Strona główna

Protokół Nr 36/10


Pobieranie 13.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.73 Kb.


Protokół Nr 36/10

z posiedzenia

Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej,

Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu Kultury i Turystyki i

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Inwestycji

z dnia 25 stycznia 2010 r.


Miejsce posiedzenia komisji – Urząd Gminy Jeleniewo ul. Słoneczna 3, sala nr 12.
W posiedzeniu uczestniczy 14 członków komisji i komisja jest zdolna do podejmowania uchwał. W posiedzeniu uczestniczy przewodniczący rady Stefan Waszkiewicz.

Lista obecności w załączeniu.


Porządek posiedzenia:

 1. Wybór przewodniczącego komisji.

 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia i protokołu z poprzedniej komisji.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał pod obrady XXX sesji Rady Gminy Jeleniewo.

 4. Wolne wnioski.

Ad. 1. Członkowie komisji dokonali wyboru przewodniczącego komisji, którym został radny Pan Andrzej Jasionowski (głosowanie – jednogłośnie).


Ad. 2. Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia oraz protokół z poprzedniej komisji.
Ad. 3. Przewodniczący komisji A.Jasionowski przedstawił projekty uchwał:

- w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji rady za 2009 rok,

- w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jeleniewo w roku 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,


 • w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Gulbieniszkach.

Radny J.Kruszko – ile dzieci uczy się w tej szkole.

Wójt S.Bielski – w ubiegłym tygodniu było spotkanie z rodzicami. W klasach I-III uczy się 6 uczniów i ze względu na tak małą liczbę uczniów utrzymanie tej szkoły jest bardzo wysokie. Po likwidacji szkoły budynek byłby pod zarządem gminy z przeznaczeniem na cele oświatowe. Dzieci młodsze można przenieść do chwili wybudowania budynku na potrzeby szkoły w Jeleniewie. Klasy młodsze jest lepiej przenieść, ze względu na 1 nauczyciela, który prowadzi zajęcia w klasach młodszych. Jeśli dyrektor szkoły w Jeleniewie nie widzi takiej potrzeby, wtedy będziemy musieli utrzymywać budynek.

Przewodniczący komisji A.Jasionowski – na spotkaniu z rodzicami był poruszany temat, aby ta szkoła nie podlegała pod dyrektora szkoły w Jeleniewie. Budżet dla szkoły filialnej będzie przy szkole w Jeleniewie, wtedy żadne środki do szkoły w Gulbieniszkach nie trafią. Całe wyposażenie dla oddziału przedszkolnego zostało zorganizowane przez dyrektora i rodziców szkoły w Gulbieniszkach.

Przewodniczący rady S.Waszkiewicz –w ubiegłym roku na spotkaniu dnia 25.08.2009 r. z rodzicami w szkole w Gulbieniszkach, rodzice zobowiązali się, że od roku szkolnego 2010/2011 dzieci przejdą do szkoły w Jeleniewie.

Przewodniczący komisji A.Jasionowski – jeżeli zlikwidujemy szkołę w Gulbieniszkach, to czy do września wybudujemy nową szkołę.

Wójt S.Bielski – zarządca budynku w Gulbieniszkach będzie mógł prowadzić zajęcia z dziećmi młodszymi. Zasadne jest wysłanie dziecka wcześniej do szkoły przy wprowadzeniu nowych treści programowych.

Przewodniczący rady S.Waszkiewicz – rodzice chcieliby, aby budynek szkoły w Gulbieniszkach był zarządzany przez gminę. W budżecie gminy należałoby wprowadzić taki zapis.

Radna T.Ziemiacka – po wprowadzeniu takich funduszy, kto będzie tym budżetem zarządzał.

Wójt S.Bielski – osoba, która będzie powołana jako nauczyciel do prowadzenia tej placówki z własnym budżetem.

Przewodniczący rady S.Waszkiewicz – w jakiej wysokości są zagwarantowane środki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników.

Wójt S.Bielski – w budżecie gminy na podwyżki jest zagwarantowane 5 %.

Przewodniczący rady S.Waszkiewicz – proponuję taki wskaźnik przyznać wójtowi gminy.

Komisja jednogłośnie ustaliła, że wzrost wynagrodzenia wójta od dnia 1 stycznia 2010 r. wyniesie 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

Wójt S.Bielski – porządek sesji będzie rozszerzony o następujące projekty uchwał: • udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego w wysokości 50 tys.zł. na wykonanie remontu nawierzchni i chodników w Jeleniewie,

 • udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu w wysokości 100 tys.zł. na przebudowę drogi powiatowej Wołownia-Czerwonka-Kaletnik,

 • zmian w budżecie gminy na 2010 rok dotyczących budowy 136 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 2.610.530,00 zł.

Radny R.Mysiukiewicz – jaka będzie kolejność wykonywania oczyszczalni.

Wójt S.Bielski – oddzielnie będą wykonywane oczyszczalnie w ilości 40 szt. a potem 136 szt. poszczególnymi wsiami.

Do 5 lutego 2010 r. zostanie złożony wniosek na boisko do którego dofinansowanie wyniesie 80 % wartości inwestycji.

Radny J.Kruszko – kiedy będzie boisko przy szkole.

Wójt S.Bielski – ten projekt został przyjęty i w tym roku nastąpi realizacja.
Ad. 4. Wójt S.Bielski – rada gminy jako organ prowadzący szkoły, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania o wysokości wynagrodzeń nauczycieli z terenu naszej gminy dla dyrektorów szkół, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i związkom zawodowym. We wszystkich grupach awansu zawodowego wynagrodzenia nauczycieli są wyższe od średnich wynagrodzeń ustalonych przez ustawę.
Radna T.Ziemiacka – w szkole w Jeleniewie należy wymienić okna, bo w budynku jest zimno.

Wójt S.Bielski – większa część okien została wymieniona w budynku. Środki na budowę przedszkola zostały przesunięte na opracowanie dokumentacji.


Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy komisji :

 1. Jasionowski Andrzej - przewodniczący komisji

 2. Golubek Helena- członek

 3. Truchan Krzysztof - członek

 4. Truchan Wiesław - członek

 5. Andruszkiewicz Ryszard- członek

 6. Suchocki Bogdan- członek

 7. Mysiukiewicz Ryszard- członek

 8. Aneszko Stanisław- członek

 9. Kruszka Zbigniew- członek

 10. Kruszko Jan- członek

 11. Wasilewski Wiesław- członek

 12. Waszkiewicz Ryszard- członek

 13. Ziemiacka Teresa- członek

 14. Żyliński Józef- członek

 15. Waszkiewicz Stefan- przewodniczący rady

Protokołowała: Maria Waszkiewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość