Strona główna

Protokół nr 220/10


Pobieranie 17.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.29 Kb.

Protokół nr 220/10


z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

w dniu 22 luty 2010 roku

Pan Artur Zych Starosta Lwówecki o godzinie 9 00 otworzył obrady Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim, w którym uczestniczyło 2 członków Zarządu, co wobec 3 osobowego statutowego składu Zarządu stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. W posiedzeniu nie brał udziału Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Barbara Rosochacka-Horanin Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu Bogdan Jurczak.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Starosta zaproponował porządek obrad:


  1. Wydanie Postanowienia w sprawie uzgodnienia pozytywnie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Mirsk w granicach administracyjnych dla działek: 228, 252/2, 252/3, 251, 253 i część działki nr 252/1 obręb II Mirsk.

  2. Podpisanie umów z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o w Lwówku Śl. i na dostarczenie mediów dla Powiatu lwóweckiego do budynku przy ul. Szpitalnej oraz umowy z Warsztatem Terapii Zajęciowej – Caritas Diecezji Legnickiej z siedzibą w Lwówku Śl. na wynajem pomieszczeń które były dotychczas w ich użytkowaniu.

  3. Rozpatrzenie wniosku o wynajem pomieszczenia w budynku „starego szpitala”.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbiorczego planu zamówień publicznych Powiatu Lwóweckiego.

  5. Zatwierdzenie wyniku przetargu na usługi geodezyjne.

  6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPEW w Lwówku Śl. dofinansowanie do zakupu autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

  7. Sprawy różne.

Porządek obrad przyjęto „jednogłośnie” (2 głosy „za”).


Ad.1

Zarząd w wyniku głosowania „jednogłośnie” ( 2 głosy „za”) wydał Postanowienie w sprawie uzgodnienia pozytywnie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Mirsk w granicach administracyjnych dla działek: 228, 252/2, 252/3, 251, 253 i część działki nr 252/1 obręb II Mirsk.


Ad.2

Zarząd „jednogłośnie” (2 głosy „za”) wyraził zgodę na podpisanie umowy z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o w Lwówku Śl. na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej w Lwówku Śl. o łącznej powierzchni 215,30m2 oraz na umożliwienie korzystania z mediów a w szczególności z energii elektrycznej, bieżącej wody, centralnego ogrzewania.


Zarząd „jednogłośnie” (2 głosy „za”) wyraził zgodę na podpisanie umowy z Warsztatem Terapii Zajęciowej – Caritas Diecezji Legnickiej z siedzibą w Lwówku Śl. na wynajem pomieszczeń, które były dotychczas w ich użytkowaniu (34,50m2).
Ad.3

Witold Rudolf Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił wniosek jaki wpłynął do Starostwa o wynajem pomieszczenia w budynku „starego szpitala” (pow. 10,10m2). Wnioskodawca zainteresowany jest wynajmem pomieszczenia na potrzeby prowadzonej działalności – gabinet masażu.


Zarząd „jednogłośnie” ( 2 głosy „za”) pozytywnie zaopiniował wniosek.
Ad.4

Sekretarz omówiła projekt uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia zbiorczego planu zamówień publicznych Powiatu Lwóweckiego na rok 2010.


Starosta zawnioskował, aby w planie zamówień publicznych umieścić scentralizowane zadanie na zakup opału dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz ustalić z Agencją Mienia Wojskowego czy DPS mogą składać u nich zamówienie na produkty spożywcze oferowane przez nich po niższych cenach..
Zarząd wyraził zgodę na ww wniosek. Temat powróci pod obrady na następnym posiedzeniu.
Ad.5

Witold Rudolf Naczelnik GŚ przedstawił wynik przetargu na usługi geodezyjne. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Firma Geodezja i Kartografia Andrzej Hajdun Złotoryja. Wartość brutto wynosi 53 909,40 zł.


Zarząd „jednogłośnie” (2 glosy „za”) zatwierdził wynik przetargu na usługi geodezyjne.
Ad.6

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śl. dofinansowanie do zakupu autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W uzasadnieniu Pani Ala Janz Dyrektor ZPEW w Lwówku Śl. poinformowała, że zakup środka transportu pozwoli na kontynuację dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu powiatu na zajęcia szkolne odbywające się placówce.
Zarząd postanowił, aby na następne posiedzenie zaprosić Panią Dyrektor ZPEW w Lwówku Śl., która uzupełni zasadność zakupu autobusu.
Ad.7

W punkcie sprawy różne:


- Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) przyjął informację przedłożoną przez Wydział Infrastruktury Społecznej na temat : „Placówki Oświatowe w Powiecie Lwóweckim” opracowane na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji.
- Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) podjął uchwałę Nr 220/16/10 w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu powiatu lwóweckiego na rok 2010.

W uchwale dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie uzasadnionych wniosków jednostek i Naczelników Wydziałów w/m oraz zwiększa się dochody w dziale 801 80147 Biblioteka Pedagogiczna – Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śl. na podstawie decyzji Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego o kwotę 2 898 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.


-Skarbnik poinformował o otrzymaniu informacji o zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę ponad 422 000 zł.
- Zarząd „jednogłośnie” (2 głosy „za”) wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na wykonanie zadań: 1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 2503D Kłopotnica – Kwieciszowice odcinek o długości. 0,800 km, 2/ Grudza - Pasiecznik o dł.1, 2 km.

Marek Makowski Kierownik ZDP w Lwówku Śl. poinformował, że na ww zadania został złożony wniosek o dofinansowane z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.

- Pani Izabela Romanek Kierownik PCPR w Lwówku Śl. poinformowała, że w dniu 26 lutego 2010 roku przez PCPR w Lwówku Śl. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu systemowego w ramach działania 7.1.2 pod nazwą „Nowe możliwości – wsparcie klientów PCPR w Lwówku Śl. Środki przyznawane na realizację projektu systemowego ( z uwzględnieniem wkładu własnego) dla PCPR w roku 2010 wynoszą 240 116,77 zł. Projektem w roku 2010 planuje się objąć 22 osoby z których 20 stanowią osoby niepełnosprawne a 2 to pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych.
Zarząd „jednogłośnie” (2 głosami „za”) wyraził zgodę na realizację ww projektu i przyjął zaproponowany budżet na jego realizację.
Pan Starosta zakończył dwieście dwudzieste posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 22 lutego 2010 roku.
własnoręczny podpis

Podpisy:


1. Artur Zych Starosta Lwówecki ………………………

2. Zenon Zatchiej członek zarządu ………………………

Protokołowała:

Krystyna Jakubowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość