Protok ó Ł nr i/06 z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu 27 listopada 2006 rokuPobieranie 68.31 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar68.31 Kb.


P R O T O K Ó Ł NR I/06

z sesji Rady Miejskiej w Krzepicach odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krzepicach w godz. 1600- 2020.
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności – 15

Spoza Rady udział wzięli: Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, Z-ca Burmistrza Mirosław Łukasik, Skarbnik Gminy Anna Mońka, Sekretarz Gminy Zbigniew Sosin, Radni Rady Powiatu: Stanisław Garncarek, Jerzy Sądel, Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji Michał Grzyb Radni poprzedniej kadencji,

Przewodniczący dzielnic, sołtysi - według załączonej listy obecności.

Mieszkańcy Gminy Krzepice.PORZĄDEK POSIEDZENIA:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Złożenie ślubowania przez radnych.

 3. Uchwalenie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.

 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,

b) prezentacja (wystąpienia ) kandydatów

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach. 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

b) prezentacja (wystąpienia ) kandydatów

c) przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług oraz zakresu jej działania.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz zakresu jej działania.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz zakresu jej działania.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

14. a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2006 roku.

 1. Sprawozdanie Burmistrza Krzepic o stanie Gminy.

 2. Interpelacje radnych Rady Miejskiej

 3. Wolne wnioski.

 4. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Ad. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej otworzył Radny senior Pan Tadeusz Ogórek. Powitał Radnych przybyłych na dzisiejszą sesję, zaproszonych gości oraz społeczeństwo Gminy Krzepice.

Poprosił zebranych o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Ad. 2. Złożenie ślubowania przez radnych.


 • Radny senior Pan Tadeusz Ogórek odczytał rotę ślubowania o następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

- Najmłodszy Radny Damian Pilarz wyczytywał w/g kolejności nazwiska radnych którzy wypowiadali słowo „ślubuję” potwierdzając rotę przysięgi

Niektórzy radni dodali „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 3. Uchwalenie dalszego porządku obrad.

- Radny Tadeusz Ogórek zapytał: czy są wnioski do porządku obrad,

czy Burmistrz chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad.

- Burmistrz Krystian Kotynia zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 r. po pkt 14 jako 14 a .

- Nie zgłoszono więcej wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad.

- Radny Tadeusz Ogórek poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza, który został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z wprowadzoną zmianą. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami.Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.

- Radny senior Tadeusz Ogórek stwierdził, że projekt uchwały radni otrzymali w materiałach na sesję, czy będą uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto jest za podjęciem uchwały Nr 1/I/06 w sprawie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.


- Uchwała Nr I/1/06 w sprawie przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

- Radny senior Tadeusz Ogórek poinformował, że obecnie przystąpimy do powołania Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Poinformował, że członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.


 • Zgłoszono następujących kandydatów:

1. Bala Józef - wyraził zgodę

2. Korzonek Lesław - wyraził zgodę

3. Księżyk Leszek - wyraził zgodę

- Radny senior Tadeusz Ogórek poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr I/2/06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.


- Uchwała Nr I/2/06 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została przyjęta jednogłośnie, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

- Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali ze swego grona Przewodniczącego Komisji Pana Józefa Balę


Ad. 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.

- Radny Tadeusz Ogórek poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego.

- Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Napieraj Bogdan - wyraził zgodę na kandydowanie

2. Kluba Mateusz - wyraził zgodę na kandydowanie

3. Cieśla Romuald - wyraził zgodę na kandydowanie


- Radny senior zapytał czy będą jeszcze jakieś zgłoszenia. Nie było innych propozycji listę zamknięto. Przegłosowano – za zamknięciem listy głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

- Komisja Skrutacyjna udała się do pomieszczenia obok w celu przygotowania kart do głosowania.

- Radny senior zaproponował aby każdy z kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawił się i zaprezentował program.

- Nastąpiła prezentacja kandydatów w kolejności alfabetycznej Pan Cieśla Romuald, Pan Kluba Mateusz, Pan Bogdan Napieraj. Następnie radni i mieszkańcy gminy zadawali pytania kandydatom.

- Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po rozdaniu kart do głosowania poproszono aby radni po wyczytaniu ich nazwiska podchodzili do urny i dokonali głosowania.

- Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do sali obok celem ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu.

- Komisja Skrutacyjna zakończyła pracę. Przewodniczący Komisji Józef Bala odczytał wyniki tajnego głosowania.

Zgłoszeni kandydaci na Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali następującą ilość głosów: Cieśla Romuald – 1 głos, Kluba Mateusz – 4 głosy, Napieraj Bogdan – 10 głosów.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdzaiła, że na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach został wybrany bezwzględną większością głosów Pan Bogdan Napieraj.

- Radny Tadeusz Ogórek poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/3/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.


- Uchwała Nr I/3/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami.

Ad. 7. - Radny Senior Tadeusz Ogórek pogratulował Panu Bogdanowi Napierajowi który został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach i życzył owocnej pracy. Przekazał dalsze prowadzenie sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu.

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj podziękował Radzie za poparcie i przejął dalsze prowadzenie sesji.


Ad. 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

- Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Napieraj poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.

- Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pilarz Damian- wyraził zgodę na kandydowanie

2. Romuald Cieśla – wyraził zgodę na kandydowanie

3. Mateusz Kluba - nie wyraził zgodę na kandydowanie

4. Izabela Cieleban-Dzierżan – wyraził zgodę na kandydowanie
- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj zapytał czy będą jeszcze jakieś zgłoszenia. Wobec braku zgłoszeń listę zamknięto. Przegłosowano jednogłośnie, 15 głosami.

- Komisja Skrutacyjne udała się do pomieszczenia obok w celu przygotowania kart do głosowania.

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj zaproponował aby każdy z kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej przedstawił się.

- Nastąpiła prezentacja kandydatów w/g kolejności alfabetycznej: Pan Cieśla Romuald, Pani Izabela Cieleban-Dzierżan, Pan Damian Pilarz.

- Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Po rozdaniu kart do głosowania poproszono aby radni po wyczytaniu ich nazwiska podchodzili do urny i dokonali głosowania.

- Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się do sali obok celem ustalenia wyników głosowania i sporządzenia protokołu.

- Komisja Skrutacyjna zakończyła pracę. Przewodniczący Komisji Józef Bala odczytał wyniki tajnego głosowania.

Zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali następującą ilość głosów: Cieśla Romuald – 2 głosy, Pani Izabela Cieleban-Dzierżan - 3 głosy, Pan Damian Pilarz - 10 głosów.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach został wybrany bezwzględną większością głosów Pan Damian Pilarz
- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr I/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach.

Uchwała Nr I/4/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami.

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj pogratulował Panu Damianowi Pilarzowi wybranemu na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzepicach i życzył owocnej pracy.

- Wiceprzewodniczący Rady Damian Pilarz podziękował Radzie, obiecał, że dołoży wszelkich starań aby praca w Radzie przebiegała sprawnie.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług oraz zakresu jej działania.

- Radca Prawny Bogusława Raczyńska Cer poinformowała Radnych , że zgodnie ze Statutem Gminy, Każdy Radny może brać udział w pracach dwóch stałych Komisji. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady.

- Radny Leszek Księżyk złożył wniosek aby w skład każdej Komisji wchodziło 5 radnych.

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Księżyka, który został przegłosowany większością głosów, 12 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, 2 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

- Przewodniczący Rady odczytał 4 nazwiska osób zgłoszonych do Komisji Budżetu:

Księżyk Leszek, Napieraj Bogdan, Księżyk Robert, Bala Józef.

- Radny Mateusz Kluba złożył wniosek aby nie odczytywać składów podanych na kartce tylko aby każdy radny sam zgłaszał chęć pracy w poszczególnych komisjach.

- Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Mateusza Kluby, za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 9 przeciw, wniosek nie przeszedł.

- Przewodniczący Rady prosi o zgłoszenie się do Komisji Budżetu jeszcze jednego radnego.

Po burzliwej dyskusji w tym temacie radny Kulej Zbigniew wnioskuje aby jednak każdy radny zadeklarował chęć pracy w poszczególnych komisjach.

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Kuleja, za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Następnie Przewodniczący poprosił aby każdy radny zaproponował w jakich komisjach chciałby pracować.

- Radni zaproponowali chęć pracy w następujących Komisjach:

- Komisja Budżetu, Finansów, Handlu i Usług.


 1. Księżyk Leszek

 2. Księżyk Robert

 3. Napieraj Bogdan

 4. Bala Józef

- Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych. 1. Cieśla Romuald

 2. Kulej Zbigniew

 3. Olejnik Sławomir

 4. Pilarz Damian

 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. Buchliński Piotr

 2. Cieleban-Dzierżan Izabela

 3. Kluba Mateusz

 4. Napieraj Bogdan

 5. Cieśla Romuald

 6. Ogórek Tadeusz

 • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 1. Bala Józef

 2. Buchliński Piotr

 3. Korzonek Lesław

 4. Księżyk Robert

 5. Pilarz Damian

- Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 1. Księżyk Leszek

 2. Szloser Andrzej

 3. Borecki Józef

 4. Ogórek Tadeusz

- Komisja Rewizyjna

 1. Borecki Józef

 2. Cieleban Dzierżan Izabela

 3. Kluba Mateusz

 4. Korzonek Lesław

 5. Kulej Zbigniew

 6. Olejnik Sławomir

 7. Szloser Andrzej

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj stwierdził ponieważ do składu Komisji Oświaty i Komisji Rewizyjnej zgłosiło się więcej niż 5 kandydatów, poddał pod głosowanie imiennie każdego kandydata.


- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 1. Buchliński Piotr - 9 za

 2. Cieleban-Dzierżan Izabela – 11 za

 3. Kluba Mateusz - 8 za

 4. Napieraj Bogdan - 10 za

 5. Cieśla Romuald - 6 za

 6. Ogórek Tadeusz - 11 za

- Radny Cieśla Romuald otrzymał najmniej głosów,

- Komisja Rewizyjna 1. Borecki Józef - 11 za

 2. Cieleban Dzierżan Izabela – 4 za

 3. Kluba Mateusz - 5 za

 4. Korzonek Lesław – 12 za

 5. Kulej Zbigniew - 11 za

 6. Olejnik Sławomir - 11 za

 7. Szloser Andrzej - 11 za

- Radna Cieleban-Dzierżan Izabela i Radny Kluba Mateusz otrzymali najmniej głosów.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano Radnego Andrzeja Szlosera, przegłosowano propozycję, za kandydaturą radnego Andrzeja Szlosera na Przewodniczącego Komisji głosowało 11 radnych.
Radna Izabela Cielban-Dzierżan zgłosiła się do składu Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, Radny Mateusz Kluba zgłosił się do składu Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług, Radny Buchliński Piotr zaproponował Radnemu Romualdowi Cieśli zamianę tak aby radny Cieśla mógł być w składzie Komisji Oświaty, sam zgłosił się do składu Komisji Rolnictwa gdzie zostało jedno wolne miejsce.
- Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Napieraj poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/5/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Handlu i Usług, która została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz zakresu jej działania.

- Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Napieraj poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/6/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, która została przyjęta jednogłośnie, za przyjęciem głosowało 14 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz zakresu jej działania.


- Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Napieraj poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/7/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która została przyjęta większością głosów, za przyjęciem głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz zakresu jej działania.

- Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Napieraj poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/8/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, która została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami.


Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz zakresu jej działania.

- Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Napieraj poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/9/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, która została przyjęta większością głosów, za przyjęciem głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.


Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

- Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Napieraj poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/10/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, która została przyjęta większością głosów, za przyjęciem głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.


Ad. 14 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 roku.

 • Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Anna Mońka, zmiana polega na zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.900 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. W dniu 8.09.06 r. Gmina Krzepice zawarła umowę z Wojewodą Śląskim na środki w ramach Programu Odnowy Wsi Woj. Śląskiego o współfinansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu odnowy wsi. Jest to umowa dotacyjna w wysokości 19.900 zł. z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni terenu na urządzenie sceny i boiska do siatkówki w Starokrzepicach.

- Radni zadawali pytania na które Skarbnik udzielała wyjaśnień.

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj poddał pod głosowanie Uchwałę Nr I/11/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 roku.

- Uchwała Nr I/11/06 w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2006 roku została przyjęta jednogłośnie, 15 głosami.
Ad. 15 Sprawozdanie Burmistrza Krzepic o stanie Gminy Krzepice.

- Burmistrz Krystian Kotynia jeszcze raz pogratulował wszystkim radnym, jest to czas twórczy , jest potężny strumień środków na lata 2007 –2013 wszystko zależy od nas ile z tego do gminy Krzepice zdołamy zagospodarować. Potrzeb jest bardzo dużo, myśli, że konstruktywna twórcza praca, pozwoli na realizację wielu zadań inwestycyjnych.

Przedstawił raport o stanie Gminy Krzepice (informacja w załączeniu).

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj zarządził 15 minutową przerwę aby poszczególne Komisje mogły spotkać się i wybrać ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

- Przedstawiono Przewodniczących poszczególnych Komisji:


 • Komisja Budżetu, Finansów, Handlu i Usług - Przewodniczący Bala Józef,

 • Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych – Przewodnicząca Izabela Cieleban-Dzierżan,

 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Przewodniczący Romuald Cieśla,

 • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej – Przewodniczący Księżyk Robert,

 • Komisja Rolnictwa, Przemysłu, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Ogórek Tadeusz.


Ad. 16 i 17. Interpelacje radnych Rady Miejskiej. Wolne wnioski.

- Radny Romuald Cieśla w związku z tym, że zbliża się rocznica stanu wojennego, zapytał czy Przewodniczący Rady przewiduje zorganizowanie sesji poświęconej temu tematowi.

- Przewodniczący Rady odpowiedział, jeśli będzie taka wola Rady, będą przygotowane projekty uchwał będzie można organizować sesje popularnonaukowe , poprosił o wypowiedzi pozostałych radnych na ten temat.

- Radni: Józef Borecki, Księżyk Leszek uważają, że należy uczcić pamięć na którejś kolejnej sesji poświęcając jeden z pkt obrad temu tematowi.

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj uważa, tak jak w/w radni aby na jednej z sesji poświęcić pkt temu tematowi.

- Radny Mateusz Kluba zapytał, zasygnalizował problem wypłaty 30 % podwyżki dla służby zdrowia, dla średniego personelu medycznego techników, laborantów, którzy nie dostali tych podwyżek.

- Radny Andrzej Szloser dodał do tego tematu, że średni personel medyczny nie strajkował i nikt nie upomniał się o nich, środki na te podwyżki są w gestii do podziału przez starostwo.

- Zaproponowano aby poprosić na następne posiedzenie Dyrektora ZOZ-u aby wyjaśnił poruszony wcześniej temat podwyżek dla średniego personelu medycznego.

- Radny Józef Borecki stwierdził, że my mamy przedstawiciela Rady w Społecznej Radzie ZOZ-u i na pewno ta osoba jest poinformowana o tej sprawie.

- Radny Cieśla Romuald uważa, że należy powołać przedstawiciela obecnej Rady do Rady Społecznej ZOZ-u- Radny Leszek Księżyk zapytał Burmistrza o realizację budżetu na 2006 rok, a w szczególności realizacja zadań w Zajączkach Drugich.

- Burmistrz wyjaśnił sprawę drogi w Zajączkach Drugich - Szarlejce, oraz chodnika w Szarkach.

- Radny Robert Księżyk zapytał o kanalizację w Kuźniczce, z tego co się orientuje, termin planów z końcem roku upływają i czy zostały podjęte stosowne działania w tym kierunku.

- Burmistrz Krystian Kotynia odpowiedział, że zostały podjęte działania w tym kierunku co spowodowało automatycznie przedłużenie pozwolenia na budowę na kanalizację na następne dwa lata.

- Radny Lesław Korzonek zabezpieczenie dróg przed dalszym niszczeniem, przepusty pod drogą w Dankowicach.

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj zwrócił uwagę na manipulację jakie są podane w gazecie Dziennik Kłobucki o dietach radnych Rady Miejskiej w Krzepicach, że są one porównywalne do Kłobucka czyli 800 zł. miesięcznie co jest nieprawdą. Następnie przedstawił wniosek do Rady czy jednym z pkt obrad sesji na początku powinien być udział mieszkańców i zapytania. W poprzedniej kadencji Pan Olejnik Bogdan zarzucał Radzie brak takiego pkt.

- Radny Mateusz Kluba poinformował, że w poprzedniej kadencji problem ten był poruszany wielokrotnie, Rada postanowiła wprowadzić taki pkt o określonej godzinie jednak nikt z mieszkańców a nawet sam wnioskodawca czyli Pan Olejnik chociaż był zaproszony na sesję nie przyszedł. Sesje Rady są otwarte każdy z mieszkańców może przyjść na sesję i w pkt wolne wnioski również zabrać głos.

- Radny Józef Bala uważa, że na sesję są zapraszani sołtysi i mieszkańcy za pośrednictwem sołtysów i radnych mieszkańcy mogą zgłaszać swoje wnioski.

- Przewodniczący Rady uważa, że powinien znaleźć się w porządku obrad pkt - zaprasza się do udziału w sesji społeczeństwo Gminy.

- Radny Mateusz Kluba poddał pod rozwagę wniosek, jeżeli jest tak trudno z firmami na wykonanie pewnych zadań, czy zainspirować Dyrektora ZDKiM do zwiększenia zatrudnienia ludzi, aby można było wykonać większy front robót.

- Z-ca Burmistrza Mirosław Łukasik poinformował, że rozważano ten temat, chciano zorganizować drugą brygadę ale z braku ludzi do pracy nie można było zorganizować takiej brygady, na pewno będą czynione starania aby jak w największym stopniu wykonywać prace ludźmi z ZDKiM.

- Radny Damian Pilarz zgłosił zły stan nawierzchni drogi w Dankowicach na odcinku 2, 3 metrów, zapytał jak Gmina pozyskuje środki Unijne.

- Burmistrz Krystian Kotynia przybliżył sprawę pozyskiwania środków Unijnych. Odniósł się do złej nawierzchni drogi w Dankowicach.

- Przewodniczący Rady Bogdan Napieraj poruszył sprawę podwyżki dla pracowników obsługi w szkołach.

- Radca Prawny Raczyńska-Cer przypomniała o złożeniu oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia ślubowania. Jeżeli radny nie złoży oświadczenia nie otrzyma diety oraz powoduje to wygaśnięciem mandatu radnego. Do oświadczenia radny ma obowiązek złożyć oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana jest do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona oraz informację o zatrudnieniu małżonka na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego.
- Sekretarz Gminy Zbigniew Sosin poinformował, że w dniu dzisiejszym ukazała się informacja o zbiorczych wynikach wyborów dotycząca wyborów burmistrzów i wójtów, po ogłoszeniu tej informacji w Dzienniku Ustaw w ciągu 7 dni należy zwołać posiedzenie sesji, na którym burmistrz złoży ślubowanie.

Ad. 18. Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 2020 zamknął Sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczył:


Zdzisława Majorek Bogdan Napieraj


Insp. ds.obsł. Rady Miejskiej


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy