Strona główna

ProtokóŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 27. 03. 2012 r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników


Pobieranie 226.31 Kb.
Strona1/2
Data18.06.2016
Rozmiar226.31 Kb.
  1   2


S-I.431.1.16.2012.MS

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 27.03.2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie:


Magdalenę Słyś – starszego inspektora w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego zn. S-I.431.1.16.2012.MS - przewodnicząca zespołu kontrolnego;

Martę Witalec – głównego specjalistę w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego zn. S-I.431.1.16.2012.MS.

Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru
w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego zn.
S-I.431.1.16.2012.MS
Celem kontroli była ocena:

1. Bieżącej działalności OPS w przedmiocie realizacji zadań samorządu gminnego


w zakresie pomocy społecznej, w tym:

- prowadzenie dokumentacji,

- zasadność przyznawania świadczeń,

- prawidłowość wydawanych decyzji,

- ocena stopnia realizacji zaspokajania potrzeb.

2. Zgodności zatrudnienia pracowników OPS z wymaganymi kwalifikacjami.


Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki
w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – t.j. Dz. U. 2009 Nr 175 poz. 1362


z póź. zm.,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.),

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. Nr 77 poz. 672,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189 poz. 1598,

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” – Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z póź. zm.,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego – Dz. U. Nr 42 poz. 409,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – Dz. U. Nr 238 poz. 1586,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru


i kontroli w pomocy społecznej - Dz. U. Nr 61 poz. 543 z póź. zm.,

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie


w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – Dz.U. Nr 73 poz. 430.
Okres poddany kontroli:

Rok 2011 oraz aktualnie realizowane świadczenia


Dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem 8/2012.
I. Informacje ogólne

1. Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Adres: 39 – 200 Dębica, ul. Akademicka 12

Telefon/fax (0 14) 670 50 06, 681 35 90, 681 35 91 fax wew.114
2. Dokumenty regulujące funkcjonowanie OPS (Statut, regulamin, uchwały Nr, z dnia)-

Statut OPS zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/534/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia


8 października 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie jesteśmy w trakcie zmian Statutu MOPS, który zostanie przedłożony na kwietniową sesję Rady Miejskiej.

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych zatwierdzona uchwałą Nr XXXV/448/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2006 – 2020.3. Upoważnienie kierownika OPS (oraz innych osób) do wydawania decyzji -

1) Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Dębica.

2) Zarządzenie Nr 43/2007 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

3) Zarządzenie Nr 44/2007 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji.

4) Zarządzenie Nr 45/2007 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

5) Zarządzenie Nr 46/2007 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

6) Zarządzenie Nr 128/2007 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10 września 2007 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do podejmowania czynności związanych z prowadzeniem Klubu Integracji Społecznej w MOPS w Dębicy,

7) Zarządzenie Nr 153/2007 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 października 2007 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

8) Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do dokonywania czynności prawnych związanych z realizacją zadania pn.: „Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Dębicy”.

9) Zarządzenie Nr 106/2008 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego, a także wydania w tych sprawach decyzji.

10) Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

11) Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji. (Pani Stanisława Drobot – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, Pani Edyta Czarnik - Podinspektor ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy).

12) Zarządzenie Nr 49/2007 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. (Pani Stanisława Drobot – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, Pani Edyta Czarnik - Podinspektor ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy).

13) Zarządzenie Nr 147/2009 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

14) Zarządzenie Nr 148/2009 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji.

15) Zarządzenie Nr 149/2009 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie:. upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

16) Zarządzenie Nr 150/2009 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego, a także wydania w tych sprawach decyzji.

17) Zarządzenie Nr 116/2010 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

18) Zarządzenie Nr 109/2008 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego, a także wydania w tych sprawach decyzji. (Pani Stanisława Drobot).

19) Zarządzenie Nr 110/2008 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie: upoważnienia Podinspektora do spraw Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego, a także wydania w tych sprawach decyzji. (Pani Edyta Czarnik).

20) Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. (Pani Edyta Czarnik).

21) Zarządzenie Nr 117/2010 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. (Pani Stanisława Drobot).

22) Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

23) Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

24) Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (Pani Ewa Socha).

4.Warunki lokalowe OPS

Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek przy ul. Akademickiej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. Został przekazany w trwały zarząd OPS decyzją z dnia 01 kwietnia 2008 roku. Posiada 28 pokoi biurowych oraz świetlicę. Pracownicy mają do dyspozycji również pomieszczenie socjalne.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy posiada w trwałym zarządzie:


 • budynek przy ul. Ratuszowej 6 w sąsiedztwie głównej siedziby. Został przekazany na mocy decyzji z dnia 07.08.2007 r. dla realizacji zadań statutowych MOPS. Jest to budynek jednokondygnacyjny, bez barier architektonicznych. Działa tam biuro wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także dział świadczeń rodzinnych.

 • magazyn przy ul. Ratuszowej. Znajduje się między innymi magazyn rzeczy używanych (meble, odzież, sprzęt AGD), a od września 2008 r. znajduje się tam magazyn wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W budynku tym wydawana jest żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w ramach programu PEAD pozyskiwana przez Stowarzyszenie „AD ASTRAM”.

 • Dom Dziennego Pobytu przy ul. Mościckiego 26 w Dębicy. Zajmuje 1,5 piętra
  w trzykondygnacyjnym budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Filia nr 1 Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rzeszowskiej 15.

 • Świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Matejki oraz przy ul. Kraszewskiego 90.

5. Miejsce wypłat świadczeń

Świadczenia z pomocy społecznej wypłaca się w kasie MOPS oraz w oddziałach Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Świadczenia przekazywane są również w formie bezgotówkowej (przekazy pocztowe za pośrednictwem Poczty Polskiej, przelewy na rachunki bankowe).6.Sposób przekazywania decyzji stronom

Decyzje doręczane są stronom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także przez gońca zatrudnionego w MOPS na podstawie umowy zlecenie oraz osobiście przez strony w siedzibie MOPS w punkcie informacyjnym.7. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota) – 13.814.522,66

8. Informacja dot. wydatkowania środków finansowych na zadania własne ( kwota ) -

8.871.818,359. Krótka charakterystyka gminy /w tym liczba mieszkańców, liczba bezrobotnych, zakłady pracy, itp./ -

W mieście Dębica, wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r. (dane Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy), zamieszkiwało 47 166 osób. Spośród nich system pomocy społecznej w 2011r. objął wsparciem ponad 10% społeczeństwa Miasta, tj. 2 139 rodzin (4 821 osób).

Udział świadczeniobiorców pomocy społecznej MOPS w ogólnej liczbie mieszkańców miasta w latach 2009 – 2011.

Rok

Liczba mieszkańców Dębicy

Liczba środowisk objętych pomocą społeczną

Liczba osób w tych środowiskach

% mieszkańców Dębicy objętych pomocą

2009

47 234

2 037

5 127

10,85%

2010

47 104

2 157

5 049

10,71%

2011

47 166

2 139

4 821

10,22%

Źródło: dane wg GUS i sprawozdanie MOPS

Liczba osób i rodzin objętych wsparciem z powodu bezrobocia systematycznie wzrasta


(w 2011r. – 942 rodziny, w 2010r. – 910 rodzin). Tendencję wzrostową, w rejestrowanej liczbie osób bezrobotnych zauważa się również w statystykach prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy. Zgodnie z danymi podanymi na stronie internetowej Urzędu, wg stanu na koniec 2010r. status osoby bezrobotnej posiadało 2 498 mieszkańców Dębicy, podczas gdy rok później liczba ta wyniosła już 2 721 osób. Prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych posiadało zaledwie 337 osób w 2010r. i 365 osób w 2011r. Mając na uwadze powyższe dane, można zauważyć, iż sytuacja na lokalnym rynku pracy w znacznym stopniu wpływa na strukturę osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Dużymi zakładami pracy na terenie Dębicy, w których stosowane są nowoczesne technologie produkcji i wykazywana troska o otoczenie i ochronę środowiska są: • Firma Oponiarska Dębica S. A. /przemysł gumowy/,

 • Tikurilla Becker Dębica S. A. /farby, lakiery/,

 • Multimedia /telewizja, telekomunikacja, internet/,

 • Prografix /poligrafia/

 • Wytwórnia Salami Igloomeat Sokołów SA /produkcja wędlin/,

 • PPH KNAWIL Sp.z o.o. / branża spożywcza/,

 • Zakład Handlowo Usługowo Produkcyjny DAKOL Sp. z o. o. / branża motoryzacyjna/,

 • Ventor /wentylacja/,

 • Gobox /wentylacja, klimatyzacja/,

 • Stek Rol /branża spożywcza/.

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2010r. ogółem 4 174:

 • w sektorze przemysłowym 409

 • w sektorze budowlanym 419

 • w sektorze usługowym 3 315


II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

1. Realizacja świadczeń z pomocy społecznej, w tym rzeczywista liczba osób korzystających z pomocy społecznej - 2 139 na dzień 31.12.2011r./ 1 274 w 2012 r.

(na dzień kontroli)

A/ Świadczenie pieniężne: Rok 2011/2012

- zasiłki stałe – 223/187

- zasiłki okresowe – 776/128

- zasiłki celowe – 525/80

- specjalne celowe – 405/10

- zasiłki i pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie – 0/0

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd – 13/13

B/ Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna – 2 763/201

- bilet kredytowany – 0/0

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 176/169

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne (art. 39 ust. 3) – 0/0

- składki na ubezpieczenia społeczne – 0/0

- pomoc rzeczowa – 0/0 w tym na ekonomiczne usamodzielnienie – 0/0

- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – 3/3

- poradnictwo specjalistyczne – 65/0 (ZAB)

- interwencja kryzysowa – 36/5; niebieskie karty - 9/12

- schronienie – 3/0

- posiłek (oprócz dożywiania w ramach programu rządowego) – 0/0

- niezbędne ubranie – 0/0

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 96/68, w ośrodkach wsparcia – 0/0 w rodzinnych domach pomocy – 0/0,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 54/45, w ośrodkach wsparcia – 0/0

-kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu:

a/ liczba złożonych wniosków – 9/2

b/ liczba decyzji pozytywnych – 8/2

c) w ilu przypadkach gmina ponosi odpłatność – 43/37

C/ Realizacja programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie – 1 207/836, w tym:

a) dożywianie dzieci w szkole – 960/749,

b) zasiłek celowy w formie pieniężnej – 786/0, w tym: osoby w podeszłym wieku – 29/0, osoby chore lub niepełnosprawne - 186/0,

c) zasiłek celowy w formie rzeczowej – 168/0, w tym: osoby w podeszłym wieku – 0/0 osoby chore lub niepełnosprawne - 21/0,

d) dożywianie dla bezdomnych w schroniskach, noclegowniach, jadłodajniach - 8/0.

- Liczba szkół podstawowych – 7/7, gimnazjów – 4/4, innych szkół – 27/27 (przedszkola, szkoły średnie, szkoły spoza terenu gminy).

a) W ilu szkołach prowadzone jest dożywianie, w tym w ilu szkołach jest gorący posiłek? Dożywianie prowadzone jest łącznie w 38 szkołach. W każdej ze szkół wydawany jest gorący posiłek (tj. obiad, jedno danie gorące).

b) Czy są szkoły, w których nie jest prowadzone dożywianie, jeśli tak to z jakiego powodu? Nie ma takich placówek.

c) W jaki sposób kierownik OPS prowadzi nadzór nad realizacją dożywiania przez szkoły?

Z każdą placówką prowadzącą dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały zawarte umowy. Zgodnie z nimi placówki zostały zobowiązane do comiesięcznego rozliczania się z ilości wydanych posiłków na podstawie imiennej listy uczniów, korzystających z dożywiania. Rozliczenia te weryfikowane są z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Ponadto Ośrodek poinformował wszystkie placówki prowadzące dożywianie o kontroli i nadzorze przestrzegania umów w każdym jego aspekcie.

Zarządzeniem Nr 19/2010 z dnia 18 sierpnia 2010r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powołał Komisję do przeprowadzenia kontroli placówek prowadzących dożywiane osób pod kątem realizacji celów programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kontroli dokonuje się na podstawie rocznego planu kontroli sporządzonego przez komisję. Komisja zobowiązana jest do kontroli m.in.: liczby dni, w których wydawano posiłek, zróżnicowania posiłku, liczby wydanych posiłków w dniu kontroli, dokonywania wypłat pieniężnych zamiast posiłku, lub wydawania produktów w stanie nieprzetworzonym, zapewnienie odpowiednich warunków lokalnych, w szczególności miejsc siedzących przy stoliku, ochrony danych osobowych przy podpisywaniu listy, braku dyskryminacji dzieci


i młodzieży oraz prawidłowej realizacji zawartych umów.

W 2011 roku komisja dokonała kontroli 16 placówek, w tym: 3 przedszkoli, 10 szkół oraz 2 innych placówek. Zostało sporządzonych 14 protokołów z kontroli. Natomiast w tym roku przeprowadzono kontrolę 9 placówek prowadzących dożywianie, sporządzono 9 protokołów.2. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ( sposób realizacji zadania) –

Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej jest w trakcie realizacji w oparciu o art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm). Na dzień kontroli zbierane są dane statystyczne z instytucji działających na terenie gminy


i przygotowany jest projekt uchwały, który będzie podjęty przez Radę Miejską w Dębicy
w kwietniu 2012 roku.

3. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnienie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – czy została zatwierdzona uchwałą (podać nr z dnia)

Nr XXXV/448/06 Rady Miejskiej w Dębicy z 31 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2006 – 2020.4. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych ( sposób realizacji zadania).

Potrzeby osób niepełnosprawnych w naszym mieście są zaspokajane poprzez funkcjonujące placówki wsparcia dziennego tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zakład Aktywności Zawodowej. Rodziny tych osób przy wsparciu w/w placówek zabezpieczają potrzeby osób niepełnosprawnych w środowisku. W 2008r. Gmina Miasta Dębica przekazała Towarzystwu Brata Alberta koło w Dębicy budynek przy ul. Sandomierskiej. Po zakończeniu remontu tego budynku planuje utworzenie się w nim Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego oraz mieszkań chronionych dla osób starszych oraz bezdomnych.5. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (sposób realizacji zadania)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia


9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.) oraz w oparciu o:

 1. Zarządzenie Nr 216/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Dębicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny,

 2. Zarządzenie Nr 217/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
  w sprawie: upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny,

 3. Zarządzenie Nr 218/2011 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 grudnia 2011 roku
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Dębicy do rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi.

Z dniem 2 stycznia 2012 roku w tut. Ośrodku został utworzony zespół ds. Asysty Rodzinnej oraz został zatrudniony asystent rodziny.

6. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ( sposób realizacji zadania)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy poprzez oddelegowanego pracownika socjalnego współpracuje z Zakładem Karnym znajdującym się na terenie miasta Dębicy w formie przeprowadzania wywiadów środowiskowych, u osób odbywających karę pozbawienia wolności, na wnioski różnych urzędów. Ośrodek w porozumieniu z Zakładem Karnym organizuje spotkania informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o pomoc rodzinom skazanych i korzystania z pomocy społecznej po opuszczeniu zakładu karnego.

W roku 2011 pracownicy socjalni przeprowadzili 8 wywiadów środowiskowych zleconych przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z osadzonymi na terenie Zakładu Karnego w Dębicy, w tym: w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2), umieszczenia w rodzinach zastępczych (6). W ubiegłym roku udzielono pomocy 30 osobom, które opuściły zakład karny (28 mężczyzn, 2 kobiety), 4 osoby powróciło do zakładu karnego. Pomoc finansowa
w formie: zasiłku okresowego (29 osobom), zasiłku celowego (30 osobom), a w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (16 osób), dodatku mieszkaniowego (dla 3 mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności). Liczba rodzin, którym udzielono pomocy na wniosek osoby osadzonej w zakładzie karnym (2).

W ramach współpracy z Zakładem Karnym odbyło się jedno spotkanie informacyjne z osadzonymi, którym w najbliższym czasie kończy się kara pozbawienia wolności. Poinformowano więźniów o zasadach korzystania z pomocy społecznej i jej formach na podstawie umowy oraz gdzie mogą się zwrócić po opuszczeniu ZK.

Ponadto pracownik socjalny odpowiada pisemnie, e-mailowo oraz telefonicznie na wnioski więźniów adresowane do tut. Ośrodka informując ich o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy, po opuszczeniu zakładu karnego. (1- wniosek o pomoc finansową,
1- o zasadach korzystania z dodatku mieszkaniowego, 2 dotyczące zasad korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej).

Do MOPS w Dębicy wpłynęło kilka próśb o pomoc finansową od osób osadzonych, których zgodnie z art. 13 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz.1362) poinformowano, iż „osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej”. Pracownicy socjalni


w ramach pracy socjalnej wspierają osoby zwalniane z zakładów karnych w poszukiwaniu pracy, pomagają w uzyskaniu świadczeń pieniężnych oraz informują o możliwościach korzystania z poradnictwa specjalistycznego.

W 2011 roku 3 mężczyzn, którzy opuścili zakład karny uczestniczyło w projekcie systemowym PO KL „Czas na aktywność w mieście Dębica”, którego głównym celem było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji społecznych w regionie.

W ramach działań zaplanowanych w projekcie wzięli oni udział w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz psychologa. Celem zajęć było przygotowanie do powrotu na rynek pracy. Korzystali również z indywidualnych spotkań specjalistycznych oraz z treningu kompetencji i umiejętności społecznych, który miał na celu zwiększeniu ich umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych. W ramach projektu systemowego jedna osoba ukończyła kurs zawodowy: przedstawiciel handlowy
z prawem jazdy kat. B, jedna kurs obsługi koparko- ładowarki i jedna kurs podstawy obsługi komputera z pakietem Office XP. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymały również pomoc finansową w formie zasiłków celowych i okresowych z tut. Ośrodka.

W ubiegłym roku tutejszy Ośrodek na drodze porozumienia z Zakładem Karnym w Dębicy korzystał z nieodpłatnej pracy 14-stu więźniów. Skazani na co dzień wykonywali prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe w obiektach tutejszego Ośrodka. MOPS w Dębicy podejmuje wszelkie działania wspierające proces reintegracji społecznej i zawodowej mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób opuszczających zakłady karne.7. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (sposób realizacji zadania).
Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy rozpoczął swoją działalność 19 grudnia 2000r. Celem głównym działalności ŚDS w Dębicy jest działanie na rzecz nabywania i podtrzymywania samodzielności i zaradności w zakresie czynności dnia codziennego uczestników, ich integracji ze środowiskiem oraz funkcjonowania w życiu społecznym. Realizuje swoje działania jako jednostka przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych (Dom typu A), Upośledzonych umysłowo (Dom Typu B), wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (Dom typu C). Na 31.12.2011r. w ŚDS przebywało 34 osóby w tym: 17 osób przewlekle psychiczne chorych, 12 osób upośledzonych umysłowo oraz 5 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Przez cały 2011r. uczestniczyło w zajęciach ŚDS 39 osób. Od 1 stycznia 2012r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy jest jednostką samodzielną zgodnie z Uchwałą Nr XVII/158/2011 Rady Miasta w Dębicy z dnia 13.10.2011r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy i nadania jednostce statutu.Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jako jeden z działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy jest placówką półstacjonarną. Realizuje pomoc środowiskową na rzecz osób starszych– samotnych potrzebujących wsparcia. Siedzibą DDP jest budynek przy ul. Mościckiego 26 w Dębicy. Na dzień 31.12.2011r. do domu uczęszczało 23 osoby. Wydanych zostało w ubiegłym roku 29 decyzji przyznających miejsce, natomiast na dzień kontroli wystawionych jest 31 decyzji.

Dom Dzinnego Pobytu w Dębicy spełnia bardzo ważną funkcję, gdyż kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, zapewnia terapie nie odrywając ich od własnego środowiska.

Funkcjonowanie Filii Nr 1 Domu Dziennego Pobytu „Dom Seniora”

Filia Nr 1 DDP rozpoczeła swoją działalność w 2009r. Zadaniem  Domu Seniora jest zaspokajanie uczestnikom potrzeb towarzyskich, kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych, stworzenie sprzyjających warunków do współpracy dobremu współżyciu osób korzystających  z Domu Seniora, pomoc we współdziałaniu z organizacjami  i instytucjami społecznymi  w celu zaspokojenia bieżących potrzeb uczestników, fachowe poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów. W 2011 roku wystawionych zostało 48 decyzji przyznających pobyt i posiłki.Kierowanie osób do Domów Pomocy Społecznej

W 2011 roku w domach pomocy społecznej przebywało 43 mieszkańców Dębicy (w tym zostało skierowanych 8 nowych osób). Wydanych zostało 72 decyzje administracyjne (m.in. kierujące, zmieniające odpłatność, uchylające). Na dzień kontroli w domach pomocy społecznej przebywa 37 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za 33 osoby. Panadto w tym roku zostały skierowane 3 nowe osoby do domu pomocy społecznej w tym 2 osoby postanowieniem Sądu.8. Podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (sposób realizacji zadania):

Współpraca z Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej Ad Astram

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło w 2002r., realizując cele statutowe, którymi są niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym i aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Jednym z działań stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programów skierowanych między innymi na aktywizację osób bezrobotnych.

W 2011 roku Stowarzyszenie „Ad Astram” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy realizowało następujące projekty:

Zielone światło dla integracji”

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa, podtrzymanie więzi społecznych i komunikację międzyludzką poprzez kontakty seniorów z młodszymi członkami społeczeństwa. Środki finansowe na ten projekt zostały pozyskane z programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji „Wolność” realizowanego w Polsce przez Akademię Rozwoju Filantropii i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Projekt realizowany był w okresie od dnia 1.10.2011 do 31.12.2011 roku. Poprzez realizację programu chcieliśmy zachęcić zarówno osoby niepełnosprawne, seniorów, jak i osoby młode do wspólnego spędzenia czasu, poznawanie się, zabawę oraz kultywowanie tradycji.

Przełam bariery”

Projekt realizowany był w okresie od 1 grudnia do 15 grudnia 2011 roku. Zakładane cele programu, to: odniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych umożliwiający aktywne uczestnictwo na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez doradztwo zawodowe, trening kontaktów interpersonalnych; uzyskanie przez osoby niepełnosprawne dostępu do specjalistycznego doradztwa i konsultacji; pobudzenie motywacji do aktywności społecznej poprzez spotkanie integracyjne; zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych i dostarczenia im wiedzy o możliwościach pomocy
z różnych instytucji i prawach jakie im przysługują. Projekt objął wsparciem grupę 50 osób niepełnosprawnych z terenu dwóch powiatów: dębickiego i ropczycko-sędziszowskiego. Objęto nim osoby o niepełnosprawności intelektualnej, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy i ŚDS w Ropczycach. Realizacja projektu, byłoby niemożliwe do zrealizowania bez wsparcia PFRON.

Nie dla Alkoholu”

Obszar IV: Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie w okresie od 01.VII.2011 do 31.X.2011. Celem programu było zapobieganie szkodom zdrowotnym i psychospołecznym osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Cele szczegółowe zadania dotyczyły: poprawy sytuacji psychospołecznej osób współuzależnionych poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy, zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin dotkniętych alkoholizmem. Grupę docelową programu było 20 osób uzależnionych i żyjących
w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Były to osoby bezrobotne, korzystające także z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Grupa docelowa była narażona na wykluczenie społeczne z powodu trudnej sytuacji życiowej spowodowanej niskimi dochodami, brakiem pracy oraz uzależnieniem od alkoholu. Dzięki otrzymaniu dotacji zwiększyliśmy bezpłatną dostępność dla klientów MOPS w Dębicy pomoc terapeuty uzależnień. Pomogliśmy im w zdiagnozowaniu ich problemu jak również dzięki pogłębionej pracy pracownika socjalnego ustabilizować ich sytuację materialno – bytową.

W pracy przeciw przemocy”

Projekt realizowany był w okresie od dnia 22.11.2011 do 30.11.2011 roku. Został dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników służby zdrowia, kuratorów
i policji specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy domowej na terenie województwa podkarpackiego poprzez zorganizowanie szkoleń na temat przyczyn i skutków jak
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cele zakładane w programie zostały osiągnięte poprzez 3 dni szkoleń, podczas których przeszkolono większą niż zaplanowaną liczbę osób. W ramach programu miało się przeszkolić 60 osób, duże zainteresowanie szkoleniem spowodowało przeszkolenie 68 osób. Zorganizowane zostało szkolenie, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Adresatami szkolenia były osoby pracujące na terenie dwóch gmin: Gmina Dębica i Gmina Żyraków tj.: kuratorzy sądowi z Rejonowego Sądu w Dębicy, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, pracownicy służby zdrowia: pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy oraz Pracownicy Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Straszęcinie. Głównymi tematami szkolenia były: przemoc, rodzaje przemocy, przyczyny i skutki przemocy, przejawy przemocy, rodzina dysfunkcyjna, dziecko ofiarą przemocy, alkoholizm, przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych, zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze, budowanie zespołu, ofiara, sprawca, partnerstwo w działaniu przeciwko przemocy. Poruszane były podstawowe zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy.

Nie dla przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Ad Astram” w okresie od 13.04.2011 do 31.12.2011 roku realizował rządowy programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” pn. „Nie! Dla przemocy”. Celem głównym projektu było zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów szkół uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych (uczestników programu). Cele zaplanowane w projekcie zostały osiągnięte i były realizowane poprzez grupowe i indywidualne zajęcia prowadzone w świetlicach socjoterapeutycznych
i środowiskowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. Zajęcia prowadzone były przez terapeutę uzależnień, trenera kontaktów interpersonalnych, kuratora społecznego oraz pedagoga. W ramach programu zajęcia grupowe poprowadził również policjant z Powiatowej Komendy Policji w Dębicy. Uczniowie byli objęci pomocą pracownika socjalnego, który podczas realizacji programu kontaktował się z pedagogami szkolnymi aby monitorować zachowania i obecność uczestników. programu w szkole. Współpracował z rodzicami uczestników programu. W ramach programu mogliśmy objąć wsparciem 50 dzieci, uczestników zajęć w świetlicach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Realizacja projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica ”

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje już kolejny rok projekt pt. „Czas na aktywność w mieście Dębica” współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Uczestnikami projektu było w 2011r. 75 osób, które korzystały z pomocy MOPS, były osobami bezrobotnymi lub niepracującymi oraz znajdowały się w wieku aktywności zawodowej. W związku z podjęciem pracy przez uczestników projektu w trakcie jego trwania łącznie z uczestnictwa w projekcie skorzystało 89 osób. Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach projektu była aktywna integracja, w ramach której zawarto 89 kontraktów socjalnych. Pozostałe zadania projektu to: praca socjalna, zarządzanie projektem, promocja projektu oraz zasiłki i pomoc w naturze. Przeprowadzono następujące kursy i szkolenia zawodowe: • Podstawowa obsługa komputera z pakietem Office XP - 20 osób,

 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych - 29 osób,

 • Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych -11 osób,

 • Kucharz – ciastkarz z językiem angielskim -12 osób,

 • Stylistka paznokci - 9 osób,

 • ABC wizażu i kosmetyki z elementami autoprezentacji - 9 osób,

 • Spawanie metodą MAG -1 osoba,

 • Operator wózków widłowych - 7 osób,

 • Operator koparko – ładowarek - 6 osób,

 • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B -15 osób.

W ramach aktywizacji społecznej 29 beneficjentów projektu uczestniczyło w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. W 2012 roku kontynuować naukę będzie 16 osób
z roku 2011 i lat ubiegłych. Działania w zakresie aktywnej integracji wspierane były pracą socjalną oraz wypłatą zasiłków celowych. Dla aktywnie uczestniczących w projekcie beneficjentów, którzy współpracując z pracownikami socjalnymi, realizowali działania zawarte w kontraktach socjalnych zaplanowano zwiększone zasiłki celowe. Od kwietnia do grudnia 2011 roku wypłacono zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 225 zasiłków celowych, sfinansowano także składki na ubezpieczanie zdrowotne dla 22 beneficjentów projektu.

Funkcjonowanie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych:

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych w Dębicy funkcjonuje od 2008r., w którym to zawarto pierwszą umowę o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakresem swojego działania obejmuje powiat dębicki i świadczy usługi na rzecz jego mieszkańców. Osoby zainteresowane mogą bezpłatnie korzystać z jej usług, przez co możliwa jest ich szybka aktywizacja zawodowa


i społeczna oraz przyspieszenie procesu rehabilitacji i ograniczenia skutków niepełnosprawności. W kwietniu 2011r. dokonano zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego.

Od 1 stycznia do końca roku 2011 udzielono bezpośrednio lub telefonicznie około 560 porad osobom, które chciały skorzystać z usług wypożyczalni. W 180 przypadkach informacja ta dotyczyła dzieci i młodzieży. Do końca roku wpłynęło 489 wniosków


o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

Przez cały rok wypożyczono 867 szt. sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Na życzenie klientów wypożyczany sprzęt był dowożony bezpłatnie do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Działalność Wypożyczalni cieszy się dużym zainteresowaniem, świadczy o tym rosnąca z roku na rok liczba osób wypożyczających sprzęt rehabilitacyjny. Zarówno dzieci jak
i dorośli mogą liczyć na fachowa pomoc i właściwe dopasowanie sprzętu w zależności od potrzeb.

9. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach ( sposób realizacji zadania)

Pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPS ściśle współpracują z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy w sprawie kierowania na kursy zawodowe oraz szkolenia klientów MOPS. W ramach współpracy z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy, tj. popierania ich ze strony internetowej PUP pracownicy ośrodka pomocy społecznej umieszczane są na tablicach ogłoszeń w ośrodku.

Ponadto oferty są przekazywane bezrobotnym uczestnikom Klubu Integracji Społecznej i służą ich aktywizacji zawodowej. MOPS otrzymał plan szkoleń PUP, przekazał je swoim klientom oraz współpracuje przy naborze na szkolenia szczególnie dotyczące długotrwale bezrobotnych. W holu MOPS zainstalowany jest elektroniczny INFOBOX w którym znajdują się aktualne oferty pracy oraz informacje niezbędne dla osób bezrobotnych.

Ponadto w 2009r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy


w Dębicy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy dotyczące zawiązania partnerstwa zadaniowego. Celem partnerstwa jest współpraca na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

10. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Uchwałą nr XVII/158/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 października 2011 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy i nadania jednostce Statutu z dniem 1 stycznia 2012 roku ŚDS został wyodrebniony ze struktury MOPS.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy realizuje swoje działania jako jednostka przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych (Dom typu A), Upośledzonych umysłowo (Dom Typu B), wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (Dom typu C). Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom potrzebującym wsparcia obejmującego psychoterapię, rehabilitację społeczną (podtrzymywanie i rozwijanie u osób
z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia), terapię zajęciową, podejmowanie działań w celu przygotowania osób uczestniczących w zajęciach do podjęcia pracy.

Na terenie Domu działa 8 pracowni terapeutycznych, w których prowadzone są treningi: • kulinarna i gospodarstwa domowego – (trening kulinarny-przygotowywanie posiłków, pieczenie ciasta, trening umiejętności praktycznych- obsługa sprzętu AGD),

 • plastyczna - (trening umiejętności spędzania czasu wolnego i umiejętności interpersonalnych - malowanie, szkicowanie, praca z bibułą, kompozycje ze sznurka, stroiki okolicznościowe),

 • rękodzieła artystycznego i haftu - (trening umiejętności praktycznych i umiejętności interpersonalnych- wyszywanie, szycie maszynowe, prasowanie, drobna naprawa odzieży, tkactwo, książki okolicznościowe),

 • muzyczna – (trening umiejętności spędzania czasu wolnego - taniec, śpiew, gra na instrumentach),

 • gips i witraż (terapia zajęciowa- wykonywanie odlewów gipsowych, glinianych),

 • sportowa-(terapia ruchowa- ćwiczenia ruchowe, masaże, przygotowywanie do zawodów sportowych, taniec),

 • komputerowa - (trening umiejętności spędzania czasu wolnego- nauka obsługi komputera, Internetu, sprzętu poligraficznego),

 • ogrodnicza - (trening umiejętności praktycznych- hodowla kwiatów, pielęgnacja rabatek
  i terenu wokół budynku, hodowla rybek i królika),

Ponadto w trakcie zajęć prowadzony jest trening funkcjonowania w życiu codziennym w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi( umiejętne planowanie zakupów, bieżące regulowanie opłat, zakup leków,) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, współuczestnikami ŚDS, innymi osobami w czasie zakupów, urzędach, instytucjach kultury), trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań kulturą, literaturą, internetem, muzyką i sportem, udział
w spotkaniach towarzyskich i rekreacyjnych), trening administracyjny (poradnictwo socjalne dotyczące pomocy uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych).

Każda osoba przebywająca w Domu ma dostęp do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,


w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarzy, pomoc w dotarciu do psychiatrycznej opieki lekarskiej i innych jednostek ochrony zdrowia. Raz w miesiącu uczestnicy mają konsultacje psychiatryczne. Zajęcia w Środowiskowym Domu są ujęte
w tygodniowym planie, który zawiera wszystkie stałe i regularnie realizowane zajęcia terapeutyczne, pory posiłków oraz spotkań. Uczestnicy ŚDS mają możliwość skorzystania
z ciepłego posiłku w ciągu dnia.

11. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

Wśród osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka nie odnotowano cudzoziemców.12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -

Wśród osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka nie odnotowano cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


III. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacja zadań

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy jest Pani Małgorzata Kędzior.

1. Ogólna liczba zatrudnionych w ops – 98 osób, w tym liczba osób wykonujących zadania z zakresu:

- pomocy społecznej – 32 osoby,

- świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 8 os.,

- usług opiekuńczych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 os.,

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11 os.,

- inni (wymienić) - 36 osób tj .

pracownicy administracyjni – 27 os. (kierownicy pozostałych działów, samodzielne stanowiska pracy, Dział Finansowo-Księgowy, pracownicy administracyjni Działu Administracyjno-Gospodarczego, pracownik BHP, pozostali pracownicy administracyjni Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej nie wykonujący zadań z zakresu pomocy społecznej). Wychowawcy – 3 os., terapeuta – 1 os., technik fizjoterapii – 1 os., asystent rodziny – 1 os., kierowcy – 3 os.

Na podstawie akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez kierownika ops stwierdzono, iż wszyscy pracownicy ośrodka spełniają wymogi kwalifikacyjne określone
w przepisach ustawy o pomocy społecznej, przepisach wykonawczych oraz rozporządzeniu
z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Akta kontroli str. 4-17.

2. Podział na rejony opiekuńcze / pracownik socjalny: imię i nazwisko; stanowisko; miejscowości; liczba mieszkańców ogółem /

Liczba mieszkańców Dębicy na dzień 31.12.2011r. wynosiła: 47 166 osób.Podział na rejony – pracownik socjalny:

Joanna Lechowska – Strzałka, stanowisko: pracownik socjalny

REJON IV obejmujący ulice: Osiedle Matejki 3,6,6a,8,8a,13,15,16,17,18,20,21.Lucyna Kubek, stanowisko: specjalista pracy socjalnej

REJON I obejmujący następujące instytucje i ulice:Zakład Karny, Dom dla Bezdomnych Mężczyzn, Metalowców, Rzeszowska, Sandomierska, Transportowców,Halina Biel , stanowisko: specjalista pracy socjalnej

REJON XII obejmujący ulice: 1000-lecia, Grunwaldzka, Jagiełły, Kochanowskiego, Królewska, Legionów Polskich, Mickiewicza, Poddęby, Radosna, Rajska, Robotnicza, Rondo, Szaley Groele, Zygmunta Starego,Ewa Baran, stanowisko: starszy pracownik socjalny

REJON XV obejmujący ulice: Łąkowa, Mościckiego, PuszkinaLucyna Bogoń, stanowisko: starszy pracownik socjalny

REJON III obejmujący ulice: 3-go Maja, Sportowa, Witosa,Agata Kozioł, stanowisko: pracownik socjalny

REJON IX obejmujący ulice: Cwena, Cisowa, Gawrzyłowska, Ligęzów, Nosala, P. Tadeusza, Piekarska, Rzemieślnicza, Rynek, Spółdzielcza, Szkotnia, Tetmajera, Żeromskiego, Żuławskiego,Anna Tarnawska, stanowisko: pracownik socjalny

REJON XI obejmujący ulice: Budzisz, Górzysta, Pogodna, Sienkiewicza, Stroma, Spokojna, Wielopolska, W. Macha, Zdrojowa,Monika Skowron, stanowisko: starszy pracownik socjalny

REJON II obejmujący ulice: Osiedle Matejki 1,2,4,5,7,9,10,11,12,14Agnieszka Hull, stanowisko: pracownik socjalny

REJON VII obejmujący ulice: Akacjowa, Chopina, Fredry, Kawęczyńska, Młynarska, Południowa, Powst. Styczn., Partyzantów, Polna, Raczyńskich, Rolnicza, Traugutta, Wiejska, ZielonaRenata Fic, stanowisko: starszy pracownik socjalny

REJON XVI obejmujący ulice: Kępa, Kwiatkowskiego, Wolica,Katarzyna Grab – Guzik, stanowisko: pracownik socjalny
  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość