ProtokóŁ Nr VIII. 2011 Sesji Rady Gminy Sokoły, która odbyła się 21 czerwca 2011 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, przy ul. Rynek Mickiewicza 10Pobieranie 65.71 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar65.71 Kb.


PROTOKÓŁ Nr VIII.2011

Sesji Rady Gminy Sokoły, która odbyła się 21 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły, przy ul. Rynek Mickiewicza 10
Obradom przewodniczyła Hanna Maria Kurzyna Przewodnicząca Rady. Sesja rozpoczęła się o godz. 10:30.

W sesji uczestniczyli radni wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu.


Ponadto w sesji udział wzięli:


 1. Józef Zajkowski – Wójt Gminy

 2. Irena Bruszewska – Skarbnik Gminy

 3. Wanda Barbara Idźkowska – Sekretarz Gminy

 4. Bożena Perkowska – Kierownik Ref. IGKRiP

 5. Ewa Szyszko – Prezes GS „SCh” w Sokołach

 6. Ryszard Sylpaczuk – Prezes SKR w Sokołach

 7. Danuta Perkowska – Wiceprezes BS w Sokołach

 8. Krystyna Leśniewska – Dyrektor SP w Bruszewie

 9. Zbigniew Brzozowski – Dyrektor SP w Kowalewszczyźnie

 10. Waldemar Kikolski – Radny Powiatu (Dyrektor ZS w Sokołach)

 11. Kazimierz Nahajowski – Dyrektor ZSR w Krzyżewie

 12. Lech Jan Mazurek – Dyrektor GOK w Sokołach

 13. Małgorzata Grabowska – p.o. Kierownika Biblioteki

 14. Aleksander Puchalski – trener, nauczyciel WF-u ZSR w Krzyżewie

 15. prof. Andrzej Chwalibóg wraz z grupą studentów architektury Politechniki Białostockiej

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.


oraz

sołtysi wg załączonej listy obecności – załącznik Nr 3 do protokołu.


Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Hanna Maria Kurzyna, która przywitała radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 14 radnych. W związku z tym rada gminy może podejmować prawomocne uchwały. Następnie zapoznała z porządkiem obrad i zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi lub inne propozycje do proponowanego porządku obrad? Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust 1a ustawy o samorządzie gminnym zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie proponowany porządek posiedzenia.

Głosowało 14 radnych, wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem porządku.


Porządek posiedzenia:


 1. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

 2. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.

 3. Zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi.

 4. Prezentacja koncepcji zagospodarowania centrum Sokół przez studentów Politechniki Białostockiej.

 5. Wręczenie nagród przyznanych przez Gminę Sokoły za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

 1. sprawozdania finansowego za rok 2010;

 2. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

 1. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu.

 2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Sokoły.

 3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią RIO o wniosku;

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2010 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

 6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców wsi Kruszewo-Wypychy;

 2. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły;

 3. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników;

 4. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

 5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokoły na lata 2011-2020;

 6. zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły;

 7. ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy Sokoły.

 1. Przedstawienie informacji z działalności jednostek organizacyjnych gminy Sokoły za 2010 r.:

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach;

 2. Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach;

 3. Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły.

 1. Stanowisko Rady Gminy Sokoły w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

 2. Dyskusja i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.


Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.

Radni odstąpili od czytania protokołu z poprzedniej sesji zapoznając się z jego wyciągiem, który odczytał Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady. Wyciąg z protokołu VII Sesji Rady Gminy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono.

Rada w formie głosowania jednogłośnie przyjęła protokół z VII Sesji Rady Gminy.


Ad. 2.

Józef Zajkowski Wójt Gminy przedstawił informację z pracy miedzy sesjami za okres od 26 maja 2011 r. do 21 czerwca 2011 r. Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Do złożonej informacji uwag nie wniesiono.

Ad. 3.


Wniosków, interpelacji i zapytań radni nie zgłosili.
Ad. 4.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że prof. Andrzej Chwalibóg wraz z grupą studentów Politechniki Białostockiej przybędzie na sesję ok. godz. 12.00. Poprosił, aby przejść do realizacji porządku obrad, a tym punktem zająć się później.

Radni przez aklamację wyrazili zgodę na proponowaną zmianę w porządku obrad.
Ad. 5.

Aleksander Puchalski przedstawił osiągnięcia sportowe zawodników z terenu gminy Sokoły osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Ponadto poinformował, że trzech zawodników nie mogło przybyć na sesję, gdyż w dniu dzisiejszym mają ważne egzaminy na uczelni. Na posiedzenie przybył jedynie Sebastian Dobkowski, który spośród 4 osobowej grupy zawodników może poszczycić się najlepszymi osiągnięciami sportowymi.

Józef Zajkowski Wójt Gminy pogratulował zawodnikom wysokich wyników sportowych, życząc dalszych sukcesów. Wspólnie z Hanną Marią Kurzyną Przewodniczącą Rady wręczyli Sebastianowi Dobkowskiemu dyplom i nagrodę pieniężną.

Ad. 6.


1)

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy zapoznała z nową procedurą i przedstawiła Zarządzenie Nr 22.2011 Wójta Gminy Sokoły z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego gminy Sokoły i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pytań i uwag nie wniesiono.

2)

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy i przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010 przyjęte Zarządzeniem Nr 15.2011 z dnia 29 marca 2011 r., które stanowi załącznik nr 8 do protokołu.Pytań i uwag nie wniesiono.
Ad. 7.

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy zapoznała z Uchwałą Nr IV.00321-40/11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sokoły sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pytań i uwag nie wniesiono.
Ad. 8.

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy przedstawiła informację o stanie mienia Gminy Sokoły, która jest załącznikiem nr 12 do załączonego powyżej Zarządzenia Nr 15.2011 Wójta Gminy Sokoły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

Pytań i uwag nie wniesiono.
Ad. 9.

Krzysztof Budniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu gminy za rok 2010. Opinia stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy zapoznała z Uchwałą Nr IV.00322-26/11składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Sokoły wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2010 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Pytań i uwag nie wniesiono.


Ad. 10.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Zdrodowski odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2010 rok.
Uchwała Nr VIII/44/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2010 rok, stanowi załącznik Nr 12 do protokołu


Ad. 11.

Krzysztof Budniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady Gminy


z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Hanna Kurzyna Przewodniczący Rady postawiła pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w wniosek. Następnie przewodnicząca poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Zdrodowski odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała głosowaniu w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy.Uchwała Nr VIII/45/2011

w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy,

stanowi załącznik Nr 14 do protokołu
Józef Zajkowski Wójt Gminy podziękował za zaufanie i udzielone absolutorium.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna ogłosiła 10 minutową przerwę w posiedzeniu.


Ad. 4.

Po przerwie przewodnicząca Hanna Kurzyna przywitała pana prof. Andrzeja Chwaliboga, który przybył na sesję wraz z grupą studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Andrzej Chwalibóg poinformował, że celem jego wizyty w gminie Sokoły jest prezentacja kilku koncepcji zagospodarowania centrum Sokół wykonanych przez studentów czwartego roku Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Przedstawił, że plac jest bardzo wartościowy i istotny dla całej miejscowości, a nawet gminy. Zastosowanie jednej z koncepcji może zadecydować o kształcie i przyszłości Sokół. W związku z tym należałoby dobrze zastanowić się nad wybraniem odpowiedniego projektu. Poprosił studentów o zaprezentowanie swoich prac.

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej omówili koncepcje zagospodarowania centrum Sokół. Zdjęcia przedstawionych projektów stanowią załącznik Nr 15 do protokołu.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że studenci zaprezentowali kilka potencjalnych możliwości zagospodarowania terenu. Wykonanym projektom przyjrzymy się bliżej i być może któryś z pomysłów zostanie wybrany do realizacji w przyszłości. Podziękował studentom za podjęcie się trudnego tematu, jakim było opracowanie konkretnych propozycji zagospodarowania terenu. Życzył sukcesów w pracy przyszłym architektom i zaprosił do odwiedzania gminy Sokoły.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna powiedziała, że jest pod wrażeniem ciekawego spojrzenia z innej perspektywy na sprawy gminy. Życzyła studentom powodzenia w egzaminach i wspaniałych wakacji. Zakończyła dyskusję i ogłosiła 5 minut przerwy w posiedzeniu.


Ad. 12.

1)

Po przerwie przewodnicząca Hanna Kurzyna wznowiła obrady i poinformowała, że wiosną tego roku w gminie Sokoły przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. W większości wsi wybory odbyły się bez problemów, tylko dwie wsie tj. Idźki-Młynowskie i Kruszewo-Wypychy złożyły protesty wyborcze w sprawie wyborów. Na poprzedniej sesji został rozpatrzony protest Idźk-Młynowskich, a na dzisiejszej zostanie rozpatrzony protest mieszkańców Kruszewa-Wypych. Przewodnicząca zapoznała z opinią prawną dotyczącą protestu wyborczego mieszkańców wsi Kruszewo-Wypychy w sprawie wyborów sołtysa w dniu 29 kwietnia 2011 r. napisaną przez radcę prawnego Dariusza Matuka. Opinia prawna stanowi załącznik Nr 16 do protokołu. Ponadto poinformowała, że na dzisiejszą sesję zostali poproszeni mieszkańcy Kruszewa-Wypych, ale nie przybyli na posiedzenie.Krzysztof Budniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uzupełnił, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sokoły w dniu 2 czerwca 2011 r. rozpatrzyła protest wyborczy mieszkańców Kruszewa-Wypych i po wysłuchaniu mieszkańców wsi obecnych na zebraniu, komisja uznała protest za zasadny.

Przewodnicząca Rady Hanna Kurzyna dodała, że sprawą protestu wyborczego mieszkańców wsi Kruszewo-Wypychy zajmowaliśmy się również na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 14 czerwca 2011 r. Po zapoznaniu się z opiniami radcy prawnego i komisji rewizyjnej zostało przyjęte stanowisko uznające protest za niezasadny.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że zgodnie ze stanowiskiem oraz dokumentami z wyborów został przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczący uznania protestu wyborczego za niezasadny.

Przewodnicząca Rady Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców wsi Kruszewo-Wypychy.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała głosowaniu w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, z czego 7 radnych było „za”, 5 radnych było „przeciw”, a 1 radny „wstrzymał się” w głosowaniu.Uchwała Nr VIII/46/2011

w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego mieszkańców wsi Kruszewo-Wypychy,

stanowi załącznik Nr 17 do protokołu
Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że podjecie uchwały przez radę gminy nie zamyka sprawy ponieważ stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

2)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły w zakresie planowanego zakupu działki pod stadion.Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Radny Władysław Zalewski zapytał, czy planowany stadion miałby służyć wyłącznie do gry w piłkę nożną, czy byłby wielofunkcyjny?

Przewodnicząca Hanna Kurzyna odpowiedziała, że byłby to stadion wielofunkcyjny. Następnie poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała głosowaniu w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły.

Uchwała Nr VIII/47/2011

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokoły, stanowi załącznik Nr 18 do protokołu


3)

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy zapoznała z procedurą i przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała głosowaniu w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała Nr VIII/48/2011

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

stanowi załącznik Nr 19 do protokołu
4)

Z uwagi na fakt, że pani Grażyna Antończuk Kierownik OPS w Sokołach musiała opuścić posiedzenie projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przedstawiła Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała głosowaniu w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr VIII/49/2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, stanowi załącznik Nr 20 do protokołu


5)

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokoły na lata 2011-2020.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokoły na lata 2011-2020.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała głosowaniu w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokoły na lata 2011-2020.

Uchwała Nr VIII/50/2011

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sokoły na lata 2011-2020,

stanowi załącznik Nr 21 do protokołu


6)

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poinformowała, że obecne diety zostały ustalone na początku poprzedniej kadencji Rady Gminy Sokoły. Na ostatnim posiedzeniu komisji został podjęty temat podwyżki diet radnych. W trakcie posiedzenia ustalono podniesienie diety radnego gminy z 200 zł na 250 zł.

Józef Zajkowski Wójt Gminy przybliżył, że w trakcie posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił propozycję podniesienia diety pani Przewodniczącej Rady, która oświadczyła, że wystarczy jej dieta na dotychczasowym poziomie. W sprawie diet sołtysów zdecydowano podnieść dietę z 70 do 100 zł.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poprosiła o pytania.

Henryk Idźkowski sołtys wsi Roszki Chrzczony poprosił o informacje nt. stawek diet radnych i sołtysów sąsiednich gmin.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady przedstawiła stawki diet radnych i sołtysów wybranych gmin z województwa podlaskiego. Informacja stanowi załącznik Nr 22 do protokołu. Pani przewodnicząca poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała głosowaniu w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, z czego 9 radnych było „za”, a 3 radnych „wstrzymało się” w głosowaniu.Uchwała Nr VIII/51/2011

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sokoły,

stanowi załącznik Nr 23 do protokołu
7)

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z ustaleniami proponujemy podwyższenie diety sołtysów z 70 do 100 zł za udział w sesji Rady Gminy Sokoły. Poprosiła o pytania bądź uwagi, co do tej propozycji.

Józef Gołębiewski sołtys wsi Perki Lachy oświadczył, że w całym kraju jest przyjęta ogólna zasada, że „sołtys dostaje połowę diety radnego”. Uznał, że jest to rozsądne rozwiązanie.

Radna Katarzyna Komar poparła wniosek sołtysa wsi Perki Lachy.

Halina Olszewska sołtys wsi Roszki Leśne przypomniała, że w czasie, gdy Przewodniczącym Rady był pan Janusz Grabowski sołtys zawsze dostawał połowę diety radnego. Dysproporcje powstały wówczas, gdy Przewodniczącą Rady została pani Hanna Kurzyna.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że to nie ona ustaliła wysokość diet radnych i sołtysów. Prezentowane stanowisko zostało określone przez wszystkich radnych na komisjach.

Halina Olszewska sołtys wsi Roszki Leśne zapytała, czy rada gminy przystaje na to, aby dieta sołtysa wynosiła połowę diety radnego?

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że w niektórych gminach diety sołtysów są wysokie, ale nie są oni proszeni na wszystkie sesje.

Radny Krzysztof Budniak powiedział, że podtrzymujemy stanowisko z komisji.

Radny Władysław Zalewski poparł zdanie przedmówcy.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w posiedzeniu.

Po przerwie przewodnicząca wznowiła obrady i poinformowała, że sołtysi w gminie Sokoły otrzymują jedną z najwyższych prowizji od podatku w powiecie. Następnie poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy Sokoły.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała głosowaniu w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, z czego 10 radnych było „za”, 1 radny był „przeciw”, a 2 radnych „wstrzymało się” w głosowaniu.Uchwała Nr VIII/52/2011

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom biorącym udział w obradach sesji Rady Gminy Sokoły, stanowi załącznik Nr 24 do protokołu


Ad. 13.

1)

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odczytała sprawozdanie z udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za 2010 rok, które stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.2)

Lech Jan Mazurek Dyrektor GOK w Sokołach przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach za 2010 r., które stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania do pana dyrektora?

Radny Władysław Zalewski zapytał, czy jest możliwość wypożyczenia sali na dyskoteki w domu kultury?

Lech Jan Mazurek Dyrektor GOK w Sokołach odpowiedział, że do tej pory dyskoteki odbywały się na straży. Z uwagi na fakt, że w budynku GOK nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa nie chcielibyśmy, aby tam odbywały się dyskoteki. Budynek został nie tak dawno odremontowany dlatego szkoda byłoby aby to szybko zniszczyć. Obecnie w GOK odbywają się zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, a także zajęcia sportowe na placu rekreacyjno-sportowym.

Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że tematem zajmiemy się na komisjach.

3)

Małgorzata Grabowska p.o. Kierownika Biblioteki przedstawiła sprawozdanie opisowe z działalności bibliotek gminy Sokoły za 2010 rok, które stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.Pytań i uwag nie wniesiono.
Ad. 14.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że do urzędu gminy wpłynęło pismo z Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwość w Białymstoku dotyczące podjęcia stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Pismo zostało odczytane i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Dodała, że stanowisko było przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji, podczas których zostało pozytywnie zaopiniowane.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady odczytała stanowisko Rady Gminy Sokoły w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Następnie poddała pod głosowanie proponowane stanowisko. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali w/w stanowisko, które stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 15.

1)

Elżbieta Borysiuk sołtys wsi Kruszewo-Wypychy zgłosiła, że pewien kierowca uderzył samochodem o przystanek autobusowy w Kruszewie-Wypychach i w znaczny sposób go zniszczył.Józef Zajkowski Wójt Gminy oświadczył, że w trakcie pogrzebu widział jadący rozbity samochód.

Elżbieta Borysiuk sołtys wsi Kruszewo-Wypychy dodała, że pan Andrzej Remisiewicz spisał numery rejestracyjne.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił, aby przekazać takie informacje na policję albo do urzędu gminy, gdyż należy przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie.

2)

Józef Zajkowski Wójt Gminy podziękował radnym i sołtysom za udział w rozprawie sądowej, która toczy się w stosunku do jego osoby.Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że radni gminy uczestniczyli w rozprawie z obowiązku, a sołtysi z szacunku.

3)

Józef Gołębiewski sołtys wsi Perki Lachy oświadczył, że sprawa prezydencji Polski w Unii Europejskiej jest bardzo ważną sprawą, dlatego do gminy powinny wpłynąć również wnioski od innych partii politycznych. Dodał, że rozumie, iż zadaniem gminy jest odpowiedzieć na takie pismo, ale to nie tak powinno wyglądać stanowisko samorządu. Stwierdził, że gdyby jesienią nie było wyborów, to Prezes PIS-u nie poruszałby tego tematu, a tak o głosy rolników zabiegają ci, którzy w rolnictwie najbardziej namieszali.Radny Władysław Zalewski oświadczył, że nie jest wielbicielem PIS-u ale złożony przez partię wniosek popiera.

Henryk Idźkowski sołtys wsi Roszki Chrzczony zapytał, czy stanowisko w sprawie rolnictwa nie jest zbyt późno podejmowane?

Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli nie będzie się nic mówiło o rolnictwie, to temat zostanie pominięty.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady oświadczyła, że podejmując stanowisko głosowała nie na partię, ale na zgłoszony problem.

Józef Zajkowski Wójt Gminy dodał, że problem jest słuszny, dlatego go popieramy.
Ad. 16.

Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w sesji i zamknęła obrady o godzinie 15:20.

Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Wojciech Maleszko Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy