Strona główna

Protok ó Ł z pierwszego w roku akademickim 2010/2011 posiedzenia Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbytego w dniu 13 października 2010 r w sali Senatu


Pobieranie 117.67 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar117.67 Kb.P R O T O K Ó Ł
z pierwszego w roku akademickim 2010/2011 posiedzenia Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, odbytego w dniu 13 października 2010 r. w sali Senatu

_________________________________________________________________________


Obecni:

 1. Prof. dr hab. Roman GORNOWICZ* - Dziekan - Przewodniczący *

 2. Prof. dr hab. Dieter F. GIEFING *

 3. Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. koresp. PAN *

 4. Prof. dr hab. Jerzy MODRZYŃSKI *

 5. Prof. dr hab. Witold PAZDROWSKI*

 6. Prof. dr hab. Henryk KOCJAN *

 7. Prof. dr hab. Antoni T. MILER

 8. Prof. dr hab. Wojciech WESOŁY *

 9. Prof. dr hab. Jerzy ZIELIŃSKI

 10. Dr hab. Antoni BURACZEWSKI, prof. nadzw. *

 11. Dr hab. Andrzej CZERNIAK, prof. nadzw. *

 12. Dr hab. Bogusław KAMIŃSKI, prof. nadzw. *

 13. Dr hab. Ignacy KORCZYŃSKI, prof. nadzw. *

 14. Dr hab. Piotr ŁAKOMY, prof. nadzw.*

 15. Dr hab. Roman WOJTKOWIAK, prof. nadzw. *

 16. Dr hab. Cezary BEKER*

 17. Dr hab. Krzysztof JABŁOŃSKI *

 18. Dr hab. Marcin JAKUBOWSKI*

 19. Dr hab. Roman JASZCZAK *

 20. Dr hab. Piotr ROBAKOWSKI *

 21. Dr inż. Jan CEITEL

 22. Dr inż. Stanisław GAŁĄZKA

 23. Dr inż. Grzegorz GÓRECKI

 24. Dr inż. Tomasz MALIŃSKI

 25. Dr inż. Jarosław SZABAN

 26. Inż. Tomasz WAWRO

 27. Monika OWCZAREK

 28. Kinga BLAJER

 29. Agnieszka BŁASIAK

 30. Joanna DRZAZGA

 31. Aleksandra KEMPA

 32. Hanna ŁAWROWSKA

 33. Agnieszka REMLEIN


Z głosem doradczym:

1. Inż. Kamila PRZYSIECKA


Nieobecni usprawiedliwieni:

 1. Prof. dr hab. Władysław BARZDAJN*

 2. Prof. dr hab. Henryk ROŻAŃSKI*

 3. Prof. dr hab. Hanna KWAŚNA*

 4. Dr hab. Hubert SZRAMKA, prof. nadzw. *

 5. Dr hab. Władysław DANIELEWICZ*

 6. Dr hab. Dariusz J. GWIAZDOWICZ *

 7. Dr hab. Maciej SKORUPSKI *

8. Dr inż. Piotr GOŁOJUCH

9. Dr inż. Mirosław NOWIŃSKI

10. Dr inż. Jacek SKUBIS

11. Dr inż. Paweł STRZELIŃSKI


Porządek posiedzenia:


 1. Poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora – dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza.

 2. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego dr. inż. Mieczysława Turskiego.

 3. Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jarosława Szabana i powołanie dwóch recenzentów.

 4. Nadanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych mgr inż. Beacie Janczak (SSD).

 5. Dalszy ciąg procedury przewodu doktorskiego mgr. inż. Dariusza Rutkowskiego /NSD/.

 6. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofowi Zembrowskiemu /ekst./.

 7. Powołanie kierownika Zakładu Łowiectwa na kadencję 2010 - 2013.

 8. Zaopiniowanie wniosków o nagrody ze Specjalnego Funduszu Nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 9. Sprawy dydaktyczne.

a/ nagrody Prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską,

b/ medal za osiągnięcia w studiach /dla absolwentów/,

c/ nagrody pieniężne za wyróżniające wyniki w nauce i pracy na rzecz środowiska studenckiego,

d/ listy gratulacyjne.

 1. Komunikaty.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Leśnego z dnia 22.09.2010 r.

 3. Wolne głosy i wnioski.


Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz otworzył pierwsze w roku akademickim 2010/2011 posiedzenie Rady Wydziału, serdecznie witając wszystkich przybyłych członków Rady Wydziału.

Na początku posiedzenia Pan Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz poinformował zebranych, że 10 października zmarł emerytowany profesor naszego Wydziału –prof. dr hab. Tadeusz Cybulko. Członkowie Wysokiej Rady minutą ciszy uczcili pamięć profesora. Następnie Pan Dziekan przeczytał treść nekrologu oraz poinformował, że uroczystości pogrzebowe odbędą się na naszej Uczelni.


Następnie Pan Dziekan – Prof. dr hab. Roman Gornowicz, powołał Komisję Skrutacyjną o następującym składzie osobowym:

dr inż. Tomasz Maliński

inż. Tomasz Wawro

Kinga Blajer

Później przystąpiono do realizacji punktów posiedzenia:
Ad. 1.
Prof. dr hab. Antoni T. Miler – przewodniczący Komisji Wydziałowej w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi tytułu naukowego profesora, odczytał protokół z posiedzenia Komisji, która zebrała się w dniu 6 października 2010 r. po wpłynięciu recenzji.
Komisja Wydziałowa zapoznała się z treścią recenzji nadesłanych przez:


 • prof. dr. hab. Stanisława Bałazego, z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, powołanego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów;

 • prof. dr. hab. Kazimierza Rykowskiego – z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, powołanego przez Radę Wydziału;

 • prof. dr hab. Jerzego Starzyka, z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, powołanego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów;

 • prof. dr. hab. Henryka Tracza – z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, powołanego przez Radę Wydziału;

i stwierdziła, że recenzje są jednoznacznie wysoce pozytywne, zgodne z wymaganymi przepisami i popierające starania Rady Wydziału Leśnego o nadanie dr. hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi - tytułu naukowego profesora.


Prof. dr hab. Stanisław Bałazy w swej recenzji pisze:
„Po zapoznaniu się z dokumentacją dr-a Dariusza Gwiazdowicza wyrażam opinię, że jest on w pełni ukształtowanym, samodzielnym i odpowiedzialnym uczonym zasługującym na nadanie mu tytułu naukowego profesora”.

W podsumowani Pan Profesor pisze, że ”biorąc pod uwagę całokształt działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej dr-a hab. D. J. Gwiazdowicza, w oparciu o wymagania określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki a także Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku, z pełnym przekonaniem popieram wniosek o nadania Kandydatowi tytułu naukowego profesora”.


Prof. dr hab. Jerzy Starzyk w swej recenzji pisze:

 • „Dr hab. inż. Dariusz Gwiazdowicz jest szeroko znanym i wysoko cenionym zarówno w kraju jak i za granicą akarologiem, wybitnym specjalistą z zakresu taksonomii, faunistyki, zoogeografii, biologii i ekologii roztoczy z rzędu Mesostigmata.

 • Posiada niezwykle bogaty i wartościowy merytorycznie dorobek naukowy i popularno naukowy, wyraźnie powiększony po habilitacji.

 • Kandydat ma również znaczące osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej, organizacyjnej oraz w kształceniu kadr naukowych, które zostały znacznie powiększone po ostatnim awansie naukowym….”

W podsumowani Pan Profesor pisze: „biorąc pod uwagę całokształt działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej dr-a hab. inż. Dariusza Gwiazdowicza, w tym też osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych, w oparciu o wymagania określone Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki a także Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku z pełnym przekonaniem wyrażam opinię, że wystąpienie z wnioskiem o nadanie Kandydatowi tytulu naukowego profesora jest w pełni uzasadnione”.


Prof. dr hab. Henryk Tracz w swej recenzji pisze:

 • „Pan dr hab. Dariusz Gwiazdowicz mimo młodego wieku posiada imponujący i różnorodny dorobek naukowy w zakresie akarologii, ochrony lasu i ochrony przyrody, znacznie wzbogacony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 • Jest on uznanym autorytetem i wysokiej klasy specjalistą w zakresie biologii, ekologii, taksonomii i zoogeografii akarofauny – grupy bezkręgowców glebowych, bardzo ważnej w Środowisku leśnym, stosunkowo jeszcze słabo poznanej (…) Dr hab. Dariusz Gwiazdowicz wykazał ponad 50 gatunków roztoczy nowych dla fauny Polski, a także nowe gatunki dla fauny Australii, Norwegii, Rumunii czy Włoch”

W podsumowani Pan Profesor pisze: „Z pełnym przekonaniem popieram wniosek Rady Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o nadanie dr. hab. Dariuszowi Gwiazdowiczowi tytułu naukowego profesora zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym względzie w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. Ustaw z 2003 r., nr 65, poz. 595) .”


Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski we wniosku końcowym napisał:

 • „Analiza dorobku naukowego i dydaktycznego Dr-a hab. Dariusza J. Gwiazdowicza pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia z wybitnym specjalistą w dziedzinie entomologii leśnej o deficytowej specjalizacji, przy jednocześnie szerokim spojrzeniu na problematykę ekologii i patologii lasów oraz ochrony przyrody

 • Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego Kandydat znakomicie powiększył swój dorobek naukowy. (...)

W podsumowani Pan Profesor pisze: „Biorąc powyższe merytoryczne uzasadnienie pod uwagę – jak również wysokie wartości etyczne i moralne kandydata stwierdzam, że dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz w zupełności spełnia wymagania stawiane kandydatom do tytułu naukowego profesora. Wniosek Rady wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o nadanie dr. hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi tytułu naukowego profesora z pełnym przekonaniem popieram”.
Po dyskusji i głosowaniu tajnym, Komisja Wydziałowa jednomyślnie /5 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się/ wystąpiła do Rady Wydziału Leśnego z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu naukowego profesora dla dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Po odczytaniu protokołu z posiedzenia Komisji Wydziałowej, Pan Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz poprosił o dyskusję.
Wobec braku dyskusji, Pan Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz, poddał pod głosowanie tajne wniosek Komisji Wydziałowej o wysunięcie kandydatury dr. hab. Dariusza Gwiazdowicza – do tytułu naukowego profesora. Jednocześnie przypomniał, że głosują tylko samodzielni pracownicy nauki.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła w danym momencie obecność 20 osób uprawnionych do głosowania.

Wynik głosowania był jednomyślny: 20 x tak, 0 x nie, 0 głosów wstrzymujących się.


Pan Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz oznajmił, iż Rada Wydziału Leśnego jednomyślnie podjęła uchwałę o wysunięciu kandydatury dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza – o nadanie tytułu naukowego profesora. /Uchwała nr 1/10/11/.

Ad. 2.
Prof. dr hab. Antoni T. Miler – przewodniczący Komisji Wydziałowej w przewodzie habilitacyjnym dr. inż. Mieczysława Turskiego, odczytał protokół z posiedzenia Komisji w dniu 8 października 2010 r., która spotkała się po wpłynięciu recenzji. Komisja zapoznała się z treścią nadesłanych recenzji i stwierdziła, że wszyscy czterej recenzenci w oparciu o dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i rozprawę habilitacyjną dr inż. Mieczysława Turskiego, jednomyślnie wnioskują o dopuszczenie Go do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego, uważając, że spełnia On wymogi stawiane kandydatom do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
Biorąc pod uwagę jednoznacznie pozytywne recenzje dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej, Komisja jednomyślnie (4 x tak) wnioskowała o dopuszczenie dr. inż. Mieczysława Turskiego do kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku dyskusji, Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz poprosił zebranych o przystąpienie do głosowania tajnego nad wnioskiem o dopuszczenie dr. inż. Mieczysława Turskiego do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła w danym momencie, obecność 20 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania był jednomyślny:

20 x tak, 0 x nie, 0 głosów wstrzymujących się.
Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz oznajmił, że Rada Wydziału Leśnego w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęła uchwałę dopuszczającą dr. inż. Mieczysława Turskiego do kolokwium habilitacyjnego. /Uchwała nr 2/10/11/.
Termin kolokwium habilitacyjnego został ustalony na dzień 3 listopada 2010 r. (środa) o godzinie 11:00 w sali Kollegium Rungego, przy ul. Wojska Polskiego 52.
Ad. 3.
Prof. dr hab. Antonii T. Miler – przewodniczący Komisji Wydziałowej powołanej do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jarosława Szabana, odczytał treść protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 11 października 2010 r.

Na posiedzeniu tym Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją oraz dorobkiem naukowym dr. inż. Jarosława Szabana i dokonała oceny całości złożonych dokumentów w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione warunki wszczęcia przewodu habilitacyjnego.

Złożona dokumentacja obejmowała wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego z następującymi załącznikami: kwestionariusz osobowy, życiorys, autoreferat, odpis dyplomu doktorskiego, wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej, rozprawę habilitacyjną pt.: „Spałowanie świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst.) przez jeleniowate a deprecjacja surowca drzewnego w drzewostanach młodszych klas wieku”, oraz kopie wybranych prac opublikowanych po doktoracie.
Komisja stwierdziła, że dokumentacja jest kompletna i zgodna z następującymi aktami prawnymi:


 • Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. Ustaw z 2003 r. Nr 65, poz. 595),

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadaniu tytułu profesora,

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Komisja ustaliła, że formalne warunki wszczęcia przewodu habilitacyjnego zostały spełnione.

A dalej Komisja stwierdziła, co następuje: • Dr inż. Jarosław Szaban urodził się w 1965 roku w Szamotułach,

 • Studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu ukończył w 1991 r.

 • Po studiach został zatrudniony w Katedrze Użytkowania Lasu

 • Stopień naukowy doktora nauk leśnych otrzymał w 2000 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ redukcji aparatu asymilacyjnego podczas zabiegu podkrzesywania sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na kształtowanie się struktury drewna”

 • Zainteresowania naukowe i dorobek naukowy Kandydata dotyczą głównie następującej problematyki:

  • makrostruktura drewna podstawowych gatunków lasotwórczych w relacji do warunków wzrostu i rozwoju drzew,

  • właściwości fizyko-mechaniczne drewna różnych proweniencji,

  • jakość surowca drzewnego pochodzącego z terenów poklęskowych,

  • ochrona i pielęgnacja drzew na terenach zurbanizowanych.

 • Był kierownikiem i głównym wykonawcą w grantach KBN

 • Był opiekunem naukowym 12 prac magisterskich,

 • Przez 9 lat był członkiem Komisji Rekrutacyjnej, przez 6 lat sekretarzem. Jest członkiem PTL. Opiekunem Koła Naukowego Leśników UP w Poznaniu.

 • Kandydat był pięciokrotnie nagradzany za dorobek naukowy nagrodami Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 • Dr inż. Jarosław Szaban jest autorem lub współautorem 63 publikacji, w tym 22 prac oryginalnych, 1 monografii (rozprawa habilitacyjna) oraz 5 rozdziałów w innych monografiach. Jest także autorem publikacji popularno-naukowych, abstraktów i posterów.

Członkowie Komisji w swoich wypowiedziach pozytywnie zaopiniowali starania Kandydata o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Po dyskusji i głosowaniu tajnym (5 × tak) Komisja wnioskuje do Rady Wydziału Leśnego o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jarosławowi Szabanowi.

Na zakończenie Komisja zarekomendowała trzech recenzentów rozprawy habilitacyjnej i dorobku dr. inż. Jarosława Szaban w osobach: prof. dr. hab. Piotra Paschalis-Jakubowicza, prof. dr. hab. Romana Gornowicza i prof. dr. hab. Mariana Suwałę.


Wobec braku dyskusji, Pan Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz, postawił pod głosowanie zgłoszony przez Komisję Wydziałową wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jarosławowi Szabanowi z dziedziny: nauk leśnych, dyscypliny: leśnictwo, specjalności: użytkowanie lasu.

Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego nad zgłoszonym wnioskiem.


Komisja Skrutacyjna stwierdziła na sali w danym momencie obecność 20 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania był następujący:

20 × tak, 0 × nie, 0 głosów wstrzymujących się.
Rada Wydziału Leśnego podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr. inż. Jarosławowi Szabanowi z dziedziny: nauki leśne, dyscyplinie: leśnictwo, specjalność: użytkowanie lasu. /Uchwała nr 3/10/11/.
W związku z wyżej podjęta uchwałą, na recenzentów zaproponowani zostali:

 • Prof. dr hab. Roman Gornowicz - z Katedry Techniki Leśnej, Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;

 • Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz – z Katedra Użytkowania Lasu, Wydziału Leśnego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Prof. dr hab. Marian Suwała – z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.


Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz, poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do procedury głosowania tajnego nad zgłoszonymi kandydatami na recenzentów.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła w danym momencie, na sali obecność 19 osób uprawnionych do głosowania. Oddano 19 głosów ważnych. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

 • Prof. dr hab. Roman Gornowicz uzyskał w głosowaniu tajnym następujący wynik: 19 × tak, 0 × nie, 0 × wstrzymuję się;

 • Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz uzyskał w głosowaniu tajnym następujący wynik: 17 × tak, 2 × nie, 0 × wstrzymuję się;

 • Prof. dr hab. Marian Suwała uzyskał w głosowaniu tajnym następujący wynik: 2 × tak, 16 × nie, 1 × głos wstrzymujący się;


Rada Wydziału Leśnego w głosowaniu tajnym zdecydowaną większością głosów wybrała na recenzentów rozprawy habilitacyjnej dr. inż. Jarosława Szabana następujące osoby: prof. dr. hab. Romana Gornowicza /Kat. Techniki Leśnej, WL, Poznań/ i prof. dr. hab. Piotra Paschalis-Jakubowicza /Kat. Użytkowania Lasu, WL, Warszawa/. /Uchwała nr 4/10/11/.
Ad. 4
Prof. dr hab. Witold Pazdrowski – przewodniczący Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Beaty Janczak, odczytał szczegółowy protokół z publicznej obrony doktorskiej, która odbyła się dnia 7 października 2010 r.
Z protokołu wynika, że rozprawę doktorską oceniono bardzo wysoko, a przebieg obrony miał charakter wyróżniający. Cel pracy został osiągnięty. Uznano, że prezentacja wypadła pozytywnie, była przejrzysta i przemyślana. Odpowiedzi na zadawane pytania zostały oceniono również bardzo wysoko, doktorantka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnienia.
Komisja Doktorska - jednomyślnie (8 x tak) wystąpiła do Rady Wydziału Leśnego z wnioskiem o nadanie mgr inż. Beacie Janczak stopnia naukowego doktora nauk leśnych.

Wobec braku dyskusji, Pan Dziekan poprosił o przeprowadzenie głosowania tajnego nad wnioskiem Komisji Doktorskiej o nadanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych mgr inż. Beacie Janczak.


Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w danej chwili na sali znajduje się 20 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania był następujący:

19 x tak, 0 x nie, 1 głos wstrzymujący się.
Rada Wydziału Leśnego w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk leśnych mgr inż. Beacie Janczak. /Uchwała nr 5/10/11/.
Ad. 5.
Prof. dr hab. Wojciech Wesoły – członek Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dariusza Rutkowskiego, odczytał protokół z posiedzenia Komisji Doktorskiej po wpłynięciu rezygnacji prof. dr hab. Henryka Różańskiego z funkcji recenzenta, które odbyło się w dniu 7 października 2010 r.
Komisja Wydziałowa po zapoznaniu się na posiedzeniu z dostarczoną dokumentacją, przeprowadzeniu dyskusji oraz głosowania tajnego (7 x tak) występuje do Rady Wydziału o wybór nowego recenzenta spośród następujących osób:

 • dr hab. Roman Wojtkowiak, prof. nadzw. - Katedra Techniki Leśnej, WL UP Poznań;

 • dr hab. Janusz Kocel, prof. nadzw. - Instytut Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary.

Wobec braku dyskusji, Pan Dziekan poprosił o przeprowadzenie głosowania tajnego nad wnioskiem Komisji Doktorskiej wyboru nowego recenzenta:
 • dr hab. Roman Wojtkowiak, prof. nadzw. - Katedra Techniki Leśnej, WL UP Poznań;

 • dr hab. Janusz Kocel, prof. nadzw. - Instytut Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła na sali w danym momencie obecność 20 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania: • dr hab. Roman Wojtkowiak, prof. nadzw. – w głosowaniu tajnym uzyskał wynik: 18 x tak, 1 x nie, 1 głos wstrzymujący się;

 • dr hab. Janusz Kocel, prof. nadzw – w głosowaniu tajnym, uzyskał wynik: 2 x tak, 17 x nie, 1 głos wstrzymujący się.


Rada Wydziału Leśnego w głosowaniu tajnym na nowego recenzenta wybrała dr. hab. Romana Wojtkowiaka, prof. nadzw. z Katedry Techniki Leśnej WL UP w Poznaniu. /Uchwała nr 6/10/11/.
W związku z wcześniejszą uchwałą, powołującą dr. hab. Romana Wojtkowiaka, prof. nadzw. na nowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dariusza Rutkowskiego Pan Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz poprosił Komisję Skrutacyjną o drugie głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą dr. hab. Marcina Jakubowskiego na brakującego członka Komisji Doktorskiej.
Rada Wydziału Leśnego jednomyślnie (20 x tak) na brakującego członka Komisji Doktorskiej powołała dr. hab. Marcina Jakubowskiego. /Uchwała nr 7/10/11/.
Ad. 6.
Na ręce Dziekana wpłynął wniosek mgr. inż. Krzysztofa Zembrowskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, Komisji Wydziałowej, Komisji Egzaminacyjnej i zatwierdzenie zaproponowanego tematu rozprawy doktorskiej pt.: „Analiza wybranych efektów stosowania olejów biodegradowalnych do smarowania pilarek łańcuchowych w warunkach leśnych”.
Mgr inż. Krzysztof Zembrowski – w 1983 roku ukończył studia na kierunku Organizacja i zarządzanie przemysłem na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, a w 1998 roku ukończył Studia Podyplomowe Eksploatacja pojazdów-Diagnostyka obsługa i naprawa pojazdów na Politechnice Warszawskiej. Od 2008 roku pracuje w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Zespole Energetyki i Dynamiki Maszyn Rolniczych jako starszy specjalista. Jest współautorem 7 oryginalnych opublikowanych prac twórczych, 4 poglądowych artykułów naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach w Polsce i w Europie. Jest współautorem dwóch zgłoszeń patentowych związanych z ochroną terenów parków narodowych i krajobrazowych oraz autorem kilku stanowisk badawczych dla realizacji praz związanych z badaniami olejów dla układów tnących pilarek łańcuchowych.
Po przedstawieniu sylwetki Doktoranta, Pan Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz zaproponował na promotora dr hab. Romana Wojtkowiaka, prof. nadzw. a potem poprosił o dyskusję.
Po przybliżeniu tematu pracy i badań mgr. inż. Krzysztofa Zembrowskiego przez dotychczasowego opiekuna dr. hab. Romana Wojtkowiaka, prof. nadzw, nastąpiła dyskusja dotycząca uprawnień naszego Wydziału do otwarcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego o tej tematyce.
Dr hab. Romana Wojtkowiaka, prof. nadzw, wyjaśnił, że w Katedrze Techniki Leśnej od 10 lat trwają badania na ten temat i wskazane było by te badania prowadzić właśnie na naszym Wydziale.
Prof. dr hab. Dieter F. Giefing, zapytał czy uzyskany tytuł dr. nauk leśnych jest adekwatny i nasz Wydział jest kompetentny?
Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, zauważyła, ze leśnictwo jest dziedziną bardzo szeroką, a wobec braku takiego przedmiotu i wykształcenia w tym kierunku Pana Zembrowskiego, należy w przedmiotach zdawanych przez doktoranta ująć właśnie jako przedmiot kierunkowy leśnictwo.
Dr hab. Romana Wojtkowiaka, prof. nadzw dodał, że jest to wykształcony człowiek, a badania są szerokie i dotyczą gleby, maszyn, lasów.
Wobec braku dalszej dyskusji Pan Dziekan poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Krzysztofa Zembrowskiego, zatwierdzeniem tematu pracy doktorskiej pt.: „Analiza wybranych efektów stosowania olejów biodegradowalnych do smarowania pilarek łańcuchowych w warunkach leśnych”.oraz wyborem promotora w osobie dr hab. Romana Wojtkowiaka, prof. nadzw.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła na sali w danym momencie obecność 20 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania był następujący:18 x tak, 1 x nie, 1 głos wstrzymujący się.

Rada Wydziału Leśnego w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Zembrowskiego, zatwierdziła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: Analiza wybranych efektów stosowania olejów biodegradowalnych do smarowania pilarek łańcuchowych w warunkach leśnych” oraz na promotora powołała – dr. hab. Romana Wojtkowiaka, prof. nadzw. /Uchwała nr 8/10/11/.
W skład Komisji Doktorskiej zostały zaproponowane następujące osoby:
Przewodniczący: prof. dr hab. Witold Pazdrowski

Członkowie: prof. dr hab. Wojciech Wesoły

dr hab. Antoni Buraczewski, prof. nadzw.

dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw

dr hab. Bogusław Kamiński, prof. nadzw

dr hab. Hubert Szramka, prof. nadzw

dr hab. Maciej Skorupski
Komisja Skrutacyjna stwierdziła w danym momencie obecność 20 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania był jednomyślny:

20 x tak, 0 x nie, 0 głosów wstrzymujących się.
Rada Wydziału Leśnego jednomyślnie poparła zaproponowany skład Komisji Doktorskiej. /Uchwała nr 9/10/11/.
Na recenzentów zostali zaproponowani:

 • prof. dr hab. Henryk Różański – Katedra Techniki Leśnej, WL UP Poznań;

 • prof. dr hab. Józef Walczyk, dr h.c. –Katedra Mechanizacji Prac Leśnych, WL UR Kraków;

 • dr hab. Bolesław Porter, prof. nadzw. –Katedra Użytkowania Lasu, WL SGGW Warszawa.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła na sali w danym momencie obecność 20 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania:
 • prof. dr hab. Henryk Różański – w głosowaniu tajnym uzyskał wynik: 20 x tak, 0 x nie, 0 głosów wstrzymujących się;

 • prof. dr hab. Józef Walczyk, dr h.c. – w głosowaniu tajnym, uzyskał wynik: 17 x tak, 3 x nie, 0 głosów wstrzymujących się;

 • dr hab. Bolesław Porter, prof. nadzw. w głosowaniu tajnym uzyskał wynik: 3 x tak, 15 x nie, 2 głosy wstrzymujące się.


Rada Wydziału Leśnego w głosowaniu tajnym wybrała na recenzentów:

 • prof. dr hab. Henryka Różańskiego z Katedry Techniki Leśnej, WL UP Poznań;

 • prof. dr hab. Józefa Walczyka, dr h.c. z Katedry Mechanizacji Prac Leśnych, WL UR Kraków. /Uchwała nr 10/10/11/.

Zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem MEN z dnia 15.12.2005 r., Pan Dziekan - prof. dr hab. Roman Gornowicz zaproponował następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Kocjan

Członkowie: dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw.

dr hab. Władysław Danielewicz

dr hab. Krzysztof Jabłoński

dr hab. Roman Jaszczak
Komisja Skrutacyjna stwierdziła w danym momencie obecność 20 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania był jednomyślny:

20 x tak, 0 x nie, 0 głosów wstrzymujących się.
Rada Wydziału Leśnego jednomyślnie poparła zaproponowany skład Komisji Egzaminacyjnej. /Uchwała nr 11/10/11/.

Jako przedmioty na egzaminy doktorskie Rada Wydziału jednomyślnie (20 x tak) wyznaczyła:1. Leśnictwo,

2. Ekonomię,

3. Język rosyjski.
Ad. 7.
Pan Dziekan – prof. dr hab. Roman Gornowicz, zgodnie z obowiązującym Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaciągniętą opinią i ostatecznym uzgodnieniem z kierownikiem Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, przedstawił kandydaturę dr. inż. Grzegorza Góreckiego na kierownika Zakładu Łowiectwa.
Wobec braku dyskusji Pan Dziekan poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania w powyższej sprawie.
W chwili głosowania, Komisja Skrutacyjna stwierdziła obecność 32 osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania przedstawiał się następująco:

31x tak, 1 x nie, 0 głosów wstrzymujących się.
Rada Wydziału Leśnego, w głosowaniu tajnym, zdecydowaną większością głosów poparła zgłoszoną kandydaturę dr. inż. Grzegorza Góreckiego na kierownika Zakładu Łowiectwa na kadencję 2010 - 2013. /Uchwała nr 12/10/11/.
Ad. 8.
Prof. dr hab. Antoni T. Miler – przewodniczący Komisji Wydziałowej ds. Nagród JM Rektora ze Specjalnego Funduszu Nagród poinformował zebranych, że wnioski o nagrody były rozpatrywane wg zasad określonych w § 8 Zarządzenia nr 115/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 września 2010 r. Następnie odczytał protokół z posiedzenia Komisji w składzie:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Antoni T. Miler

Członkowie:Przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowych :

Prof. dr hab. Dieter F. Giefing

Dr hab. Ignacy Korczyński prof. nadzw.


Dr hab. Roman Wojtkowiak, prof. nadzw.


Przedstawiciele adiunktów ze stopniem doktora i asystentów :

Dr hab. Marcin Jakubowski

Dr inż. Robert Kuźmiński

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” /dla nauczycieli akademickich/:


Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN

Przedstawiciel ZNP:

Dr inż. Wojciech Kowalkowski

która obradowała w dniu 6 października 2010 r. rozpatrując 14 złożonych wniosków.


Po przedstawieniu przez przewodniczącego – prof. dr hab. Antoniego T. Milera, wszystkich wniosków uznano, iż wszystkie wnioski formalnie są zasadne. Nie można było przyznać nagród z wnioskowanymi kwotami pieniężnymi, ponieważ Wydziałowi Leśnemu przyznano limit środków finansowych w wysokości 100.390,- zł.

Po wnikliwej analizie złożonych wniosków kierując się § 8 cytowanego wyżej Zarządzenia Rektora, Komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału Leśnego z propozycją następujących nagród:


Nauczyciele akademiccy:
I. Nagroda zespołowa I°

Prof. dr hab. Wojciech Wesoły 4.000,-

Prof. dr hab. Władysław Barzdajn 4.000,-

Dr inż. Maria Hauke 3.000,-

Dr inż. Wojciech Kowalkowski 2.500,-

Dr inż. Paweł Rutkowski 3.500,-

--------------------------------------------------Razem: 17.000,- zł.

II. Nagroda zespołowa I°


Dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz 6.790,-

Dr inż. Jacek Kamczyc 3.000,-

--------------------------------------------------Razem: 9.790,- zł.

III. Nagroda zespołowa I ºProf. dr hab. Witold Pazdrowski 6.000,-

Dr inż. Witold Grzywiński 2.500,-

Dr hab. Marcin Jakubowski 2.500,-

Dr inż. Tomasz Jelonek 2.500,-

Dr inż. Jarosław Szaban 2.500,-

Dr inż. Arkadiusz Tomczak 2.500,-

Dr inż. Katarzyna Kaźmierczak 3.000,-

--------------------------------------------------Razem: 21.500,- zł.

IV. Nagroda indywidualna IIº


Dr hab. Roman Jaszczak 6.580,- zł.

V. Nagroda indywidualna IIIº


Dr hab. Andrzej M. Jagodziński 4.940,- zł.

VI. Nagroda zespołowa I°Prof. dr hab. Antoni T. Miler 2.000,-

Dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw. 2.000,-

Dr inż. Sylwester Grajewski 2.000,-

Dr inż. Bernard Okoński 2.000,-

Dr inż. Katarzyna Glazar 2.000,-

Dr hab. Roman Wojtkowiak, prof.nadzw. 2.000,-

-------------------------------------------------

Razem: 12.000,-zł.


VII. Nagroda zespołowa I°


Dr inż. Robert Kuźmiński 2.000,-

Dr inż. Andrzej Mazur 2.000,-

Dr inż. Paweł Strzeliński 2.000,-

-------------------------------------------------

Razem: 6.000,-zł.


VIII. Nagroda zespołowa I°


Prof. dr hab. Małgorzata Mańka 2.500,-

Prof. dr hab. Hanna Kwaśna 3.500,-

Dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw. 2.000,-

Dr inż. Wojciech Szewczyk 2.000,-

--------------------------------------------------Razem: 10.000,- zł.
IX. Nagroda zespołowa I°

Dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw. 2.000,-

Dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw. 2.000,-

Dr hab. Maciej Skorupski 2.000,-

--------------------------------------------------Razem: 6.000,- zł.


X. Nagroda indywidualna IIº


Dr hab. Cezary Beker 6.580,- zł.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Łącznie: 100.390,- zł.

Wszystkie proponowane nagrody, odrębnie dla każdej z osób były głosowane w sposób tajny i uzyskały zdecydowana większością głosów poparcie Komisji.


Prof. dr hab. Antoni T. Miler wyjaśnił, że wszystkie wnioski były zasadne. Mając na uwadze ilość złożonych wniosków starano się podzielić przyznaną kwotę tak, aby jak najwięcej osób mogło otrzymać nagrody.
Prof. dr hab. Małgorzata Mańka dodała, że uwzględniając przyznanie nagrody powinniśmy zwrócić jeszcze większą uwagę na pracę z IF, które to prace dają punkty Wydziałowi do oceny parametrycznej i te prace docenić właśnie poprzez nagrodę.
Następnie Pan Dziekan poprosił Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenie głosowania tajnego nad propozycją Komisji Wydziałowej odnoście przyznania nagród wyżej wymienionym osobom i zespołom.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła w danym momencie obecność 33 osób uprawnionych do głosowania. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:
I. Nagroda zespołowa I°

Prof. dr hab. Wojciech Wesoły 32 x tak, 1 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Prof. dr hab. Władysław Barzdajn 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Maria Hauke 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Wojciech Kowalkowski 30 x tak, 2 x nie, 1 gł. wstrzymujące się,

Dr inż. Paweł Rutkowski 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

II. Nagroda zespołowa I°


Dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz 32 x tak, 0 x nie, 1 gł. wstrzymujący się,

Dr inż. Jacek Kamczyc 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

III. Nagroda zespołowa I ºProf. dr hab. Witold Pazdrowski 31 x tak, 1 x nie, 1 gł. wstrzymujący się,

Dr inż. Witold Grzywiński 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr hab. Marcin Jakubowski 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Tomasz Jelonek 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Jarosław Szaban 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Arkadiusz Tomczak 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Katarzyna Kaźmierczak 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,


IV. Nagroda indywidualna IIº


Dr hab. Roman Jaszczak 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

V. Nagroda indywidualna IIIº


Dr hab. Andrzej M. Jagodziński 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

VI. Nagroda zespołowa I°Prof. dr hab. Antoni T. Miler 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw. 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Sylwester Grajewski 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Bernard Okoński 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Katarzyna Glazar 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr hab. Roman Wojtkowiak, prof.nadzw. 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,


VII. Nagroda zespołowa I°


Dr inż. Robert Kuźmiński 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Andrzej Mazur 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Paweł Strzeliński 32 x tak, 0 x nie, 1 gł. wstrzymujący się,

VIII. Nagroda zespołowa I°


Prof. dr hab. Małgorzata Mańka 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Prof. dr hab. Hanna Kwaśna 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw. 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr inż. Wojciech Szewczyk 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

IX. Nagroda zespołowa I°Dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw. 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw. 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Dr hab. Maciej Skorupski 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,


X. Nagroda indywidualna IIº


Dr hab. Cezary Beker 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Rada Wydziału Leśnego w głosowaniu tajnym, zdecydowaną większością głosów poparła przedstawioną przez Komisję Wydziałową propozycję odnośnie przyznania nagród wyżej wymienionym osobom i zespołom. /Uchwała nr 13/10/11/.

----------------------------------
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:
Następnie prof. dr hab. Antoni T. Miler – przewodniczący Komisji Wydziałowej ds. Nagród JM Rektora ze Specjalnego Funduszu Nagród dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, odczytał protokół z posiedzenia Komisji w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Antoni T. Miler

Członkowie:

Przedstawiciel pracowników samodzielnych naukowych :

Dr hab. Ignacy Korczyński, prof. nadzw.

Przedstawiciele grupy pracowników technicznych:

Bogumiła Matelska

Mgr inż. Radosław Rakowski


Inż. Anna Ratajczak

Mgr Katarzyna Włoch

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:

Inż. Kamila Przysiecka;


Przedstawiciel ZNP:

Krystyna Maćkowiak

które odbyło się w dniu 6 października 2010 r.


Po przedstawieniu, przez przewodniczącego, wszystkich wniosków uznano, iż wszystkie wnioski formalnie są zasadne. Nie można było przyznać nagród z wnioskowanymi kwotami pieniężnymi, ponieważ Wydziałowi Leśnemu przydzielono limit środków pieniężnych w wysokości 14.470,- zł.

Po dyskusji i wnikliwej analizie złożonych wniosków, kierując się obowiązującym Zarządzeniem Rektora nr 115/2010, Komisja postanowiła wystąpić do Rady Wydziału Leśnego z propozycją następujących nagród:


Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

I. Nagroda zespołowa dla pracowników Katedry Fitopatologii Leśnej i Kat. Inżynierii Leśnej:


Bożena Kołecka 800,- zł.

Inż. Anna Ratajczak 800,- zł.

Inż. Arleta Świetlik 800,- zł.

Inż. Kamila Przysiecka 800,- zł.

----------------------------------

Razem: 3.200,- zł.
II. Nagroda zespołowa dla pracowników Katedry Urządzania Lasu i Katedry Hodowli Lasu:

Mgr Inż. Tomasza Andrzejewski 800,- zł.

Inż. Jolanta Kukuła 800,- zł.

Tadeusz Gałan 800,- zł.

Grzegorz Małecki 800,- zł.

Paweł Tysiąc 800,- zł.

------------------------------------

Razem: 4.000,- zł.
III. Nagroda zespołowa dla pracowników Ogrodu Dendrologicznego

Podstaw Leśnictwa:Mgr inż. Rafał Błaszczak 800,- zł.

Mgr inż. Jakub Tomza 800,- zł.

Elżbieta Walkowiak 800,- zł.

Mgr inż. Marcin Włoch 800,- zł.

------------------------------------

Razem: 3.200,- zł.

IV. Nagroda zespołowa dla pracowników Dziekanatu Wydziału Leśnego, Katedry Entomologii Leśnej oraz Katedry Użytkowania Lasu:

Krystyna Burczyk 800,- zł.


Hanna Marciniak 800,- zł.

Katarzyna Erdmann 800,- zł.

Elżbieta Pospiech 1670,- zł.

---------------------------------------

Razem: 4.070,-zł.


=============================================================================

Łączna kwota nagród: 14.470,- zł.

================================================================
Wszystkie proponowane nagrody, odrębnie dla każdej z osób były głosowane w sposób tajny i wszystkie uzyskały jednomyślne (8 x tak) poparcie Komisji.
Wobec braku dyskusji, Pan Dziekan poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania nad zaproponowaną propozycją Komisji Wydziałowej odnośnie przyznania nagród wyżej wymienionym zespołom:

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. W danym momencie, na sali były 33 osoby uprawnione do głosowania. Wszystkie oddane głosy były ważne. Wyniki głosowania były następujące:I. Nagroda zespołowa dla pracowników Katedry Fitopatologii Leśnej i Kat. Inżynierii Leśnej:


Bożena Kołecka 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Inż. Anna Ratajczak 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Inż. Arleta Świetlik 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Inż. Kamila Przysiecka 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,
II. Nagroda zespołowa dla pracowników Katedry Urządzania Lasu i Katedry Hodowli Lasu:

Mgr Inż. Tomasza Andrzejewski 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Inż. Jolanta Kukuła 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Tadeusz Gałan 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Grzegorz Małecki 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Paweł Tysiąc 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,
III. Nagroda zespołowa dla pracowników Ogrodu Dendrologicznego

Podstaw Leśnictwa:Mgr inż. Rafał Błaszczak 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Mgr inż. Jakub Tomza 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Elżbieta Walkowiak 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Mgr inż. Marcin Włoch 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

IV. Nagroda zespołowa dla pracowników Dziekanatu Wydziału Leśnego, Katedry Entomologii Leśnej oraz Katedry Użytkowania Lasu:

Krystyna Burczyk 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,


Hanna Marciniak 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Katarzyna Erdmann 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Elżbieta Pospiech 33 x tak, 0 x nie, 0 gł. wstrzymujących się,

Rada Wydziału Leśnego w głosowaniu tajnym, jednomyślnie poparła propozycję Komisji Wydziałowej odnośnie przyznania nagród osobom w wyżej wymienionych zespołach. /Uchwała nr 14/10/11/.

Ad. 9.
Pan Prodziekan ds. Studiów – dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw. poinformował zebranych, że otrzymał pismo z Działu Studiów dot. składania wniosków o nagrody i wyróżnienia dla absolwentów i studentów, a mianowicie:

 • nagrodę im. Prof. Zwolińskiego za najlepsza pracę magisterską,

 • medal za osiągnięcia w studiach /dla absolwentów/,

 • nagrody pieniężne za wyróżniające wyniki w nauce i pracy na rzecz środowiska studenckiego,

 • listy gratulacyjne.


Nagrody im. Prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską:
Wpłynął jeden wniosek zgłoszony przez Komisję Egzaminacyjną:
Wniosek Prodziekana – dr hab. Andrzeja Czerniaka, prof. nadzw. i Komisji Egzaminacyjnej zgłaszający pracę dyplomową pt. „Inwentaryzacja i ocean stanu zdrowotnego drzew pomnikowych oraz zmienność budowy i struktury drzewostanu na siedlisku lasu lęgowego w rezerwacie „Krajkowo”.”Autorem pracy jest mgr inż. Marek Szczerba. Praca została oceniona przez promotora – prof. dr hab. Piotra Robakowskiego. Zgłoszona praca reprezentuje nauki biologiczne.
Rada Wydziału Leśnego jednomyślnie (33 x tak) poparła wniosek zgłaszający wyżej wymienioną pracę dyplomową do nagrody im. Prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego. /Uchwała nr 15/10/11/.

------------------------------------


Natomiast do Medalu „Za osiągnięcia w studiach” /dla absolwentów/, Pan Prodziekan ds. Studiów przedstawił 7 osób. Wszystkie wymienione osoby spełniają warunki określone regulaminem, między innymi uzyskały średnią ocen z wszystkich egzaminów – 4,5; a także za pracę magisterską i egzamin dyplomowy uzyskały – 5,0. Jednocześnie nadmienił, że były to osoby cieszące się nienaganną postawą moralną i etyczną w całym okresie studiów.


 1. Mateusz Łazarz

 2. Dariusz Przybył

 3. Leszek Simonowicz

 4. Marek Szczerba

 5. Ewa Teodorowicz

 6. Blanka Wiatrowska

 7. Wioleta ZakrzewskaRada Wydziału Leśnego jednomyślnie (33 x tak, 0 x nie 0 głosów wstrzymujących się) poparła kandydatury ww absolwentów do Medalu Uniwersytetu Przyrodniczego „Za osiągnięcia w studiach”. /Uchwała nr 16/10/11/.

--------------------------------------


Nagrody pieniężne za wyróżniające się wyniki w nauce i osiągnięcia na rzecz środowiska studenckiego:


 1. Jędrzej Ziółkowski

 2. Aleksandra Warnkowska


Rada Wydziału Leśnego na posiedzeniu w dniu 13 października 2010 r. (31 x tak, 2 głosy wstrzymujące się) poparła obie przedstawione kandydatury: Jędrzeja Ziółkowskiego i Aleksandry Warnkowskiej do nagrody pieniężnej JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. /Uchwała nr 17/10/11/.


Listy gratulacyjne za działalność na rzecz środowiska studenckiego lub naszej Uczelni.


 1. Kamil Kondracki

 2. Aleksandra Kempa

 3. Katarzyna Michałek

 4. Kamila Sońta

 5. Jakub Górecki

 6. Kinga Blajer


Rada Wydziału Leśnego na posiedzeniu w dniu 13 października 2010 r. jednomyślnie (33 x tak) poparła wyżej wymienione kandydatury do otrzymania „Listów gratulacyjnych za działalność na rzecz Wydziału”. /Uchwała nr 18/10/11/.
********************
Następnie Pan Prodziekan ds. Studiów – dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw. poprosił o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć:


  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Leśnictwo w Unii Europejskiej” w roku akademickim 2010/2011 przez mgr Marię Szeląg
 • Kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu – dr hab. Maciej Skorupski zwrócił się z prośbą:

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie seminariów i konwersatoriów w roku akademickim 2010/2011 przez prof. dr. hab. Lesława Łabudzkiego.

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Zoologia leśna” i „Techniki badań zoologicznych i środowiskowych” w roku akademickim 2010/2011 przez dr. inż. Grzegorza Góreckiego.

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Łowiectwo”, „Introdukcje i reintrodukcje zwierząt”, „Modelowanie gospodarstwa łowieckiego”, „Ekologia kręgowców” w roku akademickim 2010/2011 przez dr. inż. Roberta Kamieniarza.

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Łowiectwo”, „Modele łowiectwa i sposoby polowań na świecie”, w roku akademickim 2010/2011 przez dr. inż. Jacka Skubisa.

 • Kierownik Katedry Hodowli Lasu – prof. dr hab. Władysław Barzdajn zwrócił się z prośbą:

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów w roku akadem. 2010/2011 z przedmiotu „Typologia leśna” przez dr. inż. Pawła Rutkowskiego; ”Zarys biotechnologii” przez dr inż. Marię Haukę; „Technika hodowli lasu” przez dr. inż. Jana Ceitla.

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie fakultetów w roku akadem. 2010/2011 :”Środowiskowa rola zadrzewień” i „Hodowla lasu w fazie uprawy i młodnika” przez dr. inż. Jana Ceitla; „Pielęgnowanie lasu w fazie uprawy i młodnika” przez dr. inż. Roberta Korzeniewicza; ”Narzędzia wspomagające decyzje hodowlane” przez dr. inż. Janusza Szmyta.

 • Kierownik Katedry Urządzania Lasu – dr hab. Roman Jaszczak zwrócił się z prośbą:

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Dendrometria” w roku akademickim 2010/2011 przez dr. inż. Mieczysława Turskiego; oraz ”SILP” przez dr. inż. Tomasza Najgrakowskiego.

 • Kierownik Katedry Fizyki – dr hab. Krzysztof Polewski, prof. nadzw. zwrócił się z prośbą:

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Biofizyka” w roku akademickim 2010/2011 przez dr. L. Cieślę.

 • Kierownik Katedry Chemi – prof. dr hab. Piotr Goliński. zwrócił się z prośbą:

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Chemia” w roku akademickim 2010/2011 przez dr. Mariana Kosteckiego.

 • Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa – dr hab. Władysław Danielewicz zwrócił się z prośbą:

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Fitosocjologia”, ”Botanika Leśna” w roku akademickim 2010/2011 przez dr. inż. Wojciecha Szweda;

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie fakultetu „Zielarstwo” w roku akademickim 2010/2011 przez dr inż. Irminę Maciejewską-Rutkowską;

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Gleboznawstwo leśne z geologią”, ” Gleboznawstwo leśne” oraz fakultetu „Torfoznawstwo” w roku akademickim 2010/2011 przez dr. inż. Mirosława Nowińskiego;

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Gleboznawstwo leśne z geologią”, ” Gleboznawstwo leśne” w roku akademickim 2010/2011 przez dr Irenę Cichocką;

  • o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotu „Geografia gleb świata”, oraz fakultetu „Geografia gleb świata” w roku akademickim 2010/2011 przez dr. inż. Antoniego Sienkiewicza.


Rada Wydziału Leśnego jednomyślnie (33 x tak) wyraziła zgodę na prowadzenie wymienionych zajęć przez osoby proponowane przez Kierowników Katedr.
/
Uchwała nr 19/10/11/.
********************
Pan Prodziekan - dr hab. Andrzej Czerniak, prof. nadzw. poinformował zebranych, że Pani Prorektor ds. Studiów – prof. dr hab. Monika Kozłowska przydzieliła na Wydział Leśny pieniądze na stypendia za wyniki w nauce w wysokości 356 136,- zł. /na 9 miesięcy/. Kwota ta została podzielona następująco:
Wysokość średniej Przydzielona

kwota w 2009 r.

---------------------------------------------------------------------------

4,00 – 4,19 230,-

4,20 - 4,39 280,-

4,40 - 4,59 330,-

4,60 - i wyżej 380,-

Pan Prodziekan dodał, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy kwotę 360 tys. zł. na stypendia naukowe.

Rada Wydziału Leśnego jednomyślnie /33 x tak/ wyraziła zgodę na wyżej wymienione stawki stypendiów naukowych obowiązujące w roku akademickim 2010/2011. /Uchwała nr 19/10/11/.
********************
Pan Prodziekan podał propozycję nowych specjalności na naszym kierunku:


 1. Gospodarka leśna

 2. Gospodarka leśna z ochroną przyrody

 3. Gospodarka leśna z przedsiębiorczością

 4. Fauna leśna


Dr inż. Jan Ceitel wyjaśnił, że reżim 30 osób na specjalności musi być przestrzegany, Katedra musi uznać, które przedmioty specjalizacyjne są najważniejsze i czy specjalizacja będzie kontynuowana, czy będą potrzebne przesunięcia; jeszcze 3 lata problem ten będzie nas dotyczył.
Ad. 10
Pan Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw, przedstawił ocenę Wydziału.
Ad. 11
Protokół z dnia 22 września 2010 r. został przyjęty jednomyślnie /33 x tak, 0 x nie, 0 głosów wstrzymujących się/.
Ad. 12
Na zakończenie posiedzenia, Pan Dziekan serdecznie wszystkim podziękował za udział w Radzie Wydziału, jednocześnie wszystkich członków zaprosił na kolejne posiedzenie Rady Wydziału 17 listopada, przypomniał również wszystkim członkom o Seminarium Wydziałowym 22 października 2010 roku. Na tym zamknięto posiedzenie Rady Wydziału Leśnego.

Protokołowała:


Mgr Katarzyna Włoch
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość