Strona główna

Protok ó ł Nr I /2006 z pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Zarszyn odbytej w dniu 27 listopada 2006 r


Pobieranie 37.17 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar37.17 Kb.


P r o t o k ó ł Nr I /2006
z pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Zarszyn odbytej w dniu 27 listopada 2006 r.
Początek sesji godz. 9.00 zakończenie – godz. 11,30

Radni obecni :


 1. Dębski Janusz

 2. Gierad Alfreda

 3. Konieczny Janusz

 4. Kuzianik Alicja

 5. Malik Adam

 6. Małek Janusz

 7. Michalski Edward

 8. Mindur Andrzej

 9. Niemiec Wojciech

 10. Ołowiańczyk Zygmunt

 11. Stączek Ryszard

 12. Szajna Anna

 13. Tomków Krzysztof

 14. Trygar Krystyna

 15. Węgrzyn Maria


Ponadto w sesji uczestniczyli :
- Wójt Gminy Zarszyn - Pan Andrzej Betlej

- Zastępca Wójta Gminy - Pan Zbigniew Dec

- Sekretarz Gminy - Pan Andrzej Piotrowski

- Skarbnik Gminy - Pani Teresa Pawłowska

- Radca prawny - Pani Agata Kustra Frączek

- Kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów gminy

- Sołtysi
Porządek sesji :


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ślubowanie radnych.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

  3. zapoznanie z zasadami tajnego głosowania,

  4. przeprowadzenie głosowania ,

  5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 1. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

  3. zapoznanie z zasadami tajnego głosowania

  4. przeprowadzenie głosowania,

  5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Powołanie komisji rewizyjnej.

 2. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady

 3. Zakończenie sesji.

Przed otwarciem sesji odegrany został hymn państwowy.


Ad. 1. Otwarcia pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Zarszyn dokonała radna senior Krystyna Trygar. Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła , że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi qworum, przy którym może obradować rada gminy.
Ad. 2. Radna senior Krystyna Trygar odczytała rotę ślubowania, a najmłodszy wiekiem radny Adam Malik odczytał w kolejności alfabetycznej listę wszystkich radnych , którzy po powstaniu z miejsc wypowiedzieli słowo „ ślubuję” lub „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”. Rota ślubowania stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 3. Radna senior Krystyna Trygar przedstawiła porządek sesji przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji Pana Janusza Koniecznego. Do porządku tego nie wniesiono innych propozycji.
Ad. 4. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
- Radny Ryszard Stączek zgłosił kandydaturę Janusza Koniecznego, stwierdzając, że jako dotychczasowy Przewodniczący Rady Gminy dobrze sprawował powierzoną mu funkcję, a zdobyte doświadczenie oraz znajomość problemów gminy pozwoli mu właściwie kierować pracą Rady Gminy.
Radny Janusz Konieczny wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.


Radna senior poddała pod głosowanie zamknięcie listy zgłaszanych kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu udział brało 15 radnych.

14 - radnych głosowało za , przeciw – 0 , 1 - radny wstrzymał się od głosu.

Radna Krystyna Trygar stwierdziła zamknięcie listy kandydatów.
Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn zgłoszono następujących radnych do pracy w Komisji


 • Radny Janusz Dębski zgłosił kandydaturę radnej Marii Węgrzyn

 • Radny Adam Malik zgłosił kandydaturę radnej Alicji Kuzianik

 • Radny Wojciech Niemiec zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Mindura

Powyższe kandydatury poddane przez radną senior Krystynę Trygar pod głosowanie przyjęte zostały jednomyślnie. W głosowaniu udział brało 15 radnych.


Zatem Rada Gminy Zarszyn powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie :

 1. Radna Maria Węgrzyn

 2. Radna Alicja Kuzianik

 3. Radny Andrzej Mindur

Ustalono następujące zasady głosowania.

 1. Głosowanie jest tajne.

 2. Radni głosują na kartkach, które rozda Komisja Skrutacyjna.

 3. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce nad wyrazem „tak” lub „nie”, ustalono również kiedy oddany głos jest nieważny.

 4. Wybrany zostanie kandydat , który otrzyma bezwzględną ilość głosów.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a po akcie głosowania prowadząca obrady radna Krystyna Trygar ogłosiła 10 minutową przerwę.


Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Andrzej Mindur przedstawił wyniki głosowania, stwierdzając , że w głosowaniu tajnym większością 14 głosów „tak” radni wybrali Pana Janusza Koniecznego na Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn.
Radna Krystyna Trygar złożyła gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy życząc owocnej pracy. Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zarszyn. Uchwała ta podjęta została jednomyślnie. W głosowaniu udział brało 15 radnych. Uchwała ta stanowi załącznik do protokołu.
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn Pan Janusz Konieczny podziękował radnym za zaufanie i ponowne powierzenie mu tak ważnej funkcji. Zobowiązał się należycie wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy i godnie reprezentować interesy gminy.
Ad. 5. W kolejnym punkcie porządku obrad radna senior Krystyna Trygar przekazała Przewodniczącemu Rady Gminy Zarszyn Panu Januszowi Koniecznemu dalsze prowadzenie obrad.
Ad. 6. Przed przystąpieniem do wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Zarszyn , Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn Pan Janusz Konieczny poinformował radnych , że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Gminy Zarszyn należy wybrać dwóch wiceprzewodniczących rady w głosowaniu łącznym. Poprosił zatem o zgłaszanie kandydatur na funkcje wiceprzewodniczących rady gminy.
- Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny zgłosił kandydaturę Janusza Dębskiego.

Radny Janusz Dębski wyraził zgodę na kandydowanie.


- Radny Krzysztof Tomków zgłosił kandydaturę Wojciecha Niemca.

Radny Wojciech Niemiec wyraził zgodę na kandydowanie.


Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczących rady gminy. Za zamknięciem listy głosowało - 14 radnych , przeciw – 0 , 1 - radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia listy.
Rada Gminy Zarszyn większością głosów - 13 za i - 2 wstrzymującymi się od głosu ustaliła, że wybór wiceprzewodniczących przeprowadzi Komisja Skrutacyjna w poprzednim składzie tj.
1. Radna Maria Węgrzyn

2. Radna Alicja Kuzianik

3.Radny Andrzej Mindur
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym , że głosowanie odbywać się będzie podobnie jak przy wyborze przewodniczącego rady gminy. Głosowanie będzie łącznie dla dwóch wiceprzewodniczących. Wybrani zostaną kandydaci , którzy uzyskają bezwzględną większość głosów.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i rozdała karty do głosowania , a po akcie głosowania Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Komisji radny Andrzej Mindur ogłosił wyniki głosowania stwierdzając , że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Zarszyn wybrani zostali radny Janusz Dębski – otrzymał 13 głosów i Wojciech Niemiec otrzymał również 13 głosów.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Zarszyn poddając jednocześnie pod głosowanie. Uchwała ta podjęta została większością głosów. Za jej podjęciem głosowało 14 radnych , 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn Pan Janusz Konieczny złożył gratulacje nowo wybranym wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zarszyn.Ad. 7. Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny poinformował radnych , że zgodnie z § 49 ust. 2 Statutu Gminy Zarszyn , Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz trzech pozostałych członków Komisji Rewizyjnej oraz, że zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić radni pełniący funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. Wybory te odbywają się w sposób jawny, poprzez podniesienie ręki.

Po wysłuchaniu powyższych wyjaśnień radni przystąpili do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


- Radny Wojciech Niemiec zgłosił kandydaturę Ryszarda Stączka.

Radny Ryszard Stączek wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Ryszarda Stączka na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kandydatura ta przyjęta została większością głosów przy - 14 głosach za i - 1 głosie wstrzymującym się. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Ryszard Stączek.
W dalszej kolejności radni zgłaszali kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej.
- Radna Anna Szajna zgłosiła kandydaturę radnego Edwarda Michalskiego.

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.


- Radny Adam Malik zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Tomkowa

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.


- Radna Krystyna Trygar zgłosiła kandydaturę Zygmunta Ołowiańczyka

Radny wyraził zgodę na kandydowanie.


Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny poddał zgłoszone kandydatury pod głosowanie , które przyjęte zostały jednomyślnie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej , który następnie poddał pod głosowanie.

Uchwała ta podjęta została jednomyślnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 8. Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny poinformował radnych , że zgodnie z § 56 ust.1, 3 i 4 Statutu Gminy Zarszyn Rada Gminy powołuje oprócz Komisji Rewizyjnej następujące Komisje:


 1. Komisję Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Finansów

 2. Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 3. Komisję Oświaty Kultury Zdrowia Prawa i Porządku Publicznego.

Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych , a przewodniczącym tylko jednej.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w pierwszej kolejności Rada Gminy dokona wyboru przewodniczących w/w komisji, a następnie poprosił pozostałych radnych, by sami dokonali wpisu w przedłożonym projekcie uchwały w jakiej komisji chcą pracować.
- Jako pierwszą kandydaturę na Przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Finansów radną Krystynę Trygar zgłosił radny Adam Malik.

Radna Krystyna Trygar wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy propozycję tę poddał pod głosowanie. Za jej przyjęciem głosowało - 14 radnych , - 1 radny wstrzymał się od głosu. Rada dokonała wyboru radnej Krystyny Trygar na przewodniczącą w/w Komisji.
- Na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Zygmunt Ołowiańczyk zgłosił kandydaturę Adama Malika.

Radny Adam Malik wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy propozycję tę poddał pod głosowanie. Za jej przyjęciem głosowało - 14 radnych , - 1 radny wstrzymał się od głosu. Rada dokonała wyboru radnego Adama Malika na przewodniczącego w/w Komisji.
- Na Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Prawa i Porządku Publicznego kandydaturę radnego Krzysztofa Tomkowa zgłosił radny Janusz Dębski.

Radny Krzysztof Tomków wyraził zgodę na kandydowanie.


Radny Andrzej Mindur zgłosił drugą kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego w/w Komisji radną Alfredę Gierad.

Radna Alfreda Gierad wyraziła zgodę na kandydowanie.


Innych kandydatur nie było.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny poddał pod głosowanie pierwszą zgłoszoną kandydaturę radnego Krzysztofa Tomkowa na Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Prawa i Porządku Publicznego zaznaczając , że „głosować można tylko jeden raz”.

W głosowaniu udział brało 15 radnych. Za - głosowało - 12 radnych , 0 – przeciw , - 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Drugiego głosowania nie przeprowadzano.

W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Prawa i Porządku Publicznego został radny Krzysztof Tomków.


Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w następującym składzie:


 • Komisja Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Finansów:
 1. Radna Krystyna Trygar – Przewodnicząca Komisji

 2. Radny Janusz Dębski

 3. Radny Adam Malik

 4. Radna Anna Szajna

 5. Radny Janusz Małek

 6. Radny Andrzej Mindur

 7. Radny Wojciech Niemiec
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 1. Radny Adam Malik – Przewodniczący Komisji

 2. Radna Krystyna Trygar

 3. Radna Alicja Kuzianik

 4. Radna Maria Węgrzyn

 5. Radny Zygmunt Ołowiańczyk

 6. Radny Andrzej Mindur

 7. Radna Anna Szajna • Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Prawa i Porządku Publicznego

 1. Radny Krzysztof Tomków – Przewodniczący Komisji

 2. Rady Janusz Dębski

 3. Radna Alfreda Gierad

 4. Radny Janusz Małek

 5. Radna Maria Węgrzyn

 6. Radny Wojciech Niemiec

 7. Radny Edward Michalski

Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Uchwała w powyższej sprawie podjęta została jednomyślnie. Stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 9. Kończąc obrady sesji Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Konieczny podziękował wszystkim zebranym za aktywny udział w obradach i ogłosił pierwszą inauguracyjną sesję Rady Gminy w kadencji 2002 – 2006.
Na tym obrady zakończono.
Protokołowała :

Irena Kasza

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość