Strona główna

Protok ó ł Nr VIII /11 z sesji Rady Gminy Lubicz


Pobieranie 50.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar50.53 Kb.
P r o t o k ó ł Nr VIII /11

z sesji Rady Gminy Lubicz

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Obecni - wg załączonej listy obecności (nieobecni: radna Danuta Staniszewska i Radny Kazimierz Rybacki).

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz. Otworzyła o godz. 13.00 a zakończyła o godz. 15.45.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Powitała przybyłych Radnych, Wójta Gminy, Panią Sekretarz, Radcę Prawnego, protokolanta.

Ad. 1 b)

Pani Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad.

Ad.1 c)

Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad czterech uchwał:- uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej

w miejscowości Złotoria

- w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 w Grębocinie

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011 r.

W głosowaniu przeprowadzonym przez Przewodniczącą Rady Gminy Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku obrad każdego z osobna projektu uchwały.

Całokształt porządku obrad Rada przyjęła jednogłośnie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz.

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2011 r. Rada przyjęła jednogłośnie.

Ad. 3


Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

- ostatnia sesja odbyła się 31 marca br.

- 1 kwietnia – ostatnie (z zaplanowanego w kalendarzu) zebranie wiejskie, które odbyło się w miejscowości Kopanino, bardzo duża frekwencja mieszkańców, na sołtysa wybrano ponownie Pana Wikierę.

- 12 kwietnia br. – narada w sprawie dróg w związku z planowanym na koniec roku zakończeniem budowy odcinka autostrady A1. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich zaproszonych instytucji oprócz Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Omawiana tematyka dotyczyła przede wszystkim ekranów (Przy zjeździe z węzła autostradowego Lubicz na styku z drogą wojewódzką pojawią się ekrany, zaprojektowane jako nieprzezroczyste – i nie jest to przypadek, gdyż w przeciwieństwie do ekranów przezroczystych, które odbijają dźwięk, ekrany nieprzezroczyste go pochłaniają). W związku z protestami mieszkańców domagających się braku ekranów lub w ostateczności ekranów przezroczystych podjęto w tej sprawie rozmowy. Brak ekranów nie jest możliwy, natomiast rozważa się wariant wprowadzenia ekranów z przezroczystym środkowym pasem.

Na spotkaniu omawiano także sprawę chodnika w Lubiczu Dolnym – projektanci tłumaczyli się z błędu - na etapie projektu budynek, który był w ewidencji zabytków stanowił przeszkodę, ale nie podjęto wtedy działań i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w celu wykreślenia go z ewidencji. Zaprojektowano chodnik jako obejście budynku, który jest niestety wąski. W chwili obecnej budynek jest już skreślony z ewidencji i można by poprawić tam infrastrukturę, ale zarządca nie zamierza już tego uczynić. Z naszych obliczeń wynika, że między ścianą a ogrodzeniem na ulicy Grębockiej jest 60 cm, projektant twierdzi, ze 1,30 m. Kolejnym defektem projektu, który ma być poprawiony jest fakt, iż przy drodze 552 chodniki prowadzą w pole do rowu. W czasie spotkania w dniu 12 kwietnia Pan Wójt przypomniał o zobowiązaniu złożonym przez zarządcę dotyczącym zaasfaltowania ul. Kolejowej w Lubiczu Dolnym oraz odwodnienia i położenia rur.

- 13 – 15 kwietnia br. – XXV Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, Pan Wójt został ponownie wybrany do Zarządu, otrzymując największą ilość głosów

O godz. 13.20 na sali obrad pojawiła się Radna Karina Wroniecka

- 18 kwietnia br. – zebranie wiejskie w Grabowcu, frekwencja bardzo dobra - 160 osób obecnych, wybrany sołtys może czuć satysfakcję

- 19 kwietnia br. – Zespół Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

- wizyta telewizji publicznej, rozmowa na temat pomysłu zrobienia programu dotyczącego walorów Drwęcy, spływów kajakowych. Pan Wójt oznajmił, że planuje w przyszłości utworzenie dwóch przystani – miejsc dla kajakarzy – w Lubiczu Dolnym i w Złotorii

- 20 kwietnia – Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie

- 26 kwietnia br. – doradca Wójta – Pan Bernard Kwiatkowski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Bydgoszczy w sprawie autostrady, gdzie złożył naszą listę oczekiwań

- 28 kwietnia br. - akademia w Szkole Podstawowej w Złotorii z okazji Święta 3 Maja

Jako kolejne, Pan Wójt omówił sprawy związane z inwestycjami w Gminie Lubicz. Poinformował, że podwykonawca SKANSK-iej zaczął budowę 9 ulic, rozpoczynając ją od Grębocina – od tzw. „wachlarzyka”. Prace niestety idą wolno i do 30 czerwca na pewno się nie zakończą. Rozpoczęła się inwestycja związana z kanalizacją Lubicz Górny – Krobia. W czasie wakacji rozpoczną się prace na ulicy Rzemieślniczej. Świetlica w Kopaninie jest modernizowana, prace przebiegają planowo. Równanie dróg zostało zakończone, wykonano je poprawnie. W dzisiejszych zmianach budżetowych zaproponowano przeznaczenia 24 000 zł. na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Rozstrzyga się przetarg na budowę kanalizacji w Lubiczu Dolnym (TBS) i Złotorii. W nawiązaniu do dyskusji toczącej się w czasie Komisji Połączonych Pan Wójt poinformował, że opracowano szereg materiałów dotyczących komunikacji. Propozycja toruńska nie spełnia oczekiwań, ani nie zaspakaja potrzeb mieszkańców naszej Gminy. Od 2012 r. zrobimy przetarg na wszystkie linie. Złotoria może tu być wyjątkiem, gdyż jest przedłużeniem istniejącej linii i będzie nas mało kosztować. Pan Wójt odczytał również odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego informującą, że nie przewidziano środków na budowę chodnika w Nowej Wsi. Jedyna propozycja to porozumienie w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Gmina nie może na nią przystać, ponieważ nie posiada takich środków. Jest to potężna inwestycja (8 km chodnika) wymagająca również dodatkowych nakładów związanych z kanalizacją.

Radny Marek Gliszczyński oznajmił, że nie potrzeba 8 km, obecną uciążliwość związaną z brakiem tego chodnika znacznie poprawiłoby wybudowanie tylko dwóch jego kilometrów.

Przewodnicząca Rady Hanna Anzel zapytała Pana Wójta o termin narady z sołtysami na co uzyskała odpowiedź, że zaplanowano ją na 16 maja.

Radna Sławomira Korzeniewska przypomniała, że jest to ostatni dzień przyjmowania podatków przez sołtysów, prosząc jednocześnie o rozważenie zmiany terminu narady.

Ad.4.


Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności między sesjami:

Pani Przewodnicząca przedstawiła najpilniejsze sprawy poruszone przez mieszkańców w czasie jej dyżuru

- mieszkańcy Jedwabna wraz z jego Radną alarmują oraz kategorycznie proszą o natychmiastowe skierowanie pisma do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o poinformowanie, iż zarządca drogi Lubicz – Jedwabno tj. Starostwo Powiatowe w Toruniu nie zabezpieczyło powyższej drogi, która stanowi potężne zagrożenie dla zdrowia i życia korzystających z niej osób. W momencie pojawienia się liści na drzewach droga stała się niewidoczna, co nieomal doprowadziło do wypadku autobusu szkolnego. Droga powinna być albo dostosowana do bezpiecznego użytkowania, albo zamknięta

- Pan Jurgielewicz ze Złotorii poinformował, że naruszone zostały słupki przy jego posesji, policja nie pozwala mu ich ruszać, w związku z czym prosi aby Urząd to ogrodził

- Pan Przewodniczący Powiatu Toruńskiego zaprasza Radnych Gminy Lubicz na spotkanie do Starostwa Powiatowego w Toruniu 10 lub 11 maja br. na godz. 14.00. Jeśli Radnym to nie odpowiada wyraził gotowość przybycia na spotkanie do Urzędu Gminy Lubicz lub też przesłanie odpowiedzi na piśmie na pytania postawione Radnym Powiatu Toruńskiego na spotkaniu mającym miejsce w dniu 10 stycznia br.

- w piątek odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubiczu spotkanie z Panem Gościniakiem – kierownikiem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Toruniu, Pani Przewodnicząca poprosiła o przekazanie ewentualnych spraw

- Pani Przewodnicząca podziękowała Panu Wójtowi za objęcie honorowego patronatu nad Misterium Męki Pańskiej

Ad.5


Podjęcie uchwał:

Ad.a)


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria

Projekt uchwały był omawiany na Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/80/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.b)

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości ZłotoriaProjekt uchwały był omawiany na Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/81/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.c)


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria

Projekt uchwały był omawiany na Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/82/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.d)

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości GrębocinProjekt uchwały był omawiany na Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/83/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.e)


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia

Projekt uchwały był omawiany na Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/84/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.f)

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz GórnyProjekt uchwały był omawiany na Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/85/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.g)


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny

Projekt uchwały był omawiany na Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/86/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.h)

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz DolnyProjekt uchwały był omawiany na Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/87/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.i)


zmieniającej uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2009 - 2013

Projekt był omawiany ni Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/88/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad.j)

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.Projekt uchwały był omawiany na Komisji.

Pan Wójt poinformował, że kwestie zgłaszane na Komisjach Połączonych zostały ściśle przeanalizowane i poprosił Panią Sekretarz o wyjaśnienie niektórych zagadnień.

Pani Sekretarz, nawiązując do wypowiedzi Radnych na Komisjach Połączonych oznajmiła, że przedstawiciele Rady nie mogą być członkami komisji rozstrzygających podział środków w konkursach na dotacje. Członkami takich Komisji są przedstawiciele Wójta – czyli pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przewodnicząca Rady – niektóre straże OSP sięgają po takie środki, inne o nich nie wiedzą.

Pani Sekretarz – informacje dotyczące ogłaszanych konkursów ukazują się na stronie internetowej urzędu – tj. w BIPI-ie, w zakładce ogłoszenia, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Ponadto treść ogłaszanych konkursów ukazuje się na łamach Gońca Gminnego. Poza tym należy podkreślić również fakt że z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami prowadzone były konsultacje, gdzie informowano o przeznaczanych środkach na realizację poszczególnych zadań.

Radny Ryszard Korpalski oznajmił, że dobrze byłoby, aby informować np. gminne jednostki OSP o ogłaszanych konkursach i na jakie zadania można pisać aplikacje.

Pani Sekretarz – konkurs jest drogą formalną, nic nie stoi na przeszkodzie, aby organizacje pozarządowe, czy stowarzyszenia wykazały inicjatywę i zainteresowanie. Na postawione pytania, zawsze otrzymają odpowiedź i wyjaśnienie.

Przewodnicząca Rady – na każde działanie jest pomysł. Wiedza Radnych na temat konkursów wykorzystana zostanie jako podpowiedź stowarzyszeniom, czy organizacjom pozarządowym w jaki sposób mogą uzyskać dotacje na realizowane prze siebie zadania.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/89/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.


Ad.k)

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków

Projekt był omawiany ni Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/90/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Jako kolejny rozpatrywano wprowadzony do porządku sesji projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria.

Projekt był omawiany ni Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/91/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Następnie rozpatrzono wprowadzony do porządku sesji projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria.

Projekt był omawiany ni Komisji.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/92/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Jako kolejny omawiano wprowadzony do porządku sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 w Grębocinie. Pan Wójt odczytał projekt uchwały.

Radny Jan Klawiński zapytał gdzie będzie zlokalizowany powyższy chodnik, na co uzyskał odpowiedź, że przy drodze wojewódzkiej Nr 552 na ostatnim odcinku z Grębocina do Lubicza przy ulicy Widokowej. Radny Klawiński oznajmił, że mieszkańcy Lubicza prosili o chodnik do cmentarza. Radny zaproponował połączenie chodnikiem Lubicz z Grębocinem.

Pan Wójt oznajmił, że projekt uchwały dotyczy konkretnego odcinka, nie ma tu możliwości wprowadzania zmian czy modyfikacji lokalizacji. Od lat budujemy z dwóch stron – od Lubicza do Grębocina i od Grębocina do Lubicza. W Lubiczu chodnik skończył się wraz z obszarem zabudowy. Na chodnik w Grębocinie zrobiony był już projekt, szkoda byłoby stracić czterdziestoprocentowe dofinansowanie. W Złotorii chodnik również powstanie. Za około dwa miesiące zostanie zawarte inne porozumienie (musimy otrzymać zgodę od zarządcy drogi na budowę chodnika), na mocy którego będziemy mogli przystąpić do tej inwestycji. Omawiając kwestie chodników Pan Wójt nawiązał do wypowiedzi Starosty Powiatu Toruńskiego, który poinformował, że w tym roku nie będą budowane chodniki przy drogach powiatowych.

Radna Aldona Peregonczuk zapytała z jakiego programu będzie realizowana inwestycja chodnika w Złotorii.

Pan Wójt odparł, że będzie to porozumienie z Zarządem Województwa, a nie w ramach DIS-u. Gmina sfinansuje w stu procentach tę inwestycję, musi tylko otrzymać na to pozwolenie.

Radny Ryszard Korpalski poinformował, że w Lubiczu Dolnym chodnik skończył się na obszarze zabudowanym. Dzieci maja trudności z dojściem do szkoły. Radny prosi o złożenie właściwego wniosku w sprawie tego chodnika.

Głosowanie: 12 - „za”, 1 – „wstrzymała się”

Uchwałę Nr VIII/93/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Po przerwie o godz. 14.19 wznowiono obrady sesji.

Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2011 r.

Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększenie planu wydatków majątkowych wynosi 133 000 zł., a zwiększenie planu dochodów 137 500 zł. (zwiększenie planu dochodów odbywa się na zasadzie prognozowania). Na wydatki majątkowe składa się zakup wykaszarek, wykonanie projektu na budowę przepustu rurowego na strumieniu „Jordan” pod jezdnią w Złotorii, wykonanie projektu budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2009 na drogę gminną w Krobi, budowę chodnika w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim.

Pokrycie: Kwota przeznaczona na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Lubicz przeszła na zadanie inwestycyjne. Brakujące środki będą pochodziły z oszczędności powstałych z przetargu ulic Piaskowej i Rzemieślniczej. 100 00 zł przeznaczono na zasiłki wypłacane przez GOPS, 14500 zł. na organizację imprez kulturalnych, 23 000 zł. na selektywną zbiórkę odpadów. Pokrycie będzie pochodziło ze zwiększenia dochodów: podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, refundacji środków za imprezę z okazji 20 – lecia samorządu.

Radny Ryszard Korpalski – czego dotyczy kwota 100 000 zł. czy są to pieniądze na świadczenia socjalne, czy może na jakieś inne zadania?

Pani Sekretarz oznajmiła, że na pomoc w naturze. W związku ze srogą zimą GOPS dużo środków już wypłacił. Na 100 000 zł. 60600 zł. już zrealizowano.

Pan Wójt poinformował, że w często w obiegowej opinii funkcjonuje stereotyp, że GOPS to taka instytucja, która daje wsparcie każdemu, kto zwróci się o jakąkolwiek pomoc. W rzeczywistości prawda jest zupełnie inna. Wypłaceniem różnego rodzaju świadczeń rządzą ustawy, przepisy wykonawcze, nie ma tu żadnego „widzi mi się”, czy dowolności. Są ścisłe wymogi i osobom, które je spełniają nie można odmówić świadczenia. GOPS działa sprawnie, obsługuje 800 – 1200 podopiecznych.

Przewodnicząca Rady – opieka społeczna jest dotowana przez państwo. Są zadania obligatoryjne i fakultatywne. Czy mówimy o tym drugim rodzaju ?

Pan Wójt - bywa i tak, że Wojewoda nie ma środków w budżecie. Starostwo Powiatowe otrzymało np. 30% środków mniej na kursy zawodowe dla bezrobotnych.

Na prośbę Radnych poproszono Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i zadano jej pytanie dlaczego już o 100 000 zł. trzeba zwiększyć kwotę na wypłatę zasiłków.

Pani Anna Sikorska odpowiedziała, że są to zadania obligatoryjne. „Nie możemy pozbawić dachu nad głową matki z trojgiem dzieci, narażonej na przemoc w rodzinie”. Brakuje nam na zadania zlecone – dodała Pani Kierownik – które przechodzą jako zadania własne. To co państwo przyznało nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb do września do grudnia. Na zasiłki okresowe również nie wystarcza. Są przypadki ciężkich, nieuleczalnych chorób w rodzinie. Sroga zima powodowała konieczność zakupu dużych ilości węgla, który jest drogi, koszty pogrzebów, które opłaca Gmina też są wysokie.

Przewodnicząca Rady zapytała na jaki okres starczy kwota 100 000 zł.

Pani Kierownik odpowiedziała, że dołoży starań, aby do końca roku to wystarczyło. Oznajmiła, że „środkami, które otrzymuje stara się rządzić jak własnym portfelem”. Zadeklarowała również, że w każdej chwili gotowa jest przedstawić Radzie sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania środków.

Radna Aldona Peregonczuk wyraziła opinię, że człowiek jest ważniejszy niż inwestycje, a środki przeznaczane na świadczenia realizowane przez GOPS mają swoje głębokie uzasadnienie.

Z braku dalszych pytań, Pani Kierownik Anna Sikorska o godz. 14.41 opuściła salę posiedzeń.

Głosowanie: 13 - „za”

Uchwałę Nr VIII/94/11 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad.6


Odpowiedzi na interpelacje złożone na sesji w dniu 31 marca 2011 roku.

Odpowiedzi na interpelacje udzielono na piśmie. Pan Wójt omówił je też na sesji.


Ad.7

Składanie interpelacji

Radne - Karina Wroniecka i Sławomira Korzeniewska złożyły interpelacje na piśmie, stanowiące załącznik do protokołu.

Ad.8


Wnioski i zapytania

Radny Ryszard Korpalski występując jako Prezes Gminnego Zarządu OSP poinformował, że dobiegł okres sprawozdawczo – wyborczy w strażach. 9 kwietnia odbył się zjazd gminny, gdzie wybrano nowy zarząd. Pan Korpalski omówił również problemy, z jakimi borykają się strażacy ochotnicy, mianowicie nadmierna biurokracja, problemy z finansowanie jednostek należących do systemu krajowego, zbyt duże opłaty za okresowe badanie aparatów. Radny Korpalski zapoznał obecnych również ze stanem jednostek w Gminie i przynależnością do Krajowego Systemu. Wszystkie jednostki mają NIP, REGON i konta bankowe. W ciągu ostatnich pięciu lat odbyło się dużo uroczystości związanych z obchodami rocznic powstania jednostek, przekazaniem samochodów itp. Pieniądze, które otrzymują zarządy są bardzo dobrze wydatkowane. Są jednostki, które prowadzą działalność gospodarczą, a z uzyskanych pieniędzy np. remontowane są pomieszczenia. Kończąc sprawozdanie Radny Korpalski zaprosił wszystkich obecnych na Gminne Obchody Dnia Strażaka do Lubicza, które odbędą się 7 maja br.

Radny Jan Klawiński poinformował, że uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Młyńcu Pierwszym, wyrażając jednocześnie swoje uznanie dla sprawnej organizacji z jaką go przeprowadzono.

Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 1. W imieniu mieszkańców wsi Jedwabno alarmuje oraz kategorycznie prosi o natychmiastowe skierowanie pisma do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o poinformowanie, iż zarządca drogi Lubicz – Jedwabno tj. Starostwo Powiatowe w Toruniu nie zabezpieczyło powyższej drogi, która stanowi potężne zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających z niej. W momencie pojawienia się liści na drzewach droga stała się niewidoczna, co nieomal doprowadziło do wypadku autobusu szkolnego. Droga powinna być albo dostosowana do bezpiecznego użytkowania, albo zamknięta.

Pan Jan Klawiński – Radny Lubicza Dolnego:

 1. czy istnieje możliwość, aby działki „0” również obciążone były podatkiem, np. 10% lub innym, choćby symbolicznym?

 2. prosi o uwzględnienie w planach oświetlenia na ulicy Małgorzatowo (przemieszcza się tędy do i z Pacificu 1500 osób)

 3. zgłosić do Wojewody Kujawsko Pomorskiego sprawę drogi w Jedwabnie, która znajduje się w krytycznym stanie

 4. na jakim etapie znajdują się prace dotyczące cmentarza w Lubiczu Dolnym.

Pani Sławomira Korzeniewska – Radna Lubicza Górnego 1. uprzątnąć lasek przy ulicy Polnej w Lubiczu Górnym i przygotować do sezonu letnio - wypoczynkowego

 2. do kogo złożyć protest w sprawie straganów na skwerku przy ul. Lipnowskiej?

Pan Marek Gliszczyński – Radny Nowej Wsi, Kopanina i Grabowca 1. prosi o zmianę miejsca przystanku dla dzieci dowożonych do szkoły w miejscowości Nowa Wieś

 2. w związku z faktem, że w przyszłym roku nie mają już kursować busy w Nowej Wsi, Radny prosi o informowanie go o mających nastąpić zmianach,

 3. Radny zgłasza potrzebę zapewnienia komunikacji do Grabowca i w związku z tym prosi o przeanalizowanie powyższego zagadnienia oraz uwzględnienia go w przyszłych planach komunikacyjnych

 4. zająć się problemem wyjazdu z ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w Nowej Wsi

 5. prosi o dofinansowanie pikniku w Nowej Wsi

Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego: 1. prosi o utwardzenie kruszywami parkingu przy kościele w Lubiczu Górnym

 2. prosi o zrobienie parkingu na ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym w pobliżu ośrodka zdrowia

Pani Mariola Marcinkowska – Radna Grębocina: 1. w końcowej części ulicy Owocowej w Grębocinie zrobiono wysypisko, Radna prosi o interwencje

 2. radna prosi o dwie lampy na dalszym odcinku ul. Owocowej

Pani Karina Wroniecka - Radna Gronowa:

 1. prosi o zwrócenie uwagi kierowcy dowożącemu dzieci do szkoły, aby nie jeździł zbyt szybko przez wieś Gronowo

Pani Przewodnicząca rady pogratulowała Panu Korpalskimu, Pani Błaszczyk i Panu Rybackiemu wyboru do Zarządu i podziękowała wszystkim udzielającym się w ochotniczych strażach pożarnych. Jest to ciężka służba podkreśliła, ciesząca się niezmiernym szacunkiem i poparciem społecznym. Zorganizowanie Gminnych Obchodów Dnia Strażaka to bardzo dobry pomysł, wart kontynuacji – dodała Pani Przewodnicząca. Wyraziła również szczególne podziękowanie dla Pani Dyrektor szkoły podstawowej w Lubiczu Dolnym Danuty Ferens za piękne dekoracje zdobiące salę obrad. Pani Przewodnicząca wyraziła również wdzięczność Radnym uczestniczącym w uroczystym apelu ku czci Jana Pawła II w Grębocinie. Pani Przewodnicząca oznajmiła, że Pan Przewodniczący Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski poinformował ją, iż ma już odpowiedzi na pytania postawione na styczniowym spotkaniu i gotów jest spotkać z Radnymi Gminnymi, w celu ich przedstawienia. Zaproponował wizytę Radnych Gminnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu lub wizytę w Urzędzie Gminy Lubicz lub przesłanie pocztą odpowiedzi. Radni zdecydowali, że spotkanie odbędzie się w dniu 11 maja o godz.14.00 w Urzędzie Gminy Lubicz.

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że nie wpłynęły jeszcze żadne pytania dotyczące funduszu sołeckiego. Pani Przewodnicząca poprosiła również Radnych aby przejrzeli swoje plany pracy Komisji, zwłaszcza Komisja Rewizyjna. Pani Przewodnicząc podziękowała Pani Skarbnik za udzielenie obszernych odpowiedzi na zadane pytania w związku z pracami nad oceną wykonania budżetu.

Pan Wójt poinformował, że w związku z obchodami Święta 3 Maja otrzymał zaproszenie od Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pan Wójt zapewnił, że przekaże Panu Prezydentowi mu w imieniu Rady Gminy Lubicz wyrazy uszanowania.

Ad.9


Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady ogłosiła o godz. 15.45 zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.

Protokołowała M. RobaczewskaPrzewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość