Strona główna

Protokół nr I/10


Pobieranie 29.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.43 Kb.

Protokół nr I/10

Z posiedzenia Rady Powiatu Wielickiego, które odbyło się w dniu 30 listopada 2010r. w auli starostwa przy ul. Dembowskiego 2 w Wieliczce.
  1. Otwarcie obrad.

Obrady I sesji Rady Powiatu Wielickiego otworzył najstarszy wiekiem radny Jan Kot, powitał zebranych przedstawił porządek obrad.


Marcin Matuszyk wyraził zdanie, że porządek obrad przyjmuje rada po zaprzysiężeniu.
Jan Kot wyjaśnił że jedynie prezentuje porządek obrad nie będzie go poddawał pod głosowanie.


  1. Ślubowanie radnych oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Tomasz Szymański pogratulował nowo wybranym radnym i przekazał zaświadczenia o wybraniu na radnego.


Radni złożyli ślubowanie zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu rotą.
Ewa Ptasznik w imieniu grupy radnych złożyła wniosek o poszerzenie porządku obrad o dwie uchwały w spawie wyboru wiceprzewodniczących oraz o zmianę kolejności w porządku tak aby wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady miał miejsce przed uchwałą w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Nad wnioskiem głosowano 11 za 11 przeciw w związku z powyższym wniosek upadł.


  1. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wielickiego.

Projekt uchwały zreferował radca prawny Jarosław Szwiec.


Nad uchwałą głosowano 11 za, 11 przeciw. Uchwała nie została przyjęta.
Andrzej Masny stwierdził, że w ten sposób radni zasadom demokratycznym - powiedzieli nie.
Adam Kociołek wyraził przekonanie że demokracja obroni się sama.
Ogłoszono przerwę w obradach.
Andrzej Masny postawił wniosek aby stało się zadość prawu i powtórnie przegłosować poprzednią uchwałę.
Adam Kociołek poprosił o przerwę w obradach.
Ogłoszono 5 minut przerwy.

Po przerwie:


Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem radnego Andrzeja Masnego:

Głosowano: za 11, przeciw 11. Wniosek upadł.


Ogłoszono przerwę w obradach.
Adam Panuś – przypomniał, że wygaśnięcie mandatu radnego Henryka Gawora stało się faktem, wybór na wójta to demokratyczna wola wyborców, dlatego dziwi takie zachowanie drugiej strony sali.


  1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.

Adam Panuś jako przedstawiciel grupy radnych PIS zgłosił kandydaturę Wiesława Bobowskiego, która nie jest kandydaturą polityczną człowieka który posiada doświadczenie w pełnieniu tej funkcji.


Radny Wiesław Bobowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Ewa Ptasznik zgłosiła kandydaturę Józefa Dudy, uzasadniła, że kandydat jest osobą doświadczoną, rzetelną i uczciwą.
Józef Duda wyraził zgodę na kandydowanie.
Jan Kot zapoznał zebranych z zasadami głosowania.

  • Przewodniczącego rady wybieramy bezwzględną liczbą głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym

  • Radni głosują na kartkach, które rozda Komisja Skrutacyjna.

  • Wybranym zostaje kandydat, który uzyska wymagana liczbę głosów

Przystąpiono do ustalania składu komisji skrutacyjnej
Adam Kociołek zaproponował kandydaturę Pawła Janusa.

Ewa Ptasznika zaproponowała kandydaturę Małgorzaty Dymek.

Mirosław Mrozowski zgłosił kandydaturę Andrzeja Masnego.

Marek Burda zgłosił kandydaturę Adama Panusia.


Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Radni wybrali komisję jednogłośnie 22 głosy za w składzie:
Adam Panuś

Paweł Janus

Małgorzata Dymek

Andrzej Masny


Ogłoszono przerwę w obradach w celu umożliwienia Komisji Skrutacyjnej przygotowania wyborów.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Adam Panuś poinformował zebranych o przygotowanych kartach do głosowania które zostały przygotowane zgodnie z regulaminem rady.
Radca Prawny Jarosław Szwiec zapoznał zebranych z zasadami głosowania odczytując fragment Statutu dotyczącą głosowania bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym;

W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady.

Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.

Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych na sesji. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.  Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

Na karcie do głosowania komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na funkcję, dla obsadzenia której zostało zarządzone głosowanie.

Kandydatury umieszcza się w porządku alfabetycznym.

Przy nazwisku każdego kandydata, po lewej stronie umieszcza się dwa puste kwadraty" "za", "przeciw".

Głosowanie tajne odbywa się w ten sposób, że każdy radny wywołany w porządku alfabetycznym, odbiera od komisji skrutacyjnej kartę do głosowania, dokonuje wyboru w miejscu zapewniającym tajność głosowania w obecności rady.

Radny dokonuje wyboru stawiając znak "X" w jednym z kwadratów przy nazwisku wskazanego przez siebie kandydata albo w kratce "za", albo w kratce "przeciw". Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu jednego kandydata.

Znak "X" winien być postawiony w sposób uniemożliwiający jego usunięcie lub zamazanie.

Znak "X" winien być postawiony w taki sposób, że linie winny się krzyżować na polu kwadratu.

Kart do głosowania nie można wydać więcej, niż radnych uczestniczących w głosowaniu. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "X" w dwóch kratkach lub nie postawiono go w żadnej.  Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.


Komisja przeprowadziła tajne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego spośród kandydatów: - Wiesław Bobowski

- Józef Duda


Komisja pokazała, że urna jest pusta nastepnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywał alfabetycznie radnych, którzy podchodząc otrzymywali kartę do głosowania dokonywali wyboru i wrzucali kartę do urny.

Po zakończeniu głosowania ogłoszono przerwę w celu policzenia głosów.

Po przerwie Komisja zaprezentowała wyniki wyborów.
Kandydatura Wiesława Bobowskiego otrzymała 11 głosów.

Kandydatura Józefa Dudy otrzymała 9 głosów.

Komisja odnotowała 2 głosy nieważne.
Wobec powyższego na Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego został wybrany Wiesław Bobowski.

Jan Kot poddał pod głosowanie projekt uchwały.


Józef Duda stwierdził że nie ma potrzeby ponownego głosowania uchwały.
Jarosław Szwiec Radca Prawny Starostwa przedstawił opinię, że wymóg to zapis statutowy niemniej wybór przewodniczącego nastąpił w głosowaniu tajnym dlatego faktycznie nie jest konieczne przyjmowanie w głosowaniu przedmiotowej uchwały.
Wobec powyższego wybór został dokonany.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Prowadzący Obrady
Jan Kot

Dalszą część obrad poprowadził Wiesław Bobowski.


Wiesław Bobowski podziękował za wybór zobowiązał się do godnego sprawowania powierzonej funkcji, ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie:


  1. Wolne wnioski.

Nie wpłynęły.


  1. Zakończenie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski o godzinie 17.15. zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Wielickiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Bobowski
Protokołowała

Anna Zgud

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość