Protok ó Ł z sesji Rady Gminy Czernichów, która odbyła się w dniu 25 października 2005 r o godz. 1400 w sali narad Urzędu Gminy w CzernichowiePobieranie 272.31 Kb.
Strona1/10
Data18.06.2016
Rozmiar272.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


P R O T O K Ó Ł
z sesji Rady Gminy Czernichów, która odbyła się w dniu 25 października 2005 r. o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie.
Obecni na sesji : na stan 15 radnych obecnych 14 radnych według załączonej do protokołu listy obecności oraz zaproszeni goście według załączonej do protokołu listy obecności.
Porządek sesji :


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organy wykonawczego.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Gminy.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2005.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XXIX/240/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian do uchwały Rady Gminy nr XXVI/207/2004 w sprawie przychodów i wydatków oraz układu wykonawczego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie : przejęcia przez gminę Czernichów zadania z zakresu właściwości Powiatu Bielskiego dotyczącego zimowego utrzymania drogi powiatowej w sezonie zimowym 2005/2006.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalami użytkowymi w pawilonie handlowym w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Beskidzkiej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy Czernichów nieruchomość gruntową w Międzybrodziu Żywieckim na cele Szkoły Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Czernichów położonej w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Kotelnica za nieruchomości położone w Międzybrodziu Żywieckim na cele szkoły Podstawowej.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/267/2005 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Kotelnica i Nowy Świat.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Czernichowie przy ulicy Bocznej.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Nowy Świat.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czernichów.

 19. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych za III kwartał 2005 r.

 20. Sprawozdanie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2004.

 21. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 23. Wolne wnioski i zakończenie obrad.Przebieg posiedzenia :
AD)1 Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Czernichów Piotr Zontek.

Otwieram XXXIII sesje Rady Gminy, witam radnych, sołtysów oraz przybyłych gości . Stwierdzam, że na sesji jest obecnych 14 radnych, stwierdzam, że obrady są prawomocne.AD)2 Przyjęcie porządku obrad.

Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Chciałem zapytać, czy są propozycje do przedstawionego Państwu porządku obrad. Na wstępie chciałem poinformować, że w punkcie 15 porządku obrad był wpisany punkt „ podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/267/2005 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Kotelnica i Nowy Świat”, zmienił się tytuł uchwały, dlatego już przy materiałach wysłanych Państwu została dołączona karteczka ze zmienionym tytułem i dlatego proponuję dopisać tutaj punkt dotyczący tego samego tylko o innej treści tzn. „ podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Kotelnica i Nowy Świat.”. Uchwała o tej treści została Państwu dostarczona.

Czy są jakieś inne wnioski. Proszę Pan Tomasz Zoń.

Tomasz Zoń na wniosek Komisji proszę o wprowadzenie projektu uchwały w punkcie 19 w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czernichów.

Przewodniczący Rady Gminy czy są jeszcze wnioski do porządku obrad. Nie widzę, w związku z czym poddaje pod głosowanie wniosek pierwszy o zmianę tytułu punktu 15 porządku obrad, który brzmiałby : „ podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Kotelnica i Nowy Świat”.

Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę do góry.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.

Drugi wniosek Przewodniczącego Komisji Gospodarczej o wprowadzenie punktu 19 – podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.

Za głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Wniosek został przyjęty.

W związku z tym, że wnioski zostały przyjęte, poddaje pod głosowanie cały porządek obrad ze zmienionym tytułem punktu 15 i wprowadzeniem punktu 19.

Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę podnieść rękę.

W glosowaniu wzięło udział 14 radnych.Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Grażyna Będkowska Gwóźdź Panie Przewodniczący, w kwestii formalnej, my nie mamy tego projektu uchwały, który został zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

Przewodniczący Rady Gminy z tego co wiem, Przewodniczący Komisji Gospodarczej nie dał wszystkim radnym tego projektu uchwały bo nie wiedział, czy on zostanie wprowadzony w ogóle do porządku obrad. Zostanie on za chwilę skserowany i dostarczony radnym. Jest to w punkcie 19, tak że będzie czas się zapoznać.


: res -> serwisy
serwisy -> Z posiedzenia Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 21 czerwca 2006 r
serwisy -> Projekt „uwierzyć w siebie – pierwszy krok do przełamania bierności I zdobycia zatrudnienia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
serwisy -> Mistrzostwa powiatu wieluńskiego szkóŁ gimnazjalnych
serwisy -> Powiat Wodzisławski powiatowy zarząd dróg w wodzisławiu z siedzibą w syryni
serwisy -> Linia Nr 8 dowóz uczniów na Pływalnię Miejską w Jelczu-Laskowicach Poniedziałek
serwisy -> Z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 28 listopada 2005 r
serwisy -> Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko starszego referenta/inspektora ds administracyjno – kadrowych w Gminnym Ośrodku Sportu I Rekreacji w Ornontowicach
serwisy -> Miejskiej komisji wyborczej w jelczu-laskowicach
serwisy -> OGŁoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich ul. Szkolna 1
serwisy -> Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy