Strona główna

Protokół nr 1/2012


Pobieranie 31.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.35 Kb.
Jelenia Góra, 12.03.2012 r.

Protokół nr 1/2012


z posiedzenia Komisji Socjalnej

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
Komisja w składzie:

 • Iwona Czerny – przewodniczący

 • Alicja Mnich

 • Mirosław Chrzanowski

 • Zenon Zieja

 • Andrzej Radziwanowski

 • Ewa Kazak

przyjęła następujący porządek posiedzenia:
 1. Przedstawienie rozliczenia ZFŚS za 2011 rok.

 2. Opracowanie rocznego planu rzeczowo – finansowego ZFŚS na 2012 rok.

 3. Kwota funduszu dla pracowników na imprezy rekreacyjno – sportowe, kulturalne i turystyczne.

 4. Propozycje zorganizowania imprez dla pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w 2012 roku.

 5. Podział środków ZFŚS na wypoczynek letni pracowników i ich rodzin

 6. Ustalenie zasad wypłaty pożyczek na cele mieszkaniowe.

 7. Rozpatrzenie wniosków pracowników o przyznanie zapomogi losowej.

 8. Wniosek o wprowadzenie zmian do regulaminu ZFŚS

Ad. 1.
Komisja zapoznała się z rozliczeniem wydatków z ZFŚS za rok 2011 i nie zgłosiła do niego uwag.


Ad. 2.
Komisja Socjalna opracowała następujący plan rzeczowo – finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2012 rok.Lp.


Rodzaj wydatków


Kwota

1.

Pożyczki mieszkaniowe

270 000,00

2.

Dopłata do wypoczynku letniego

150 000,00

3.

Zapomogi losowe

10 000,00

4.

Imprezy okolicznościowe

15 000,00

5.

Świadczenia świąteczne

220 000,00

6.

Imprezy rekreacyjne, sportowe i kulturalne

117 000,00

7.

Rezerwa

1 031,69
Razem:

783 031,69

Ad. 3.
Komisja proponuje przeznaczyć na dofinansowanie imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalnych i turystycznych w 2012 roku kwoty: • dochód na członka rodziny nie przekraczający kwoty najniższego wynagrodzenia krajowego - 520,00 zł.

 • dochód na członka rodziny nie przekraczający średniej płacy krajowej - 500,00 zł.

 • dochód na członka rodziny powyżej średniej płacy krajowej - 470,00 zł.

Dopłaty będą realizowane w wysokości 95% przedstawionych faktur lub biletów, jednak nie mogą przekroczyć kwoty przysługującej pracownikowi, zgodnie z wykazanym dochodem za 2011 rok. Dokumenty uprawniające do otrzymania powyższego dofinansowania za rok 2012 można składać najpóźniej do dnia 14.12.2012 r.

Ad. 4.
Komisja ZFŚS zadecydowała, że w 2012 roku imprezy dla pracowników, finansowane ze środków ZFŚS będą organizowane na wniosek pracowników i w ramach posiadanych środków finansowych.

Każda organizowana impreza musi zostać zatwierdzona przez Rektora i mieć charakter ogólnouczelniany. Minimalna liczba uczestników imprezy w 2012 roku to 30 osób.

W dniu 18.03.2012 r., za zgodą Rektora KPSW, zostanie zorganizowany jednodniowy wyjazd na Polanę Jakuszycką na narty biegowe.


Ad. 5.
Komisja ZFŚS zadecydowała o następującym podziale środków na wypoczynek letni pracowników i ich rodzin:


Lp.

Przedział

Kwota dofinansowania „wczasów pod gruszą”

Procent dofinansowania do kolonii, obozów dzieci pracowników

1.

0 – 1 386,00 zł.

790 zł.

60% - nie więcej niż 790 zł

2.

1 386,01 – 3 399,50 zł.

770 zł.

50% - nie więcej niż 770 zł

3.

od 3 399,51 zł.

750 zł.

40% - nie więcej niż 750 zł

Ad. 6.
Komisja socjalna ustaliła, że każdy z członków ma prawo do przyznawania pożyczek mieszkaniowych, czynność ta nie wymaga zwoływania posiedzenia komisji.


Ad. 7.
Komisja Socjalna rozpatrzyła pozytywnie wniosek o wypłatę zapomogi losowej, złożony przez panią Martę Rybczyńską.

Ad. 8.


Komisja socjalna wnioskuje o dokonanie zmian w Regulaminie ZFŚS w formie wprowadzenia nowego tekstu jednolitego Regulaminu ZFŚS.

Proponowane zmiany w Regulaminie ZFŚS:
 1. § 13 otrzymałby nowe brzmienie:

„Dofinansowanie świadczeń socjalnych może obejmować między innymi:

 1. W zakresie wypoczynku:

 1. wypłatę ekwiwalentu na wypoczynek zorganizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie – raz na dwa lata,

 2. dopłatę do kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży – raz w roku.
 1. W zakresie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej:

 1. dopłaty do biletów wstępu na imprezy kulturalne i sportowe,

 2. dopłaty do jednodniowych i weekendowych wycieczek.

 3. Dofinansowanie o którym mowa w ust A i B nie może być wyższe niż 95% realnie poniesionych kosztów i przekraczać kwoty określonej w planie rzeczowo – finansowym na dany rok.

3. W zakresie imprez: 1. koszt ogólnouczelnianych imprez kulturalno – oświatowych i sportowo –rekreacyjnych organizowanych przez KPSW (np. zabawy dla dzieci, zabawy dla pracowników, jednodniowe wycieczki rekreacyjne, w tym związane z grzybobraniem itp.)
 1. W zakresie innych świadczeń socjalnych:

 1. pomoc rzeczową i pieniężną przyznawaną pracownikom oraz emerytom i rencistom uprawnionym do korzystania z Funduszu w przypadku:
 • indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci - w wysokości nie większej niż trzykrotne przeciętne wynagrodzenie w kwartale poprzedzającym datę wypłaty, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, wypłacane osobie uprawnionej,
 • szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej – w wysokości nie większej niż przeciętne wynagrodzenie w kwartale poprzedzającym datę wypłaty, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, wypłacane jednorazowo lub okresowo, nie częściej jednak niż dwa razy w roku,
 • w przypadku okresowo występujących trudności materialnych czy życiowych osoby uprawnionej w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Funduszu, nie więcej jednak niż w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę wypłaty, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim .
 1. W zakresie funduszu mieszkaniowego:

 1. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu mogą uzyskać pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach i w wysokości określonej w dalszych postanowieniach.

 2. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana na warunkach pomocy zwrotnej (pożyczki). Spłata pożyczki rozpoczyna się w miesiącu następnym po jej otrzymaniu.

 3. Pożyczki podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% w stosunku rocznym.

 4. Osoby uprawnione ubiegające się o pomoc na cele mieszkaniowe składają wniosek. Podpisanie wniosku przez pożyczkobiorcę i jego współmałżonka odbywa się w obecności pracownika Sekcji Kadr lub Dziekanatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

 5. Pomoc udzielana na cele mieszkaniowe może obejmować:

 • budowę domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym,

 • zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym (od spółdzielni mieszkaniowej, instytucji budującej domy w systemie działalności gospodarczej, od osoby fizycznej, także na rynku wtórnym), modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny,

 • przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • remont i modernizacje domu lub mieszkania.

 1. Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz kwoty przeznaczonej na cele mieszkaniowe w rocznym planie rzeczowo – finansowym.

 2. Pomoc na cele mieszkaniowe niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie

podlega spłaceniu przez poręczycieli. Spłaty tego zadłużenia można dochodzić od

spadkobierców zmarłego. W razie trudności w ściągnięciu można zadłużenie umorzyć. 1. Maksymalny termin spłaty pożyczki przyznawanej na remont i modernizację mieszkania lub domu, nie może przekroczyć 3 lat. W przypadku zatrudnienia na czas określony krótszego niż 3 lata, maksymalny termin spłaty pożyczki nie może przekroczyć daty końca umowy o pracę.

 2. Warunkiem podpisania umowy na pożyczkę przekraczającą 100% wynagrodzenia pożyczkobiorcy jest jej poręczenie przez dwóch poręczycieli będących pracownikami uczelni.

 3. Pracownik Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej może być poręczycielem jednocześnie maksymalnie dwóch pożyczek krótkoterminowych lub jednej pożyczki długoterminowej. Okres spłaty pożyczki poręczonej nie może być dłuższy niż czas, na jaki została zawarta umowa o pracę z poręczycielem.

 4. Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku:

 • rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 KP,

 • za wypowiedzeniem przez pracownika,

 • w wypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1’ KP.

W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę forma spłaty pożyczki będzie określana na wniosek pracownika przez Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

 1. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na poręczycieli.

 2. skreślono

 3. skreślono
 1. W zakresie wypłat świadczeń z okazji świąt:

 1. wypłatę świadczeń z okazji świąt według szczegółowych zasad ustalonych w odrębnym „Regulaminie przyznawania świadczenia świątecznego” uchwalanego każdorazowo przez Komisję ZFŚS i zatwierdzanego przez Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.” 1. § 14 zostałby skreślony.

Wszystkie wprowadzane zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania Regulaminu ZFŚS do obecnie obowiązujących przepisów.

Podpisy Komisji Socjalnej:

Iwona Czerny ......................................................

Alicja Mnich .......................................................

Mirosław Chrzanowski ………………………….

Zenon Zieja ............................................................

Andrzej Radziwanowski .......................................

Ewa Kazak .............................................................


Zatwierdzam do realizacji:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość