Protokół Nr iii/10Pobieranie 76.88 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar76.88 Kb.

Protokół Nr III/10


z III sesji Rady Gminy Rudniki,

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2010 rokuw sali narad Urzędzie Gminy w Rudnikach

Sesja rozpoczęła się o godz. 1200.

Obecni na sesji: - 15 radnych według załączonej listy obecności,

- Pyziak Andrzej – wójt gminy

- Krzykawiak Marianna – sekretarz gminy,


  • Polak Jan - skarbnik gminy,

  • Borowiec Wiesława – radca prawny,

  • Ciszkiewicz Elżbieta – dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach,

  • Zając Danuta – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach,

  • Pawlaczyk Janina – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Rudnikach,

  • Łęgosz Andrzej – kierownik Oddziału Regionalnego Powiatowego Zarządu Dróg w Praszce,

- sołtysi według załączonej listy obecności.

Ad pkt 1


Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gładysz Edward.. Powitał obecnych na sesji radnych i gości. Stwierdził, że w sesji udział bierze 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym podjęte na sesji uchwały rady są prawomocne.
Ad pkt 2

Porządek obrad przedstawił przewodniczący rady.

Przewodniczący rady wystąpił o wprowadzenie do porządku obrad informacji w sprawie odśnieżania dróg powiatowych i gminnych – uzasadnił wprowadzenie zmiany.

Zmianę do przedstawionego porządku obrad zgłosił w imieniu wójta Jan Polak skarbnik gminy. Zgłosił wniosek o:

a/ wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia Planu Inwestycji Wieloletnich

na lata 2011 – 2013 – uchwała będzie stanowiła załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

b/ wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie uchwalenia „Planu inwestycji

finansowanych z budżetu w 2011 roku” – uchwała będzie stanowiła załącznik Nr 7 do

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok;

c/ wprowadzenie do porządku obrad, jako punkt 5r, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia

uchwały w sprawie Planu Inwestycji Wieloletnich na lata 2010 – 2012.

Uzasadnił wprowadzenie zmiany porządku.

Radni zgłoszone wnioski przyjęli jednogłośnie.

Rada jednogłośnie, 15 głosami „za”, przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Rudniki.

4. Informacja w sprawie odśnieżania dróg powiatowych i gminnych.

5. Podjęcie uchwały:

a/ w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu

interdyscyplinarnego – uchwała Nr III/7/10;

b/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – uchwała Nr III/8/10;

c/ w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2011 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na

2011 rok – uchwała Nr III/9/10;

d/ w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki – uchwała Nr III/10/10;

e/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki – uchwała Nr III/11/10;

f/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

nieruchomości i zwolnień od tego podatku – uchwała Nr III/12/10;

g/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do

wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego – uchwała

Nr III/13/10;

h/ w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2010 roku” –

uchwała Nr III/14/10;

i/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – uchwała Nr III/15/10;

j/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr III/16/10;

k/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok – uchwała Nr III/17/10;

l/ w sprawie zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr III/18/10;

ł/ w sprawie zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr III/19/10;

m/ w sprawie zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr III/20/10;

n/ w sprawie zaciągnięcie długoterminowego kredytu / pożyczki – uchwała Nr III/21/10;

o/ w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu

i Rekreacji w Rudnikach – uchwała Nr III/22/10;

p/ zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki – uchwała

Nr III/23/10;

r/ w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Planu Inwestycji Wieloletnich na lata 2010

– 2012 – uchwała Nr III/24/10;

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.


Ad pkt 3

Uwag do protokołu z II sesji rady, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2010 roku nie zgłoszono.

Protokół Nr II/10 został przyjęty jednogłośnie, 15 głosami „za”.
Ad pkt 4

Przewodniczący rady powiedział, że zaprosił na dzisiejszą sesję rady przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg p. Andrzeja Łęgosza.

Kierownik Oddziału Regionalnego Powiatowego Zarządu Dróg w Praszce Andrzej Łęgosz. poinformował radnych o ilości dróg powiatowych do utrzymania zimowego oraz jakim sprzętem dysponuje powiat. Powiedział o standardzie utrzymania dróg powiatowych i wysokości środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg.

Radny Szczerba powiedział, że nie jest odśnieżana droga powiatowa Jaworzno – Cieciułów.

Łęgosz Andrzej odpowiedział, że droga ta nie jest objęta zimowym utrzymaniem dróg przez powiat, ale po porozumieniu z gminą drogę będzie odśnieżał Urząd Gminy.

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że było spotkanie z dyrektorem dróg powiatowych i ustalono, że powiat będzie odśnieżał część dróg gminnych, np. Jelonki, a gmina część dróg powiatowych, m.in. Jaworzno – Cieciułów, Bobrowę. Zamiany dokonano, aby pług nie jechał wiele kilometrów by odśnieżyć 1 km drogi.

Sołtys wsi Odcinek zapytała, czy ktoś sprawdza, jak odśnieżane są drogi?

Łęgosz Andrzej odpowiedział, że kierowcy mają swoje trasy, robią bardzo dużo kilometrów, nikt na bieżąco nie jest w stanie ich sprawdzić, jedynym rozwiązanie jest zakup GPS-ów, powiat planuje je kupić w przyszłym roku.

Radna Klimas zapytała, ile kilometrów dróg powiatowych jest w gminie Rudniki?

Kierownik Oddziału Regionalnego Powiatowego Zarządu Dróg Andrzej Łęgosz odpowiedział, że w gminie jest ok. 30 km dróg powiatowych.

Przewodniczący rady stwierdził, że dróg jest dużo, a wszyscy chcą mieć odśnieżone od razu, czy nie można zlecić miejscowym osobom, by odśnieżali drogi np. odcinek 5 km.

Łęgosz Andrzej powiedział, że drogi powiatowe odśnieża firma, która wygrała przetarg, nie można zlecić odśnieżania bez przetargu.

Przewodniczący rady powiedział, że należy uczulić kierowców, by w miejscach, gdzie najbardziej zawiewa, robili szersze odśnieżanie, gdyż po chwili już jest zawiane.

Łęgosz Andrzej odpowiedział, że w takich miejscach powinny być zasłony przeciwśnieżne, ale powiat od 10 lat nie ustawia zasłon i płotków.

Przewodniczący rady zapytał, czy firma odśnieżająca może mieć dmuchawę?

Łęgosz Andrzej odpowiedział, że taki wymóg musiałby być określony w przetargu.

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że najważniejszym jest, by drogi były odśnieżone. Zgłosił postulat do Starostwa Powiatowego, by drogę powiatową Rudniki – Bobrowa na odcinku Nowy Bugaj – Żurawie zabezpieczać zasłonami przeciwśnieżnymi, jest to najgorszy odcinek dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych powinien również wykonać odwodnienie skrzyżowania w Cieciułowie.

Łęgosz Andrzej powiedział, że jest już zgoda na odwodnienie skrzyżowania, będzie zrobiony rów i przepusty.

Przewodniczący rady podziękował kierownikowi Oddziału Regionalnego Powiatowego Zarządu Dróg za utrzymanie dróg, stwierdził, że należy jednak zwrócić uwagę na jakość odśnieżania. Podziękował za przybycie na sesję rady.

Radna Kaczmarek zapytała, czy gmina stawia zasłony przeciwśnieżne?

Kierownik Sekcji Komunalnej Łukasz Sykulski powiedział, że w najgorszych miejscach ustawiane są płotki i siatka.

Wójt powiedział, że ustawione jest ok. 4 km płotków i siatki, ale wszystkich dróg i tak nie da się zabezpieczyć. Sprawdzane są miejsca, gdzie jeszcze można postawić zapory śnieżne.

Sołtys wsi Julianpol powiedział, że w wigilię była odwilż i można było zebrać błoto z dróg.

Sykulski Łukasz odpowiedział, że nie da się tak zrobić, by droga była czarna, staramy się nie uszkodzić drogi, nie zniszczyć studzienek kanalizacyjnych.

Radna Klimas powiedziała, że rozmawiała z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i powiedziano jej, iż zatoczki parkingowe przy drodze krajowej w Rudnikach odśnieża GDDKiA.

Innych zapytań i wniosków odn. odśnieżania nie zgłoszono.


Ad pkt 5

a/ powoływanie zespołu interdyscyplinarnego

Wyjaśnień w sprawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego udzieliła Danuta Zając – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. Powiedziała, że zespół powoływany jest w związku z nowelizacją ustawy o przemocy w rodzinie, rada gminy określa zasady powoływania zespołu, zespół powołuje wójt.

Rady Sas zapytał, jak będą wynagradzani członkowie zespołu?

Zając Danuta, kierownik GOPS, powiedziała, że członkowie nie będą mieli wynagrodzenia, czynności będą wykonywane w ramach obowiązków służbowych.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie trybu

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/7/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.


b/ uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie .

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/8/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
c/ Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Program

Przeciwdziałania Narkomanii

Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/9/10 sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.


d/ uchylenie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki

Wyjaśnień w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki udzieliła radca prawny Wiesława Borowiec. Powiedziała, że stawki nie ulegają zmianie, ale ze względu na uwagi organu nadzoru, uchylamy podjętą uchwałę i będziemy podejmować nową.

Kubat Jolanta kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiedziała, że w kalkulacji były podane stawki po uwzględnieniu dopłat, organ nadzoru uznał to za błąd.

Zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/10/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
e/ zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki

Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/11/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.f/ zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła zmianę w zapisie jednego punktu uchwały, dlatego zmieniamy uchwałę.

Zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/12/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
g/ wzory formularzy do wymiaru podatków

Uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/13/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.


h/ zmiana „Planu inwestycji finansowanych z budżetu w 2010 roku”

Uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2010 roku” nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian

w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2010 roku”.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/14/10 w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu

w 2010 roku” została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2010 roku” stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.


i/ zmiana budżetu gminy na 2010 rok

Zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok nie zgłoszono.

Przewodniczący rady Edward Gładysz przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/15/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.


j/ wieloletnia prognoza finansowa

Wyjaśnień w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej udzielił skarbnik gminy Jan Polak.

Zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/16/10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.


k/ budżet gminy na 2011 rok

Przewodniczący rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 412/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2011 rok.- opinia pozytywna.

Kserokopia uchwały stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu;

Skarbnik gminy Jan Polak wystąpił do rady o przyjęcie poprawek do uchwały budżetowej, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji budżetowej.

Radni poprawki przyjęli jednogłośnie.

Korekta zapisów w uchwale budżetowej na 2011 rok stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Radna Klimas, przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, poprosiła o wyjaśnienie dot. załącznika Nr 7do uchwały budżetowej:

- dział 700 zbiornik Jaworek wykup działek – czy będą kupowane nowe działki?

- dział 801 budowa placów zabaw – czy są nowe programy?

Odpowiedzi udzielił wójt Andrzej Pyziak:

odn. dz. 700 – jest to ujęte w tym dziale, ale to nie są działki pod zbiornik, ujęte są tu działki

wykupywane pod drogi;

odn. dzi. 801 – zadanie to realizowane jest w ramach programu „Radosna szkoła” , place

zabaw budowane będą tam, gdzie nie wykonano ich w 2010 roku.

Radna Kaczmarek, przewodnicząca Komisji Oświaty, poprosiła o wyjaśnienie, na co zostaną przeznaczone środki:

1/ ścieżki rowerowe tzw. mała architektura,

2/ izba strażacka w Rudnikach,

3/ stołówka i świetlica w gimnazjum,

4/ przebudowa szkoły podstawowej w Żytniowie.

Odpowiedzi udzielił wójt:

1/ ścieżki rowerowe – wykonane zostaną ławki, tablice informacyjne, zostanie uzupełnione

oznakowanie trasy,

2/ izba strażacka – zadanie planowane było do realizacji wspólnie ze strażakami, ostatecznie

będzie realizowane tylko przez gminę,

3/ w gimnazjum potrzeba jeszcze dużo środków, dziś przeznaczmy środki na stołówkę

i świetlicę, będziemy starać się o dotację,

4/ szkoła Żytniów – środki przeznaczone zostaną na remont sali gimnastycznej i na zaplecze

socjalne.

Innych zapytań i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/17/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.


l/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki

Wyjaśnień udzielił skarbnik gminy. – kredyt / pożyczka do kwoty 600.000,- zł przeznaczona zostanie na przebudowę budynku biblioteki w Rudnikach na muzeum osobliwości przyrodniczych i punkt informacji turystycznej.

Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/18/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki

została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
ł/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki

Wyjaśnień udzielił skarbnik gminy. – kredyt / pożyczka do kwoty 1.800.000,- zł przeznaczona zostanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jaworznie.

Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/19/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki

została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.
m/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki

Wyjaśnień udzielił skarbnik gminy. – kredyt / pożyczka do kwoty 570.000,- zł przeznaczona zostanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żytniowie.

Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/20/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki

została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
n/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki

Wyjaśnień udzielił skarbnik gminy. – kredyt / pożyczka do kwoty 600.000,- zł przeznaczona zostanie na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach programu „Orlik 2012”.

Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/20/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki

została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
o/ udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Wyjaśnień udzielił skarbnik gminy. – pożyczka przeznaczona zostanie na realizację przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach projektu „Zatrzymaj czas”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007 – 2013 w Euroregionie Pradziad.

Wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach. Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/22/10 w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach została podjęta jednogłośnie, 15 głosami „za”.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.

p/ zmiana uchwały w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki

Skarbnik gminy Jan Polak powiedział, że projekt „Liga unihokeja Euroregionu Pradziad” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach do 31 marca 2011 roku, stąd część środków na realizację projektu przechodzi na 2011 rok.

Zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę

w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/23/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.
r/ uchylenie Planu Inwestycji Wieloletnich na lata 2010 – 2012

Uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchylenia Planu Inwestycji Wieloletnich na lata 2010 – 2012 nie zgłoszono.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia Planu Inwestycji Wieloletnich na lata 2010 – 2012.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Uchwała Nr III/24/10 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchylenia Planu Inwestycji Wieloletnich na lata 2010 – 2012 została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchylenia Planu Inwestycji Wieloletnich na lata 2010 – 2012 stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 -- zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący rady zaprosił wszystkich na X Przegląd Kolęd, który odbędzie się w dniu

6 stycznia 2011 roku o godz. 1500 w sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Wójt Andrzej Pyziak podziękowała przyjęcie budżetu na 2011 rok. Powiedział, że ewentualne korekty budżetu będą zgłaszane radzie na bieżąco. Poinformował radnych, że w dniu jutrzejszym /29 grudnia 2010 roku/ będzie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na budowę drogi ul. Dąbrówka w Rudnikach na Mirowszczyznę, w 2011 roku będzie też realizowana budowa drogi na Stawkach Cieciułowskich, najprawdopodobniej będą remontowane szkoły w Jaworznie i Żytniowie. Stwierdził, że w budżecie na 2011 rok nie uwzględniono spraw poruszanych na poprzedniej sesji rady:

- wydzielenie terenów budowlanych w Rudnikach, ale wymaga to zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, plan obejmowałby teren za cmentarzem wzdłuż drogi na Łazy, koszt planu to wstępnie ok. 20 tys. złotych;

- przebudowa garaży przy Ośrodku Zdrowia w Rudnikach na pomieszczenia handlowe

i biurowe.

Wójt poprosił radę o podjęcie decyzji, czy szukać w budżecie gminy środków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i przebudowę garaży.

Rada jednogłośnie, 15 głosami „za”, wyraziła zgodę.

Wójt gminy powiedział, że placówka Poczty Polskiej w Rudnikach planowana jest do likwidacji, dlatego przygotowane zostało stanowisko w tej sprawie, gdyż placówka poczty

w gminie jest niezbędna.

Przewodniczący rady przedstawił i poddał pod głosowanie stanowisko rady w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Poczty Polskiej w Rudnikach.

Głosowało 15 radnych.

Wynik głosowania: za - 15 głosów

przeciw - 0 głosów

wstrzymuję się - 0 głosów

Rada jednogłośnie podjęła stanowisko w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Poczty Projekt stanowiska stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.

Sołtys wsi Mirowszczyzna zapytał, czy są lub będą dopłaty do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, gdyż nie wszystkich mieszkańców stać na taki wydatek?

Wójt odpowiedział, że nie ma dopłat do budowy oczyszczalni przydomowych, wcześniej oczyszczalnie były budowane przy udziale środków unijnych, czy dopłaty będą nie wiadomo, na dziś nie ma takiej ustawy.

Wójt Andrzej Pyziak powiedział, że na jednej z poprzednich sesji poruszana była sprawa pomocy dla gmin objętych powodzią. Gmina planowała pomóc konkretnym osobom, ale po przeprowadzonych konsultacjach stwierdzono, że najlepiej pomóc powodzianom przy pomocy gminy. Pisma o pomoc są z gminy Bogatynia i gminy Gąbin, jeżeli rada wyrazi zgodę, to zostanie przygotowana zmiana budżetu, należy tylko określić w jakiej wysokości udzielić pomocy.

Rada jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla gmin Bogatynia i Gąbin w wysokości po 5 tys. złotych każdej z gmin.

Przewodniczący rady Edward Gładysz przypomniał o opracowaniu planów pracy komisji oraz o złożeniu oświadczeń majątkowych – termin złożenia oświadczeń przez radnych upływa 31 grudnia 2010 roku. Poinformował radnych o sposobie wypełniania oświadczeń.

Wójt poinformował radnych, że przed świętami odwiedził kilka rodzin mających trudną sytuację. Powiedział, że to co zobaczył przeraziło go, tym rodzinom trzeba pomóc. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga tym rodzinom, ale ograniczony jest przepisami prawa, których należy przestrzegać. Stwierdził, że należy poszukać innych sposobów pomocy, może powołać fundację, która mogłaby zebrane środki przeznaczać m.in. na rehabilitację.

Przewodniczący rady powiedział, tematem tym powinny zająć się komisje rady.

Innych zapytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady złożył życzenia noworoczne radnym, sołtysom i pozostałym osobom obecnym na sesji rady.Ad pkt 7 - zamknięcie sesji

Wobec wyczerpania się porządku obrad III sesji rady, Przewodniczący Rady Gminy Edward Gładysz zamknął sesję o godz. 1440 wypowiadając formułę „Zamykam III sesję Rady Gminy Rudniki”.

Protokołowała

Podinspektor ds. kadr i rady gminy Przewodniczący

/-/ Rady Gminy

Elżbieta Baros /-/Edward Gładysz©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy