Protokół nr 11 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 września 2009 rPobieranie 40.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.35 Kb.


Protokół nr 11

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

z dnia 4 września 2009 r.
Obecni:

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ; dr hab. Szczepan FIGIEL, prof. UWM; dr hab. inż. Wojciech JANCZUKOWICZ, prof. UWM; dr hab. inż. Władysław KORDAN, prof. UWM; prof. dr hab. inż. Tadeusz RAWA; prof. dr hab. Jadwiga WYSZKOWSKA; dr hab. Wiesław SOBOTKA, prof. UWM; dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI, prof. UWM w zastępstwie prof. dr. hab. Ryszarda GÓRECKIEGO; dr hab. inż. Krzysztof ŚWIĄTEK, prof. UWM; prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI; dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM; prof. dr hab. Andrzej KONCICKI; dr Zbigniew NASALSKI w zastępstwie dr. hab. Mirosława GORNOWICZA, prof. UWM; prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ; dr hab. Marek MELNYK, prof. UWM w zastępstwie prof. dr. hab. Andrzeja OLUBIŃSKIEGO; dr inż. Marzena WILAMOWSKA-KORSAK w zastępstwie prof. dr. hab. inż. Janusza PIECHOCKIEGO; dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI, prof. UWM; dr hab. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ, prof. UWM; prof. dr hab. Bronisław SITEK; Piotr OBAREK, prof. UWM; ks. dr hab. Piotr DUKSA, prof. UWM; prof. dr hab. Janina POGORZELSKA; prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK; dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO, prof. UWM; prof. dr hab. Jan KUCHARSKI; prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI; prof. dr hab. n. med. Marek JURKOWSKI; dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM; dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM; dr hab. Zbigniew WIECZOREK, prof. UWM; prof. dr hab. Jan GLOGOWSKI; prof. dr hab. Stanisław PIKULSKI; prof. Benedykt BŁOŃSKI; ks. prof. dr hab. Władysław NOWAK; dr inż. Jan MICIŃSKI; dr Elżbieta EJDYS; dr inż. Jan KURYJ; dr Andrzej KORYTKO; dr inż. Elżbieta JANUSZEWICZ; dr Agnieszka BOJARSKA-SOKOŁOWSKA; dr Sławomir PRZYBYLIŃSKI; dr inż. Barbara DEJA; dr inż. Krzysztof BOHDZIEWICZ; dr inż. Marcin ZIELIŃSKI; dr Jakub ZIĘTY; dr Antoni GRZYBEK; ks. dr Jan GUZOWSKI; mgr Grzegorz DUBIELSKI; mgr Anna BARAŃSKA; Paweł SOBOTKO; mgr Mirosław STANKIEWICZ; mgr inż. Zdzisława ŚWITAŁA; inż. Józef ZIÓŁKOWSKI; mgr inż. Łukasz KIJEWSKI; mgr inż. Marta MIKŠ-KRAJNIK; Sebastian BACA; dr inż. Wojciech CYMERMAN; mgr inż. Jadwiga CIERACH; dr Danuta KONIECZNA; dr inż. Zbigniew WARZOCHA; dr inż. Andrzej WOŁODŹKO; Jan NIERADKO; prof. dr hab. Marian KOZŁOWSKI; prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ; prof. dr hab. Adam ZIĘCIK.

Nieobecni – usprawiedliwieni:

dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM; prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI; prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI; dr hab. Małgorzata JUCHNIEWICZ, prof. UWM; dr n. wet. Marek JAŁYŃSKI; dr inż. Marek GARBOWSKI; dr Wojciech MARCHLIK; Anna BIENASZ; Ewa CYBULSKA; Marcin DENKIEWICZ; Jarosław DOBRZENIECKI; Marta DUNAJSKA; Szymon KLAUS; Joanna KOSTRZEWA; Rafał KOSTYK; Bartłomiej KROM; Magda MARCHELEWSKA; Jakub ROSZKIEWICZ; Michał SADOWSKI; Marcin WORONIECKI.


Zaproszeni:

prof. dr hab. Andrzej FARUGA.


Obecni byli także: Audytor i kierownicy biur.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz powitał gości i członków Senatu, a następnie poinformował, że w okresie od 26 czerwca 2009 roku do 4 września 2009 roku zmarły następujące osoby:

 • 9 lipca 2009 roku zmarł Grzegorz Łosiak – emerytowany pracownik Działu Gospodarki Nieruchomościami;

 • 12 lipca 2009 roku zmarł dr hab. Zbigniew Łotys – z Wydziału Humanistycznego;

 • 31 sierpnia 2009 roku zmarł Mirosław Dryl – b. inspektor nadzoru w Sekcji Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej.

Senat chwilą ciszy uczcił pamięć Zmarłych.


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił planowany porządek obrad:
1. Podjecie uchwał w sprawie projektowanych inwestycji na rok 2009 i 2010.

2. Sprawy bieżące.

3. Wolne wnioski.
Porządek obrad przyjęty został bez uwag.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Promenada absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” i prosił o zabranie głosu przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Andrzeja Farugę.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Faruga omówił przedstawiony przez Rektora projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Promenada absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
Senat, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Promenada absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (zał. Nr 1).
AD 1. Podjecie uchwał w sprawie projektowanych inwestycji na rok 2009 i 2010.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz omówił konieczność podjęcia przez Senat uchwał dot. projektowanych inwestycji na lata 2009 i 2010.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie”
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie” (zał. Nr 2).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie budynku „B” Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i doposażenie budynku „B” Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie” (zał. Nr 3).
Prof. Wojciech Maksymowicz (Dziekan Wydziału Nauk Medycznych) zreferował

założenia uchwały w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Kolegium Medycyny Rodzinnej i Patofizjologii z Laboratorium Umiejętności Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych UWM ul. Warszawska 30”.


Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Kolegium Medycyny Rodzinnej i Patofizjologii z Laboratorium Umiejętności Klinicznych Wydziału Nauk Medycznych UWM ul. Warszawska 30” (zał. Nr 4).


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Kliniczny Szpital Uniwersytecki”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Kliniczny Szpital Uniwersytecki” (zał. Nr 5).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformatyki”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Geodezji i Geoinformatyki” (zał. Nr 6).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych” (zał. Nr 7).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie” (zał. Nr 8).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont, adaptacja, wyposażenie budynku i przygotowanie centrum dydaktycznego, naukowego, wdrożeniowego i popularyzatorskiego w obszarze gastronomia - sztuka kulinarna oraz dietetyka z profilaktyką żywieniową na Wydziale Nauki o Żywności”.

Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont, adaptacja, wyposażenie budynku i przygotowanie centrum dydaktycznego, naukowego, wdrożeniowego i popularyzatorskiego w obszarze gastronomia- sztuka kulinarna oraz dietetyka z profilaktyką żywieniową na Wydziale Nauki o Żywności” (zał. Nr 9).


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie budynku Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie” (zał. Nr 10).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 4 w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 4 w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” (zał. Nr 11).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 12 w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego”.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przystosowanie budynku oraz instalacji przeciwpożarowej Domu Studenckiego nr 12 w Olsztynie do wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego” (zał. Nr 12).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN w Olsztynie” w ramach Konsorcjum PIONIER.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN w Olsztynie” w ramach Konsorcjum PIONIER (zał. Nr 13).
AD 2. Sprawy bieżące
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zał. Nr 14).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 729/10000 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Głowac-kiego 17.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci 729/10000 udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (zał. Nr 15).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na udział w kosztach inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury wodociągowej realizowanej w Łężanach.


Senat, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udział w kosztach inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury wodociągowej realizowanej w Łężanach (zał. Nr 16).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Reszel części działki o numerze ewidencyjnym 295/80 o powierzchni 1300 m kw. wraz z budynkiem.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 10 lat gminie Reszel części działki o numerze ewidencyjnym 295/80 o powierzchni 1300 m kw. wraz z budynkiem (zał. Nr 17).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie części działki o numerze ewidencyjnym 293 na rzecz gminy Reszel.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezgotówkowe przekazanie części działki o numerze ewidencyjnym 293 na rzecz gminy Reszel (zał. Nr 18).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr. hab. Andrzejowi Farudze, dr h. c.
Senat liczy 72 osoby uprawnione do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 55 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, ważnych głosów oddano 54 i w tym za wnioskiem głosowało 54 osoby (zał. Nr 19).

Senat, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr. hab. Andrzejowi Farudze, dr h. c. (zał. Nr 20).


Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr. hab. Maciejowi Tadeuszowi Gajęckiemu.
Senat liczy 72 osoby uprawnione do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 55 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, ważnych głosów oddano 54 i w tym za wnioskiem głosowało 54 osoby (zał. Nr 21).
Senat, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przyjął uchwałę w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” prof. dr. hab. Maciejowi Gajeckiemu (zał. Nr 22).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
Wnioski o przyznanie Laurów Uniwersyteckich poparli: prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz (Dziekan Wydziału Nauk Medycznych), dr hab. Bogusław Staniewski, prof. UWM (Dziekan Wydziału Nauk o Żywności) oraz dr inż. Elżbieta Januszewicz (Związek Nauczycielstwa Polskiego).
Protokół głosowania tajnego w tej sprawie stanowi - zał. Nr 23.
Senat, w głosowaniu tajnym, przyjął uchwałę w sprawie Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Uchwała Senatu w tej prawie stanowi - zał. Nr 24.
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji (zał. Nr 25).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii (zał. Nr 26).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Aleja Ofiar Katyńskich”
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy „Aleja Ofiar Katyńskich” (zał. Nr 27).
AD 4. Wolne wnioski
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz przedstawił kwestię finansów dot. projektów realizowanych w ramach „Polski Wschodniej” oraz poinformował o konieczności uchylenia Uchwały Nr 290 Senatu z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Senat, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przyjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zał. Nr 28).
Prorektor, prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska przedstawiła dane dot. I etapu przeprowadzonej rekrutacji na rok akademicki 2009/2010 (zał. Nr 29).
Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz poinformował o zbliżających się uroczystościach:

 • 17 września 2009 r:

  • godz. 10:00 – uroczystość nadania tytułu dr h. c. prof. Januszowi Małłkowi;

  • godz. 12:00 – uroczyste posadzenie Dębów Katyńskich (obecny będzie Prezydent RP);

  • godz. 13:00 – otwarcie XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich;

 • 28/29 września 2009 r. – Immatrykulacje wydziałowe;

 • 30 września 2009 r.:

  • godz. 11:00 inauguracja ogólnouczelniana z nadaniem tytułu dr h. c. prof. Hubertowi Orłowskiemu;

 • 2 października 2009 r.:

  • godz. 9:00 inauguracja na Wydziale Teologii wraz z wręczeniem Złotego Lauru UWM ks. kard. Zenonowi Grocholewskiemu.

Następnie Rektor, prof. dr hab. Józef Górniewicz podziękował wszystkim za obecność na dzisiejszym posiedzeniu i poinformował, że kolejne, robocze posiedzenie Senatu odbędzie się 25 września 2009 roku.


Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Przewodniczył:
Rektor
mgr Magdalena Winnicka prof. dr hab. Józef Górniewicz
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy