Protok ó Ł Nr 15/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych I Rolnictwa Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 21 sierpnia 2012 rPobieranie 24.11 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar24.11 Kb.


Or.0012.3.5.2012

P R O T O K Ó Ł Nr 15/12
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 21 sierpnia 2012 r.

Obradom przewodniczyła – p. Alina Kaliściak, Przewodnicząca Komisji.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy
ul. Piłsudskiego 9.

Obecni na posiedzeniu Komisji - wg listy obecności (lista w załączeniu do protokołu).

Obrady rozpoczęto o godz. 15:30, a zakończono o godz. 19:50.

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Pani Alina Kaliściak, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych


i Rolnictwa otwierając obrady Komisji stwierdziła, że ilość obecnych radnych na sali obrad zabezpiecza regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji Komisji. Powitała radnych – członków Komisji, Burmistrza Czarnej Białostockiej, pracowników Urzędu Miejskiego, gości zaproszonych oraz mieszkańców miasta i gminy.

Uwag do dziennego porządku obrad Komisji nie zgłoszono. Porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

 2. Omówienie porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej, w tym informacji na temat działalności placówek oświatowych w gminie Czarna Białostocka. Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012 i plany na rok następny:

 1. Podsumowanie pracy Komisji za pierwsze półrocze 2012 r.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 3. Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad. 2) Omówienie porządku najbliższej sesji Rady Miejskiej, w tym informacji na temat działalności placówek oświatowych w gminie Czarna Białostocka. Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012 i plany na rok następny: Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej, Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.

Dyrektorzy szkół przedstawili informacje na temat swoich jednostek oświatowych.

Pani Agnieszka Radkowska, Zastępca Dyrektora omówiła funkcjonowanie Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej (szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu).

Komisja dyskutowała o kwestii dzieci nie przyjętych do przedszkola z powodu braku miejsca oraz o dzieciach 3–letnich, dla których jest szansa utworzenia ośrodka przedszkolnego. Stowarzyszenie CAL wyraziło chęć utworzenia i poprowadzenia takiego ośrodka.

Działalność Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej omówiła p. Jolanta Dadura, jej Dyrektor (szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu). W nowym roku szkolnym zajęcia uczniów odbywać się będą w jednym budynku - przy ul. Traugutta 28. Nie zachodzi konieczność wprowadzenia nauki w trybie dwuzmianowym. Uczniowie kończyć będą zajęcia najpóźniej o godz. 16:20, i dotyczy to tylko uczniów najmłodszych. Do tej godziny ma też funkcjonować świetlica szkolna. W bieżącym roku szkolnym liczba oddziałów w szkole maleje, w związku z czym będzie zatrudnionych mniej pracowników: o 3 nauczycieli
i 3 z administracji i obsługi. Siedmiu nauczycieli będzie pracowało w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej omówiły panie: Ewa Wysocka - Dyrektor szkoły oraz Joanna Borowik – Pedagog szkolna (szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu). Szkoła, w ubiegłym roku szkolnym, realizowała nie tylko podstawę programową, ale również trwający cały rok szkolny projekt „Nasza droga do sukcesu”, w którym udział wzięło 176 uczniów, na 277 uczących się w szkole. Przewidziane są dwie innowacje w szkole. Pierwsza, w klasie matematyczno – przyrodniczej prowadzona będzie nauka języka francuskiego. Drugą zaś, będzie projekt unijny dot. podnoszenia kompetencji przyrodniczych i technicznych, prowadzony od 1 września 2012 r.


do 30 listopada 2014 r. Zmiany kadrowe: 1 nauczycielowi nie przedłużono umowy,
1 nauczycielce umowa zostanie przedłużona do dnia porodu, odszedł nauczyciel pracujący na zastępstwo i 1 osoba z obsługi wyraziła chęć przejścia na świadczenie przedemerytalne. Zmiana organizacji (wprowadzenie kolejnego języka obcego) spowodowała nie przedłużenie umów dla nauczycieli dochodzących na 2 – 3 godziny.

Radna p. Bożena Bieta wnioskowała o przygotowanie na najbliższą sesję informacji jak układa się współpraca szkoły z rodzicami i z opieką społeczną w zakresie profilaktyki.

Przewodnicząca Komisji proponowała poruszyć ten temat na jednym z następnych posiedzeń Komisji, aby pracownicy opieki społecznej, dyrektorzy szkół i pedagodzy mogli przygotować się do dyskusji na ten temat.

Burmistrz odpowiedział, że taka informacja powinna być przedstawiona przy okazji omawiania działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej p. Agnieszka Znajda omówiła funkcjonowanie tej placówki (szczegółowe dane w załączeniu do protokołu). W roku szkolnym 2011/2012 szkoła działała pod kierownictwem p. Bogdana Halickiego, który zastępował Dyrektorkę szkoły w czasie jej długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą. Pani Agnieszka Znajda podziękowała Panu Halickiemu i Dyrektorkom szkół za okazaną pomoc i doradztwo w wielu kwestiach dotyczących funkcjonowania i prowadzenia szkoły.

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa zapoznała się również


i pozytywnie zaopiniowała n/w projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w dniu 28 sierpnia 2012 r.:

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2012 rok;

 • w sprawie podziału Gminy Czarna Białostocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

 • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka;

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje.

Komisja po obszernej dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Czarna Białostocka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, nie wypracowała opinii, pozostawiając projekt uchwały do ponownego omówienia na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Komisja zaproponowała w załączniku do uchwały następujące poprawki:

 • w okręgach nr 1, 2 i 3 dokonać zmiany podziału ulic i bloków w taki sposób, aby zrównoważyć liczbę mieszkańców w każdym z nich (zmniejszyć dysproporcje) – jest to wniosek radnej p. Anny Matląg, w głosowaniu otrzymał głosów: 6 - za, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0;

 • ulice Wiosenną, Sosnową i Jastrzębią przesunąć do okręgu nr 5 - jest to wniosek radnej p. Anny Matląg, w głosowaniu otrzymał głosów: 5 - za, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1;

 • ulice Podleśną i Skórzaną przyłączyć do okręgu nr 12 - jest to wniosek radnej
  p. Bożeny Bieta, w głosowaniu otrzymał głosów: 5 - za, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.

Ad. 3) Podsumowanie pracy Komisji za pierwsze półrocze 2012 r.

Komisja dokonała podsumowania swojej pracy za okres pierwszego półrocza 2012 r.


Informacja zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady w dniu 28 sierpnia 2012 r. (informacja w załączeniu do protokołu).

Ad. 4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół Nr 14/12 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa z dnia 5 czerwca 2012 r. Uwag nie było, protokół został przyjęty głosami radnych: 6 - za, 1 - wstrzymującym się, przeciw – nie było.Ad. 5) Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).

Zgłoszono na posiedzeniu Komisji następujące wnioski:

Radna p. Alina Kaliściak:


 1. Na przystanku przy ul. Piłsudskiego brakuje rozkładu jazdy autobusów linii PKS – zgłosić do PKS.

 2. Pytała o plany związane z budynkiem byłej szkoły przy ul. Szkolnej w Czarnej Białostockiej.

Odpowiedź Burmistrza: Czekamy na przekazanie budynku. Planujemy rozebrać część drewnianą, a pozostawić murowaną (po uzyskaniu ekspertyzy). Bez uchwalenia planu mogłyby tam być: budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne lub szeregowe. Jednak opracujemy na tę część terenu plan zagospodarowania przestrzennego i Państwo zadecydujecie jaka funkcja będzie najlepszą.

 1. Na kiedy planowane jest zasadzenie dębów od Rady Miejskiej?

Odpowiedź Burmistrza: Na jesień.

Radna p. Anna Matląg: 1. Co nowego w sprawie zagospodarowania placu pomiędzy Kościołem a restauracją Helios przy ul. Torowej?

Radna p. Irena Staniszczak proponowała obsadzenie terenu drzewkami, aby przesłonić garaże.

Odpowiedź Burmistrza: Teren należy do Nadleśnictwa. Umowa z dzierżawcą kolejki została rozwiązana tylko na parowozownię, co miało skutkować brakiem opłacalności dzierżawienia torowiska. Zanim nie zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego na ten obszar, nic nie możemy zrobić. Jak będzie określony plan, wówczas będzie możliwe ubieganie się w Nadleśnictwie o ten teren. 1. Czy są nowe inicjatywy związane z tworzeniem miejsc pracy, w związku z pojawieniem się nowej firmy na terenie Podlaskiego Parku Przemysłowego.

Odpowiedź Burmistrza: Nowa firma złożyła do nas pismo w sprawie remontu budynku biurowca i docieplenia hal, aby uporządkować to co jest. Obecnie prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcą, który ma zamiar budować nowy zakład, na prawej części parku (interesuje go około 1,5 ha). Nowy zakład ma być realizowany w ramach projektu unijnego. Jesteśmy w trakcie ustalania warunków potrzebnych temu przedsiębiorcy. Jeżeli uda się mu pozyskać dofinansowanie, to na terenie parku pozostanie nam do wydzierżawienia 0,5 ha działka. Gmina powinna tworzyć dobre warunki do prowadzenia działalności, ale nie mamy wpływu na tych którzy funkcjonują i nie tworzą nowych miejsc pracy.

Radna p. Bożena Bieta: 1. Pytała, czy mamy dane na temat bezrobocia? Jaki jest wskaźnik na terenie naszej gminy?

Odpowiedź Burmistrza: Korzystamy z danych Powiatowego Urzędu Pracy. Monitorowanie bezrobocia odbywa się w skali powiatu. Obecnie wynosi około 13 %.

Ad. 6) Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca Komisji zamknęła 15 posiedzenie Komisji, dziękując uczestnikom za udział w obradach.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Bożena Kucharewicz.

Przewodnicząca Komisji:

Alina Kaliściak
: bip -> attachments
bip -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
bip -> Posiadacz zezwolenia
bip -> Załącznik nr 1 b do wzoru umowy dostawa roślin wraz z wykonaniem usługi nasadzeń
bip -> Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
bip -> Załącznik nr pieczęć firmowa Oferenta
bip -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
bip -> Zakres rzeczowy zamówienia Zestaw zabawowy duży – przykładowa aksonometria
attachments -> Przewodniczył: p. Jacek Sakowicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej. Protokołowała: p. Bożena Kucharewicz – inspektor ds informacji publicznej
attachments -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr xxx/233/05 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 23 marca 2005 r
attachments -> Mapy zasadniczej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy