Protokół nr iii/10Pobieranie 85.4 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar85.4 Kb.

Protokół nr III/10


Z obrad II sesji Rady powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 14 stycznia 2011r. w auli Starostwa przy ul. Dembowskiego 2 w Wieliczce.
 1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z II sesji oraz przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady III sesji rady stwierdzając quorum ( 22 radnych) i powitał zaproszonych gości (lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu).


Protokół nr II przyjęto głosami 19 za, 3 wstrzymało się od gosu.

Starosta Jacek Juszkiewicz złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekty niżej wymienionych uchwał:

- w sprawie wyboru Starosty Wielickiego i umieszczenie jej w punkcie 3 porządku obrad,

- w sprawie wyboru Wicestarosty Wielickiego i umieszczenie jej w punkcie 4 porządku obrad,

- w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego i umieszczenie jej w punkcie 5 porządku obrad,

- w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego i umieszczenie jej w punkcie 6 porządku obrad,

- w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego i umieszczenie jej w punkcie 7 porządku obrad,

- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego,


Radni w głosowaniu przyjęli wniosek 22 głosami za.


 1. Ważniejsze informacje nt. działalności Zarządu w okresie między sesjami.

Zaprezentował Starosta Jacek Juszkiewicz – załącznik.

 1. Uchwała nr III/5/11 w sprawie wyboru Starosty Wielickiego

Radca Prawny zapoznał radnych z zapisami statutu regulujących zasady głosowania tajnego.


Ewa Ptasznik poprosiła podkreślenie informacji ile znaków „X” stawia się na karcie do głosowania,

Radca prawny potwierdził, że stawiany jest tylko jeden znak „X”


Józef Duda podkreślił że dotyczy to głosowania bezwzględną większością głosów.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej, zasugerował aby w jej składzie znaleźli się reprezentanci wszystkich ugrupowań.
Jacek Juszkiewicz zaproponował kandydaturę Adama Marka Panusia

Ewa Ptasznik proponuje kandydaturę Małgorzaty Dymek oraz Jakuba Palucha

Mirosław Mrozowski zaproponował kandydaturę Andrzeja Masnego

Lech Pankiewicz proponuje kandydaturę Pawła Janusa

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radni w głosowali za składem 5 osobowym komisji głosami 22 za.

Radni wybrali głosami 22 za komisję w składzie : 1. Adam Marek Panuś

 2. Małgorzata Dymek

 3. Jakub Paluch

 4. Andrzej Masny

 5. Paweł Janus

Na Starostę Wielickiego: Ewa Ptasznik zgłosiła kandydaturę Zbigniewa Fica

Andrzej Masny zaproponował kandydaturę Jacka Juszkiewicza
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Ogłoszono przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej i przygotowania przez nią głosowania tajnego.
Po przerwie:
Komisja Skrutacyjna, której przewodniczącym został Adam Panuś przeprowadziła głosowanie tajne.
Ogłoszono przerwę w obradach.
Po przerwie Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów:
Zbigniew Fic uzyskał 10 głosów,

Jacek Juszkiewicz uzyskał 12 głosów,


Przewodniczący Rady formalnie stwierdził fakt, że Starostą Wielickim został Jacek Juszkiewicz.
Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranemu Staroście Wielickiemu.

Starosta Jacek Juszkiewicz podziękował za wybór, zobowiązał się do kontynuacji podjętej pracy, podnoszenia standardów, aby powiat rozwijał się gospodarczo ekonomicznie i aby był przyjazny dla mieszkańców.


Jacek Juszkiewicz zaproponował przerwę obradach 1 godzinę.
Ogłoszono przerwę.

Po przerwie:

 1. Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Wielickiego

Starosta Jacek Juszkiewicz zaproponował na stanowisko Wicestarosty kandydaturę radnego Adama Kociołka.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Ogłoszono przerwę w obradach.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.

Ogłoszono przerwę dla policzenia głosów.

Po przerwie ogłoszono wyniki wyborów.

Za kandydaturą głosowało 11 radnych, przeciw 11.


Wobec powyższego nie dokonano wyboru wicestarosty.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach do wtorku 18 stycznia br. do godz. 15.00.

Po przerwie : 18 stycznia 2011r. godz. 15.00.
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski wznowił obrady i poinformował zebranych przerwie wpłynęły dwa wnioski:

Starosty wielickiego o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Wielickiego


Wniosek Starosty przyjęto jednogłośnie głosami 22 za.
Klubu PIS Rady Powiatu w Wieliczce zaproponował zmianę kolejności w porządku obrad – jak w załączniku.
Przewodniczący Rady zaproponował aby klub uwzględnił poprawkę polegającą na procedowaniu uchwały dotyczącej wygaszenia mandatu w bloku uchwał dotyczących rady.
Ogłoszono przerwę w obradach.

Po przerwie:


Marek Burda Przewodniczący Klubu radnych PIS zaprezentował stanowisko klubu przychylające się do sugestii przewodniczącego.
Adam Kociołek zaproponował aby pozostać przy poprzednim porządku obrad.
Radni w głosowaniu głosami 14 za, 4 wstrzymało się od głosu zaakceptowali dotąd obowiązujący porządek obrad.


 1. Uchwała nr III/6/11 w sprawie wyboru Wicestarosty Wielickiego.

Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz zaproponował na stanowisko Wicestarosty Wielickiego kandydaturę Mirosława Mrozowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.


Ogłoszono przerwę w obradach dla przygotowania przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego.
Po przerwie:
Komisja przeprowadziła głosowanie nad wyborem Wicestarosty Wielickiego.
Ogłoszono przerwę w celu policzenia głosów.
Po przerwie:
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów za kandydaturą głosowało 21 radnych, przeciw 1. Wobec powyższego na Wicestarostę Wielickiego wybrano radnego Mirosława Mrozowskiego. 1. Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego

Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz zaproponował na stanowiska Członków Zarządu Wielickiego następujące kandydatury: Lech Pankiewicz, Tadeusz Feret, Jan Kot. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.


Ogłoszono przerwę w obradach dla przygotowania przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego.
Po przerwie:
Komisja przeprowadziła głosowanie nad wyborem Członków Zarządu.
Ogłoszono przerwę w celu policzenia głosów.
Po przerwie:
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Tadeusz Feret - za 21, 1 przeciw,

Jan Kot – za 17, 5 przeciw,

Lech Pankiewicz – za 12, przeciw 9,


Uchwała nr III/7/11 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego
Przewodniczący rady dokonał stwierdzenia że podjęto uchwałę w sprawie wyboru na członka zarządu radnego Tadeusza Fereta. 1. Uchwała nr III/8/11 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego

Przewodniczący rady dokonał stwierdzenia że podjęto uchwałę w sprawie wyboru na członka zarządu radnego Jana Kota.
 1. Uchwała nr III/9/11 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego

Przewodniczący rady dokonał stwierdzenia że podjęto uchwałę w sprawie wyboru na członka zarządu radnego Lecha Pankiewicza.


Marek Burda w imieniu Klubu PIS postawił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli ww. wniosek i tak zmieniony porządek obrad. 1. Uchwała nr III/10/11 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.

Ewa Ptasznik zgłosiła kandydaturę Józefa Dudy, który wyraził zgodę na kandydowanie.


Andrzej Masny zgłosił kandydaturę Romana Wcisło, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Ogłoszono przerwę w obradach dla przygotowania przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego.
Po przerwie:
Starosta Jacek Juszkiewicz poinformował o pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie.

Komisja przeprowadziła głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczących rady.


Ogłoszono przerwę w celu policzenia głosów.
Po przerwie:
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów, poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Józef Duda: za 22,
Roman Wcisło: za 17, przeciw 5.
Przewodniczący Rady dokonał stwierdzenia że podjęto uchwałę w sprawie wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady radnego Józefa Dudę. 1. Uchwała nr III/11/11 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.

Starosta Jacek Juszkiewicz poinformował o pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie.


Przewodniczący rady dokonał stwierdzenia że podjęto uchwałę w sprawie wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Romana Wcisło.
Adam Marek Panuś w imieniu Klubu PIS złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał:
- w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.

Wniosek radni przyjęli głosami 16 za, 5 wstrzymało się od głosu.


 1. Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.

Ogłoszono przerwę w obradach w celu zebrania się zarządu i wydania opinii w sprawie przedmiotowych uchwał.


Po przerwie:
Starosta Jacek Juszkiewicz poinformował o pozytywnej opinii Zarządu w sprawie ww. uchwał.
Projekty ww. uchwał stały się kolejnymi w porządku obrad.
Radni głosami 19 za zdecydowali że komisja skrutacyjna pozostanie w poprzednim składzie.
Ogłoszono przerwę celu przygotowania procedury głosowania.
Przewodniczący Rady Wiesław Bobowski poprosił o prowadzenie obrad w tym punkcie Wiceprzewodniczącego Józefa Dudę,
Komisja przeprowadziła głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Rady, Adam Marek Panuś zapoznał zebranych z procedurą głosowania.
Ogłoszono przerwę w celu policzenia głosów.
Po przerwie:
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki: za odwołaniem przewodniczącego głosowało 11 radnych, przeciw 11.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Józef Duda dokonał stwierdzenia że nie podjęto uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady.


 1. Uchwała nr III/12/11 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego,

Projekt uchwały zreferowała Iwona Włodarczyk Kierownik Wydziału Edukacji.

Nad uchwałą głosowano jednogłośnie 22 za.

 1. Uchwała nr w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wielickiego.

Na wniosek Klubu Platforma Ponad Podziałami ogłoszono przerwę w obradach.

Po przerwie:

Radni głosowali nad uchwałą 11 za, 11 przeciw, wobec powyższego uchwały nie podjęto.


 1. Uchwała nr III/13/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Wielickiego Panem Andrzejem Masnym.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Radnego Andrzeja Masnego.

Andrzej Masny rozpoczął swą wypowiedź od stwierdzenia, że niewygodnie jest mu wypowiadać się we własnej kwestii ale skoro przewodniczący Rady o to go poprosił to zrobi to w bardzo krótki sposób.

Radny Masny przypomniał, że jest to już druga próba odwołania go z funkcji i pozbawienia pracy w urzędzie marszałkowskim. Pierwsza nastąpiła w lipcu 2009r. Była niezgodna z prawem, gdyż Wicemarszałek Roman Ciepiela (Platforma Obywatelska) który wystąpił z takim wnioskiem (zastępował chorego Marszałka Marka Nawary) nie miał uprawnień do podejmowania jakichkolwiek czynności kadrowych. Poprzednia próba rozwiązania stosunku pracy uzasadniana była zbyt aktywną pracą na rzecz społeczności Powiatu Wielickiego. Taką tezę w jednym z wywiadów prasowych przedstawił ówczesny Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak. Andrzej Masny podkreślił, że jest jednym z najstarszych stażem pracowników urzędu marszałkowskiego, zaangażowanym i oddanym swojej pracy, nigdy nie otrzymał jakiejkolwiek kary przewidzianej Kodeksem Pracy za to wiele wyróżnień i nagród. Przeszedł również pozytywnie okresowe oceny pracowników. Próba rozwiązania stosunku pracy uzasadniana jest obecnie reorganizacją urzędu marszałkowskiego, tymczasem inni dyrektorzy i pracownicy, których stanowiska zostały zreorganizowane lub zlikwidowane otrzymali propozycję alternatywnych możliwości. Ja takiej propozycji nie otrzymałem, zatem próbę odwołania mnie należy traktować wyłącznie jako nie merytoryczną, stronniczą niczym nie uzasadnioną próbę nacisku politycznego ze strony rządzącej w województwie koalicji PO – PSL i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy na bezpartyjnego pracownika.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: 9 radnych było za nie wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy, 12 radnych wstrzymało się od głosu.

Andrzej Masny dziękując radnym za taką decyzję poprosił o zapis w protokole, że nie brał udziału w głosowaniu.

Wobec powyższego uchwałę podjęto. 1. Uchwała nr III/14/11 w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.

Uchwałę podjęto 22 głosami za.

Ogłoszono przerwę w obradach.

Po przerwie :

Ogłoszono przerwę w obradach do wtorku dnia 25 stycznia br. godz. 15.00.Po przerwie w dniu 25 stycznia br. godz. 15.00:

Starosta Jacek Juszkiewicz złożył wniosek w imieniu Zarządu Powiatu Wielickiego o poszerzenie porządku obrad o projekty niżej wymienionych uchwał:

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego

- w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Marek Burda w imieniu Klubu PIS złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekty uchwał:

- w sprawie wygaszenia mandatu radnego Henryka Gawora

- w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej.

Poprosił aby uchwały umieścić na początku obrad.

Przewodniczący rady zaproponował aby projekty tych uchwał umieścić po uchwałach w sprawie składów osobowych komisji,

Starosta Jacek Juszkiewicz wyraził zgodę aby punkty będące przedmiotem wniosku zarządu umieścić w punktach 24 i 25 1. Uchwała nr III/15/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Wielickiego

Radni przyjęli uchwałę głosami 16 za, 5 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.

Adam Marek Panus zaproponował aby komisje liczyły 7 osób radni przyjęli ten wniosek głosami 20 za, 2 wstrzymały się od głosu. 1. Uchwała nr III/16/11 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na przewodniczącego Komisji Roman Wcisło zgłosił Adama Marka Panusia, który zgodził się na kandydowanie.

Radni głosowali za kandydaturą 19 za, 3 wstrzymały się od głosu.

Adam Kociołek zaproponował aby głosować składy blokami gdyż zapadły uzgodnienia w tej kwestii.

Marek Burda w imieniu Klubu PIS zgłosił: Stanisław Kyrc, Andrzej Masny, Burda Marek,

Zbigniew Fic proponuje: Małgorzata Dymek, Jakuba Palucha, Pawła Janusa,

Radni przyjęli komisje w ww. składzie jednogłośnie głosami 22 za 1. Uchwała nr III/17/11 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem.

Marek Burda zgłosił na przewodniczącego komisji kandydaturę Andrzeja Masnego, który na to wyraził zgodę. Radni głosowali nad kandydaturą 20 za, 1 wstrzymał się od głosu, Andrzej Masny nie brał udziału w głosowaniu.

Następnie Marek Burda zgłosił kandydatury Jacka Juszkiewicza, Adama Kociołka, Marka Burdę, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie,

Zbigniew Fic : Wiesław Bobowski, Józef Duda Zbigniew Fic,

Radni wyrazili li zgodę na kandydowanie

Nad uchwałą głosowano jednogłośnie 22 za.


 1. Uchwała nr III/18/11 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

Marek Burda zaproponował na przewodniczącego komisji Stanisława Kyrca, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nad kandydaturą głosowano 20 za, w głosy wstrzymujące.

Marek Burda zaproponował, Jana Kota, Adama Kociołka, Romana Wcisło,

Zbigniew Fic zaproponował Tadeusza Fereta, Pawła Janusa, Zbigniewa Fica,

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nad uchwała głosowano : 22 za 1. Uchwała nr III/19/11 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności.

Zbigniew Fic zaproponował na przewodniczącego komisji Jakuba Palucha , który wyraził zgode na kandydowanie. Nad kandydaturą głosowano 21 za, 1 wstrzymał się od głosu.

Marek Burda zaproponował Romana Wcisło, Adama Panusia, Adama Kociołka, Jana Kota

Zbigniew Fic zaproponował Anne Rachwalik, Beatę Kuklę,

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nad uchwała głosowano : 22 za


 1. Uchwała nr III/20/11 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zbigniew Fic zaproponował na przewodniczącego komisji Ewę Ptasznik, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nad kandydaturą głosowano 22 za,

Marek Burda zaproponował Lecha Pankiewicza, Andrzeja Masnego, Stanisława Kyrca, Romana Wcisło,

Zbigniew Fic zaproponował Marcina Matuszyka, Tadeusza Fereta,

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nad uchwała głosowano : 21 za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu


 1. Uchwała nr III/21/11 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.

Adam Panuś zaproponował kandydaturę Marka Burdy, który wyraził zgodę na kandydowanie, nad kandydaturą głosowano 19 za, 3 wstrzymały się od głosu.

Zbigniew Fic zaproponował na przewodniczącego komisji Jakuba Palucha , który wyraził zgodę na kandydowanie. Nad kandydaturą głosowano 21 za, 1 wstrzymał się od głosu.

Marek Burda zaproponował Jacka Juszkiewicza, Mirosłwa Mrozowskiego, Małgorzaty Półtorak

Zbigniew Fic zaproponował Ewę Ptasznik, Małgorzatę Dymek, Wiesława Bobowskiego,

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nad uchwała głosowano : 21 za, osoba nie brała udziału w głosowaniu, 1. Uchwała nr III/22/11 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

Zbigniew Fic zaproponował na przewodniczącego komisji Marcina Matuszyka , która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nad kandydaturą głosowano 21 za, 1 wstrzymał się od głosu

Marek Burda zaproponował Lecha Pankiewicza, Jacka Juszkiewicza, Małgorzatę Półtorak, Mirosława Mrozowskiego,

Zbigniew Fic zaproponował Beatę Kuklę, Annę Rachwalik,

Beata Kukla nie wyraziła zgody na kandydowanie,

Zbigniew Fic wobec nie wyrażenia zgody przez Beatę Kuklę proponuje Józefa Dudę, który wyraził zgodę

Pozostali radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nad uchwała głosowano : 21 za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu


 1. Uchwała nr III/23/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego

Projekt uchwały zreferował Wicestarosta Mirosław Mrozowski , uzasadnił, że obowiązek ten wynika z prawa pracy które nie dopuszcza świadczenia pracy bez wynagrodzenia. Kwoty te pozostają na dotychczasowym poziomie.

Przewodniczący zaproponował aby projekt uchwały zaopiniowała komisja budżetowa.

Ogłodzono przerwę w obradach.

O przerwie Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem przedstawiła pozytywna opinie w przedmiotowej sprawie.

Radni przyjęli uchwałę głosami 17 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu,

Starosta Jacek Juszkiewicz nie brał udziału w głosowaniu. 1. Uchwała nr III/24/11 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Projekt uchwały zreferował Starosta Jacek Juszkiewicz.

Jacek Juszkiewicz zaproponował kandydatury Adama Marka Panusia

Zbigniew Fic zaproponował w imieniu grupy radnych Jakuba Palucha

Wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radni przyjęli uchwałę głosami 22 za.


 1. Uchwała nr III/25/11 w sprawie powołania składu osobowego i Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej

Marek Burda zaproponował na przewodniczącego komisji Adama Marka Panusia, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Nad kandydaturą głosowano 20 za, 2 wstrzymały się od głosu.

Marek Burda zaproponował Andrzeja Masnego, Adama Kociołka, Marka Burdę

Zbigniew Fic zaproponował Ewę Ptasznik, Wiesława Bobowskiego, Marcina Matuszyka,

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Nad uchwałą głosowano : 22 za


 1. Wnioski i interpelacje radnych.

Nie wpłynęły.

 1. Wolne wnioski.

Przewodniczący poprosił o ukonstytuowanie się komisji, wybór wiceprzewodniczących, ustalenie planów pracy.

Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały budżetowej do 17 lutego, gdyż umożliwi nam to wystąpienie o środki z rezerwy ogólnej na realizację modernizacji drogi i mostu w m. Grabie na potoku Podłężanka.

Przewodniczący Rady poprosił aby komisje zmobilizowały się przy opiniowaniu budżetu,Adam Kociołek zgłosił potrzebę wybudowania chodników w m. Szarów Dąbrowa, aby wykonać dokumentację w tym roku, oraz wykonanie parkingu lub zatoczki przy przedszkolu ew. przygotowanie dokumentacji. 1. Zakończenie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Wiesław Bobowski o godzinie 19.30 zakończył obrady III sesji Rady Powiatu Wielickiego.
: protokoly
protokoly -> S. i-0931/23/07 protokóŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 14. 05. 2007 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu
protokoly -> Protokół 23/07 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 21 listopada 2007r
protokoly -> F. III. 431. 30. 2011 protokóŁ
protokoly -> Komunikat końcowy XLI wojewódzkie igrzyska młodzieży szkolnej w indywidualnym pływaniu
protokoly -> Protok ó Ł Nr X/2011
protokoly -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie S. Vii-8017-2/66/05 protokóŁ kontroli problemowej
protokoly -> Uchwała Nr ix/94/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 maja 2003 r
protokoly -> Uchwała Nr xlii/546/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 16 września 2005 r w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta Kołobrzegu
protokoly -> Uchwała Nr xlii/547/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 16 września 2005 r w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Miasta Kołobrzegu
protokoly -> II/iii ligi kobiet / MĘŻczyzn – sezon 2015/2016 rozegranego w dniu 25. 10. 2015 w Lublinie pomiędzy drużynami
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy