Protok ó Ł Nr xvii/2007 z XVII sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 29 listopada 2007 roku w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum KulturyPobieranie 92.15 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar92.15 Kb.


P R O T O K Ó Ł  Nr XVII/2007 z XVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej odbytej w dniu 29 listopada 2007 roku

w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury.

 

w Sesji Rady Miasta uczestniczyli: • Radni Rady Miasta

 • Prezydent Miasta

 • Zastępcy Prezydenta Miasta

 • Naczelnicy Urzędu Miasta

 • Zaproszeni goście

 

 Lista obecności radnych  biorących udział w sesji  i zaproszonych gości  uczestniczących w obradach/w załączeniu/

Obradom Rady Miasta  przewodniczył  Przewodniczący  Rady Miasta  -                   Pan Jan Maćkowiak

 

P O R Z Ą D E K    O B R A D

proponowany i przyjęty


/ w załączeniu /

S T R E S Z C Z E N I E     P O S I E D Z E N I A


 

Pkt. 1       Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

 

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak  otworzył obrady XVII SesjiRady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.

Przywitał, radnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta Pana Romana Wojcieszka, Zastępców Prezydenta Miasta pana Zdzisława Kobierskiego, pana Grzegorza Małkusa, Przedstawicieli Gminy Skarżysko Kościelne Zaproszonych gości pana Tadeusza Jóźwika Prezesa Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego LOK, pana Włodzimierza Mandziuka dyrektora Biura Świętokrzyskiego LOK, pana Eugeniusza Cichonia, nauczycieli pana Jerzego Gębskiego, pana Andrzeja Otwinowskiego oraz laureatów Konkursu Wiedzy Morskiej pt. „Polska Marynarka Wojenna, a historia wybrzeża polskiego”. Następnie Przewodniczący obrad przywitał Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu panią Bożenę Bętkowską, Wicestarostę Powiatu Skarżyskiego pana Leszka Lepiarza Komendanta Powiatowej Policji , Zastępcę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej oraz przybyłych gości, a przede wszystkim panią Marię Fałczyńską.


Przed realizacją porządku obrad przewodniczący udzielił głosu panu Włodzimierzowi Mandziukowi dyrektorowi Biura Świętokrzyskiego Ligi Obrony Kraju, który przedstawił historię narodzin Konkursu Wiedzy Morskiej p.n. „Polska Leży nad Bałtykiem”. Następnie poinformował, że w dniach 14- 16 września 2007 roku w Jastarni obyły się Mistrzostwa Polski. Drużyna LOK ze Skarżyska-Kamiennej, zwycięzca wojewódzkich eliminacji, reprezentowała Województwo Świętokrzyskie w składzie: Czernilewska Monika, Kocia Magdalena, Latos Piotr, Latos Michał pod opieką nauczycieli pana Krzysztofa Zemeły, pana Piotra Lewandowskiego, pana Krzysztofa Randla, pana Andrzeja Otwinowskiego. Pan Włodzimierz Mandzik dyrektor Biura Świętokrzyskiego LOK poinformował, że drużyna zdobyła Wicemistrzostwo Polski.
Prezydent Miasta Roman Wojcieszek uhonorował zawodników i ich opiekunów.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak w imieniu Rady Miasta złożył gratulacje.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Prezydent Miasta Roman Wojcieszek. Poinformował, że pragnie docenić wysiłek w działalności charytatywnej pani Marii Fałczyńskiej. Podkreślił, że została ona już uhonorowana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wyróżnieniem Anioł Dobroci.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak przyłączył się do życzeń i gratulacji za działalność charytatywną pani Marii Fałczyńskiej.


Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak wyznaczył na sekretarza obrad

Radnego Jerzego Stopę.
Pkt. 2 Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie

porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta  Jan Maćkowiak   stwierdził prawomocność

posiedzenia i poinformował, że w sesji  uczestniczy 22 radnych i jest to quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.

Podkreślił, że  wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad. Przewodniczący obrad poinformował, że w dniu dzisiejszym będą gościć radnych Rady Gminy Skarżysko Kościelne. W związku z powyższym zgłosił zmiany do porządku obrad sesji, tj do punktu 7 Podjęcie uchwał w sprawach: jako ppkt 1 zaproponował rozpatrzenie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2010 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej i jako ppkt 2 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008.

Wniosek o zmianę porządku obrad przyjęty został 17 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących.

Porządek obrad Rada przyjęła 22 głosami.
Pkt 3.   Przyjęcie protokołu  z sesji Rady Miasta  z dnia 25.10.2007 roku. 

 

       Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak poinformował, iż protokół  Nr XVI/2007 z Sesji Rady Miasta  odbytej w dniu 8.11.2007  roku był wyłożony do wglądu w Biurze Samorządowym.

Do protokółu nie zostały wniesione uwagi i zastrzeżenia.

         W związku z powyższym  Przewodniczący Rady  Miasta zgłosił wniosek o przyjęcie  protokółu Nr XVI/2007.

 

         Wniosek o  przyjęcie protokółu Nr XVI/2007 przyjęty zosta 18 głosami przy 4 głosach wstrzymujących.


Pkt 4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami. 

 

Głos w w/w punkcie zabrał Prezydent Miasta Roman Wojcieszek , który przedstawił  sprawozdanie z działalności między  sesjami./sprawozdanie w załączeniu/

 

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak  poinformował, że sprawozdanie wraz z protokółem sesji będzie  wyłożone do wglądu w Biurze Samorządowym.


Następnie poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 wszyscy radni Rady Miasta zostali powiadomieni przez organ właściwy ( wojewoda) o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia. Radni składają oświadczenia na ręce wojewody do Wydziału Nadzoru i Kontroli.
Pkt 5. Interpelacje i zapytania radnych.

p. Danuta Niedzielska poinformowała o korzystnych zmianach w mieście oraz Urzędzie Miasta. Podkreśliła, że jest rodowitą skarżyszczanką, emerytowaną nauczycielką. Następnie odniosła się do problemów mieszkaniowych. Poinformowała, że obecnie ma problemy ze spłacaniem należności z tytułu czynszu. Dodała, że jest w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Pani Niedzielska zaapelowała do radnych o pomoc.

p. Bogusław Ciok radny Rady Miasta podkreślił, że jako członek komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Sportu jako działacz sportowy i sympatyk sportu odniósł się do kwestii finansowania kultury fizycznej i sportu środkami jakimi gmina dysponuje. Poinformował, że środki mają być przyznawane w formie konkursów dla klubów sportowych i stowarzyszeń. Na rok 2008 zaplanowano środki w wysokości 179 tys. złotych jest to ok. 20%. Zaznaczył, że dla budżetu gminy jest to znikomy procent. Natomiast dla klubów sportowych o połowę mniej. Radny Ciok stwierdził, że prezydent Małkus udzielając wywiadu w prasie poinformował, że „do tej pory ogólnie na sport tak dużych wydatków nie było”. Zaznaczył, że do STS należy 150 dzieci, do Granatu 200 dzieci. Potwierdził, że duże środki przeznaczone zostały na inwestycje sportowe. Zapytał, czy będzie miał kto korzystać z obiektów sportowych.

p. Zenon Chaba OPZZ „Konfederacja Pracy” podziękował Wysokiej Radzie za wybór ławników. Następnie poprosił, aby Rada rozważyła finansowanie jednostek dla których organem założycielskim jest gmina. Zaznaczył, że w tych jednostkach wynagrodzenie jest o 500 zł wyższe niż w jednostkach oświatowych. Pan Chaba stwierdził, że służby urzędu wiedzą jakie są problemy pracowników oświaty.

p. Edward Jaworski Stowarzyszenie Narodowe „Orzeł Polski” odniósł się do ZBK Administrator.

/wystąpienie w załączeniu/p. Mirosław Faliński Przewodniczący Rady Osiedla Bór podziękował za inwestycje które zostały wykonane w osiedlu Bór. Poinformował, że zdaje sobie sprawę z faktu, że wydatki na inwestycje są ograniczone. Dodał, że Rada Osiedla będzie zabiegać o remonty, które są niezbędne między innymi wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2. Pan Faliński podkreślił, że mieszkańcy osiedla wykonują prace we własnym zakresie. Następnie podziękował za wsparcie ze strony Urzędu Miasta kierując do pracy pracowników interwencyjnych.

p. Mieczysław Sadza Wiceprzewodniczący Rady Miasta stwierdził, że po ostatniej sesji Rady Miasta na której Rada podjęła uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości spotkał się z zarzutem niefrasobliwości oraz działaniem na szkodę gminy. Jest przekonany, że gmina nie zostanie ukarana za fakt iż wyszła naprzeciw przedsiębiorcom. Uważa, że są inne środki finansowe, które uciekają z budżetu miasta np. przedawnienie roszczeń. Podkreślił, że obniżenie podatku od nieruchomości jest sygnałem dla przedsiębiorców, że samorząd Skarżyska jest przychylny dla przedsiębiorców oraz, że stwarza się im warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. W dalszej części wystąpienia radny Sadza złożył gratulacje dla posła Krzysztofa Grzegorka z okazji mianowania na funkcję wiceministra zdrowia. Wyraził przekonanie, że pan Grzegorek został wiceministrem zdrowia z racji docenienia talentu zarządzania szpitalem. Dodał, że jako jedyny radny poprzedniej kadencji sprzeciwił się poręczeniu kredytu dla ZOZ.

p. Andrzej Kazanowski radny Rady Miasta poinformował, że reorganizacja Biura Rady Miasta na Biuro Samorządowe bezpośrednio podległe Sekretarzowi Miasta w ocenie radnych nie wyszła na dobre. Stwierdził, że fakty sygnalizowane były do Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta co do sposobu prezentowania projektów uchwał, braku przygotowania osób referujących, braku danych porównawczych. Zaznaczył, że ogólnie panuje bałagan legislacyjny. Podkreślił, że projekty uchwał przygotowane są z błędami, nawet ortograficznymi. Błędnie wpisane są numery uchwał, które radni mają uchylać. Zaznaczył, że na ostatnim posiedzeniu komisji taka sytuacja miała miejsce. W projekcie uchwały wpisany był numer, który nie odnosił się do meritum sprawy. Do projektów uchwał są autopoprawki i kolejne zmiany do autopoprawek. Następnie poinformował, że na ostatniej komisji Gospodarki Komunalnej, radnych zbulwersowało skandaliczne zachowanie Sekretarza Miasta Jana Jańca. Stwierdził, że pan sekretarz referując dwa projektu uchwał w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,

oraz w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Sekretarz próbował radnych wprowadzić w błąd, ponieważ uzasadnienie nie odnosiło się do zmian. Podkreślił, że pan Sekretarz stwierdził, że w projektach uchwał nie ma żadnych zmian. Radny Kazanowski zwrócił uwagę na fakt, że po komisji w dniu dzisiejszym radni otrzymali dwa dokumenty bez podpisów, uzasadnienie odnoszące się nie wiadomo do jakiego projektu uchwały. W dalszej części wystąpienia stwierdził, że na posiedzeniu komisji Sekretarz próbował wymóc na radnych głosowanie projektu uchwały, którego radni nie otrzymali.p. Jan Maćkowiak Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że faktycznie przygotowanie wszelkich dokumentów dla radych powinno być lepsze.

p. Jerzy Stopa radny Rady Miasta odniósł się do odśnieżania zimowego. Stwierdził, że zima zaskoczyła mieszkańców miasta. Drogi i chodniki są nieodśnieżane i nie posypywane piachem. Uważa, że odpowiednie służby powinny zwracać uwagę na warunki atmosferyczne oraz na fakt, że firmy odpowiednie za odśnieżanie wjeżdżają ciężkim sprzętem na chodniki.

p. Jan Maćkowiak Przewodniczący Rady Miasta poprosił o informację, który z pracowników koordynuje organizację odśnieżania w mieście oraz w starostwie, do kogo należy kierować ewentualne uwagi lub interwencje.
Pkt 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Głos w w/w punkcie zabrali:p. Roman Wojcieszek Prezydent Miasta odniósł się do wystąpienia

 • pani Danuty Niedzielskiej informując, że w wyniku braku spłaty należności

czynszowych wyrokiem sądu, urząd egzekwuje należności. Dodał, że w

przypadku pani Niedzielskiej nie przysługuje jej dodatek mieszkaniowy z

uwagi na przekroczony metraż. Prezydent Miasta zaznaczył, że będzie

rozmawiał z dyr MOPS jakie są możliwości wsparcia. • środki na sport, Prezydent Miasta poinformował, że w sensie globalnym w 2008 roku zwiększone będą środki na sport. Zaznaczył, że hala jest to również sport. Stwierdził, że wartość inwestycji nie została jeszcze zbilansowana. Dodał, że gmina planuje przejąć od PKP stadion RUCH. Zaznaczył, że przejęcie obiektów będzie wiązało się z ich finansowaniem.

 • Wynagrodzenie w sferze oświaty , Prezydent Miasta podkreślił, że rząd obiecuje podwyżki dla sfery budżetowej. Poinformował, że prawo stanowi o finansowaniu jednostek podległych gminie. Zaznaczył, że różnice w wynagrodzeniach były i są. Stwierdził, że jedynym rozwiązaniem jest aby podnieść wynagrodzenie mniej zarabiającym. Prezydent Miasta poinformował pana Chabę, że otrzyma odpowiedź na piśmie.

 • Odnośnie wystąpienia pana Jaworskiego poinformował, że w przypadku łamania prawa powinien skierować zawiadomienie do prokuratury. Następnie stwierdził, że kwestia spółki ZBK Administrator jest to sfera omawiana przez lata. Prezydent Miasta podkreślił, że 45 lat złego gospodarowania jest to PRL. Po roku 89 jest próba naprawy tej sytuacji. Dodał, że w tej próbie naprawy jest stanowisko kolejnych Rad Miasta. Poinformował, że wierzy w fakt, że prze 55 lat budynek nie był remontowany. Podkreślił, że obecnie obowiązuje ulga 95 % . Zaznaczył, że dzisiaj lokale mieszkalne sprzedawane są za 5 % wartości. Stwierdził, że wielu zarządców podejmie się administrowaniem zasobem. Prezydent Miasta poinformował, że w systemie własności lokatorzy sami muszą dokonywać remontów.

 • Inwestycje w osiedlu Bór, Prezydent Miasta poinformował, że szczęśliwym finałem zakończona została inwestycja 17 stycznia. Zaznaczył, że następnie inwestycje będą realizowane.

 • W sprawie uchwalonych podatków, poinformował, że nie chce wchodzić w dyskusje. Podkreślił, że Rada Miasta zadecydowała o wysokości podatków. Stwierdził, że od 6 lat są sygnały dla przedsiębiorców o przychylności władz w sferze prowadzenia działalności gospodarczej. Odnośnie szpitala Prezydent Miasta poinformował, że będzie cieszył się z sukcesu. Podkreślił, że ma wielkie obawy odnośnie spłaty kredytu, który gmina poręczyła. Poinformował, że szpital występuje o kolejne umorzenie podatku od nieruchomości. Dodał, że z informacji jakie posiada, szpital jest w złej kondycji finansowej. Podkreślił, że jest zagrożenie spłaty kredytu przez szpital. Prezydent Miasta stwierdził, że gmina będzie musiała i zamrozić w budżecie miasta środki na spłatę kredytu.

 • Odnośnie wystąpienia radnego Kazanowskiego poinformował, że w żadnej instytucji nie ma idealnego porządku w działaniach i legislacyjnej. Stwierdził, że wiele rzeczy to tylko potknięcia. Prezydent Miasta przeprosił za błędy urzędników. Poinformował, że nie może się zgodzić z zarzutem manipulowania i działania na szkodę. Dodał, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że jest bałagan. Zaznaczył, że ogrom zadań i bałaganu, który spadł na tę władzę są wynikiem stanu poprzedniego i kolejne problemy wychodzą w wyniku kolejnych kontroli. Prezydent Miasta podkreślił, że działają w masie problemów, które są do rozwiązania. Poinformował, że starają poprawiać swoje działania. W przypadku Komisji Gospodarki Komunalnej potwierdził, że wie o nerwowej atmosferze jaka zapanowała. Podkreślił, że faktycznie w jednym przypadku uzasadnienie do projektu uchwały było złe. Prezydent Miasta poinformował, że po to są komisje Rady aby rozmawiać, dyskutować i takie rzeczy eliminować. Odnośnie materiałów porównawczych zgodził się z wypowiedzią radnego Kazanowskiego, że ich brak. Zaznaczył, że przy budżecie radni taki materiał otrzymają. Podkreślił, że w przypadku podważania kompetencji urzędu będzie tego urzędu bronił. Poinformował, że są obszary w urzędzie gdzie należałoby dokonać zwolnień w stu procentach.

 • Odśnieżanie zimowe, Prezydent Miasta poinformował, że są ustalenia kto co ma robić. Stwierdził, że większość wykonawców jest gotowych do odśnieżania całodobowo. Zaznaczył, że za to gmina musi zapłacić. Podkreślił, że interwencje przyjmuje Straż Miejska. Ponadto poinformował, że dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg akcję odśnieżania zarządził od godziny 24. Dodał, że na drogach gminnych akcja odśnieżania rozpoczęła się natychmiast.

p. Grzegorz Małkus Zastępca Prezydenta Miasta poinformował, że rozumie troskę radnego Cioka, który żyje sportem. Podkreślił, że w jego resorcie są też inne dziedziny. Stwierdził, że nie jest prawdą, że środków na sport będzie mniej jest ich relatywnie więcej. Radny Ciok przedstawił skok środków finansowych. Zastępca Prezydenta Miasta potwierdził, że tak jest. Wzrost środków został adresowany do jednej organizacji. W roku przyszłym środki nie będą wprost adresowane do jednostek. Poinformował, że do wszystkich organizacji zostały wysłane ankiety. Zaznaczył, że będą wygrywały najlepsze oferty. Zastępca Prezydenta Grzegorz Małkus obiecał, że hala sportowa i boiska będą pełne. Podkreślił, że trzeba pamiętać o dzieciach aby miały siły po boiskach biegać ponieważ są niedożywione. Stwierdził, że jest to poważny problem.

P. Jan Janiec Sekretarz Miasta poinformował, że z pokorą przyjmuje krytykę radnego Kazanowskiego. Podkreślił, że uzasadnienie jest sformalizowaną częścią uchwały. W uzasadnieniu był położony nacisk na fakt, że diety radnych nie ulegają zmianie. Sekretarz Miasta zaprzeczył, że nieprawdą jest, że omawiając projekt uchwały nie mówił o zmianach w projekcie uchwały. Odnośnie błędów ortograficznych nie przypomina sobie, aby takie znalazły się w projekcie uchwały. Zaznaczył, że mogą być błędy literowe, które nie można nazywać bałaganem legislacyjnym. W dalszej części wystąpienia Sekretarz Miasta odniósł się do materiału porównawczego. Podkreślił, że podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej z której każdy może korzystać dla porównania uchwał. Potwierdził, że w trakcie posiedzenia komisji wynikł lapsus. Jeden z radnych pomyłkowo odczytał numer uchwały, którą należało uchylić. Dodał, że kwestia została wyjaśniona w trakcie posiedzenia komisji. Sekretarz Miasta Jan Janiec stwierdził, że radny Kazanowski wyjątkowo przesadził z oceną.

p. Andrzej Kazanowski radny Rady Miasta podkreślił, że radni tworzą prawo. Poinformował, że niekompetencje urzędu zrzuca się na poprzedników. Dodał, że w 99 roku prezydent miał okazję naprawić ten bałagan. Stwierdził, że sytuacja w Urzędzie Miasta jest nieciekawa jak również fakt, że pan prezydent chce 100% wymiany pracowników. Radny Kazanowski podkreślił, że za obecny bałagan nie należy robić wycieczek w przeszłość.
Pkt 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak przywitał Przewodniczącego Rady Gminy Pawła Wiatra oraz radnych Rady Gminy Skarżysko Kościelne.
1/ zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2010 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej,

Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Zdzisław Kobierski.


p. Jan Maćkowiak Przewodniczący Rady Miasta zgłosił wniosek o zmianę zapisu w uzasadnieniu do projektu uchwały w punkcie Inwestycja współfinansowana z Funduszu Spójności o treści „skanalizowanych osiedlach w Skarżysku-Kamiennej”.

p. Jarosław Tarasiński radny Rady Miasta odniósł się do projektu uchwały. Poinformował, że analizując projekt uchwały jest przekonany, że radni nie mają wiedzy do zapisów w załączniku Nr 1, na przykład poddał w wątpliwość wysokość kwoty 500 tys. zł. z przeznaczeniem na monitoring obiektów i sieci wod - kan. Czy faktycznie zadania będą wykonane za przedstawione kwoty. Stwierdził, że należy się zastanowić, czy nie opierać się na opinii biegłych. Uważa, że w dniu dzisiejszym radni będą głosować projekt intencyjnie bądź obdarzą autora kredytem zaufania.

p. Roman Wojcieszek Prezydent Miasta stwierdził, że ze zdumienie przyjmuje słowa radnego Tarasińskiego. Podkreślił, że są komisje Rady, komisje mogą powoływać biegłych. Poinformował, że radni decydują o bardzo wielu inwestycjach w mieście. Prezydent Miasta zaznaczył, że w przypadku wątpliwości również dziś radni mogą uzyskać wyjaśnienie i odpowiedzi. Podkreślił, że nie chce aby radni głosowali w ciemno.

p. Jan Maćkowiak Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uzyskał informację, iż w projekcie uchwały w załączniku Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w pozycji nr 1 wartość robót ogółem powinna widnieć kwota 150 tys. zł a nie 500 tys. Przewodniczący Rady Miasta poprosił o potwierdzenie przez prezesa spółki pana Stojka czy w zapisie wystąpił błąd.

p. Jan Stojek Prezes Spółki MPWK potwierdził, że wartość robót ogółem wynosi 150 tys. zł.

p. Jarosław Tarasiński radny Rady Miasta stwierdził, że błąd który zaistniał jest faktem, że radni procedowali nad innymi kwotami.
Stanowiska komisji – w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2010 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania przyjęty został 21 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących jako

uchwała Nr XVII/97/2007

/uchwała w załączeniu/


2/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008

Projekt uchwały omówił Zastępca Prezydenta Miasta Zdzisław Kobierski.p. Jan Stojek Prezes Spółki MPWK przedstawił symulację kosztów. Poinformował, że przy zużyciu 3 m3 na miesiąc wody przez 1 osobę koszt wyniesie 7,42 zł. W przypadku zużycia wody i odprowadzenia ścieków koszt kształtuje się na poziomie

15,20 zł. Prezes Stojek podkreślił, że przyjmując najniższy dochód 520 zł/mc stanowi to 3% budżetu.p. Jarosław Tarasiński radny Rady Miasta stwierdził, że pozostawia bez komentarza błąd konstruktorów uchwały sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Uważa, że taryfy nie mają wpływu na byt inwestycji. Uważa, że dzisiejsza decyzja nie spotka się z przychylnością mieszkańców. Podatek opłata za wodę dotyczy każdego mieszkańca. Dodał, że obciążenie mieszkańców naszych gmin będzie bardzo duże. Zapytał, czy mieszkańcy naszych gmin zasługują na takie obciążenie. Radny Tarasiński zgłosił wniosek o odrzucenie projektu uchwały.

p. Jerzy Stopa radny Rady Miasta uważa, że należy zachować ostrożność przy porównaniach. Stwierdził, że bogate gminy stać, aby opłaty były niższe. Uważa, że jest to demonizowanie tematu.

p. Paweł Wiatr Przewodniczący Rady Gminy Skarżysko Kościelene podkreślił, że dla naszych mieszkańców (Skarżyska – Kościelnego) jest to drastyczna podwyżka ok. 50 %. Zaznaczył, że istotne jest podjęcie działań perspektywicznych. Stwierdził, że jest to okres przejściowy. Uważa, że żadna podwyżka nie jest przyjmowana z radością. Dodał, że ważne są efekty.

p. Lubosław Langer radny Rady Miasta podkreślił, że będąc prezydentem wspólnie z panem Piętakiem podejmowali działania w sprawie budowy oczyszczalni ścieków. Obecnie będąc prezesem spółdzielni mieszkaniowej ma świadomość, że podwyżka będzie odebrana przez mieszkańców bardzo krytycznie. Radny Langer poinformował, że mieszkańcy wypowiadają się w kwestii podwyżki stwierdzając, że będą ponosić opłaty za mieszkańców Skarżyska Kościelnego.

p. Paweł Wiatr Przewodniczący Rady Gminy Skarżysko Kościelne podkreślił, że według symulacji mieszkańcy Kościelnego będą ponosić większe opłaty ze względu na opłatę stałą. Stwierdził, że nie ma takiej obawy, że mieszkańcy będą dopłacać do Skarżyska Kościelnego.

p. Roman Wojcieszek Prezydent Miasta poinformował, że prezes Stojek przedstawił wielkość stawek przy najniższym dochodzie na osobę. Stwierdził, że rozumie problem społeczny. Zapytał, jakie będą skutki jeżeli podwyżki nie będzie. Prezydent Miasta poinformował, że pozyskanie środków unijnych będzie droższe. Za uzyskanie kredytu zapłacą mieszkańcy miasta. Stwierdzenia, że ta sama woda będzie płynąć przed i po podwyżce nie jest argumentem. Prezydent Miasta podkreślił, że należy postawić pytanie czy chcemy regularnej dostawy wody. Czy mieszkańcy chcą przechodzić koło rowu ze ściekami. Poinformował, że jest to najlepsza spółka w mieście o zdrowych relacjach. W dalszej części Prezydent Miasta zaznaczył, że nasi mieszkańcy nie będą płacić za mieszkańców Skarżyska Kościelnego. Podkreślił, że w Skarżysku Kościelnym mieszkańcy zużywają 100 tys m 3 wody, natomiast w Skarżysku- Kamiennej 1,5 miliona.

Stanowiska Komisji – w załączeniu.


Przewodniczący obrad Jan Maćkowiak poddał pod głosowanie wniosek radnego Tarasińskiego w sprawie odrzucenia projektu uchwały.

Za wnioskiem głosowały 4 osoby, przeciw 13 osób, od głosu wstrzymały się 3 osoby,

Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008, który w wyniku głosowania przyjęty został 14 głosami, przy 9 głosach przeciw jako uchwała Nr XVII/98/2007

/uchwała w załączeniu/


3/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil. Ponadto przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.


p. Jarosław Tarasiński radny Rady Miasta stwierdził, że zapisy w projekcie uchwały są niepokojące. Podkreślił, że kwota 50 tys zł na meble i 26 tys zł na kserokopiarkę są wygórowane. Poinformował, że z danych liczbowych wynika, że miasto nie musi oszczędzać. Stwierdził, ze gmina nadal dotuje przychodnie. Dodał, że z zapisów wynika, że będzie zwracana dotacja. Rady Tarasiński podkreślił, że przy dobrym planie, dotacji nie powinno się zwracać. Następnie zapytał czy kwota 15 tys na uroczystości nie jest wygórowana.

p. Magdalena Grzmil Skarbnik Miasta poinformowała, ze kwota 15 tys zł z przeznaczeniem na obchody 85 lecia miasta to nie tylko sesja. Skarbnik Miasta zaznaczyła, że wydatki związane są z wydawnictwami okolicznościowymi oraz oprawą artystyczną uroczystości. Odnośnie kwoty 50.885 jest to kwota przeznaczona na zakup materiałów biurowych dla nowo tworzonej jednostki, którą należy wyposażyć. Następnie Skarbnik Miasta poinformowała, że zakup ksero jest niezbędne ponieważ roczny koszt naprawy i serwis przekracza wartość ksero. Zwrot dotacji – stwierdziła, że PFRON pewnych wydatków nie uznał. Dodała, że są to wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stanowisko komisji – w załączeniu

Przewodniczący obrad Jan Maćkowiak poddał pod głosowa autopoprawkę do projektu uchwały, która przyjęta została 11 głosami, przy 4 głosach przeciw, 3 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok, który w wyniku głosowania przyjęty został 11 głosami, przy 4 głosach przeciw, 3 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XVII/99/2007

/uchwała w załączeniu/
4/ utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania utworzenia jednostce Statutu
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Zdzisław Kobierski.
Stanowiska Komisji – w załączeniu
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały, który w wyniku głosowania przyjęty został 11 glosami, przy 8 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XVII/100/2007

/uchwała w załączeniu/


5/ w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil. Ponadto przedstawiła wniosek komisji o zmianę zapisu w projekcie uchwały. Po § 3 wprowadza się § 4 Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, właścicieli psów:
 1. Utrzymywanych w celu pilnowania obejścia wolnostojących budynków mieszkalnych i gospodarczych po jednym na każde obejście,

 2. Szczeniąt w wieku nie przekraczającym trzeciego miesiąca życia tj. do czasu ich odchowu,

 3. Psów, które zostały przyjęte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy udokumentować umową adopcyjną.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak poddał pod głosowanie w/w

wniosek.

Wniosek przyjęty został 18 głosami.

Stanowiska komisji – w załączeniu.
Przewodniczący obrad Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadanych psów na 2008 rok, który w wyniku głosowania przyjęty został 18 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym jako

uchwała Nr XVII/101/2007

/uchwała w załączeniu/


6/ w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta Magdalena Grzmil.


Stanowiska komisji – w załączeniu
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, który w wyniku głosowania przyjęty został 19 głosami jako uchwała Nr XVII/102/2007

/uchwała w załączeniu/


7/ zmiany Uchwały Nr VII/25/2007 z dnia 16 marca 2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie"
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec.
Stanowiska komisji – w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/25/2007 z dnia 16 marca 2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej dotyczącej powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie" , który w wyniku głosowania przyjęty został 16 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących jako

uchwała Nr XVII/103/2007

/uchwała w załączeniu/


8/ zmiany uchwały Nr 7/73/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.09.2000 dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks.prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej
Projekt uchwały przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta Grzegorz Małkus.
Stanowiska komisji – w załączeniu
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7/73/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.09.2000 dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks.prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania przyjęty został 19 głosami jako uchwała Nr XVII/104/2007

/uchwała w załączeniu/


9/ zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec.

p. Andrzej Kazanowski radny Rady Miasta poinformował, że na komisji gospodarki komunalnej został zgłoszony wniosek o wykreślenie z § 4 pkt. 3. Podkreślił, że zapis dotyczy wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Miasta. Stwierdził, że zapis jest zbędny ponieważ Przewodniczący również jest radnym. Dodał, że wniosek komisji nie został uznany. W związku z powyższym zgłosił wniosek o wykreślenie z projektu uchwały z § 4 pkt. 3 i 4.

p. Jan Janiec Sekretarz Miasta poinformował, że komisja Gospodarki Komunalnej wnioskowała o napisanie nowego projektu uchwały. Podkreślił, że konsultował ze służbami prawno organizacyjnymi. W uznaniu prawników zapis w § 4 w pkt. 3 może pozostać.

p. Jan Maćkowiak Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że wykreślenie pkt 3 z paragrafu 4 jest zasadne.

p. Lubosław Langer radny Rady Miasta stwierdził, że Sekretarz powinien zreferować wnioski zgłoszone na komisji

p. Jan Janiec Sekretarz Miasta poinformował, że radni otrzymali nowe uzasadnienie do projektu uchwały. Podkreślił, że uzasadnienie powtarza zapisy, które są w treści projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak poddał pod głosowanie autopoprawkę – nowe uzasadnienie do projektu uchwały, które przyjęte zostało 11 głosami, przy 7 głosach wstrzymujących.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z § 4 pkt. 3.

Wniosek został przyjęty 18 głosami.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że po zmianach pkt. 4 będzie pkt. 3. Ponadto w drugim akapicie będzie zmiana zapisu ust. 2


Stanowiska komisji – w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, który w wyniku głosowania przyjęty został 11 głosami, przy 8 głosach wstrzymujących jako uchwała Nr XVII/105/2007

/uchwała w załączeniu/10/ zmiany uchwały Nr IV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec
p. Jan Maćkowiak Przewodniczący Rady Miasta zapytał, które ze słów należy wpisać w § 1 pkt. 1 dostosowanie czy dostosowywanie.

p. Waldemar Mazur radny Rady Miasta stwierdził, że zasadne jest wykreślenie z § 1 pkt. 1. Podkreślił, że jest to szerokie udzielenie kompetencji Przewodniczącemu Rady Miasta. Dodał, że jest zapis ustawowy. Ponadto radny Mazur zgłosił wniosek o wykreślenie z § 1 pkt. 7 delegowanie w podróże służbowe. Uważa, że Prezydent sam uznaje, czy jest konieczne reprezentowanie gminy na zewnątrz.

p. Andrzej Kazanowski radny Rady Miasta odnośnie delegowania uprawnień na przewodniczącego stwierdził, że delegowanie takich uprawnień dla Przewodniczącego ogranicza kompetencje Rady. Dodał, że Rada ustala wynagrodzenie Prezydenta. Podkreślił, że jest to moment raz na rok do oceny pracy Prezydenta. W związku z powyższym radny Kazanowski zgłosił wniosek o wykreślenie z § 1 pkt 1. i pkt 9 ostatni akapit „ oraz w uzasadnionych przypadkach na jazdy poza granice Gminy Skarżysko-Kamienna”.

p. Jan Janiec Sekretarz Miasta poinformował, że w uchwale Nr IV/19/2006 w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Prezydenta Miasta określiła, że uposażenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w pozycji maksymalnej, dodatku służbowego w pozycji maksymalnej i wynagrodzenie ogółem w pozycji maksymalnej oraz dodatek specjalny. Sekretarz poinformował, że wskaźniki w rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia wzrastają zgodnie z inflacją. Intencją wywołania tej uchwały było uszczelnienie zapisów w uchwale grudniowej.

p. Waldemar Mazur radny Rady Miasta stwierdził, że ten zapis niczego nie uszczelnia. Dodał, że zapis jest ogólny. Uważa, że należy wyartykułować, że chodzi o dostosowanie zapisów do rozporządzenia.

p. Jan Maćkowiak Przewodniczący Rady Miasta zgłosił wniosek o zmianę zapisu w pkt 1 o treści „ dostosowywanie przyznanego uchwałą Rady Miasta wynagrodzenia do aktualnie obowiązujących wskaźników będących podstawą do ustalenia składników wynagrodzenia”.

p. Jan Janiec Sekretarz Miasta poinformował, że ustawa o pracownikach samorządowych określa wynagrodzenie. Dodał, że ustawa odsyła do rozporządzenia. Podkreślił, że nie ma zagrożenia w podjęciu uchwały ponieważ rozporządzenie reguluje przedziały.

p. Andrzej Kazanowski radny Rady Miasta stwierdził, że intencją projektodawców jest uporządkowanie tematu. Natomiast intencją Rady jest, aby ustalić maksymalne stawki . Poinformował, że zawsze Rada co roku wraca do projektu uchwały. Uważa, że radni powinni wiedzieć w jakiej wysokości wzrasta wynagrodzenie prezydenta.

p. Halina Karpińska radna Rady Miasta poprosiła, aby radca prawny wyjaśnił zapisy w § 1 pkt. 1 oraz wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego rady Miasta

p. Andrzej Mącznik radca prawny poinformował, że obie zmiany są legalne. W drugiej zmianie zapis jest precyzyjny. Podkreślił, że w przypadku zmiany Rozporządzenia Rada Miasta będzie musiała podjąć uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Prezydenta.

p. Andrzej Kazanowski radny Rady Miasta zapytał czy w przypadku podejmowania każdorazowo uchwały zapis jest potrzebny.

p. Andrzej Mącznik radca prawny podkreślił, że zapis jest potrzebny. Rada Miasta daje delegacje Przewodniczącemu Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.

1/ wykreślenie z § 1 pkt. 1 dostosowanie przyznanego uchwałą Rady Miasta wynagrodzenia do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Za wnioskiem głosowało 14 osób, przeciw 3 osoby, od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Wniosek został przyjęty.


2/ wykreślenie z § 1 pkt 1. i pkt 9 ostatni akapit „ oraz w uzasadnionych przypadkach na jazdy poza granice Gminy Skarżysko-Kamienna”.

Za wnioskiem głosowało 7 osób, przeciw 12 osób

Wniosek został odrzucony.
3/ wykreślenie z § 1 pkt. 7 delegowania w podróże służbowe.
Za wnioskiem glosowało 13 osób, przeciw 6 osób, od głosu wstrzymały się 2 osoby.

Wniosek został przyjęty.


p. Henryk Pietak radny Rady Miasta zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy.

Wniosek przyjęty 13 głosami.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw 12 osób.

Projekt uchwały został odrzucony.


11/ uchylenia uchwały Nr 1/12/96 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 lutego 1996 w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec.
Stanowiska komisji – w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Janiec odczytał formalny projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/12/96 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 lutego 1996 w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych, który w wyniku głosowania przyjęty został 16 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących jako uchwała XVII/106/2007

/uchwała w załączeniu/12/ zarządzenia wyborów do Rady Osiedla

Projekt uchwały omówił Sekretarz Miasta Jan Janiec. Poinformował, że dzień wyborów wyznacza się na dzień 20 stycznia 2008 roku


Stanowiska komisji – w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał formalny projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla, który w wyniku głosowania przyjęty został 20 głosami jako uchwała Nr XVII/107/2007

/uchwała w załączeniu/


13/ powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Łyżwy
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Miasta Jan Janiec. Poinformował, że w skład komisji wchodzić będzie 5 osób. Ze strony Urzędu Miasta Przewodniczący Komisji Ryszard Rupala, Sekretarz Dorota Kruczyk, Członek Komisji Urszula Bojek.

Ponadto w skład Miejskiej Komisji Wyborczej zgłoszeni zostali radny Adolf Walkowiak, Andrzej Kazanowski.


Stanowiska Komisji – w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak odczytał formalny projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Łyżwy, który w wyniku głosowania przyjęty został 20 głosami jako uchwała Nr XVII/ 108/2007

/uchwała w załączeniu/


 Pkt 8. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta

Przewodniczący  obrad   Jan Maćkowiak  podziękował za udział w obradach.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak  zamknął obrady XVII– ej Sesji Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej.

 

Na tym protokół zakończono.Protokółowała: Dorota Kruczyk

 

                                    PRZEWODNICZĄCY   RADY  MIASTA


                                                    JAN   MAĆKOWIAK      ©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy