwasów- związków odpowiedzialnych za fenyloketonurię.

Promotor: dr Katarzyna Pałka.


Biotransformacje halogenopochodnych L-tryptofanu.

Promotor: dr Elżbieta Winnicka.


Przemiany chemiczne i enzymatyczne aromatycznych amin biogennych.

Promotor: dr Sylwia Dragulska.


Wspomaganie mikrofalowe w syntezie organicznej, (opracowanie literaturowe).

Promotor: dr Jolanta Jaroszewska-Manaj.


Reakcja 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena („click chemistry”) w

chemii nukleozydów i nukleotydów. (praca literaturowa lub syntetyczna).

Promotor: dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, dr Karolina Piecyk.


Analogi guanozynowe zawierające znaczniki fluorescencyjne.

Promotor: dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, dr Karolina Piecyk.


Synteza N2 i N7 pochodnych struktury 5’ końca mRNA (kapu) jako

inhibitorów inicjacji translacji.

Promotor: dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, dr Karolina Piecyk.
Laboratorium Badań Strukturalnych
Synteza 6-podstawionych 2-tiometylobenzaldehydów i ich pochodnych.

Na ten projekt zgłosił się student Bartosz Bieszczad.

Promotor: dr Michał Barbasiewicz.
Synteza alkoksypodstawionych aldehydów poliaromatycznych i ich

Pochodnych.

Na ten projekt zgłosił się student Michał Sobczuk.

Promotor: dr Michał Barbasiewicz.

Pracownia Peptydów
prof. dr hab. Aleksandra Misicka- Kęsik, dr Karolina Pułka-Ziach,

dr Dagmara Tymecka, dr Ewa Witkowska:


Metody przyłączania peptydów do superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza – opracowanie literaturowe.
Wykorzystanie reakcji „click-chemistry” w syntezie peptydomimetyków - opracowanie literaturowe.
Oligomocznikowe foldamery- synteza i struktura II-rzędowa
Foldamery i ich zastosowanie.
Synteza analogu batacyny peptydu o właściwościach przeciwbakteryjnych.
Nowe dodatki antyracemizacyjne w syntezie peptydów - opracowanie literaturowe.
Nowe grupy zabezpieczające grupę aminową w syntezie w peptydów – opracowanie literaturowe.
Istnieje możliwość przeprowadzenia prostych eksperymentów w dziedzinie syntezy peptydów.

Centrum Nowych Technologii I UW
Synteza tetrafosforanowych analogów nukleotydów zawierających terminalną grupę alkinową przyłączoną poprzez ugrupowanie C-fosfonianowe.

(Na kierunku chemia, student: Mieszko Majka – MISMaP.

Promotor: dr Anna Zawadzka; Współpromotor: dr hab. Jacek Jemielity, Prof. UW – Centrum Nowych Technologii UW).
Synteza analogów trimetyloguanozyno kapu znakowanych fluorescencyjnie lub biotyną. (Na kierunku chemia, student: Aleksandra Pompa – MISMaP.

Promotor: dr Anna Zawadzka; Współpromotor: dr hab. Jacek Jemielity, Prof. UW – Centrum Nowych Technologii UW).


Wykorzystanie 2-amino-6-chloropurynorybozydu do funkcjonalizacji analogów końca 5’ mRNA.

(Na kierunku chemia, student: Andrzej Kraszewski- MISMaP.

Promotor: dr Anna Zawadzka; Współpromotor: dr hab. Jacek Jemielity, Prof. UW – Centrum Nowych Technologii UW).

Laboratorium Chemii Supramolekularnej.
Synteza i właściwości katalityczne nowych szkieletów metaliczno-organicznych (Metal Organic Frameworks, MOFs).

Promotor: dr Michał Chmielewski (mchmielewski@chem.uw.edu.pl), Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.24.


Fluorescencyjne sensory i transportery anionów na bazie szkieletu

1,8-diaminokarbazolu - synteza i właściwości kompleksotwórcze.

Promotor: dr Michał Chmielewski (mchmielewski@chem.uw.edu.pl), Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.24.


Synteza i właściwości kompleksotwórcze fluorescencyjnych rotaksanów i katenanów selektywnych na aniony.

Promotor: dr Michał Chmielewski (mchmielewski@chem.uw.edu.pl), Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.24.Fotoprzełączalne receptory molekularne na bazie grupy acylohydrazonowej – synteza i badania właściwości kompleksotwórczych.

Promotor: dr Michał Chmielewski (mchmielewski@chem.uw.edu.pl), Laboratorium Chemii Supramolekularnej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, pok. 3.24.
ZAKŁAD DYDAKTYCZNY CHEMII TEORETYCZNEJ I KRYSTALOGRAFII

Opiekun: dr hab. Tatiana Korona Pracownia Chemii Kwantowej tania@tiger.chem.uw.edu.pl

1. Efekty podstawnikowe w widmach elektronowych dla wybranych cząsteczek.
2. Energie oddziaływania w kompleksach z wiązaniami wodorowymi - analiza za pomocą metod supermolekularnych oraz rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii.
3. Modelowanie oddziaływań kompleksów van der Waalsa zawierających fulereny za pomocą metod ab initio
Opiekun: dr hab. Andrzej Sikorski Pracownia Teorii Biopolimerów sikorski@chem.uw.edu.pl

1. Samoorganizacja w układach zawierających kopolimery blokowe.


2. Projektowanie kompozytów polimerowych - zjawisko perkolacji.
3. Zastosowanie metod symulacji Monte Carlo do badania układów polimer-nanocząstki.

Opiekun: dr Joanna Sułkowska Pracownia Teorii Biopolimerów jsulkows@gmail.com

 1. Modelowanie własności makroskopowych białek o nietrywialnej topologii, odpowiedzialnych za choroby neurologiczne np. Parkinson

2. Teoretyczne dokowania małych cząsteczek do białek ortologicznych z rodziny SpoUT w celu znalezienia inhibitora dla ludzkiego białka.

3. Wyznaczenie krajobrazu energetycznego (energii swobodnej) dla białek o topologii kijanki – ludzkiej leptyny (białka odpowiedzialnego między innymi za otyłość) i rybiego białka Interferonu III (Danio pręgowany, ryba ta jest powszechnie stosowana w badaniach jako zamiennik mysz).

Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej
dr Agata Królikowska; akrol@chem.uw.edu.pl

1.Badania możliwości wykorzystania nanonocząstek srebra sfunkcjonalizowanych kwasem merkaptobursztynowym do oznaczania jonów metali toksycznych za pomocą spektroskopii SERS (surface – enhanced Raman scattering)

Prof. dr hab. Andrzej Czerwiński; aczerw@chem.uw.edu.pl 1. Otrzymywani  i badanie nowych materiałów elektrodowych do ogniw litowo-jonowych (2 osoby) (prof. dr hab. Andrzej Czerwiński)

 2. Zastosowanie cienkowarstwowej elektrody do badań sorpcji wodoru w metalach
  (2 osoby) (prof. dr hab. Andrzej Czerwiński)

Dr Marcin Strawski; marcin@chem.uw.edu.pl1.Wpływ temperatury na adhezję monowarstw polielektrolitowych.

2.Absorbcja jonów heksacyjanożelazianu (III) przez układy wielowarstw polielektrolitowych.

Prof. dr hab. Magdalena Skompska; mskomps@chem.uw.edu.pl1.Elektrochemiczna synteza i badanie właściwości polimerów przewodzących z przyłączonymi fullerenamido zastosowania w ogniwach słonecznych.
Dr hab. Maciej Mazur; mmazur@chem.uw.edu.pl

1. Fotochemiczne otrzymywanie nanotrójkątów platynowych – nowe układy katalityczne.

2. Biozgodne powierzchnie antybakteryjne – fotochemiczne osadzanie nanotrójkątów srebrnych na podłożach kwarcowych.

3. Selol – nowy lek antynowotworowy: wykorzystanie układów mikrofluidycznych do otrzymywania inteligentnych nośników leków.

4. Samoorganizacja biodegradowalnych kopolimerów blokowych – nowe nanonośniki leków.

5. „Smart tatoo” – implantowane nanoczujniki do kontrolowania poziomu glukozy we krwi.

6. Badania akumulacji biodegradowalnych nanonośników leków modyfikowanych złotem w organach szczura z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej i fluorescencji rentgenowskiej.

7. Badania dystrybucji odmian polimorficznych węglanu wapnia (aragonit, kalcyt) w szkieletach koralowców Scleractinia metodą konfokalnej mikroskopii ramanowskiej.

Prof. dr hab. Paweł Krysiński; pakrys@chem.uw.edu.pl1.Elektrochemiczne badania oddziaływania nanostruktur magnetycznych jako potencjalnych nośników leków z warstwami biomimetycznymi.
Dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska; mpecul@chem.uw.edu.pl

1."Symulacja kwantowochemiczna widm dichroizmu kołowego różnych konformerów tryptofanu"

2."Pomiar i obliczenia widm ramanowskiej aktywności optycznej wybranych alkaloidów"

3."Obliczenia kwantowochemiczne wpływu zmian geometrii na stałe ekranowania NMR 199Hg"
dr hab. Andrzej Kudelski; akudel@chem.uw.edu.pl)

 1. Synteza i charakterystyka nowego typu nanorezonatorów srebrnych do ramanowskiej analizy powierzchni”

 2. Uruchamiana przez rezonans plazmonowy synteza różnych nanostruktur ze srebra.”

Dr hab. Wojciech Dzwolak prof. UW; wdzwolak@chem.uw.edu.pl1. Struktura ludzkiej insuliny w środowisku niewodnym badana spektroskopią FT-IR.
2. Stabilizacja lizozymu ludzkiego za pomocą syntetycznych polipetydów.

Dr Janusz Cukras januszc@chem.uw.edu.pl

1. Analiza konformacyjna małych chiralnych cząsteczek organicznych (na przykład limonenu, karwonu, metylocyklopropanonu, proliny, fluorocyklopropanonu) za pomocą metod obliczeniowych chemii.
2. Modelowanie widm ECD i MCD małych chiralnych cząsteczek organicznych.
3. Modelowanie struktur prostych kompleksów cząsteczkowych i ich właściwości.


4. Modelowanie struktury i właściwości kompleksów związków gazów szlachetnych.

Zakład Dydaktyczny Fizyki i Radiochemii

1. Oznaczanie związków organicznych metodami chromatograficznymi.

2. Oznaczanie białek  metodą HPLC/MS z użyciem ekstrakcji do fazy stałej.

3. Identyfikacja metoda GC/MS materiału użytego do wytworzenia spoiwa malarskiego.

4. Oznaczanie składników wtórnego aerozolu organicznego metodami chromatografii.

Opiekun prac: Dr hab. Tomasz Gierczak; gierczak@chem.uw.edu.pl


 1. Wpływ oddziaływań między-molekularnych na drgania wewnątrzmolekularne w prostych cieczach: obliczenia, spektroskopia Ramana i femtosekundowa spektroskopia czasowo-rozdzielcza

 2. Czasowo-rozdzielcza spektroskopia dynamiki drgań wewnątrz-molekularnych w czystych cieczach i roztworach

 3. Badanie dynamiki orientacyjnej cząsteczek w cieczach metodą elektro-optycznycznego efektu Kerra lub optyczno-optycznego efektu Kerra

 4. Dynamika koherentnych wzbudzeń w kryształach w femtosekundowym optycznym efekcie Kerra.

 5. Czasowo-rozdzielcza spektroskopia koherentnych fononów w metalicznych nanostrukturach.

Opiekun prac: prof. dr hab. Wojciech Gadomski; gado@chem.uw.edu.pl

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej


 • Opiekun; prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska

 • BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYUTLENIAJĄCYCH NAPARÓW Z RUMIANKU

 • Opiekun: dr hab. Magdalena Biesaga (Pracownia Analizy Przepływowej i Chromatografii)
 1. Identyfikacja metabolitów polifenoli w moczu.
 • Opiekun: dr Marianna Gniadek (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Badanie zmian rozmieszczenia elementów biologicznych szczepionek opartych na adiuwantach glinowych występujących na skutek przemrożenia.

 2. Otrzymywanie kompozytów polimerów przewodzących z nanocząstkami półprzewodnika oraz ich charakterystyka za pomocą technik mikroskopii elektronowej.

 3. Optymalizacja procedury otrzymywania mikro- i nanosfer z kompozytów polimer przewodzący – metal szlachetny.
 • Opiekun: dr hab. Wojciech Hyk (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)  patrz tematy (1-4) podane w spisie tematów prac magisterskich.
 • Opiekun: dr Joanna Juhaniewicz (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Badania oddziaływań naturalnych peptydów antybiotykowych z bakteryjnym lipopolisacharydem.

 2. Przepuszczalność modelowych błon biologicznych dla modyfikowanych cyklodekstryn jako nośników leków przeciwnowotworowych.
 • Opiekun: dr Agata Kowalczyk (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Wykorzystanie biosensorów DNA do detekcji jonów rtęci. (temat zajęty)
 • Opiekun: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej)
 1. Właściwości redoks białek uczestniczących w konwersji energii świetlnej.

 2. Elektrody jonoselektywne czułe na jony węglanowe.
 • Opiekun: dr Dorota Matyszewska (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
    1. Wpływ neuropeptydu substancji P na właściwości modelowych błon biologicznych tworzonych na granicy faz woda-powietrze.

    2. Oddziaływanie wybranych leków antynowotworowych z prostymi modelami błon komórkowych.
 • Opiekun: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk (Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej) 
 1. Modyfikacja nanocząstek optycznie czułych – droga do uzyskania optymalnych parametrów analitycznych nanocząstek.

 2. Nanostruktury przewodzące w jednorazowych elektrodach jonoselektywnych.

 3. Nowe membrany jonoczułe dla sensorów potencjometrycznych.
 • Opiekun: dr hab. Krzysztof Miecznikowski (Pracownia Elektroanalizy Chemicznej)  1. Projektowanie elektrokatalitycznych materiałów nie platynowych do redukcji tlenu.

Projekt ten dotyczy poszukiwania nowych nie platynowych katalizatorów do redukcji tlenu


o potencjalnym znaczeniu w technologii ogniw paliwowych wykazujących się wysoką tolerancja na obecność paliw organicznych i produktów pośrednich ich elektroutlenienia. W szczególności badania prowadzone będą na układach zawierających metaliczne centra katalityczne znajdujące się strukturze azot-węgiel podobnej do makrocyklicznych kompleksów metali przejściowych poddanych obróbce termicznej.


 1. Poszukiwanie alternatywnych paliw dla ogniw paliwowych.

 2. Wykorzystanie tlenków metali przejściowych, jako składnika układów elektrokatalitycznych w procesie elektroutleniania glikolu etylenowego.

Powyższe projekty będą dotyczyły poszukiwania nowych alternatywnych paliw organicznych dla ogniw paliwowych z uwzględnieniem elektrokatalitycznego utleniania glikolu etylenowego, etanolu i innych paliw.
 1. Właściwości fotoelektrokatalityczne wybranych heteropolikwasów i tlenków metali przejściowych wobec redukcji dwutlenku węgla lub rozkładu wody.

 2. Fotokatalityczny rozkład matryc organicznych na wybranych nanostrukturalnych tlenkach metali przejściowych do oznaczania metali ciężkich w próbkach wód różnego pochodzenia.

Zaproponowane projekty będą dotyczyły badań podstawowych mających na celu zaprojektowanie, podjęcie charakterystyki fizykochemicznej oraz oceny przydatności nowych dobrze zdefiniowanych układów fotokatalitycznych opartych na tlenkach i mieszaninach tlenków metali przejściowych działających przede wszystkim w zakresie światła widzialnego o podwyższonej aktywności wobec rozkładu matryc organicznych, jak również rozkładu wody.
 1. Żele krzemionkowe, jako matryce do elektrochemicznych sensorów do oznaczania chloranów (III).

Celem tego projektu jest zaproponowanie i przeprowadzenie charakterystyki fizykochemicznej sensora do oznaczania chloranów (III) na bazie żeli krzemionkowych.
 • Opiekun: prof. dr hab. Marek Orlik

Biologiczne znaczenie wybranych związków nieorganicznych. Dwutlenek tytanu - właściwości i zastosowania praktyczne.

Chemiczne i dynamiczne tajemnice robaczków świętojańskich.


 • Opiekun: dr hab. Sławomir Sęk (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Oddziaływanie antybiotyków peptydowych oraz lipopeptydów z modelowymi membranami lipidowymi

 2. Samoorganizacja lipidów na granicy faz elektroda-roztwór.

 3. Złącza molekularne – badanie transportu elektronowego przez peptydy.
 • Opiekun: dr Magdalena Skunik-Nuckowska (Pracownia Elektroanalizy Chemicznej)
    1. Materiały węglowe aktywowane parą wodną oraz dwutlenkiem węgla dla celów kondensatorów elektrochemicznych.

    2. Węgliki metali jako prekursory syntezy materiałów węglowych zdolnych do akumulacji ładunku
     w kondensatorze elektrochemicznym.

    3. Poszukiwanie nowych materiałów katodowych o wysokiej aktywności katalitycznej w barwnikowym ogniwie słonecznym.
 • Opiekun: dr Ewelina Zabost (Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod)
 1. Nanocząstki hydrożelowo/metaliczno/oligonukleotydowe jako systemy kontrolowanego dostarczania
  i uwalniania substancji leczniczych (1 osoba)

 2. Biomateriały hybrydowe hydrożelowo/metaliczno/oligonukleotydowe do zastosowań w układach typu „switch” oraz w biosensoryce (1 osoba)

 3. Biokompozyty przewodzące, użyteczne jako systemy kontrolowanego uwalniania oraz w regeneracji tkanek nerwowych (1 osoba)


Zgłaszający: prof. dr hab. Renata Bilewicz
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

1.    Zastosowanie nanorurek węglowych jako nośników leków i ich oddziaływania z modelowymi błonami biologicznymi.


Praca teoretyczna lub eksperymentalna
dr Dorota Matyszewska (dorota.matyszewska@chem.uw.edu.pl), Prof. Renata Bilewicz (bilewicz@chem.uw.edu.pl)

2.    Badanie oddziaływania nanocząstek złota z modyfikowanym podłożem złotym  przy użyciu techniki rezonansu plazmonów powierzchniowych (SPR).


Praca eksperymentalna
dr Agnieszka Więckowska, awiec@chem.uw.edu.pl

3.    Lipidowe mezofazy do konstrukcji urządzeń molekularnych


Praca eksperymentalna lub literaturowa
dr Ewa Nazaruk, (enaz@chem.uw.edu.pl), Prof. Renata Bilewicz (bilewicz@chem.uw.edu.pl)

4.    Projektowanie enzymatycznego bioogniwa


Praca eksperymentalna
mgr Dominika Łyp (dlyp@chem.uw.edu.pl), Prof. Renata Bilewicz (bilewicz@chem.uw.edu.pl)

5.    Cyklodekstryny jako nośniki leków


mgr Olga Święch (oswiech@chem.uw.edu.pl), Prof. Renata Bilewicz (bilewicz@chem.uw.edu.pl)


 • Opiekunowie: nauczyciele akademiccy z Pracowni Chemii Analitycznej Stosowanej
 1. Całkowita zawartość pierwiastków śladowych (Cd, Cr, Ni, Cu i Pb) w tkankach Sitowca nadmorskiego
  z ekosystemów podmokłych (Andaluzja Hiszpania)

 2. Analiza specjacyjna - rozdzielanie form pierwiastków o zróżnicowanej toksyczności.

 3. Materiały odniesienia – istotny element walidacji procedury analitycznej.

 4. Metody elektrochemiczne w analizie specjacyjnej As, Tl i Cr w próbkach środowiskowych.

 5. Przygotowanie materiału roślinnego do badań prowadzonych w kierunku identyfikacji fitochelatyn
  w roślinach.

 6. Frakcjonowanie – istotny element badań stanu skażenia wód powierzchniowych.

 7. Biomonitoring – nowoczesna metoda długoterminowej oceny stanu środowiska naturalnego.

 8. Mobilność i biodostępność metali z gleb – ocena skażenia środowiska glebowego.

 9. Woltamperometria – metoda odniesienia/porównawcza do pomiarów metodą ICP MS
  (As, Pt, Tl, Rh, Cd, Zn, Pb).

 10. Wykorzystanie tlenku tytanu w upraszczaniu matrycy próbek organicznych przed analizą.

 11. SPE, jako metoda wydzielania „metali ciężkich” z próbek środowiskowych

 12. Procedura przygotowania próbek przed elektrochemicznym oznaczaniem palladu.

 13. Mineralizacja – istotny element procedury analitycznej.

 14. Oznaczanie całkowitych zawartości Cd, Cr, Ni, Cu i Pb w osadach przybrzeżnej laguny
  (Andaluzja, Hiszpania).

 15. Badania fotoelektrod do fotoelektrochemicznej produkcji wodoru.
: studia
studia -> I fundament, mur, wątek muru, łuk, przypora, filar, filar: przyścienny, przyporowy, wiązkowy; służka, system przyporowy; strop, krążyna, sklepienie: kolebkowe, krzyżowo- żebrowe, gwiaździste, palmowe, trójpodporowe, wachlarzowe, klasztorne, nieckowe
studia -> Ii semestr (letni) trwa od 15 lutego do 30 września 2016 r
studia -> Zarys Logiki skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie
studia -> Program przedmiotu
studia -> List motywacyjny jak pisać, aby być skutecznym
studia -> Dz. U. 98. 162. 1149 rozporządzenie prezesa rady ministróW
studia -> Wykład 1 13. 02. 2007r Wykład pod tytułem „Miękkie lądowanie”
studia -> I. zagadnienia teoretyczne w psychologii
studia -> Nr Etyka Specjalność: Organizacja i Ekonomika Górnictwa
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy