Strona główna

"Propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami"


Pobieranie 204.89 Kb.
Strona1/7
Data18.06.2016
Rozmiar204.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

grupa 24 grupa 29

grupa 32


"Propozycje systemowych rozwiązań gwarantujących dostępność Funduszy polityki spójności 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami"
2013-10-09Dokument został stworzony przez grupę ON Inclusion 14-20 skupiającą pozarządowych oraz akademickich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym reprezentantów środowiska. „ON IN” jest częścią szerszej inicjatywy polskiego sektora pozarządowego – Grupy 12 postulatów oraz Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 (http://ofop.eu/kategoria/kategorie-tematyczne/reprezentacja/przyszly-okres-programowania). Celem działania grupy ON Inclusion 14-20 jest wypracowanie i włączenie do głównego nurtu rozwiązań systemowych gwarantujących dostępność Funduszy UE w perspektywie 2014-2020 dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz współtworzenie efektywnych polityk publicznych na rzecz tego środowiska.Autorzy dokumentu,

  • Agata Gawska, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

  • Piotr Kowalski, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Głuchych

  • dr Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa

  • Aleksander Waszkielewicz, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  • dr hab. Inż. arch. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska

  • Jacek Zadrożny, niezależny ekspert

  • Przemysław Żydok, Grupa 12 postulatów – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym


Spis treści


Spis treści 3

I.Propozycje rozwiązań horyzontalnych dla systemu wdrażania FE 14-20 5

1.Sytuacja osób z niepełnosprawnościami jako wyzwanie dla perspektywy finansowej 2014-2020 5

1.1.Kapitał ludzki 5

1.2.Infrastruktura 6

2.Propozycje rozwiązań dotyczących wszystkich programów operacyjnych, całego systemu wdrażania FE 10

2.1.Dostępność instytucji systemu wdrażania FE – konsultacje społeczne, komitety monitorujące, strategie komunikacji 10

2.1.1.Dostępność architektoniczna 10

2.1.2.Dostępność informacyjna 10

2.1.3.Włączenie reprezentantów środowiska w proces decydowania o politykach związanych z osobami niepełnosprawnymi 11

2.1.4.Grupa robocza ds. monitorowania dostępności FE pod kątem osób z niepełnosprawnościami 12

2.1.5.Stworzenie stanowisk Access Officer’ów w każdym programie operacyjnym 12

2.1.6.Uwzględnianie różnorodności środowiska osób z niepełnosprawnościami w strategiach komunikacji i konsultacjach społecznych 12

2.2.Stworzenie podręcznika dla projektodawców opisującego standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 13

2.3.Wymóg dostępności cyfrowej w stosunku do wszystkich produktów teleinformatycznych współfinansowanych ze środków UE 13

2.4.Wymóg odniesienia się do kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami we Wnioskach o dofinansowanie (dotyczy wszystkich programów operacyjnych) 14

3.Propozycje zapisów w wytycznych dotyczących poszczególnych typów interwencji 14

3.1.Projekty związane z kapitałem ludzkim (gł. EFS) 14

3.1.1.Standard minimum w ocenie Wniosków o dofinansowanie 14

3.1.1.1.Kryteria obligatoryjne – dostępność cyfrowa, dostępność materiałów drukowanych 15

3.1.1.2.Kryterium dostępności architektonicznej 15

3.1.1.3.Kryteria warunkowe 16

3.1.2.Finansowanie racjonalnych usprawnień (dostosowań) na etapie realizacji projektów 17

3.1.2.1.Wprowadzenie 17

3.1.2.2.Wariant 1 – rezerwa finansowa w budżecie projektu 17

3.1.2.3.Wariant 2 – finansowanie w ramach Pomocy Technicznej 19

3.1.2.4.Katalog przykładowych kosztów racjonalnych usprawnień 19

3.2.Projekty infrastrukturalne (EFRR, FS, EFRROW, EFR) 24

3.2.1.Opis dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w „Studium wykonalności” na etapie aplikowania o środki 24

3.2.2.Wymóg przeprowadzenia „Audytu dostępności” na etapie zatwierdzania projektu architektonicznego – kryterium niezbędne do otrzymania kolejnych transz finansowania 24

4.Szkolenia ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów miękkich (gł. EFS) oraz projektów infrastrukturalnych (EFRR, FS, EFRROW, EFR) 25II. Propozycje rozwiązań systemowych do uwzględnienia w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w ramach odrębnego działania ze wskazana alokacją oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych 28

1. Operacjonalizacja modelu implementacji Konwencji w PO WER 28

2. Propozycje uwzględnienia kwestii niepełnosprawności w Regionalnych Programach Operacyjnych 35

2.1. Proponowane typy operacji w zakresie kapitału ludzkiego (projekty miękkie) 35

2.2. Propozycje wskaźników do Regionalnych Programów Operacyjnych 36

III.Wybrane aspekty PO WER i RPO- deinstytucjonalizacja, definiowanie zatrudnienia 40

1.Deinstytucjonalizacja w PO WER 40

2.Deinstytucjonalizacja w RPO 42

3. Sposób definiowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych 43
  1   2   3   4   5   6   7


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość