Strona główna

ProtokóŁ Nr 2/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej sm "orunia" w Gdańsku odbytego w dniu 28. 02. 2012r. Obecni na posiedzeniu


Pobieranie 27.11 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.11 Kb.
PROTOKÓŁ Nr 2/2012

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "ORUNIA" w Gdańsku

odbytego w dniu 28.02.2012r.
Obecni na posiedzeniu:
1) Krzysztof Macanowicz - Z-ca Przewodniczącej RN

2) Andrzej Babiński - sekretarz RN

3) Andrzej Celej - członek

4) Gabriela Eysymontt - członek

5) Maciej Ilczewski - członek

6) Leszek Kamiński - członek

7) Rafał Kopczyński - członek

8) Jerzy Kurkowski - członek

9) Małgorzata Małkowska - członek

10) Maria Mączka - członek

11) Krystyna Piekarek - członek

12) Tomasz Sawicki - członek

13) Małgorzata Wróblewska-Siwiecka - członek
Zarząd:
1. Prezes Zarządu - Tadeusz Dorobek

2. Z-ca Prezesa ds. techniczno-inwestycyjnych - Bogdan Jasiński

3. Członek Zarządu, Główna Księgowa - Teresa Wójcik
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Rozpatrzenie i uchwalenie planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2012r.

4. Rozpatrzenie sprawy przywrócenia członkostwa w Spółdzielni.

5. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości umową o służebność gruntową.

6. Omówienie i podjęcie uchwały dotyczącej wieloletniej umowy dzierżawy terenu.

6a.Omówienie i rozpatrzenie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania

nieruchomości oraz ustalania opłat w SM “ORUNIA”.

7. Sprawy wniesione:

a) pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej,

b) informacje z pełnionych dyżurów,

c) wolne wnioski


Ad.1.
Porządek obrad został przyjęty 13 głosami "za", przeciw głosów nie było.
Ad.2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został odczytany.

Z-ca Przewodniczącej RN – prowadzący Zebranie zapytał czy są uwagi do odczytanego protokołu.

Wobec nie wniesienia uwag, protokół został przyjęty i podpisany.

13 głosów za”, przeciw głosów nie było.Ad.3.
Główna Księgowa omówiła Plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na 2012r. Plan został opracowany na podstawie założeń uchwalonych przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2011r.

oraz wniosków mieszkańców w zakresie prac remontowych w budynkach.

Do zrealizowania zadań przyjętych w planie konieczne staje się podwyższenie opłat w budynkach wielorodzinnych m.in.: opłata eksploatacyjna, konserwacje, energia elektryczna.
Zakres prac remontowych zaplanowany na 2012r. w ocenie Komisji Rewizyjnej winien być realizowany przy odpisie na fundusz remontowy w wysokościach przedłożonych w planie.

Komisja Techniczna pozytywnie przychyla się do dalszej realizacji remontów balkonów.

W/w Komisja wnosi o zatwierdzenie planu finansowo-gospodarczego na 2012r. i wynikające z niego stawki.

Plan zamyka się następującymi wielkościami: 1. Zasoby zarządzane przez Spółdzielnię - 89.395,92m2

 2. Zatrudnienie - 35,3 etatów

 3. Koszty eksploatacji - 4.527,5tys. zł.

 4. Nakłady na remonty - 1.430,7tys. zł.

 5. Odpis na fundusz remontowy - 816,6tys. zł.

 6. Koszty ogółem - 10.205,5tys. zł.

 7. Wpływy - 10.652,2tys. zł.

 8. Podatek dochodowy - 86,7tys. zł

 9. Zasilenie funduszu remontowego z funduszu wspólnego

(wpływy z najmu lokali użytkowych i odsetki - 360,0tys. zł.

zgodnie z Uchwałą Z.P.Cz ) . 1. Wynik finansowy - 0

W dyskusji nad planem finansowo-gospodarczym udział wzięli:

K.Piekarek, L.Kamiński, K.Macanowicz

W dyskusji poruszono następujące tematy:    • doposażenia placów zabaw,

    • działalności Klubu „KOS”,

    • przekształceń gruntów z bonifikatą,

    • remontu balkonów,

    • wymiany okien w piwnicach,

    • napraw dachów i rynien,

    • remontów dróg osiedlowych,

    • inwestowania w rozbudowę pawilonu Krzemowa 2

Rada Nadzorcza, po dyskusji Uchwałą Nr 7/2012 zatwierdziła Plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na 2012r.

“Za” Uchwałą głosowało 13 osób, przeciw głosów nie było.

Plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na 2012r. wraz z Uchwałą stanowią integralną część protokołu.


Ad.4.


Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 8/2012 postanowiła dokonać reasumpcji Uchwały nr 12/1998 z dnia 04.06.1998r. i przywrócić członkostwo w Spółdzielni osobie zamieszkałej przy ul.Rzączyńskiego 1,

gdyż ustały przyczyny dające podstawę wykluczenia.

Za Uchwałą głosowało 13 członków RN, przeciw głosów nie było.

Uchwała stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Ad.5.


Prezes Zarządu omówił sprawę obciążenia nieruchomości NKs nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działek gruntu Nr 705/51, 705/53, 724/62, objętych księgą wieczystą GD1G/00039530/9, na rzecz dostawców mediów m.in.energii elektrycznej, wody, ciepła, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, operatorów RTV, internetowych i telefonicznych dla obsługi realizowanych przez Grupę Inwestycyjną “HANZA” budynków mieszkalnych przy ul.Platynowej.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 10/2012 w sprawie obciążenia nieruchomości NKs.

Za Uchwałą głosowało 13 osób, przeciw głosów nie było.

Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.


Ad.6.

Prezes Zarządu omówił sprawę obciążenia nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej “Orunia” nr NZs, wieloletnią umową dzierżawy terenu o pow. 136m2 – część działki Nr 724/50, położonego pomiędzy działką nr 724/51, a terenami zielonymi Spółdzielni .

Warunki dzierżawy określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem SM “Orunia”, a dzierżawcą zamieszkałym w Gdańsku przy ul.Krzemowej 5.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 9/2012 w sprawie obciążenia nieruchomości NZs.

Za Uchwałą głosowało 13 osób, przeciw głosów nie było.

Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


Ad.6A.
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej odczytał Aneks Nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat w SM ”Orunia” zmieniający zapis w dziale “Ustalenia końcowe” ust. 2.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 11/2012 zatwierdza Aneks Nr 1 do Regulaminu Rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat w SM “Orunia” w Gdańsku.

Za Uchwałą głosowało 13 osób, przeciw głosów nie było.

Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.


Ad.7 a
Z-ca Przewodniczącej odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Nadzorczej od:


i klatek schodowych.

Rada Nadzorcza w/w pismo skierowała do rozpatrzenia przez Zarząd wg kompetencji .

  • mieszkanki zam.przy ul.Świechockiego 2 dot.odwołania od decyzji podjętej przez Zarząd w sprawie zwolnienia z kosztów zastępstwa procesowego.

Rada Nadzorcza w/w pismo skierowała do rozpatrzenia przez Zarząd wg kompetencji.


 • Krajowej Rady Spółdzielczej zwołujące V Kongres Spółdzielczości w listopadzie 2012r. dot. wyboru przedstawiciela spółdzielni na Zjazd przedkongresowy

Rada Nadzorcza powróci do tematu przed Walnym Zgromadzeniem Członków.


 • Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP dot.kursu specjalistycznego dla członków Rad Nadzorczych w temacie “Uwarunkowania prawno-ekonomiczne funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych”

Rada Nadzorcza po dyskusji, nie zdecydowała się oddelegować członka RN na w/w szkolenie.


 • Odpowiedź Zarządu Sp-ni do mieszkanki ul.Krzemowej 15 w sprawach, o które zwracała się wcześniej do Rady Nadzorczej.
 • Zarząd Spółdzielni złożył wniosek dot.wyłączenia z trybu przetargowego w 2012 roku robót polegających na wymianie metalowych urządzeń zabawowych na drewniane na placach zabaw w zasobach Spółdzielni. W 2010r. w wyniku ogłoszonego konkursu została firma PPUH “Topus” Spółka z. o.o., która na podstawie zawartej umowy wykonała w 2010r. i 2011r. dostawę wraz z montażem wyposażenia placów zabaw. Powyższe prace zostały wykonane profesjonalnie i uzyskały pozytywne opinie zarówno ze strony Działu Technicznego jak i mieszkańców osiedla.

Zarząd Sp-ni wnioskuje o wyrażenie zgody na rozpoczęcie negocjacji w trybie bezprzetargowym z firmą “Topus”. Kontynuacja prac z w/w firmą pozwoli na zachowanie jednolitego charakteru wszystkich placów zabaw, zaś odstąpienie od przetargu umożliwi szybkie zawarcie umowy i montaż placów na wiosnę br.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się w wnioskiem i pozytywnej opinii Komisji Technicznej postanawia wnieść sprawę do porządku obrad na posiedzenie Rady Nadzorczej w m-cu marcu 2012r.Ad.7 b
Na dyżurze członka Rady Nadzorczej w dniu 06.02 2012r. nie było interesantów, natomiast w dniu 20.02.2012r. zgłosiła się osoba prowadząca działalność gospodarczą – pawilon handlowy i wnioskuje o zmianę umowy z 2000 roku z powodu zmian przepisów oraz nadanie numeru dla pawilonu z powodu braku w umowie dzierżawy opłat za wywóz śmieci.

Sprawa została skierowana do Komisji Organizacyjno-Interwencyjnej celem zbadania jej i przedstawienia stanowiska na następnym posiedzeniu Rady.


Ad.7c.


np.wybicie szyby podczas wiatru.
Prezes Zarządu poinformował, że Sp-nia zleci firmie specjalistycznej przycinkę drzew na osiedlu, które stanowią utrudnienie dla mieszkańców.


Na tym protokół zakończono.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość