Strona główna

Protok ó Ł Nr xxvii/2004


Pobieranie 38.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.95 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2004

z obrad XXVII Sesji Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, która odbyła się w sali nr 1 Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10, w dniu 28 października 2004 roku w godzinach 1700 - 1930.

Radni obecni:


 1. Marian Błaszczyński

 2. Bronisław Brylski

 3. Elżbieta Chrzęst

 4. Eugeniusz Czajkowski

 5. Jan Dziemdziora

 6. Sławomir Jankowski

 7. Krzysztof Kozłowski

 8. Jerzy Królikiewicz

 9. Magdalena Kwiecińska

 10. Zbigniew Lizak

 11. Krzysztof Małolepszy

 12. Jacek Marusiński

 13. Piotr Masiarek

 14. Halina Molka

 15. Andrzej Pol

 16. Michał Rżanek

 17. Tomasz Sokalski

 18. Ireneusz Szarlej

 19. Paweł Szcześniak

 20. Piotr Szewczyk

 21. Zbigniew Zawada

 22. Paweł Załoga

 23. Ewa Ziółkowska


Ponadto w obradach uczestniczyli: Wiceprezydent Miasta Pan Andrzej Czapla, Wiceprezydent Miasta Pan Krzysztof Chojniak, Skarbnik Miasta Pani Wiesława Łuczak, Sekretarz Miasta Pan Bogdan Munik, Pani dyrektor Małgorzata Majczyna, Pan dyrektor Marek Brajczewski, Pan dyrektor Marek Grynkiewicz, Pan Andrzej Workiewicz.
P u n k t 1Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
Pani Ewa Ziółkowska - otworzyła XXVII Sesję Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Stwierdziła, że obecnych na sali jest 22 Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.


P u n k t 2Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Pani Ewa Ziółkowska – przypomniała, że radni otrzymali porządek obrad w materiałach sesyjnych w następującej wersji:


 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta

Nr XVI/234/04 z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004.

 1. Zamknięcie obrad.


Pani Ewa Ziółkowska – przypomniał, że Sesja zwołana została na wniosek Pana Prezydenta Andrzeja Czapli zgodnie z art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym wraz z w/w porządkiem obrad. Zapytał czy ktoś z obecnych chciałby wnieść propozycje zmian do porządku obrad.
Pan Michał Rżanek – przytoczył art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym: „Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust.1 zdaniu drugim”. Zgłosił wątpliwość czy ten przepis został spełniony, ponieważ wniosek został złożony przez Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Poprosił o rozwianie wątpliwości w tej sprawie.
Pani Ewa Ziółkowska – poprosiła radcę prawnego o zajęcie stanowiska w tej sprawie, ponieważ wniosek wraz z wszystkimi dokumentami został złożony.
Pani Wioletta Kukieła-Zawadzka Radca Prawny – powiedziała, że wniosek został złożony w imieniu Pana Prezydenta Waldemara Matusewicza w ramach posiadanych przez Pana Wiceprezydenta Andrzeja Czaplę pełnomocnictw.
Pan Michał Rżanek – w wyniku takiej interpretacji przez radcę prawnego poprosił Panią Przewodniczącą o przedłożenie na piśmie opinii prawnej, że jest upoważnienie dla Wiceprezydenta do zwołania sesji nadzwyczajnej.
Pan Eugeniusz Czajkowski – zapytał Pana Wiceprezydenta czy prawdą jest że posiada on pełnię pełnomocnictw do kierowania Urzędem Miasta od Pana Prezydenta Waldemara Matusewicza i czy do tych pełnomocnictw zaliczyć można uprawnienia dyscyplinarne do poszczególnych pracowników.
Pan Marian Błaszczyński – poparł wniosek Pana Eugeniusza Czajkowskiego oraz poprosił Pana Wiceprezydenta Andrzeja Czaplę aby zaprezentował Radzie te pełnomocnictwa, żeby radni nie mieli już wątpliwości.
Pan Andrzej Czapla – poinformował, że pełnomocnictwa są do dyspozycji Radnych od ponad trzech miesięcy w Biurze Rady Miasta. Zostały przekazane Panu Przewodniczącemu Michałowi Rżankowi. Stwierdził, że nie widzi powodu dla jakiego ta sprawa po tak długim okresie jest poruszana. Poinformował również, że w odrębnej interpelacji Pana Zbigniewa Lizaka ta kwestia również była omawiana kilka tygodni temu.

Stwierdził, że jeżeli taka jest wola Rady to takie pełnomocnictwo w przeciągu 5 minut może być udostępnione Radzie, ale zastanawia się czemu to ma służyć.


Pan Michał Rżanek – powiedział, że nie miał na celu wprowadzania zamieszania ale chciał, żeby każdy miał świadomość że obecne obrady są prawomocne. Stwierdził, że zna to upoważnienie notarialne, ale obecna sytuacja występuje po raz pierwszy. Nie było nigdy tak, aby z upoważnienia Prezydenta jego zastępca wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Pan Andrzej Czapla – powiedział, że pełnomocnictwo o którym jest mowa zostało zbadane przez Regionalną Izbę Obrachunkową dzień po pierwszej sesji, po której podpisał dokumenty. RIO nie stwierdziła żadnych luk. Pełnomocnictwo to zostało omówione z przedstawicielem służb prawnych wojewody – z Dyrektorem Wydziału Prawnego i Nadzoru, który również nie miał żadnych wątpliwości do tego pełnomocnictwa. Stwierdził, że jeżeli radny nie będzie zgadzał się z uchwałą to ma możliwość w odpowiednim trybie zaskarżenia jej.
Pan Michał Rżanek – podziękował za pouczenie z jakiej drogi może skorzystać.
Pan Krzysztof Kozłowski – zapytał kiedy była konsultowana decyzja o dokonaniu zmian w budżecie (dot. kwoty 6 milionów) z Prezydentem Waldemarem Matusewiczem i kiedy ostatni konsultowane były jakiekolwiek zmiany dotyczące Urzędu Miasta a szczególnie budżetu.
Pan Andrzej Czapla – powiedział, że ta zmiana nie była konsultowana. Uprawnienie do zgłoszenia tej zmiany wynika z uzyskanego pełnomocnictwa. Poprosił Panią mecenas o wyjaśnienie jak skutkuje i jakie uprawnienie daje to pełnomocnictwo.
Pani Violetta Zawadzka-Kukieła – poinformowała, że w jednym z pierwszych zdań jest stwierdzenie, że umocowuje się Wiceprezydenta Andrzeja Czaplę do wszelkich czynności wynikających z ustawy o gminie, a zwołanie obecnej sesji odbyło się na mocy artykułów tej ustawy. Powiedziała, że pełnomocnictwo to zostało tak napisane aby do wszelkich czynności administracyjno-prawnych nie było żadnych zastrzeżeń.
Pan Bronisław Brylski – nawiązując do zapytania Pana Michała Rżanka, powiedział, że Pan Prezydent Andrzej Czapla wyjaśnił tą kwestię. Natomiast ewentualne wątpliwości w sprawie prawomocności obrad obecnej sesji można zgłaszać na piśmie. Stwierdził, że jest to dziwna sytuacja, że po 5 miesiącach od złożenia pełnomocnictw na sesji nadzwyczajnej, która zwołana została w innej sprawie, odbywa się dyskusja w sprawie pełnomocnictw Pana Prezydenta Andrzeja Czapli. Zauważył, że wcześniej to nikomu nie przeszkadzało. Postawił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie porządku obrad.
Pani Ewa Ziółkowska – poddała pod głosowanie wniosek formalny Pana Bronisława Brylskiego o zamknięcie dyskusji.
W głosowaniu przy 12 głosach za, 7 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się Rada Miasta przychyliła się do wniosku Pana Bronisława Brylskiego dotyczącego zamknięcia dyskusji na temat prawomocności obrad sesji nadzwyczajnej.

Ewa Ziółkowska – ponieważ nie było żadnych wniosków poddała pod głosowanie porządek obrad XXVII Sesji w wersji jak wyżej.
W głosowaniu przy 12 głosach za, 4 głosach przeciwnych i 7 wstrzymujących się Rada Miasta przyjęła porządek obrad.

P u n k t 3


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XVI/234/04

z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004.
Pani Ewa Ziółkowska – poinformowała, że jest w posiadaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta, które na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 października 2004 roku negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/234/04 z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004 (opinia w załączeniu do protokołu). Poprosiła Pana Andrzeja Czaplę o zabranie głosu.
Pan Andrzej Czapla – powiedział, że nieprawdą jest, że sytuacja finansowa gminy Piotrków Trybunalski jest „naprawdę bardzo trudna”. Przedstawił liczby dla udowodnienia tej tezy. „Na dzień dzisiejszy nadwyżka finansów na rachunkach gminy wynosi 6 milionów złotych. Jest to wysokość wolnych środków, którymi gmina w tym momencie dysponuje. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 9 miesięcy, którym dysponuję, wykazuje, że po 9 miesiącach dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 79,5%, upływ czasu za 9 miesięcy wynosi 75%. Jeśli chodzi o wydatki za 9 miesięcy zrealizowane są na poziomie 65,32%. Zgodnie z uchwała budżetową gmina mogła zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6 milionów złotych. Od początku roku do dnia dzisiejszego takiego kredytu nie zaciągała bo nie było takiej potrzeby. Również uchwała budżetowa przewidywała, że gmina zaciągnie w tym roku kredyt długoterminowy w kwocie 17,7 miliona. Na ten moment został zaciągnięty kredyt na poziomie 700 tysięcy (czyli 0,7 miliona). Plan finansowania wydatków gminy zakładał, że w miesiącu listopadzie będziemy mieć do dyspozycji kredyt długoterminowy, tzw. kredyt inwestycyjny w wysokości maksymalnej do 14 milionów wypłacany w transzach zgodnie z dyspozycjami gminy. Został przeprowadzony przetarg na pozyskanie tego kredytu. Zgłosiła się duża liczba banków ubiegających się o wykonanie tej usługi finansowej. Niestety został popełniony błąd proceduralny. Polegał on na tym, że ogłoszenie o tym przetargu nie zostało zamieszczone w biuletynie unijnym. Zostało ono umieszczone w biuletynie zamówień publicznych, natomiast przy tej wartości przedmiotu umowy, a wartością przedmiotu umowy była wysokość prowizji, powinien zostać zgłoszony do publikacji w tzw. biuletynie unijnym. W tej sytuacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych byłem zobowiązany do unieważnienia tego przetargu. I zostało to uczynione. Jednocześnie uruchomiony został następny przetarg, którego rozstrzygnięcia spodziewamy się w połowie grudnia, a zawarcia umowy około 20 grudnia br. Po ponownym podsumowaniu się wnioskujemy o kredyt długoterminowy na poziomie 12 milionów złotych, który będzie wystarczający. Czyli łącznie z już zaciągniętym będzie to 12,7 miliona złotych a nie 17,7 miliona złotych, które było planowane przy uchwalaniu budżetu Miasta na 2004 rok. Na obecny moment mamy do dyspozycji 6 milionów złotych. Oczywiście jest to kwota ruchoma. W najbliższych dniach pojawią się m.in.: płatności do ZUS-u od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, dla pracowników jednostek i pozostałych wypłaconych wynagrodzeń. To spowoduje, że będziemy mieć do dyspozycji w okolicach 5 listopada kwotę 2 milionów złotych. Oczywiście przychody są realizowane w sposób stabilny, odpowiednia rata przewidywana przychodów w miesiącu listopadzie i miesiącu grudniu wpłynie. Może się pojawić pytanie, że jeśli jest taka stabilizacja to po co ten kredyt? Ten kredyt jest potrzebny na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycjami. Przypominam, że plan wydatków na inwestycje na bieżący rok przewiduje kwotę 24,9 miliona złotych. Po analizie zadań możliwych do wykonania, po weryfikacji efektów postępowań przetargowych przewiduje, że wykonanie budżetu w zakresie inwestycji osiągniemy na poziomie 21,3 miliona złotych. Wykonanie inwestycji po 9 miesiącach w ujęciu kasowym, nie rzeczowym, czyli ile zapłaciliśmy już faktur wynosi 7,3 miliona złotych. A zatem do zapłacenia pozostaną jeszcze wydatki inwestycyjne w kwocie ok.14 milionów złotych. Wykonanie kasowe za 9 miesięcy jest 7,3 miliona złotych, wykonanie rzeczowe inwestycji jest na poziomie 8,5 miliona złotych. Terminy płatności tychże faktur, które za ten zakres rzeczowy spłynęły jeszcze nie wypadły. Po 9 miesiącach jest to poziom taki jak wszystkich inwestycji w roku ubiegłym. Jeśli po tych najbliższych wydatkach zostanie nam wolnych środków 2 miliony złotych, spłynie do zapłacenia faktur inwestycyjnych 14 milionów, to potrzebnych jest jeszcze 12 milionów. I po to jest ten kredyt inwestycyjny. Ponieważ pozyskamy go dopiero w ostatniej dekadzie miesiąca grudnia musimy posiłkować się kredytem pomostowym, czyli wykorzystać możliwość jaką stwarza bank prowadzący rachunek gminy, czyli zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym do określonego limitu. Na ten moment ten limit Rada Miasta ustanowiła na poziomie 6 milionów złotych. A żeby pokonać te najbliższe 2 miesiące bez perturbacji wnioskuję i proszę Radę o ustanowienie tego poziomu limitu kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 12 milionów złotych”.
Pani Ewa Ziółkowska – otworzyła dyskusję i zapytała czy ktoś z obecnych chce zabrać głos w tej sprawie.
Pan Andrzej Pol – zapytał o jakich źródłach przychodów, które są realizowane systematycznie, Pan Prezydent Andrzej Czapla mówił.
Pan Andrzej Czapla – sprostował swoja wypowiedź, powiedział, że chodziło o słowo „dochód”.
Pan Andrzej Pol – wygłosił kilka myśli krytycznych w związku z tą uchwałą, ponieważ chciałby podnosić ręki za lub przeciw racjonalnie. Powiedział, że z uzasadnienia uchwały wynika, że może się hipotetycznie pojawiać sytuacja, iż gmina straci płynność finansową, w związku z tym, że nie został zrealizowany pewien przetarg. Stwierdził, że osobiście ma ogromne wątpliwości co do tego czy mimo „wypadku przy pracy” trzeba kredyt brać. Przypomniał, że przestrzegał aby nie głosować brania kredytów komercyjnych czy inwestycyjnych w jednej transzy. Powiedział, że była kiedyś taka praktyka w samorządzie piotrkowskim, że kredyty były brane na każdą z osobna inwestycję.

Przed dwoma laty kredyt odnawialny wynosił 3 miliony złotych i sporadycznie sięgał zarząd Miasta do takich rozwiązań. Zwrócił uwagę, że ten kredyt w roku bieżącym wrośnie o 400%, będzie 12 milionów.

Stwierdził, że mówi się że jest to kredyt inwestycyjny czy wzięty po to żeby załatać inwestycyjna dziurę, wynikającą z tego że nie ma kredytu inwestycyjnego. Powiedział, że można przeprowadzać negocjacje z wykonawcami dotyczące terminów zapłaty. A takie negocjacje na ogół kończą się powodzeniem dla obu stron. Bo samorząd jest ta instytucją, która na ogół w terminie płaci należności każdemu wykonawcy. Stwierdził, że ma wątpliwości przed podniesieniem ręki za również z tego powodu, że istnieją pewne przesłanki racjonalne, że polityka finansowa nie jest mocną strona samorządu piotrkowskiego. Przypomniał, że w ubiegłym roku został wzięty kredyt mimo występowania wolnych środków. Jest to sytuacja kurjozalna. Uważa, że skoro nie ma katastrofy budżetowej, o której mówi Pan Prezydent, skoro pracownicy samorządowi w terminie otrzymają wynagrodzenia, kredyt ten jest niepotrzebny.
Pan Andrzej Czapla – wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą budżetową i ustawą o finansach publicznych kredyt odnawialny powinien zostać spłacony i zostanie spłacony do końca bieżącego roku. „Mieliśmy nadzieję, że uda się przetrwać ten rok bez zaciągania tego kredytu w rachunku bieżącym. Niestety ten „wypadek przy pracy” z planowanym kredytem inwestycyjnym spowodował taka sytuację.

Jeśli chodzi o negocjacje z wykonawcami, powiedział, że na pewno jest taka możliwość, chociaż zazwyczaj wykonawca mówi, że przy terminie płatności 30 dniowym wartość usługi jest X, ale przy 60 czy 90 dniach to dochodzi 2-3%. Stwierdził, że ta porada na pewno zostanie wykorzystana, bo każdy dzień i każda kwota kredytu zaciągniętego, nawet w rachunku bieżącym, kosztuje.


Pani Magdalena Kwiecińska – powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Polityki Gospodarczej zostało zadane pytanie ale odpowiedź nie został do końca sprecyzowana. Dotyczyło to ilości inwestycji, które nie zostaną zrealizowane w tym roku. Poprosiła Panią dyrektor Elżbietę Sapińską, która miała godzinę czasu aby rzetelnie przygotować odpowiedź, o wyjaśnienie tej kwestii w stosunku do zaplanowanych inwestycji, ile ich i na jaką kwotę nie zostanie zrealizowanych.
Pan Krzysztof Kozłowski – zapytał, czy są wykonawcy którzy wykonali inwestycje w tym roku a nie mają jeszcze zapłacone.
Pani Elżbieta Sapińska – poinformowała, że nie ma takich wykonawców, którzy nie mieliby zapłacone za swoje roboty. Natomiast w związku z odpowiedzią na pytanie jaki jest procent wykonania inwestycji w stosunku do inwestycji zaplanowanych powiedziała, że zdejmowane są z jej zadań zaplanowanych 1,5 miliona złotych i 770 tysięcy złotych w Zarządzie Dróg Miejskich, czyli około 2,2 miliona złotych. Ogólna kwota wykonania inwestycji wynosi 22 milionów w stosunku do całego budżetu co stanowi 12,3-12,5% realizacji inwestycji do wydatków ogółem. Zaplanowane były inwestycje na kwotę 24,1 miliona złotych, zaś zrealizowano inwestycji na kwotę 21 milionów złotych. Pod znakiem zapytania stoją inwestycje, na które przetargi są ogłoszone a otwarcie ofert nastąpi w listopadzie, czyli realizacja ich będzie do 10 grudnia, o ile spłyną oferty. W sumie było 90 zadań inwestycyjnych do wykonania. Jedna inwestycja nie będzie ogłaszana bo jej termin jest zbyt późny aby ją rozstrzygać i żeby wykonać ją w tym roku, natomiast 2 inwestycje stoją pod znakiem zapytania (odwodnienie osiedla Jeziorna 1 wraz z przepustem pod ulicą Jeziorna i realizacja modernizacji parkingu wokół Hali Targowej przy ul.Sienkiewicza).
Pan Krzysztof Kozłowski – w związku z podjęciem bardzo ważnej decyzji, postawił wniosek formalny aby głosowanie na uchwałą przebiegało w głosowaniu imiennym.
Pan Zbigniew Lizak – odniósł się do statutu i regulaminu Rady i powiedział, że takie głosowanie jest możliwe, ale wydłuży to prace Rady o pół godziny a nawet godzinę, bo trzeba powołać komisje skrutacyjną, karty do głosowania.

Pani Ewa Ziółkowska – przytoczyła paragraf 21 Regulaminu Rady Miasta: „W przypadku gdy Rada postanowi o podjęciu uchwały w trybie głosowania imiennego powołuje się komisję skrutacyjną, a na kartach do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady umieszcza się nazwisko i imię radnego. Radni głosują kolejno według listy obecności. Po obliczeniu i ogłoszeniu wyników głosowania przez komisję skrutacyjną członek komisji odczytuje jak głosowali poszczególni Radni”. Powiedziała, że jest zapis precyzyjny.
Poddała pod głosowanie wniosek formalny Pana Krzysztofa Kozłowskiego o głosowanie na uchwałą w formie głosowania imiennego.
W głosowaniu przy 11 głosach za, 11głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się Rada Miasta nie poparła wniosku Pana Krzysztofa Kozłowskiego o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Rady Miasta Nr XVI/234/04 z dnia 28 stycznia 2004 roku.
W głosowaniu przy 12 głosach za, 10 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/234/04 z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004.

P u n k t 4Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Pani Ewa Ziółkowska – zamknęła XXVII Sesję Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Przewodniczący Obrad:
Michał Rżanek


Sporządził:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość