Strona główna

Propozycje tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych


Pobieranie 78.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar78.01 Kb.
Propozycje tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

w Olsztynie w roku szkolnym 2014/2015


Literatura
1.Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości. Przedstaw jej cechy, odwołując się

do wybranych utworów literackich z literatury XX wieku.

2.Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je na przykładzie wybranych utworów literackich.

3.Motyw rozstania i jego funkcje w tekście literackim. Omów na podstawie wybranych

przykładów z literatury XIX i XX wieku.

4. Przeanalizuj problem wyniszczenia moralnego jednostki, odwołując się do przykładów zawartych w literaturze lagrowej i łagrowej5.Przedstaw motyw wędrówki i podróży oraz sposób jego ujęcia w wybranych utworach literackich.

6. Bohaterowie romantyczni to zwycięzcy czy zwyciężeni? Scharakteryzuj i oceń wybrane przez siebie postaci.

7.Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Odwołując się do wybranych utworów wskazanych epok, porównaj sposoby wyrażania miłości do ojczyzny.

8.Funkcje motywu śmierci w literaturze. Przedstaw i porównaj na trzech przykładach

różnych epok.

9.Na wybranych przykładach zaprezentuj i oceń portrety kobiet w literaturze XIX i XX

wieku.

10.Motyw buntu w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do utworów dowolnie wybranych.11.Motyw zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

12.Omów złożoność relacji między rodzicami i dziećmi, odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

13.Miejsce i rola tradycji romantycznej w następnych epokach. Omów zagadnienie na przykładzie dowolnej epoki i wybranych utworów.

14.Miłość i cierpienie w literaturze romantycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

15. Jaki wpływ na życie człowieka wywiera kraina urodzenia i dzieciństwa? Przedstaw różnorodne ujęcia motywu „małych ojczyzn” w twórczości wybranych pisarzy.

16.Bohaterowie niepokorni. Rozważ postawy różnych bohaterów, odwołując się do

wybranych utworów.

17.Przedstaw wpływ lektur na życie bohaterów literackich. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok.

18.Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo... . Omów różne sposoby ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich.

19.Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca. Przedstaw różne obrazy domu i oceń jego wartość w życiu wybranych bohaterów.

20.Polska i Polacy w dramacie romantycznym i modernistycznym. Omów to zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.

21.Różne wizerunki władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.

22.Przywołując odpowiednie przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych w literaturze wybranych epok.

23.Rola tytułu jako znaku literackiego służącego do interpretacji tekstu. Omawiając temat, odwołaj się do przykładów z różnych epok.

24.Różne sposoby wykorzystania toposu powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

25.Sposób kreowania portretu dziecka w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

26.Koncepcja poety i poezji w literaturze polskiego romantyzmu. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów epoki romantyzmu

27.Funkcjonowanie motywów mitologicznych i biblijnych w literaturze polskiej. Prześledź funkcjonowanie wybranego motywu odwołując się do różnych epok.

28.Mit o Prometeuszu i jego literackie ujęcia. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów.

29.Motyw pielgrzyma i tułacza w literaturze polskiego romantyzmu. Omów, odwołując się do wybranych utworów.

30.Tematy i problemy pozytywistycznej noweli. Omów to zagadnienie, odwołując się do wybranych nowel.

31.Problem antysemityzmu i holokaustu w literaturze polskiej. Omów ten temat na dowolnie wybranych przykładach.

32.Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

33.Wizerunki lekarza w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok literackich.

34.Artysta jako bohater literacki. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

35.Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je, dokonując analizy wybranych

utworów okresu wojny i okupacji.

36.Motyw „exegi monumentum” w twórczości Horacego jako źródło inspiracji w literaturze polskiej różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych

utworów poetyckich.

37.Moralistyka oświeceniowych bajek. Określ jej charakter, analizując wybrane utwory.

38.Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę i wymiar,

analizując wybrane utwory.

39.Gloryfikacja klęsk narodowych. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich pozytywizmu.

40.Charakter i cele odwołań do tradycji antycznej w twórczości Zbigniewa Herberta. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych wierszy poety.

41.Literackie obrazy bitew. Określ ich rolę w wybranych utworach.

42.Ewolucja postaw patriotycznych ukazanych w literaturze polskiej XIX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

43.Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza. Przedstaw problem, wykorzystując wybrane utwory epoki.

44.Określ wpływ samotności na ludzkie życie. W rozważaniach odwołaj się do doświadczeń wybranych bohaterów literatury romantycznej.

45.Etos miłości romantycznej w literaturze romantyzmu i dziełach literackich późniejszych epok. Omów problem na wybranych przykładach.

46.Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na przykładach wybranych z literatury romantycznej.

47.Biesiady, wesela, bale... – omawiając temat przedstaw rolę, jaką te motywy pełnią w wybranych utworach literatury polskiej.

48.Wpływ domu oraz doświadczeń życiowych na kształtowa nie się postawy społecznej i moralnej człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku.

49.Folklor jako inspiracja pisarzy rożnych epok. Omów na wybranych przykładach.

50.Motyw wsi w literaturze. Przedstaw różne obrazy wsi, odwołując się do wybranych

utworów.

51.Wykaż prawdziwość sądu, że przeżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną. Omów zagadnienie na przykładzie jednego autora.

52.Motyw tańca i jego funkcje w utworze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

53.Doświadczenie poczucia bezsensu i absurdalności istnienia związane z końcem wieku. Omów problem na wybranych przykładach z literatury młodopolskiej i współczesnej.

54.Sposoby kreowania bohaterów w powieści realistycznej XIX wieku. Omów je na wybranych przykładach.

55.Motyw snu w literaturze i jego funkcje w utworze. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów.

56.Funkcjonowanie mitu arkadyjskiego w literaturze. Omów problem w oparciu o wybrane utwory należące do literatury staropolskiej.

57.Miłość w literaturze sentymentalistów i romantyków. Przedstaw sposoby opisu uczucia w wybranych utworach literackich.

58.Obraz Warszawy w literaturze XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat, odwołując się do

wybranych przykładów literackich.

59.Obraz Rosji w literaturze polskiej. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych

Utworów.

60.Obraz wojny i okupacji w liryce polskiej po roku 1945. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

61.Postaci Żydów w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach literackich.

62.Martyrologia narodu żydowskiego w polskiej literaturze. Omów na wybranych przykładach.

63.Obraz miasta w literaturze polskiej i obcej. Opracuj temat na wybranym przez siebie

materiale literackim.

64.Literackie portrety bohaterów skazanych na samotność i samotnych z wyboru. Omów problem, odwołując się do literatury.

65.Różne postawy człowieka wobec totalitaryzmu. Przedstaw je, odwołując się do

wybranych utworów literatury współczesnej.

66.Różne sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci. Scharakteryzuj je na przykładzie

wybranych utworów.

67.Wpływ wojny na ludzkie postawy. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.

68.Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw je na wybranych

przykładach.

69.Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży. Omów problem, odwołując

się do literatury powszechnej i polskiej.

70.Rola muzyki w życiu bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

71.Motyw poezji i poety. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów poetyckich.

72. Dworek szlachecki jako obraz polskiej kultury i tradycji w literaturze XIX i XX wieku.

Omów problem, odwołując się do literatury.

73.Utwory literackie „zwierciadłem czasu”, w którym powstały. Uzasadnij na podstawie wybranych utworów literackich.

74.Motyw rodziny i domu w literaturze. Omów jego funkcję i sposób przedstawienia na

dowolnie wybranych przykładach.

75.Tragizm i piękno związków międzyludzkich na kartach literatury polskiej i powszechnej. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów.

76.Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.

77.Motto jako klucz do interpretacji utworu. Omów temat odwołując się do literatury polskiej

i obcej różnych epok.

78.Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładzie utworów

z różnych epok.

79.Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia w wybranych dziełach

literackich.

80.Franciszkańska akceptacja świata. Wskaż źródła i omów kontynuacje na wybranych

przykładach literackich.

81.Portret matki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

82.Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych

przykładach.

83.Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.

84.Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

85.Troska pisarzy o losy ojczyzny. Scharakteryzuj temat na wybranych przykładach z utworów polskiego odrodzenia.

86.Poczucie bezsensu życia i absurdalności istnienia. Dokonaj analizy problemu na przykładzie wybranych utworów literatury młodopolskiej i współczesnej.

87.Postawa narodu polskiego wobec problemu walki narodowowyzwoleńczej wyrażona

w literaturze. Omów temat, odwołując się do utworów romantycznych.

88.Różne sposoby ukazywania śmierci. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych

utworów z okresu II wojny światowej.

89.Literackie przykłady utrwalania własnych doświadczeń obozowych. Omów je,

odwołując się do twórczości wybranych pisarzy.

90.Sądy Jana Kochanowskiego i Ignacego Krasickiego o Polsce i Polakach. Omów opinie

obu pisarzy na przykładzie ich utworów.

91.Różnorodne obrazy wsi polskiej. Scharakteryzuj temat , posługując się wybranymi przykładami z literatury staropolskiej.

92.Ballada jako gatunek literacki. Przedstaw jej cechy i ewolucję, analizując wybrane utwory polskich pisarzy różnych epok.

93.Funkcje opisów przyrody w utworach epickich pozytywizmu. Określ je na podstawie

wybranych utworów.

94.Sposoby kreowania bohaterów w powieści realistycznej XIX wieku. Omów je na wybranych przykładach.

95.Sposoby i funkcje nawiązania do motywu Nike w poezji XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

96.Funkcje motywu tańca w tekstach literackich. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dramatów.

97.Nowy typ bohatera w programach i literaturze polskiego pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach.

98.Motyw przemijania w poezji barokowej i współczesnej– omów, odwołując się do

wybranych przykładów.

99.Ideały rycerskie i sposób ich prezentacji w literaturze powszechnej różnych epok.

Omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

100.Doświadczenie getta. Porównaj wybrane utwory literackie.

101.Polak w Paryżu. Porównaj wybrane utwory, w których na stolicę świata patrzy przybysz z Polski.

102.Emancypantki i feministki w literaturze polskiej. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

103.Sposoby ujęcia motywu ojca i syna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

104.Wizerunek literacki człowieka sukcesu na przykładzie utworów literackich rożnych

epok.

105.Omów na wybranych przykładach sposoby ujęcia motywu przebaczenia w literaturze.106.Motyw milczenia w literaturze polskiej. Omów problem na wybranych przykładach.

107.Przedstaw literacki wizerunek diabła na przykładzie wybranych utworów z różnych

epok.

108.Motyw anioła w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.109.Obrzędy i obyczaje w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

110.Miłość jako doświadczenie w biografii bohaterów romantycznych i pozytywistycznych.

111. Różnorodne sposoby ujęcia konfliktu pokoleń. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.

112. Dekalog bohaterów G.H. Grudzińskiego – Antydekalog praw etycznych i moralnych.

Związki literatury z innymi sztukami
1.Katastroficzna wizja świata w poezji i malarstwie czasów wojny. Omów na wybranych przykładach.

2.Motyw ikaryjski w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

3.Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych

przykładach.

4.Motywy maryjne w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

5.Portrety dzieci w nowelach pozytywistycznych i malarstwie S. Wyspiańskiego.

Porównaj sposób przedstawienia postaci dziecięcych odwołując się do wybranych przykładów.

6.Motyw Erosa i Tanatosa w poezji Kazimierza Przerwy – Tetmajera i malarstwie

Jacka Malczewskiego. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.

7.Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze, malarstwie i muzyce schyłku

XIX wieku. Omów, odnosząc się do wybranych dzieł.

8.Symbolika tańca w literaturze polskiej. Omów temat,odwołując się do wybranych utworów literackich i muzycznych.

9.Rola tradycji antycznej i szekspirowskiej w kształtowaniu się i rozwoju dramatu oraz teatru polskiego. Omów, posługując się wybranym przykładem.

10.Człowiek i natura w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

11.Motyw Prometeusza w mitach greckich i sztuce późniejszych epok. Przywołaj i omów odpowiednie przykłady.

12.Współczesna inscenizacja dramatu romantycznego. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranego dzieła.

13.Różne formy teatru we współczesnej kulturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł.

14.Ogród jako przestrzeń życia człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich.

15.Ekranizacja dzieła a tekst literacki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranego przykładu.

16.Pejzaż w literaturze i sztuce Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

17.Parodia rzeczywistości PRL w literaturze, malarstwie i filmie. Omów problem na wybranych przykładach.

18.Motyw Apokalipsy. Przedstaw różne sposoby jego wykorzystania, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.

19.Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie młodopolskim. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

20.Mity greckie jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich i plastycznych.

21.Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów problem

na wybranych przykładach z literatury i sztuki.

22.Street Art. – definicja , twórcy, rodzaje. Przedstaw i zinterpretuj realizację sztuki ulicznej na celowo dobranym i udokumentowanym materiale. Jaką rolę odgrywa w nich słowo?

23.Brzydota jako kategoria estetyczna w sztuce barokowej. Omów jej istotę i funkcje odwołując się do wybranych utworów literackich i dzieł plastycznych.

24.Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski. Określ je, analizując wybrane dzieła kultury.

25.Symbolika sztuki średniowiecznej. Przedstaw jej charakter, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.

26.Awangardowość sztuki dwudziestolecia międzywojennego. Określ jej charakter,

odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.

27.Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

28.Reżyser adaptacji filmowej – twórca czy odtwórca ? Oceń zakres swobody artystycznej twórcy filmu, odwołując się do wybranych przykładów.

29.Różne ujęcia motywu matki cierpiącej w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa.

30.Koniec świata jako motyw funkcjonujący w różnych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

31.Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i malarskich przełomu XIX i XX wieku.

32.Sposoby ujęcia wsi i jej mieszkańców w „Chłopach” W. Reymonta i malarstwie J. Chełmońskiego.

33.Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.

34.Literacka i malarska wizja powstania styczniowego. Porównaj obrazy A.Grottgera

i wybrane utwory literackie.

35.Ideał świętego w literaturze i malarstwie. Scharakteryzuj i porównaj wybrane dzieła

hagiograficzne.

36.Motywy mitologiczne w literaturze i sztuce. Określ ich wykorzystanie w różnych epokach.

37.Dzieło literackie jako tworzywo sztuki teatralnej. Omów dwie wybitne inscenizacje

uzasadniające swój wybór.

38.Dzieło literackie na ekranie. Omów problem na przykładzie adaptacji znanych powieści pozytywistycznych.

39.Język filmu i język literatury. Omów cechy charakterystyczne obu dziedzin na dowolnych przykładach literackich i filmowych.

40.Przedstaw na wybranych przykładach ścieranie się sfer sacrum i profanum ukazane

w dziełach literackich, malarskich i filmowych.

41.Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując

teksty literackie i inne teksty kultury (np. film, malarstwo, grafika, rzeźba).

42.Przedstaw różne funkcje wykorzystania motywu żniw, analizując wybrane utwory literackie i plastyczne pozytywizmu oraz Młodej Polski.

43.Odwołując się do wybranej powieści i jej filmowej adaptacji, porównaj funkcje krajobrazu ojczystego przedstawionego w literaturzei filmie.

44.Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Określ je, odwołując się do wybranych dzieł.

45.Artystyczne interpretacje motywu „vanitas vanitatum” w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł z różnych epok.

46.Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby przedstawienia, odwołując się do wybranych tekstów literackich i obrazów.

47.Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj artystyczne ujęcie, odwołując się do wybranych dzieł.

48.Omów sposoby funkcjonowania wątków i symboli bibliinych w literaturze i sztuce

wybranych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.

49.Impresjonizm w literaturze i malarstwie modernistycznym. Omów na wybranych przykładach.

50.Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów problem, odwołując się do

literatury i sztuki współczesnej.

51.Motyw syna marnotrawnego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.

52.Kobieta jako anioł i demon. Na podstawie portretów literackich i malarskich przedstaw wizerunek kobiety epoki modernizmu.

53.Holokaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady.

54.Odwołując się do wybranych dzieł literackich, pokaż różnorodność funkcjonowania

motywu arkadii w literaturze i malarstwie.

55.Historie mityczne inspiracją dla literatury i sztuki nowożytnej. Omów temat na wybranych przykładach.

56.Motyw cierpienia narodu w literaturze i sztuce polskiej. Omów temat na przykładach

wybranych utworów.

57.Etos pracy w literaturze polskiej oraz innych dziedzinach sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów.

58.Rożne sposoby tworzenia nastroju grozy w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dziel literackich i plastycznych.

59.Motyw tańca w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

60. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.

61.Blokers bohaterem filmu i tekstów kultury. Przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, tematu na wybranych przykładach.

62.Postacć wampira w filmie i legendzie. Przedstaw symbolikę postaci na przykładach wybranych z literatury i filmu.

63.Golem, robot, android – bohaterami literatury i filmu. Przedstaw wybrane kreacje literackie i filmowe.

64.Indianie jako bohaterowie literatury i filmu. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na wybranych przykładach.

Język


1.Językowe środki perswazji w reklamie. Zanalizuj wybrane przykłady z radia i telewizji.

2.Scharakteryzuj styl poezji młodopolskiej. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

3.Środki poetyckiego obrazowania w poezji barokowej. Omów je na wybranych przykładach.

4.Tabu językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko, analizując zgromadzony materiał językowy.

5.Styl i język utworów realistycznych. Omów na wybranym przykładzie.

6.Powieść realistyczna i powieść modernistyczna. Omów różnice w sposobie narracji i kreacji narratora. Odwołaj się do dowolnych przykładów.

7.Stylizacja – istota zjawiska, różne odmiany i funkcje w literaturze. Przedstaw posługując się wybranymi przykładami.

8.Gwara środowiskowa a żargon uczniowski. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane przykłady.

9.Omów różne funkcje archaizmów w wybranych tekstach literackich.

10. Dziennik, pamiętnik lub blog - formy wypowiedzi osobistej i literackiej. Dokonaj analizy stylu i języka wybranego tekstu.

12. Językowe gry z cenzurą. Omów problem na przykładzie wybranych tekstów literackich i kabaretowych.

13. Współczesna ekspansja języka angielskiego. Zbadaj przyczyny, zanalizuj słownictwo (np. słownictwo kulinarne, polska muzyka, nazwy firm i spółek).

13.Języki obce na ulicach naszych miast. Wykorzystując zgromadzony materiał, oceń wpływ języków obcych na nazewnictwo handlowe, nazwy własne i reklamy, z którymi spotykamy się na ulicach.

14.Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. Omów

zagadnienie na wybranych przykładach.

15.Język literatury fantastycznonaukowej. Omów jego specyfikę, odwołując się do wybranych opowiadań z literatury współczesnej.

16.Neologizmy słowotwórcze języka prasy, mediów i polszczyzny potocznej. Przeanalizuj mechanizmy ich tworzenia i celowość użycia.

17.Funkcje stylizacji biblijnej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

18.Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów typy zapożyczeń na

podstawie wybranych przykładów (literatura piękna, publicystyka, teksty informacyjne, naukowe)., określ ich źródło, sformułuj hipotezę na temat powodów występowania.

19. Język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj, analizując zgromadzony materiał językowy

20.List jako gatunek literacki. Dokonaj analizy słownictwa listów wybranych z dwu różnych epok.

21.Przedstaw dwa różne typy stylizacji językowej i określ ich funkcje na przykładzie „Potopu” H. Sienkiewicza i „Chłopów” Wł. Reymonta.

22.Dokonaj analizy języka współczesnych reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

23.Scharakteryzuj i porównaj sztukę oratorską P. Skargi i A.F. Modrzewskiego.

24. Neologizmy i ich funkcje – omów zjawisko odwołując się do wybranych przykładów z języka mówionego.

25.Styl Twojego ulubionego pisarza. Zanalizuj pod względem językowym wybrane teksty.

26. Językowe źródła komizmu we współczesnej polskiej komedii filmowej. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału.

27.Sztuka przemawiania w literaturze staropolskiej. Określ jej sposób i funkcje na wybranych utworach renesansu i baroku.

29.Język reklam telewizyjnych. Omów jego wpływ na kształtowanie się upodobań i gustów Polaków.

30.Na podstawie analizy wybranych tekstów zamieszczonych w prasie codziennej, omów tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

31.Język ezopowy dawniej i dziś – w literaturze i tekstach kultury

32.Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach.

33.Rodzaje błędów w języku współczesnej prasy, radia i telewizji. Omów zagadnienie w oparciu o zebrane przykłady.

34.Dokonaj analizy języka sprawozdawców sportowych, odwołując się do relacji na „żywo” wybranego widowiska sportowego.

35.Dokonaj analizy zapożyczeń w języku mediów i oceń ich zasadność.

36.Język liryki miłosnej różnych epok. Zanalizuj i porównaj na przykładzie utworów dwóch wybranych epok.

37. Świat zaklęty w języku – dokonaj analizy językowej i kulturowej frazeologizmów oraz przysłów polskich.

38. Język piosenek młodzieżowych. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nim odzwierciedlenie.

39.Dokonaj analizy językowej napisów na murach w Twoim mieście. Jakie poglądy i postawy młodego pokolenia wyrażają.

40.Kultura językowa w Internecie. Omów na przykładzie celowo dobranych tekstów z Internetu.

41.Język kibiców wybranej dyscypliny sportowej jako język środowiskowy. Omów na celowo dobranym i udokumentowanym materiale.42.Scharakteryzuj język nowych komunikatorów (SMS, e-mail, chat). Przeanalizuj celowo wybrany i udokumentowany materiał.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość