Strona główna

Protokół Nr 6


Pobieranie 18.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.44 Kb.

Protokół Nr 6


z posiedzenia Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 5 marca 2004 r.

W posiedzeniu udział wzięli:
 1. Andrzej Kijewski – Starosta Szczycieński

 2. Wiesław Szubka – Wicestarosta

 3. Jarosław Matłach – Członek Zarządu

 4. Adam Żywica – Członek Zarządu

 5. Ryszard Dzwonkowski – Sekretarz Powiatu

 6. Henryk Samborski – Skarbnik Powiatu

 7. Dariusz Szypulski – Wicestarosta Powiatu Nidzickiego

 8. Andrzej Śledziński – pracownik Starostwa Powiatowego w Nidzicy

 9. Jarosław Klimczak – Przewodniczący Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

 10. Agata Gołaszewska – Horak – pracownik Starostwa Powiatowego w Szczytnie

 11. Danuta Maroszek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie

Posiedzenie otworzył Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski. Powitał zebranych oraz przedstawił porządek posiedzenia: 1. Program Pomocy dla Rozwoju Potencjału Turystycznego PRASDEMA TOP.

 2. Sprawy różne.

Ad.1.

Wicestarosta Pan Wiesław Szubka – w grudniu 2002 roku Pani Urszula Filipowicz przedstawiła propozycję programu, dzięki któremu może powstać strategia turystyczna dla trzech powiatów: Szczycieńskiego, Nidzickiego i Piskiego. W lipcu 2003 roku nastąpiło podpisanie listu intencyjnego przez powiaty. Jesienią ubiegłego roku strona belgijska zaakceptowała program. Poinformowano nas, że na realizację programu są zapewnione środki finansowe. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Belgii. Okazało się, że jest wiele nieścisłości, jednak po konsultacjach budżet został opracowany. Gro środków finansowych przeznaczone zostało dla koordynatorów, a nie na realizację programu. Doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tego kwestionować i zajmiemy się tylko finansowaniem realizacji programu. W lutym br. uzgodniliśmy projekt porozumienia , strona belgijska do tego porozumienia włożyła również część dotyczącą koordynatorów. Podpisując to porozumienie odpowiadamy również za stronę koordynacji.

Pani Agata Gołaszewska – Horak – mieliśmy najpierw wydać własne środki finansowe, a te z kolei byłyby przez stronę belgijską nam zwrócone. Budzi to pewne wątpliwości ponieważ nie ma określonych zasad zwrotu tych środków.

Pani Danuta Maroszek – w efekcie ma powstać struktura organizacyjna – Centrum Kształcenia. Około 16 osób z powiatów musielibyśmy wysłać na staże. Przeszkolone osoby powinny kształcić następne w Centrum Kształcenia. W roku szkolnym nie jestem w stanie wysłać na staż 10 nauczycieli. Moja szkoła nie ma prawa wydawać zaświadczeń o ukończeniu kursów. Centrum weszłoby w skład Zespołu Szkół Nr 2, w związku z tym dodatkowe godziny zwiększą budżet szkoły.

Pan Henryk Samborski – dopóki porozumienie jest nie podpisane trwają prace przygotowawcze. Musimy wiedzieć czy to zadanie jesteśmy w stanie zrealizować. Z propozycji porozumienia nie wynika, że otrzymamy wcześniej środki finansowe. Projekt porozumienia przygotowanego przez nas został zaakceptowany przez powiat piski i powiat nidzicki. To co proponują Belgowie jest nie do przyjęcia. Określa się tam, że otrzymamy pieniądze po wykonaniu zadania, po sprawdzeniu, że spełniliśmy wszystkie warunki. Zaakceptowanie porozumienia bez wglądu na finanse po stronie Belgów jest nie do przyjęcia.

Wicestarosta Pan Wiesław Szubka – nie jest możliwe za proponowane pieniądze wyszkolić tyle osób i utworzyć Centrum Kształcenia.

Wicestarosta Pan Dariusz Szypulski – niekoniecznie byśmy optowali za zaliczką. Miało to być realizowane na innych zasadach.

Pan Andrzej Śledziński – strona belgijska występując do nas wyraźnie określiła warunki. My nie możemy żądać zaliczki. Do tej umowy jest jeszcze opracowany kalendarz prac.

Wicestarosta Pan Dariusz Szypulski – w porozumieniu nie jest określone jasno kiedy nastąpią rozliczenia.

Pan Jarosław Klimczak – program, że tak wygląda to jest nasza wina. Dzisiejsze nasze spotkanie jest po to, aby określić kiedy wejść do tego programu, a nie czy wejść. Przystępując do realizacji tego programu będziemy mieli opracowaną strategię. Na stworzenie Centrum przewidziane jest 5 tys. Euro.

Pan Andrzej Śledziński – to nie ma być stworzenie Centrum, a doposażenie szkoły. Strategię przygotują osoby, które pojadą do Belgii na szkolenie.

Pan Jarosław Klimczak – sprawa rozliczeń jest mniej ważna. Najpierw trzeba wydać, a potem rozliczać. Piętnastego marca br. powinna wyjechać platforma do Belgii. Uważam, że porozumienie należy podpisać.

Wicestarosta Pan Dariusz Szypulski – jeżeli powiat szczycieński jest zainteresowany to my do tego programu wchodzimy. Najlepiej byłoby stworzyć bazę w Szczytnie. Jeżeli Szczytno nie będzie mogło realizować Centrum Kształcenia to my możemy to zadanie przejąć. Sprawa koordynowania działań – jeżeli Centrum w Szczytnie, to my nie jesteśmy zainteresowani koordynacją.

Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski – z zaliczkami się zgadzam. My też nie udzielamy zaliczek na realizację zadań, a rozliczamy po wykonaniu zadania. Nie ma oficjalnego dokumentu ze strony Rządu Flamandzkiego.

Pan Jarosław Klimczak – mamy projekt umowy i powinniśmy zdecydować czy jesteśmy w stanie to podpisać i realizować czy nie.

Wicestarosta Pan Dariusz Szypulski – mamy również wątpliwości. Jeżeli będzie konieczność, że my mamy przejąć realizację tego programu, to przejmiemy, chociaż będą trudności z jego realizacją. Byliśmy bardzo zainteresowani tym programem.

Pan Henryk Samborski – Starosta Piski zgłaszał obawy odnośnie terminów realizacji. Poinformował nas, że jeżeli mieliby opłacać wyjazd platformy to rezygnują.

Pan Adam Żywica – nie mamy warunków na wprowadzenie tego programu.

Pani Agata Gołąszewska – Horak – sam projekt jest zarejestrowany w Ministerstwie i mają zgodę Rządu Flamandzkiego.

Pan Adam Żywica – jakie są konsekwencje odstąpienia od realizacji programu?

Pani Agata Gołaszewska – Horak – konsekwencji finansowych uważam nie będzie. Jeżeli odstąpimy to Belgowie nie zrealizują programu i nie otrzymają pieniędzy.

Starosta Szczycieński – proszę o przemyślenie i wypracowanie stanowiska w sprawie realizacji programu czy realizujemy czy nie. Na stanowisko oczekujemy do wtorku.

Wicestarosta Pan Dariusz Szypulski – z dyskusji wynika, że strona szczycieńska negatywnie podchodzi do programu.

Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski – nie mamy stanowiska w tej sprawie.

Pan Jarosław Klimczak – wycofać się zupełnie z tego programu, czy wejść na zasadzie udziałowca, a całość powierzyć innemu powiatowi.

Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski – nie ma alternatywy pośredniej, albo robimy całość, albo się wycofujemy.

Pan Jarosław Klimczak – powinniśmy wszystko rozważyć. Nie możemy tak łatwo rezygnować z tego programu.

Wicestarosta Pan Wiesław Szubka – przerwanie prac nad programem teraz jest szokiem. Wykazaliśmy dobra wolę, mieliśmy nadzieję, że się z Belgami porozumiemy. Jeżeli jest taka możliwość to przekazać ten program do realizacji przez Nidzicę czy Działdowo, które jest nim zainteresowane.

Starosta Szczycieński Pan Andrzej Kijewski – decyzja powinna być jednoznaczna. Poczekajmy do wtorku i wtedy zakończymy dyskusję.

Pan Jarosław Klimczak – sprawozdania powinny być rozliczane nie później niż w danym roku kalendarzowym.

Wicestarosta Pan Dariusz Szypulski – jeżeli nie spłyną środki finansowe powinniśmy mieć możliwość zerwania porozumienia.
Starosta Szczycieński podziękował przedstawicielom powiatu nidzickiego za przybycie i udział w posiedzeniu. Żegnając się przypomniał, że oczekujemy na stanowisko Zarządu Powiatu w Nidzicy.

Pani Agata Gołaszewska – Horak – jest niemożliwością, aby platforma ruszyła do 30 września. Poprzednio Belgowie żądali kopii faktur do rozliczenia, a teraz chcą faktury i przelewy.

Pan Henryk Samborski – my powinniśmy wypłacać należność naszym koordynatorom. Proponuję, aby poczekali na wynagrodzenia aż Rząd Flamandzki przekaże środki.

Pan Adam Żywica – wchodzenie przez Belgów w budżet po naszej stronie jest nie do przyjęcia.

Pan Jarosław Klimczak – to jest poza nami. To Rząd Flamandzki uchwalił 10% przesunięcie. Belgowie muszą rozliczyć się z rządem, aby środki otrzymać.

Pan Henryk Samborski – istnieje zagrożenie, że nie osiągniemy celu. Wtedy zobowiązania powinny być rozłożone na inne powiaty również. W tym celu należy z powiatami piskim i nidzickim podpisać porozumienie, w którym należy określić zasady realizacji programu.

Pani Danuta Maroszek – projekt z Belgami jest do zrealizowania, ale co dalej. Obecnie mamy alternatywę, program Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o poprawienie bazy gastronomiczno – hotelarskiej. Program prowadzą Francuzi, którzy dokonali wyboru szkół i zaproponowali nam współpracę.

Zarząd Powiatu postanowił – realizację programu PRASDEMA TOP łącznie z koordynacją przekazać na rzecz Powiatu Nidzickiego, a Powiat Szczycieński będzie partnerować w tym programie. Przyjąć do realizacji program Urzędu Marszałkowskiego.

Na tym protokół zakończono.-

Protokółowała:

Irena Dąbrowska

Zarząd Powiatu:

1. Andrzej Kijewski

2. Wiesław Szubka 1. Jarosław Matłach

 2. Adam Żywica©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość