Strona główna

Protokół nr 2/RZ/2014 z posiedzenia Rady Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie, w dniu 17. 03. 2014 r


Pobieranie 23.67 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.67 Kb.


Protokół nr 2/RZ/2014

z posiedzenia Rady Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie, w dniu 17.03.2014 r.
W posiedzeniu udział wzięli:

Andrzej Sałacki, Stanisław Helak, Krzysztof Czopek, Jacek Wolski, Krzysztof Kaliszuk, Henryk Warszawski, Marek Kaźmierczak, Bogdan Chrzanowski, Wiesław Apanasewicz, Marcin Podpora, Bogdan Zgórski, Beata Szuber, Krzysztof, Tomaszewski, Krzysztof Kopacz, Wojciech Jachymek

Zebrani otworzył: Andrzej Sałacki

Zebranie protokołował: Krzysztof Czopek


Zebranie rozpoczął Andrzej Sałatki i zaproponował plan spotkania:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu ostatniego spotkania

3. Kompetencje Rady Związku

4. Doprecyzowanie obowiązków sekretarza rady

5. Polityka kadrowa nowego zarządu

6. Zasady budowy cennika PZJ na rok 2015

7. Analiza umowy na organizację Mistrzostw Polski w Skokach

8. Inne bieżące

Przebieg spotkania

1.    Przyjęto porządek obrad uzupełniając o informację ze spotkania w dniu 16.03.2014

 

Marek Kaźmierczak wniósł o uznanie spotkania członków Rady PZJ  i Prezesów WZJ ów z dnia 16.03.2014 jako posiedzenia Rady. Rada zatwierdziła ten fakt głosami 5 za 1 przeciw 3 wstrzymało się. 

Krzysztof Kaliszuk odczytał protokół z obrad spotkania członków Rady PZJ  i Prezesów WZJ ów z udziałem Prezesa Łukasza Abgarowicza z dnia 16.03.2014. W dalszej części odbyła się dyskusja nad protokołem. 

Rada zatwierdziła protokół głosami 8 za 1 przeciw.Protokół ze spotkania rady w dniu 16.03.2014 r. Wnioski przegłosowane w dniu 17.03.2014. na posiedzeniu rady.

W spotkaniu wzięło udział 7 członków rady, w tym 5 prezesów wzj, a także prezes pzj i 8 prezesów wzj lub ich upoważnionych przedstawicieli. Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący rady Stanisław Helak a protokołował Krzysztof Kaliszuk.

Podczas spotkania:

1/ przedstawiono projekt umowy pomiędzy pzj i wzj, przygotowany przez Małopolski Związek Jeździecki, rada oczekuje pilnego ustosunkowania się do projektu, jednocześnie krytycznie ocenia zachowanie prawnika pzj w zakresie braku wydania opinii dotyczącej ustalenia odpowiedzialności za organizacje zawodów towarzyskich.


Rada uważa za konieczne zlikwidowanie zawodów towarzyskich oraz wprowadzenie specjalnych konkursów dla amatorów podczas zawodów regionalnych,

2/ rekomendowano dwutorowy system uzyskiwania uprawnień do startu w zawodach, przy jednoczesnym zachowaniu nieobowiązkowej ścieżki poprzez system odznak,

3/ uzyskano informację od prezesa, że w ciągu trzech tygodni zostanie przedstawiony do konsultacji system uzyskiwania uprawnień instruktorskich i trenerskich uwzględniający oczekiwania środowiska i nowe uwarunkowania prawne,

4/ zwrócono uwagę prezesowi na niewłaściwe zasłanianie się przez pracowników biura ustawą o ochronie danych osobowych oraz na zamęt komunikacyjny i kompetencyjny w strukturach zarządu i biura pzj, domagając się określenia zasad komunikacji z wzj oraz podania zakresu kompetencji poszczególnych członków zarządu i pracowników biura pzj,

5/ potwierdzono, ze najpóźniej w czerwcu br. odbędzie się spotkanie rady i zarządu w celu przyjęcia zasad budowy cennika pzj na rok 2015, uwzględniający potrzeby wzj, w spotkaniu tym wezmą udział również prezesi wzj nie reprezentowani w Radzie,

6/ rada uznała za niedopuszczalne umieszczenie przez pp. Konarskiego i Mossakowskiego prezentacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa w wkkw, zawierającej nieprawdziwe informacje oraz zmanipulowane zdjęcia.


Rada oczekuje podjęcia zdecydowanych kroków w stosunku do ww. panów,
7/ rada podważyła zasadność pełnienia przez p. Konarskiego funkcji menadżera wkkw ze względu na jego charakter oraz ewidentny konflikt interesów, które prowadzą do hamowania rozwoju dyscypliny,

8/ przedyskutowano zagadnienia związane z obecnością lekarzy weterynarii na zawodach jeździeckich,

9/ rada uznała wojewódzkie związki jeździeckie i pzj za jedyne podmioty, które mogą organizować obowiązkowe szkolenia wynikające z przepisów pzj,


9/ rada uznała wzj-ty i pzj za jedyne podmioty, które mogą organizować szkolenia wynikające z przepisów pzj 10/ rada uznała za zasadne uzależnienie wielkości obsad sędziowskich na zawodach regionalnych w zależności od ilości startujących koni.

Po opuszczeniu spotkania przez prezesa pzj uczestnicy spotkania:

11/ zaznajomili się z propozycjami zmian statutu i rekomendowali:

- zwiększenie roli wzj, nawet poprzez ustanowienie ich jedynymi członkami zwyczajnymi pzj

- zwiększenie kompetencji rady

- wybór na walnym zebraniu kolegium sędziowskiego

- rotacyjny wybór członków władz pzj,

12/ zaznajomili się z oświadczeniem Nemezjusza Kasztelana w sprawie systemu torris i nakazali radzie pilne wyjaśnienie sprawy

Rada przegłosowała również, iż protokół roboczy przebiegu obrad ma być każdorazowo odczytany na koniec spotkania i wstępnie zaakceptowany przez obecnych na spotkaniu członków Rady. Projekt protokołu będzie rozsyłany członkom Rady w ciągu dwóch dni i po ich akceptacji zamieszczony do 5 dni na stronie www.pzj.pl.
 1. Przyjęcie protokołu ostatniego spotkania.

Rada podjęła uchwałę o nie przyjęciu protokołu poprzedniego spotkania z dn. 13.01.2014


 1. Kompetencje Rady Związku.

Stanowisko członków komisji statutowej z ramienia Rady zostało zaprezentowane przez Krzysztofa Kaliszuka i Marka Kaźmierczaka.


 1. Doprecyzowanie obowiązków sekretarza rady – odstąpiono od procedowania tego punktu.
 1. Polityka kadrowa nowego zarządu.

Zarząd przedstawił pisemną informację nt zatrudnienia. W związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu zatrudnienia w PZJ Rada postanawia przeprowadzić audyt kompetencji i przydatności poszczególnych pracowników Związku.


 1. Zasady budowy Cennika opłat PZJ na rok 2015 – zgodnie z pkt. 5 protokołu zebrania Rady z dnia 16.03.2014 r., odbędzie się w tej sprawie w czerwcu br spotkanie rady z zarządem pzj i prezesami wzj, nie reprezentowanymi w radzie.

7. Analiza umowy na organizację Mistrzostw Polski w Skokach

Rada poprosiła Zarząd o przestawienie informacji potwierdzającej zasadność zawarcia przedmiotowej umowy.

8. Inne bieżące:Rada wniosła do Zarządu o ustalenie stawek dla gospodarzy torów na zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Rada przyjęła uchwałę głosami 7 za 2 przeciw.

 1. O godz. 11:45 dołączyli do obrad członkowie Zarządu Łukasz Abgarowicz, Monika Słowik, Rafał Wawrzyniak i Zbigniew Kaczorowski. 1. Prezes zaprosił na obrady Marcina Konarskiego i poprosił o zaprezentowanie sprawy aplikowania przez PZJ organizacji Mistrzostwa Europy Seniorów WKKW w 2017. Marcin Konarski przedstawił założenia projektu. W dalszej części obrad odbyła się dyskusja bez podjęcia decyzji o aplikowaniu. Rada zwróciła się do Zarządu o przedstawienie założeń finansowych określających zobowiązania związku i organizatora. W tym celu odbędzie się spotkanie Rady z zarządem w dniu 9 kwietnia w Warszawie o g. 12:00. 1. Marcin Konarski zwrócił się apelem do Rady o więcej rozsądku i konsultowanie decyzji dot. dyscypliny z członkami komisji WKKW. Marcin Konarski zwrócił uwagę Radzie, że wprowadzając zalecenia Walnego Zjazdu dot. WKKW powinna się konsultować z członkami komisji WKKW. 1. Prowadzenie spotkania przejął Stanisław Helak. 1. Stanisław Helak odczytał protokół spotkania z dnia 16.03.2014 (patrz pkt. 1) Prezes oświadczył, że nie był poinformowany, że spotkanie z dnia 16.03.2014 jest oficjalnym posiedzeniem Rady.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat zapisów protokołu. Rada poprosiła Zarząd o dokonanie oceny pracy komisji WKKW.

 1. Krzysztof Czopek odczytał protokół spotkania z dnia 17.03.2014. Po odczytaniu Członkowie Rady wstępnie zaakceptowali treść dokumentu.
 1. Stanisław Helak zakończył spotkanie.

Krzysztof Czopek Andrzej Sałacki


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość