ProtokóŁ Nr 22/12



Pobieranie 15.47 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.47 Kb.
PROTOKÓŁ Nr 22/12

posiedzenia Komisji

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

z dnia 21 września 2012 r.


Obecni Członkowie Komisji według załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły:

Pani Hanna Samotyjek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, Pani Agnieszka Skibińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sewerynowie, Pani Jolanta Litka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korytnicy, Pan Dariusz Adamczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniewniku, Pan Andrzej Kruszewski Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Korytnicy i Pani Halina Skibińska pracownik GZEASz.

Posiedzenie otworzył P. Janusz Tarapata – Przewodniczący Komisji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

P. Przewodniczący poinformował, że przedmiotem posiedzenia będą następujące sprawy:


  1. Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.

  1. analiza egzaminów końcowych w szkołach podstawowych i gimnazjum.

  1. Organizacja pracy w szkołach w roku 2012/13.

3. Sprawy różne.

P. Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje do otrzymanego porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.


Punkt 1.

P. Przewodniczący poprosił o przedstawienie wyników egzaminów końcowych dyrektorów nieobecnych na ostatnim posiedzeniu.

P. Jolanta Litka powiedziała, że w szkole podstawowej były 2 oddziały pierwszy a) liczył 15 uczniów a drugi b) 14, w sumie było 29 uczniów. Średni wynik szkoły wyniósł 21,34. Średnio w oddziale a) 20 pkt. a w b) 22,79 pkt. Mieliśmy ewaluację zewnętrzna i pani z kuratorium była zadowolona z wyników.

P. Dariusz Adamczyk powiedział, że do egzaminu przystąpiło 10 uczniów. Szkoła wypada gorzej niż Korytnica ale widzimy poprawę. Stosujemy program naprawczy. Mieliśmy duży problem z dostosowaniem uczniów do egzaminu. Efekt jest taki jaki jest. Średnia wyniosła 19,7 pkt. Rodzice zrozumieli, że bez współpracy z szkołą i poradnią nie będą w stanie poprawić wyników. Zmienia to postać rzeczy. Uczeń ma upośledzenie a pisze normalny arkusz egzaminacyjny. Mamy trzech bardzo słabych uczniów. Jedna dziewczynka z upośledzeniem uzyskała tylko 8 pkt. na 40 pkt. Najwyższy wynik wyniósł 35 pkt. Na całą szkołę. Mamy nadzieję, że będzie poprawa.

P. Hanna Samotyjek powiedziała, że średnia szkoły wyniosła 22,19 pkt. Najniższy wynik wyniósł 15 pkt. a najwyższy 27 pkt. Ten wynik jest wypracowany z nieodpłatnych godzin pozalekcyjnych, w które włożyliśmy dużo pracy ale jak widać opłacało się. Mieliśmy dziecko z upośledzeniem lekkim, które uzyskało 28 pkt. Aktualnie tez mamy ucznia z upośledzeniem lekkim i jest z nim ciężko. Rodzice muszą przenieść dziecko do szkoły specjalnej.

P. Andrzej Kruszewski przedstawił wyniki z gimnazjum. Były 3 egzaminy z :

języka polskiego, historii i wos-u, matematyki, nauk przyrodniczych i język obcy na poziomie podstawowym i rozszerzonym. U nas były procenty i centyle. W tym roku z języka polskiego uzyskaliśmy 61,03% a w powiecie wynik wyniósł 62,08%, z historii 58,08% a w powiecie 57,06%, z matematyki 43,08% a w powiecie 41,06%, z nauk przyrodniczych 48,06% a w powiecie 47,02%, z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyniósł 48,08% a w powiecie 53,03%, na poziomie rozszerzonym 35,04% a w powiecie 30,08%. Według mojej oceny w tamtym roku było zdecydowanie gorzej. W 1 klasie gimnazjum robimy uczniom sprawdziany diagnostyczne i orientujemy się jak będzie za 3 lata. Reasumując nasi uczniowie bardzo się zmienili. Nie zależy im na wynikach, są leniwi. Natomiast rodzice nie potrafią, nie chcą albo nie mają czasu aby pomóc dzieciom w nauce.

Na salę obrad weszła pani Agnieszka Skibińska.

P. Agnieszka Skibińska przedstawiła wyniki egzaminów. Średnia szkoły wyniosła 16,88 pkt. Niestety jesteśmy ostatni w gminie. Dzięki wsparciu nauczycieli wyniki uczniów wzrosły. Jest znaczna różnica między 2008-2012 rokiem. Większość dzieci opanowuje wiedze na etapie koniecznym. Jest lepiej niż było wcześniej.

P. Przewodniczący nadmienił, że by zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na boiskach.

P. Andrzej Kruszewski powiedział, że boisko kosimy kosiarką rotacyjną i trzeba komuś za to płacić. Boisko było koszone na początku lipca i sierpnia.

P. Dariusz Adamczyk powiedział, że ma problem z boiskiem, ponieważ powierzchnia jest nierówna i bardzo proszę Rade o pomoc. Dzieci biegając po tym boisku mogą skręcić nogi. Bez dołożenia środków finansowych sami nie damy rady zrobić renowacji boiska a po za tym boisko powinno być ogrodzone.\

P. Hanna Samotyjek powiedziała, że w Maksymilianowie nie jest lepiej, ponieważ na boisku jest piach.

P. Piotr Świętochowski zaproponował, aby środki z funduszu sołeckiego przeznaczyć na boisko.

P. Dariusz Adamczyk powiedział, że jest na ten temat wiele dyskusji. To gmina musi włożyć wkład.

P. Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.


Punkt 2.

P. Przewodniczący zapytał jak się rozpoczął rok szkolny.

P. Dariusz Adamczyk powiedział, że udało mu się skompletować kadrę i jest komplet. Godziny lekcyjne zostały obniżone, na logopedę wypada 5 godzin. Gmina dołożyła 2 godziny na języki. Mamy chłopca z indywidualnym nauczaniem. Po interwencji rodziców został ten sam dowóz.

P. Piotr Świętochowski zaznaczył, ze trzeba sprawdzić stan autobusów.

A. Dariusz Adamczyk powiedział, że ostatnio była awaria autobusu pękły szpilki. Kadra w szkole posiada wymagane kwalifikacje. Mamy 34 osoby którym GOPS finansuje obiady. Od października ruszamy z akcją mleka dla klas 1 -3 owoce i warzywa. Dostawca jest z Sokołowa. 26 osób wystąpiło o wyprawkę szkolną. Ogólnie w szkole jest 107 uczniów. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się z godzin dyrektorskich i z gminy. Realizujemy program otwarte przedszkole dla dzieci i z poza przedszkola.

P. Jolanta Litka powiedziała, że również w jej szkole są podawane owoce. Jest 133 uczniów z czego 13 dzieci to oddział przedszkolny. Na każdym roczniku mamy po 1 klasie. Jest mniej godzin biblioteki. Funkcjonuje opieka świetlicowa dzieci. Wszystko jest unormowane. Większych remontów nie było. Odnowiliśmy szatnie i łazienki, niestety toalety dalej nie spełniają norm.

P. Przewodniczący powiedział, że w planach jest przebudowa łazienek.

P. Hanna Samotyjek powiedziała, że szkoła ruszyła zgodnie z projektem jest bardzo skromnie. Lepiej było by gdyby dowożenie było trochę później. Biblioteka jest czynna

4 godziny. W zerówce są prowadzone zajęcia z języka angielskiego. Nadal jest problem kontroli straży dotyczący wykładziny. Ostateczny termin wymiany minął 31.08.2012 r. U nas również jest dożywianie bułka i jogurt. Rozpoczęliśmy indywidualne nauczanie.

P. Agnieszka Skibińska powiedziała, że w szkole w Sewerynowie od poniedziałku zaczyna się ewaluacja. Klasy 3-6 jada na 4 dniowa wycieczkę. Dostałam z SANEPIDU decyzje o przedłużeniu terminu. Ogólnie jest już wszystko ustalone i pracujemy.

P. Andrzej Kruszewski powiedział, że z dowożeniem są kłopoty ale jest lepiej niż w tamtym roku, kuchnia działa.

P. Jolanta Litka zaznaczyła aby przyspieszyć budowę łącznika i zaznaczyła że schody przy wejściu są bardzo śliskie.

P. Przewodniczący poprosił, żeby dyrektorzy szkół dostarczyli informacje o urodzeniach dzieci za 2011 rok.

Punkt 3.

Członkowie komisji nie poruszyli innych spraw.



Na tym protokół zakończono.
Protokolant Przewodniczący Komisji
Karczewska Ewelina Janusz Tarapata
: upload
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki




©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy