ProtokóŁ Nr IX z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 14³° Skład Rady – 15 Obecnych według listy obecności – 14 Nieobecny – Pan MarekPobieranie 21 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21 Kb.
PROTOKÓŁ Nr IX
z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011r. , która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10°°- 14³°
Skład Rady – 15

Obecnych według listy obecności – 14

Nieobecny – Pan Marek Zasłona
Ponadto na Sesję Rady Gminy Przybyli : Pan Zdzisław Tracz Wójt Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat - Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Iwona Sokołowska – Sekretarz Gminy Sadowne.

Do punktu pierwszego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – Przewodniczący Rady Gminy – przywitał wszystkich przybyłych, dokonał otwarcia posiedzenia IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum, wszystkie podjęte uchwały będą posiadały moc prawną.
Do punktu drugiego porządku obrad
Pan Waldemar Cyran – Czy ktoś z zebranych chciałby wprowadzić zmiany do porządku obrad?
Pan Zdzisław Tracz –Wójt Gminy Sadowne- proszę o wniesienie do porządku obrad punkt w sprawie podjęcia wniosku dotyczącego dofinansowania drogi w Sadolesiu, proponuję przenieść 80 tys. zł przeznaczone na budowę ulic w Sadownem i dołożyć do budowy drogi w Sadolesiu.
Odbyło się głosowanie za zmienionym porządkiem obrad:

Za – 12

Przeciw – 1

Wstrzymało się od głosu – 1
P o r z ą d e k o b r a d:


  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku obrad..

  3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

  4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

  5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) w sprawie zmian w uchwale WPF

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.  1. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

  2. Zamknięcie obrad


Do punktu trzeciego porządku obrad

Pan Zdzisław Tracz- zrobiliśmy plac zabaw na terenie szkoły Podstawowej w Sadownem z projektu „ Radosna Szkoła”. Robimy drogę Kołodziąż - Kołodziąż Rybie i drogę piaskową na kolonie Mleczaki. Jest rozstrzygnięty przetarg na nakładkę na ulicy Kościuszki , a 18.11.2011r. będzie rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika na ulicy Kościuszki.


Pan Andrzej Wrzosek – kto będzie robił studzienki na deszczówkę?
Pan Zdzisław Tracz- ten kto będzie robił chodnik.
Do punktu czwartego porządku obrad:
Pan Andrzej Rosiński – co z wyceną szkoły w Szynkarzyźnie?
Pan Zdzisław Tracz- jest wydane zlecenie do wyceny.
Pan Ryszard Decyk – co z przetargiem na szkołę w Morzyczanie?
Pan Zdzisław Tracz- mogę później podać państwu wycenę, nie wszystkie pamiętam.
Pani Irena Dębkowska- jak z przetargiem na szkołę w Sadolesiu?
Pan Zdzisław Tracz- jest osoba, która oferuje 200tys. zł ale więcej nie chce dać. Jeżeli Rada Gminy nie wyraża zgody to robimy nową wycenę.
Pan Piotr Olkowski – co z działkami w Ociętem?
Pan Zdzisław Tracz- przetarg w grudniu.
Pani Irena Dębkowska- na jakim etapie jest sprzedaż budynku po bibliotece?
Pan Zdzisław Tracz- przetarg w grudniu.
Pan Marek Gajewski – kedy zrobimy w Sojkówku 100 m drogi?
Pan Zdzisław Tracz- czekamy na dokumenty od projektanta.

Do punktu piątek porządku obrad:

Pani Anna Rukat – w poniedziałek mieliśmy otwarcie ofert na SUW w Złotkach. W budżecie mieliśmy 80 tys.zł , a przetarg wyszedł na 123tys.zł , w związku z tym zwołaliśmy tę sesję.

Jeżeli rada przeniesie dziś te pieniądze to przetarg będzie rozstrzygnięty. W sprawie dofinansowania budynku GOK to wniosek jest po raz kolejny kontrolowany.
Pan Waldemar Cyran – na poprzedniej sesji przegłosowaliśmy wniosek na 27 tys.zł na przyłącze i wymianę kanalizacji w szkole podstawowej w Sadownem. Proponuję to przyjąć jako wniosek do budżetu na 2012r.
Pani Iwona Sokołowska –zarząd powiatu dostał na piśmie informację, że my mamy zabezpieczone środki na ten cel.
Pani Anna Rukat – jeżeli przy opracowywaniu następnej uchwały budżetowej będą jakieś wolne środki to przekażę je na wymianę kanalizacji w szkole podstawowej w Sadownem.
Pan Waldemar Cyran – na poprzedniej sesji przesunęliśmy środki na drogę Sadoleś- Kocielnik.
Pan Zdzisław Tracz- ulice w Sadownem w tym roku nie będą robione bo jest sprzeciw starostwa w związku z tym proponuję przenieść środki 80 tys.zł. i zrobić drogę Sadoleś - Kocielnik.
Pani Irena Dębkowska- a ulica Grunwaldzka będzie robiona?
Pan Zdzisław Tracz- tak
Pan Waldemar Cyran – ile długości i szerokości ma ta droga Sadoleś – Kocielnik , może należy ją zmniejszyć?
Pan Janusz Kibart – zwężenie tej drogi nie ma sensu.
Pani Irena Dębkowska – proponuję przegłosować wniosek i przesunąć środki z ulic z Sadownego na drogę w Sadolesiu.
Pan Zdzisław Tracz- zgłaszam wniosek, żeby przesunąć 80 tys. zł. z ulicy Bohaterów na drogę w Sadolesiu

Odbyło się głosowanie:

Za – 12

Przeciw – 2

Wstrzymało się od głosu -0
27,5 tys. zł z ulicy Kilińskiego na wymianę kanalizacji w szkole podstawowej w Sadownem.

Odbyło się głosowanie:

Za – 12

Przeciw – 2

Wstrzymało się od głosu -0
Pan Waldemar Cyran – zgłaszam wniosek o nie odczytywanie treści uchwały WPF i uchwały budżetowej

Odbyło się głosowanie:

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się od głosu -0
a) w sprawie zmian w uchwale WPF

Odbyło się głosowanie:

Za – 13

Przeciw – 0

Wstrzymało się od głosu -1

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.Odbyło się głosowanie:

Za – 12

Przeciw – 0

Wstrzymało się od głosu -2

Do punktu szóstego porządku obrad:

Pan Waldemar Cyran – czy wpłynęły pieniądze za sprzęt po byłym SPZOZ w Sadownem?


Pan Zdzisław Tracz- przeczytał treść pisma , w którym gmina zwraca się do pani Nowik o uregulowanie należnej kwoty.

Pan Czesław Głuszak – zgłaszam wniosek o remont świetlicy w Bojewie.


Pani Irena Dębkowska- zrobimy ją jako pierwszą z funduszy pozyskanych z LGD. Jakie są szanse zrobienia ulic w Sadownem w przyszłym roku?
Pan Zdzisław Tracz- chcemy sprzedać budynki po byłych szkołach podstawowych w Sadolesiu i Morzyczanie, czekamy na zwrot środków zainwestowanych w GOK.
Pani Irena Dębkowska – ile w tym roku było złożonych wniosków o dofinansowanie z UE?
Pan Zdzisław Tracz- w tym roku nie było naboru.
Pan Waldemar Cyran – odczytał teść pisma od Pana Nozderki w sprawie wodociągu.

Rada podjęła decyzję o przekazaniu pisma do komisji budżetowej jak tez zaproszeniu pana Nozderki do Urzędu Gminy w celu sprecyzowania treści pisma.


Pani Iwona Sokołowska –wpłynęło pismo od PGE w którym zwracają się do nas o uregulowanie kwestii infrastruktury przesyłowej. Według mnie należy dokonać inwentaryzacji ile jest słupów do oświetlania ulic ile do indywidualnych odbiorców. Słupy stoją na naszym terenie oni powinni zapłacić nam za teren.
Pan Bonifacy Choszczyk – należy zwrócić uwagę jaka jest kategoria drogi gminna czy powiatowa.

Do punktu siódmego porządku obrad:
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokolant:
Anna Stawiarz Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Cyran
: upload
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy