Strona główna

ProtokóŁ Nr xii/2007 z obrad xii-tej sesji rady gminy kołbiel


Pobieranie 82.46 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar82.46 Kb.
PROTOKÓŁ Nr XII/2007
Z obrad XII-tej SESJI RADY GMINY KOŁBIEL
z dnia 27 grudnia 2007 r.
Otwarcia obrad XII-tej Sesji Rady Gminy Kołbiel dokonał Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec. Stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 13 Radnych na stan ogółem 15-tu, stanowi to kworum przy którym Rada może obradować

i podejmować prawomocne uchwały.

W Sesji uczestniczyli ponadto:
- Wójt Gminy – Pan Adam Budyta,

- Zastępca Wójta – Pani Ewa Mazek,

- Skarbnik Gminy – Pani Hanna Michalska,

- Radny Rady Powiatu – Pan Grzegorz Michalczyk,

- Radna Rady Powiatu - Pani Aneta Bartnicka,

- Komendant Komisariatu

Policji w Karczewie - Pan Janusz Chodkiewicz,

- Zastępca Komendanta

Komisariatu Policji - Pan Mirosław Rosłaniec,

w Karczewie

- Kierownik Posterunku

Policji w Kołbieli - Pan Marek Kopka,

- funkcjonariusz Policji - Pan Paweł Szeląg,

- Dyrektor Publicznego

Gimnazjum w Kołbieli - Pan Andrzej Jaworski,

- Dyrektor Szkoły

Podstawowej w Kołbieli - Pani Elżbieta Ciszkowska,

- Dyrektor Szkoły

Podstawowej w Kątach - Pani Renata Rosłaniec,

- Dyrektor Gminnego

Przedszkola w Kołbieli - Pani Agnieszka Dziedzic,

- Kierownik Gospodarki

Komunalnej - Pan Zbigniew Parol,

- Dyrektor GZEAS - Pani Bożena Wilczek,

- Kierownik Posterunku

Policji w Kołbieli - Pan Paweł Szeląg,

- Redaktor „Linii Otwockiej” - Pan Andrzej Kamiński,

- sołtysi (wg. załączonej listy)

oraz mieszkańcy.
Przewodniczący powitał przybyłych i poinformował zebranych, że przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad nastąpi krótka uroczystość pożegnania odchodzącego Kierownika Posterunku Policji w Kołbieli i przywitania jego następcy. Następnie złożył życzenia

Panu Markowi Kopce i Panu Pawłowi Szelągowi.


Komendant Komisariatu Policji w Karczewie Pan Janusz Chodkiewicz - aspirant sztabowy Paweł Szeląg był przez niespełna 2 lata Kierownikiem Posterunku Policji w Kołbieli. W tym okresie na terenie Gminy Kołbiel znacznie spadła przestępczość, poziom bezpieczeństwa określa się na 75 %.Stan etatowy Posterunku Policji w Kołbieli nie ulegnie zmianie, z pracy kadry w Kołbieli jestem bardzo zadowolony. Dziękuję Panu Wójtowi i Radzie Gminy za wsparcie rzeczowe i finansowe udzielane przez Gminę Posterunkowi Policji w Kołbieli. Następca aspiranta Pawła Szeląga aspirant Marek Kopka to doświadczony funkcjonariusz, były kierownik Posterunku Policji w Celestynowie. W zakresie spraw bieżących chcę zapewnić o wsparciu Komisariatu Policji w Karczewie w zakresie sprawy Ośrodka dla Cudzoziemców w Rudzienku. Codziennie wysyłany jest tam na patrol radiowóz, apeluje do radnych z Rudzienka o uspokojenie mieszkańców. Będziemy patrolować Rudzienko 2 razy dziennie. Dziękuję bardzo aspirantowi Pawłowi Szelągowi za efektywna pracę jako Kierownik Posterunku Policji w Kołbieli. Jeszcze raz dziękuje za owocną współpracę Panu Wójtowi i Radzie Gminy. Czy ktoś spośród uczestników sesji ma do mnie jakieś pytania?
Wójt Gminy Pan Adam Budyta – chciałbym podziękować aspirantowi sztabowemu Pawłowi Szelągowi za dobrą współpracę. Mam nadzieję, że współpraca z nowym Kierownikiem Posterunku aspirantem sztabowym Markiem Kopką będzie układała się równie dobrze i poziom bezpieczeństwa nie spadanie. Życzę w nowej pracy samych sukcesów. Wszystkim funkcjonariuszom Policji z Powiatu Otwockiego życzę w Nowym Roku samych bezpiecznych dni. Wszystkiego najlepszego.
Następnie Przewodniczący wraz z Wójtem Gminy wręczyli kwiaty odchodzącemu Kierownikowi Posterunku Policji Panu Pawłowi Szelągowi i obejmującemu to stanowisko Panu Markowi Kopce.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Rosłaniec – ponieważ Panowie Policjanci spieszą się, teraz jest okazja dla sołtysów i radnych aby zadać im ewentualne pytania.
Pan Paweł Szeląg – chciałbym podziękować Panu Wójtowi, pani Skarbnik, Panu Przewodniczącemu Rady i całej Radzie Gminy, za wsparcie finansowe Gminy dla posterunku. Dziękuje za udaną współpracę.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Rosłaniec – czy są pytania do Panów Policjantów? Nie widzę.

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.Proponowany porządek obrad


  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad XI-tej Sesji Rady Gminy Kołbiel.

  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  5. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2007.

- uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2008;

- przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2008;

- ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia

za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych

świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach

prowadzonych przez Gminę Kołbiel w roku 2008;

- określenia trybu, kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

i wiejskiego dla nauczycieli;

- wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla

nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno -

wychowawcze;

- przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół

prowadzonych przez Gminę Kołbiel oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania

tymi środkami;

- sprostowania § 1 pkt. 8 lit. a w uchwale Nr XI/64/2007 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków

transportowych w 2008 r.

6. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący poinformował, że proponowana jest zmiana porządku obrad, zdjęcie

z pkt. 5. Podjęcie uchwał – projektu uchwały w sprawie: sprostowania § 1 pkt. 8 lit. a

w uchwale Nr XI/64/2007 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie

określenia stawek podatku od środków transportowych w 2008 r.


Przewodniczący zapytał Radnych czy mają jeszcze inne uwagi lub zastrzeżenia

do przedstawionego porządku. Nikt nie zgłosił uwag lub zastrzeżeń.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad.

Za ich przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – nie było,

wstrzymujących się – nie było.

Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za jego przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – nie było,

wstrzymujących się – nie było.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Realizując porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XI-tej Sesji Rady Gminy. Poinformował, że protokół był wyłożony w biurze rady i nie zgłoszono do niego uwag. Za jego przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – nie było, wstrzymujących się – nie było.

Protokół z obrad XI-tej Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.


Następnie Przewodniczący przekazał głos Wójtowi Gminy Panu Adamowi Budycie, który przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
22 listopada została wynegocjowana umowa z EKO- SAM BIS, podwyżka opłaty za wywóz odpadów wyniesie 25 %.

23 listopada tuż po ostatniej sesji odbyło się w Kątach wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Powiatu na zaproszenie tamtejszego Sołtysa, na którym zajmowano się tematem dróg powiatowych w Kątach i Chrząszczówce. Wójt Gminy uczestniczył w nim wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i sołtysami. Przedstawił problemy dotyczące dróg powiatowych w pozostałych miejscowościach Gminy. Przypomniał m.in. o nieuregulowanym stanie geodezyjnym dróg w Radachówce i Sępochowie.

26-28 listopada odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe Państwowej Straży Pożarnej

z Otwocka, OSP Gadka, Policji SPZOZ w Kołbieli na terenie budynku Urzędu Gminy. Hasło ćwiczeń brzmiało „Pali się Urząd Gminy w Kołbieli”. Pod takim tytułem ukazał się również artykuł w „Linii Otwockiej”. W poniedziałek i wtorek odbyła się część teoretyczna ćwiczeń, w środę praktyczna.4 grudnia odbyły się negocjacje z ZNP w sprawie zapisów regulaminów dotyczących dodatków do wynagradzania nauczycieli. Negocjacje trwały dość długo, ich efektem będzie podjęcie szeregu dzisiejszych uchwał.

5 grudnia odbyło się spotkanie w Starostwie, które było kontynuacją spotkania w Kątach. Zaproszeni na nie zostali wszyscy przedstawiciele samorządu z Powiatu. W spotkaniu tym oprócz Wójta Gminy uczestniczyli również Przewodniczący Rady Gminy, Radny Pan Kazimierz Urbaniak i Sołtys Chrosny Pani Janina Skolimowska. Współpraca Powiatu polega na tym, że chce on zrealizować inwestycje na terenach poszczególnych Gmin ich środkami. Powiat oczekuje na dofinansowanie realizacji inwestycji powiatowych. Ustalono, że Gminy wytypują priorytetowe dla nich drogi i prześlą taka informację do Rady Powiatu.

6 grudnia przybył do Urzędu Gminy Dyrektor Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w celu przeprowadzenia rozmów w sprawie współpracy z Gminą.

10 grudnia odbyło się szkolenie dla przedstawicieli samorządu w zakresie informatyzacji

i najnowszych rozwiązań w tej dziedzinie. Informowano w jaki sposób uzyskać środki

z budżetu Województwa na budowę infrastruktury dostępu do Internetu.

10 grudnia odbyło się również spotkanie w sprawie wniosków do PEFRON dotyczących dofinansowania potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji - wyjazdów wakacyjnych i innych form wsparcia.13 grudnia zakończyła się w Urzędzie Gminy kontrola NIK w zakresie wydatków strukturalnych.

17 grudnia Wójt Gminy otrzymał informację o powstaniu Ośrodka dla Cudzoziemców w Rudzienku. Wójt Gminy poprosił Policję, PCPR, miejscową prasę od dziennikarzy, której dowiedział się o tym fakcie, aby udali się z nim do tego miejsca. W Ośrodku przebywa

ok. 200 obywateli Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, dużo dzieci i pełnych rodzin. Ten problem nie jest tylko problemem mieszkańców okolicznych miejscowości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pokazuje jak nie powinno się wydawać pieniędzy z budżetu państwa. O fakcie powstania Ośrodka powinny zostać powiadomione Władze Gminy, jako gospodarz terenu i PCPR. Wójt Gminy powiadomił o fakcie powstania Ośrodka mieszkańców Rudzienka, Teresina i Oleksina, Urząd Wojewódzki, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Biuro Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców i Starostę. Na zorganizowane spotkanie z mieszkańcami przybyli tylko Policjanci i pracownik PCPR.

3 stycznia odbyło się też spotkanie w tej sprawie w, którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Dyrektor Biura Organizacji Ośrodków dla Cudzoziemców, Przedstawiciel UNHCR Polska, Dyrektor PCPR oraz Komendant Powiatowy Policji. O fakcie przeznaczenia budynku na Ośrodek Wójt Gminy powiadomił również Sanepid, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Państwową Inspekcję Pracy.

18 grudnia swoje obowiązki objął nowy Kierownik Posterunku Policji Kołbieli,

który odwiedził również Urząd Gminy.21 grudnia Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy i kierownikiem Gospodarki Komunalnej udał się do Zakładu Energetycznego w sprawie budowy linii energetycznej średniego napięcia na terenie ostatniego scalenia w Kołbieli. RIO zarzuca Gminie, że realizacja powyższej inwestycji jest zadaniem Zakładu Energetycznego, a nie Gminy. Na spotkaniu poruszany był również problem większego przydziału mocy dla terenu Gminy Kołbiel. W obecnym bowiem stanie nie mógłby z uwagi na te ograniczenia powstać nowy zakład produkcyjny na terenie Gminy, potrzebujący większej ilości energii

21 grudnia w godzinach 1200 – 1300 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rudzienka, Teresina i Oleksina w sprawie powstania Ośrodka dla Cudzoziemców.

21 grudnia o 1900 odbyły się konsultacje wariantu 4 bis 1 obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi DK 50 w Człekówce. Natomiast 11 grudnia konsultacje takie odbyły się w Goździe

i Skorupach.

Realizując pkt 5 porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwał.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XII/69/2007 w sprawie: zmian w budżecie na rok 2007.


Następnie Przewodniczący udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Pani Hannie Michalskiej,

która przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Zwróciła uwagę, że jest to uchwał porządkująca budżet na rok 2007.


Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec – czy radni mają jakieś pytania do Pani Skarbnik? Nie widzę.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr XII/69/2007 w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Kołbiel na rok 2007.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciw – nie było, wstrzymujących się – nie było. Uchwałę Nr XII/69/2007 przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XII/70/2007 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2008.
Następnie Przewodniczący udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Pani Hannie Michalskiej,

która przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Stwierdziła, że budżet zaplanowany został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wpływach z podatków dochodowych do osób fizycznych i prawnych oraz Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przewidywanych dotacji. Ostatecznie kwoty te znane będą w lutym, zatem budżet może ulec zmianie. Wyraziła nadzieję, że ulegnie on zwiększeniu. Następnie przedstawiła wysokość dochodów i wydatków ogólnie, wysokość rezerw budżetowych, dotacji na realizację zadań zleconych, dochodów Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dochodów jednostek budżetowych, dotacji dla gminnej instytucji kultury, dotacji na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych, wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, wydatków inwestycyjnych, które uległy zmniejszeniu z uwagi na przeniesienie części środków na utrzymanie bieżące oczyszczalni ścieków. Przedstawiła również zaplanowane na 2008 rok zadania inwestycyjne.


Następnie Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Planowania, Finansów i Rozwoju Gminy i pozostałym Przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy,

w celu zaprezentowania opinii na temat proponowanego budżetu na rok 2008.


Radny Pan Waldemar Kloch – budżet na rok 2008 jest większy od obecnego o

ok. 1100.000 zł czyli 7 %. Wydatki inwestycyjne stanowią prawie 24 % wydatków budżetowych jest to dość dużo. Jednocześnie jest to budżet ostrożny, w którym zadłużenie wynosi 6 % przewidywanych dochodów, stanowi to 0,1 zadłużenia zgodnego z ustawą o finansach publicznych. Spłata długu wynosi 1,5 % czyli 0,1 możliwej rocznej spłaty zadłużenia. Jeśli chodzi o wydatki na oświatę, subwencja pokrywa je w ok. 75 %.Budżet ten nie uwzględnia dwóch zagadnień – podwyżek dla nauczycieli i ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwsze być może pokryje zwiększona subwencja oświatowa, drugie może zmniejszyć nasze dochody w skali nam nieznanej. Budżet jest jednak realny do wykonania.


Radny Pan Kazimierz Urbaniak – jest to budżet optymistyczny. Gdyby w trakcie roku 2008 podobnie jak to było w roku 2007 dochody zwiększyły się o 1000.000 zł to budżet zamknąłby się w kwocie ok. 18.000.000 zł. Pozytywne są prognozy wpływu z podatków poddawane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Wojewódzki. Niepokój mogą budzić optymistyczne prognozy wpływu z podatków dochodowych. Niebezpieczeństwem dla budżetu mogą być dodatkowe zobowiązania wynikające z obietnic nowego rządu, które mogą nie być poparte wzrostem subwencji oświatowej. Choć Pani Skarbnik przezornie założyła w wydatkach osobowych w dziale oświata wzrost w niektórych grupach nawet o 13 %. Miejmy nadzieje, i życzmy sobie tego, że te optymistyczne założenia budżetowe zostaną zrealizowane.
Wójt Gminy Pan Adam Budyta – wysoka Rado, szanowni goście większy budżet na rok 2008 może napawać optymizmem. Jest on większy, ale jednocześnie ostrożny. Trudno odgadnąć co przyniesie nowy rok. To co zaplanowaliśmy to inwestycje i wydatki bieżące. Niektóre zadania wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego lub wniosków mieszkańców nie zostały przyjęte do budżetu. Budżet uwzględnia wydatki mniejsze i większe. Myślę, że na kolejnych sesjach będziemy przyjmować zmiany budżetowe zwiększające wydatki, szczególnie inwestycyjne. Bardzo proszę Radę Gminy o przyjęcie budżetu Gminy Kołbiel na rok 2008.
Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec – czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr XII/70/2007 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kołbiel na rok 2008.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – nie było, wstrzymujących się – nie było. Uchwałę Nr XII/70/2007 przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XII/71/2007 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2008.
Następnie poprosił Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy o przedstawienie planów pracy Komisji na 2008 r. W uwagach do przedstawionych planów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Czajka stwierdził, że wszystkie prośby o kontrole kierowane do niego osobiście powinny być kierowane do Rady Gminy, na której wniosek Komisja Rewizyjna zadecyduje o ewentualnej kontroli. Następnie plany pracy Komisji przedstawili ich Przewodniczący.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr XII/71/2007 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2008.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – nie było, wstrzymujących się – nie było. Uchwałę Nr XII/71/2007 przyjęto jednogłośnie.


Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XII/72/2007 w sprawie: ustalenia Regulaminu

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kołbiel w roku 2008


Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec – uzasadnienie do wszystkich uchwał w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli przedstawi teraz Dyrektor GZEAS

Pani Bożena Wilczek .


Dyrektor GZEAS Pani Bożena Wilczek – negocjacje odbyły się 4 grudnia. W negacjach ze strony związkowej uczestniczyło 3 osoby. Strona Gminy reprezentowana była przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy. Negocjacje trwały ok. 3 godzin. Wynikiem negocjacji są następujące ustalenia. Dodatek motywacyjny będzie przyznawany nauczycielom stażystom po I półroczu, do tej pory w ogóle nie można go było dostać w I roku pracy. Nastąpi wzrost dodatków motywacyjnych z 10 % do 20 % dla nauczycieli, z 25 % do 30 % dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz zmiana okresu ich wypłacania z 3 miesięcy i od początku roku szkolnego od września do grudnia na okres 2 miesięcy. Dodatki motywacyjne ustalane będą przez Pan Wójta i Przedstawiciela ZNP. Ustalono wzrost dodatków funkcyjnych m.in.za wychowawstwo dla nauczycieli opiekujących się klasami do 10 uczniów z 25 zł do 30 zł, od 11 do 20 uczniów z 35 zł do 50 zł, powyżej 20 uczniów z 40 zł do 60 zł.
Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec – zwracam się do przedstawicieli poszczególnych placówek: intencją władz Gminy, tak licznie reprezentowanych nie było wymuszenie czegoś w negocjacjach. Naszą intencja nie jest kłócenie się ze związkami i wychodzenie przeciw nauczycielom. Uważam, że z Kartą Nauczyciela trzeba coś zrobić. Generalnie te coroczne negocjacje do niczego nie prowadzą. Rada Gminy nie może bowiem przyjąć innych rozwiązań niż żądania związków. W ubiegłym roku toczyły się zażarte negocjacje o podwyżkę w wysokości 1 zł dodatku mieszkaniowego. Propozycją Gminy jest docenienie nauczycieli za ich wkład pracy przyznawaniem zwiększonego na rok 2008 do wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego dodatku motywacyjnego. Jesteśmy przeciwko przyznawaniu niejako z urzędu dodatku motywacyjnego kolejnym nauczycielom. Proponujemy docenienie pracy wychowawców, dlatego podnieśliśmy wysokość tego dodatku w projekcie uchwały. Uważamy, że praca z dziećmi jest obecnie bardzo trudna. Jesteśmy świadomi, że nawet dość znacząco podniesione w ramach naszych możliwości dodatki za wychowawstwo nie są zbyt wysokie, w związku z czym z pewnością będziemy się zastanawiać nad ich wzrostem w przyszłym roku.
Radny Pan Kazimierz Urbaniak – brałem udział w negocjacjach i byłem zaskoczony postawą Szefa powiatowego ZNP Pana Jaguścika. Było on zdziwiony tak liczną reprezentacją Rady Gminy. Jego stanowisko jest takie: związki ustalą te kwestie z Wójtem, a Rada Gminy przyklepie. Nie jestem zwolennikiem ograniczania wynagrodzeń nauczycieli. Nie ma jednak woli ze strony związków, jak i parlamentu żeby uporządkować Kartę Nauczyciela. Słuchałem kiedyś debaty sejmowej o zmianie Karty Nauczyciela i dotyczyła ona jedynie widełek płacowych. Uważam, że dodatek za wychowawstwo jest za mały. Powinna być to znacząca pozycja w wynagrodzeniu nauczyciela. Przestrzeganie dyscypliny pracy jako kryterium przyznawania dodatku motywacyjnego jest niedorzeczne. Powinna być wola uporządkowania tego sytemu ze strony nauczycieli.
Radny Pan Andrzej Prasuła – na temat przyznawania nagród powinni móc się wypowiedzieć również rodzice. Wnioski o przyznanie nagrody opiniuje Wójt i Dyrektor Szkoły w mojej ocenie takie uprawnienie powinna mieć również Rada Rodziców. Ustępujący Minister Edukacji podkreślał rolę rodziców w procesie nauczania, warto by zatem w sprawie nagród zasięgać również opinii rodziców. W tych sprawach rodzice też powinni uczestniczyć, dla przejrzystości sprawy. Naprawdę warto by włączyć rodziców. Jeśli nie ma tu przeszkód prawnych w przyszłości można by dokonać takiej zmiany, bo rodzice są istotnym elementem procesu edukacyjnego.
Przewodniczący Rady Gminy – z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić również Rada Rodziców.
Dyrektor GZEAS Pani Bożena Wilczek – kompetencje Rady Rodziców określa ustawa

i inny regulamin.


Radny Pan Waldemar Kloch – są Gminy gdzie 50% budżetu pochłania oświata. U nas jest to ok. 40 %. Rozważa się pomysł w kręgach parlamentarnych, aby wynagrodzenie dla nauczycieli pokrywało państwo, a utrzymanie infrastruktury szkół obciążało gminy. Mam nadzieje, że tak będzie.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr XII/72/2007 w sprawie:

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kołbiel w roku 2008

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymujących się – 1. Uchwałę Nr XII/62/2007 przyjęto większością głosów.
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XII/73/2007 w sprawie: określenia trybu, kryteriów

przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli.


Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec – czy są jakieś pytania ze strony radnych?

Nie widzę.


Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr XII/73/2007 w sprawie: określenia

trybu, kryteriów przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla

nauczycieli.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw – nie było, wstrzymujących się – 1. Uchwałę Nr XII/73/2007 przyjęto większością głosów.


Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XII/74/2007 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu

nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec –. Czy są jakieś pytania ze strony radnych? Nie widzę.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr XII/74/2007 w sprawie wprowadzenia

Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego

Funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciw – nie było, wstrzymujących się – 2. Uchwałę Nr XII/74/2007 przyjęto większością głosów.


Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XII/75/2007 w sprawie: przeznaczenia środków

finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kołbiel

oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec –. Czy są jakieś pytania ze strony radnych? Nie widzę.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr XII/75/2007 w sprawie: przeznaczenia

środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę

Kołbiel oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw – nie było, wstrzymujących się – 1. Uchwałę Nr XII/75/2007 przyjęto większością głosów.Zapytania, interpelacje, wolne wnioski.
Radny Pan Krzysztof Czajka – zwracam się do radnych powiatowych Pani Bartnickiej i Pana Michalczyka, jakie inwestycje na terenie naszej gminy przewidziane są w budżecie

Powiatu. Chciałbym dowiedzieć się jakie zadania inwestycyjne powiat zaplanował na terenie naszej gminy. Komisje Rady Powiatu organizują posiedzenia wyjazdowe na drogach asfaltowych, powinni zobaczyć drogę powiatową w Borkowie. Jesienią aby przez nią przejść potrzebne są gumowce. Te Komisje nie przyjeżdżają na takie drogi. Rowy kopane są w Sępochowie od wiosny, a już jest zima. Konieczne było oświadczenie jednego z właścicieli przez którego nieruchomość przechodzi rów i w nowym roku znów ta sytuacja się powtórzy. Chciałbym zapytać również, w której szufladzie leży wniosek Sępochowa do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu, może by go przełożyć bliżej i wpisać do tego planu.


Sołtys wsi Bocian Pan Jan Szopa – kiedy będzie zebranie w sprawie wariantu 4 bis 1 drogi DK 50 na Bocianie? Kiedy zostanie wykonana droga od Nowej Wsi do lasu, ok. 300 metrów, bo obecnie trzeba nadkładać drogi i jeździć do Kołbieli.
Sołtys wsi Sufczyn Pan Stanisław Piętka - chciałbym zapytać o budowę kanalizacji w Sufczynie. Będziemy bowiem domagać się od Władz Powiatu modernizacji naszej drogi powiatowej. Konieczne jest zatem ustalenie terminu budowy przez Wójta i Wysoką Radę. Obecnie chcielibyśmy chociaż aby zaczęło się przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do budowy kanalizacji. Chciałbym zapytać również kiedy powstanie oświetlenie na kolonii Wilcarz ? Realizacja tej inwestycji przewidziana była na ubiegły rok, a jeszcze do niej nie doszło.
Dyrektor Gimnazjum w Kołbieli Pan Andrzej Jaworski – mam w obecnym okresie utrudniony kontakt z uczniami Gimnazjum. Proszę bardzo sołtysów o wywieszenie ogłoszeń, i rozpropagowanie informacji o tym kiedy odbędzie się pogrzeb gimnazjalisty i absolwenta gimnazjum, którzy w sobotę zginęli w tragicznym wypadku. Zależy mi aby wszyscy uczniowie wiedzieli, że pogrzeb odbędzie się 2 stycznia o godzinie 1300 oraz że będzie zapewniony dojazd autokarem.
Przewodniczący Rady Pan Adam Rosłaniec – oświetlenie Wilcarza planowane jest na przyszły rok, natomiast został już wykonany projekt. Modernizacja oświetlenia we wszystkich wioskach z których składane były wnioski ujęte w opracowaniu zrealizowana będzie w przyszłym roku.
Radna Rady Powiatu Pani Aneta Bartnicka – WPI Powiatu zostanie przyjęty na sesji w styczniu. Inwestycje z naszego terenu zgłaszane przez sołectwa zostały wzięte w nim pod uwagę. Nasi mieszkańcy wykazali się tu wielką aktywnością. Zaznaczam, że mamy dyżury w Urzędzie Gminy, z których nie korzystają nawet Radni Rady Gminy. O ważnych dla Państwa sprawach trzeba nam przypominać, o tych wspomnianych szufladkach.
Radny Rady Powiatu Pan Grzegorz Michalczyk – droga w Borkowie wizytowana była przez Komisję Rozwoju na posiedzeniu wyjazdowym, podczas którego zrezygnowaliśmy z obejrzenia drogi przez Chrosnę i Kąty. Znamy zatem stan tej drogi. Na spotkaniu w Starostwie Wójt poruszył temat własności terenu pod drogą w Sępochowie. Będziemy starać się kontynuować modernizację tej drogi. Rozmawialiśmy o tej sprawie z Panem Wójtem.

Ja mówiłem raczej głośno o drodze Borków – Rudno. Czy to będzie brane pod uwagę do nowego budżetu, tego nie wiem. Wójt zapewniał, że jeśli to zadanie zostanie wpisane do budżetu to Gmina coś na jego realizację dołoży. Obecnie jest tylko prowizorium, gdzie są wpisane remonty dróg w naszej Gminie, stanowi to 3 punkty. W trakcie pojawiła się inicjatywa Radnego i Sołtysa Kątów, który zaprosił Komisję Rozwoju. Bardzo dobrze, że pokazał jeszcze jedną drogę. Komisja jest przekonana o konieczności położenia tam dywaniku. Liczę na to, że uda się to wpisać do budżetu, ale nie mam pewności. Każdy by chciał aby Powiat zajmował się tylko jego sprawami. To co możliwe będziemy starać się zrobić. Kiedy zostanie uchwalony budżet poinformuję Państwa co jest do niego wpisane.


Kierownik Gospodarki Komunalnej Pan Zbigniew Parol – odpowiadając Panu Sołtysowi Szopie, wielokrotnie rozmawialiśmy o tej drodze. Rozumiem, że chce Pan poruszyć problem na oficjalnym forum, aby wszyscy usłyszeli. Trzeba tam nawieźć 30 ciężarówek po 12 ton. Obecnie korzysta z niej 2 mieszkańców. Należy poczekać na odpowiednie warunki, bo inaczej remont nie spełni swojej roli. Zrobię wszystko aby ta droga stała się przejezdna na wiosnę.
Wójt Gminy Pan Adam Budyta – czy coś ostatnio na tej drodze było robione?
Kierownik Gospodarki Komunalnej Pan Zbigniew Parol – trzeba tam wykonać dużo pracy, doraźne naprawy nie mają sensu. Inne ważniejsze drogi w Bocianie są w miarę możliwości w dobrym stanie.
Sołtys wsi Bocian Pan Jan Szopa – ta droga jest ważna, jest wykorzystywana do omijania korków, nawet autokary nią jeżdżą.
Wójt Gminy Pan Adam Budyta – liczyłem, że spotkanie w sprawie wariantu 4 bis 1 drogi DK 50 w Bocianie odbędzie się przed świętami, ale niestety miałem wiele innych spraw. Mogę ustalić to spotkanie w terminie od 4 stycznia. Jeśli chodzi o kanalizację to jej rozbudowa powinna nastąpić w kierunkach wskazanych przez Radę Gminy w Planie Rozwoju Lokalnego. Są to kierunki Sufczyn – Radachówka – Wola Sufczyńska, Kąty- Antoninek – Lubice - Chrząszczówka, Człekówka- Chrosna – Karpisak, Rudno – Borków – Rudzienko, Sępochów - Dobrzyniec – Siwianka itd. Przed spotkaniem w Starostwie wszedłem na jego stronę internetową i wyszukałem tam informację o remontach kapitalnych dróg. W 2007 r. założony plan remontów udało się Powiatowi zrealizować w 50 %. Na drodze między Teresinem a Rudzienkiem położono 40 metrów nakładki. Zostaje jeszcze fragment od Teresina do Rudzienka. Planowany był też odcinek w Dobrzyńcu, którego nie zrealizowano. W jednym z wieloletnich programów Powiatu umieszczono tylko jedną drogę – Glinianka – Bolesławów- Grębiszew i nic więcej do 2010 .

W WPI umieszczono trzy drogi z naszego terenu tzw. gozdowską, Glinianka- Dobrzyniec –Grębiszew i jeszcze jedną. Za drogi najsłabsze jakby zostały uznane drogi Rudno- Borków – Sępochów i Gadka – Radachówka. Co stało się z naszymi wnioskami, kto wybierał wnioski do PRL Powiatu na 2013 r ? Gmina Kołbiel, Osieck i Sobienie-Jeziory zostały zupełnie pominięte. Najważniejsze inwestycje planowane są w Celestynowie, Józefowie i Wiązownie. Nie podoba mi się, że nie zaplanowano początku i końca realizacji poszczególnych inwestycji. W każdym roku jest tylko wpisana kwota. Trzeba zatem przyjąć, że każda z nich będzie realizowana przez 6 lat. Sprawa współfinansowania była postawiona jasno. Oczywiście będziemy wspierać Powiat. Trzeba jednak wcześniej porozmawiać, a nie najpierw wyciągać ręce po pieniądze. Może wójtowie zaczną odpowiadać za realizację modernizację dróg powiatowych, bo powie się im, że nie dali pieniędzy Powiatowi, powiedziałem to na spotkaniu w Starostwie. Oczywiście przy „nie naszych” drogach powiatowych mieszkają nasi mieszkańcy. Zwracam uwagę, że od 2003 r. wspieramy finansowo Powiat i w tym okresie zrealizował on remont jednej drogi na terenie naszej gminy w 100% ze swoich środków- drogi z Kołbieli przez Władzin do Kośmin. Będziemy wspierać Powiat, ale relacje powinny być normalne


Radny Pan Kazimierz Urbaniak – odbyła się Komisja wyjazdowa w Kątach, aby zobaczyć tamtejsze dziury w drodze. Te dziury jak były na tych drogach, tak są. Może zatem wyjazdowa Sesja Sejmu np. na drodze w Antoninku załatwi problem dziur. Chcę powiedzieć, że w marcu Zastępca Dyrektora ZDP Pan Płaczek wraz z 4 swoimi pracownikami, z Panem Wójtem, Panem Parolem i mną wizytował drogę w Gadce. Napisali długi protokół. Minął kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, mamy już prawie nowy rok i co z tymi ustaleniami? Pan Płaczek twierdził, że do zimy będzie zrobione. Rada nie załatwia spraw dróg, ZDP tego nie robi. Kto tam rządzi? Przygotowujecie tylko demonstracje i pokazówki i nie ma z tego widocznych efektów.
Radny Pan Waldemar Kloch – dajcie pieniądze, a Powiat zrobi drogi. Wiadomo, że w Powiecie są bogatsze gminy od naszej i drogi tam będą zbudowane wcześniej. Zwracam uwagę, że w XXI wieku w Unii Europejskiej istnieje ok. 4 km droga gruntowa, która jest droga powiatową. Jest to Droga Rudno –Borków – Sępochów. Czym innym jednak jest robienie nakładki.
Radny Rady Powiatu Pan Grzegorz Michalczyk – Panie Wójcie Pan uprawia politykę. Trzeba było ze mną wcześniej porozmawiać. 50 % zaplanowanych remontów nie zostało zrealizowanych. Pan Wójt robi to samo co Pan Szopa, trzeba powiedzieć aby wszyscy słyszeli. Tylko 1 element nie został zrealizowany z tego planu remontów. Droga z Glinianki do Dobrzyńca na terenie naszej Gminy. Przekazywałem Państwu informację na początku roku na sesji, że będzie zrobiona droga w Dobrzyńcu obok tej fermy bo są tam dołki. Droga ta jest jednak realizowana ciągiem od Glinianki, będzie kontynuowana w kierunku Dobrzyńca. Zaplanowany remont drogi Rudzienko – Teresin został zrealizowany, wydano na niego 100.000 zł. Miało być zrobione tak jak powiedziałem na jednej z sesji Rady Gminy na odcinku od przystanku do torów i tak zostało zrobione. Gdyby nie moje starania to te 190 m czy 100 metrów nie byłoby wyremontowane. Kolejna inwestycja na terenie Gminy Kołbiel to droga gozdowska i ona dalej jest robiona. W przyszłym roku nie zaplanowano drogi Rudzienko – Teresin. W pewnym załączniku do budżetu, który nie jest przyjęty jednak przewiduje się remont odcinka tej drogi od DK 50 do końca. Boje się aby pewne działania, również Pan Panie Wójcie nie spowodowały nie przyjęcia tego załącznika w takim kształcie. Droga w Gadce też była tam wpisana. Wójt mówił na posiedzeniu Komisji w Kątach, że może niekoniecznie trzeba remontować drogę w Gadce. Uważam, że powinniśmy grać w jednej drużynie. Uważam jednak niestety, że tutaj się gra przeciw mnie. Muszę też bronić Dyrektora ZDP, nalegał on na wykonanie remontu drogi w Gadce na spotkaniu w Kątach, dla którego budowa kanalizacji nie będzie przeszkodą. Przewidziany jest remont 200 m odcinka od drogi s-17, może innego tej drogi. Najbliżej położona gruntowa droga powiatowa to droga Karpiska – Ponurzyca. Odnośnie WPI to ustaliliśmy, że należy tam wpisywać bardziej kosztowne inwestycje, na które możemy uzyskać dofinansowanie. Mogę być pośrednikiem między Gminą a ZDP i jestem, ale z ZDP co dziwne Wójt ma lepsze relacje niż ja.
Wójt Gminy Pan Adam Budyta – mam lepsze relacje z ZDP bo dłużej jestem wójtem niż Pan radnym powiatowym, ale od Pana to zależy żeby wypracował Pan jak najlepsze relacje z korzyścią dla Kołbieli. Nazywanie mówienia prawdy i informowania polityką to gruba przesada. Nie kłamię, można mnie pociągnąć do odpowiedzialności za moje słowa tu wypowiedziane. Państwo Radni Powiatowi powiedzcie zwyczajnie bez wykrętów co dzieje się w Powiecie, tak jak mówi to Pani Skolimowska. Dlaczego nie przedstawił Pan informacji o WPI powiatu na sesji? To Państwa zadanie przedstawienie informacji o tym co dzieje się w Powiecie. Mało informacji jako mieszkańcy Powiatu otrzymujemy. Mówienie ludziom o tym co się dzieje jest informacją, a nie polityką. Mówienie do ucha spełnia kryteria prawdy, tak Pan uważa. Informacje te wydrukowałem ze strony Powiatu. Jeśli mówiłem nieprawdę proszę wyciągnąć konsekwencje. Jeśli chodzi o posiedzenie Komisji w Otwocku to niech ktoś przytoczy relacje z prowadzonych tam rozmów. Budowanie relacji zależy do 2 stron. Gminie Kołbiel nikt nie zarzuci, że nie wspiera Powiatu. Mówienie prosto, zwyczajnie i głośno jest złe? Czy lepsze jest siedzenie jak mysz pod miotłą? Mówmy sobie to co jest, a nie to co chcemy usłyszeć.
Radny Pan Waldemar Kloch – argument o powiatowej drodze gruntowej wskazałem Panu, aby przekonał Pan radnych z Otwocka, Wiązowny czy Józefowa do podniesienia ręki w głosowaniu nad środkami na remont tej 5 km czy 4 km drogi.
Radny Pan Aleksander Lorens – Trudno niestety oczekiwać również po moich

doświadczeniach dotyczących stanu geodezyjnego drogi powiatowej w Radachówce realizacji przez Starostę danego słowa. Jeśli chodzi o poprawę stanu dróg to też czekam na budowę przepustu, rozmawiałem w tej sprawie ze Starostą. Osobiście współczuje radnym powiatowym. Nie ma komu rządzić w tym Starostwie. Tym czasem Starosta wystąpił w mojej sprawie do Wojewody o 7000 zł dotacji na uporządkowanie stanu geodezyjnego drogi. Myślę, że tą kwotę można by zaoszczędzić na administracji ZDP. Chciałbym życzyć wszystkim zebranym aby ten Nowy Rok był lepszy niż obecny.


Radny Rady Powiatu Pan Grzegorz Michalczyk – Pan Wójt skłamał w sprawie realizacji planów remontu dróg. Jeśli chodzi o WPI to najpierw musi przejść swoją ścieżkę legislacji, kiedy zostanie przyjęty na pewno go przekażę. Muszę Państwu powiedzieć, że w Kątach usłyszałem cieplejsze słowa o działalności ZDP. Zwróćcie Państwo uwagę, że pytania na sesjach Rady Gminy Kołbiel w kierunku radnych powiatowych padają głownie z tzw, prezydium. 2 radnych nie załatwi wszystkiego. Wiele rzeczy robi Pan Wójt jednak marketingowo.
Radny Pan Kazimierz Urbaniak – może Pan Michalczyk spowodowałby, żeby przedstawiciel ZDP pojawiał się czasami na sesji i te uwagi przekazywalibyśmy jemu. Może spowodowałby Pan, żeby ZDP wyremontował to co obiecał w Gadce w marcu. Obietnice te nie dotyczyły nakładki, a przepustów itp. Wtedy będziemy o ZDP mówić dobrze. Droga Gadka – Radachówka jest to zadanie zaplanowane na 3 lata. Jeśli kanalizacja ma być robiona najpóźniej w 2009 r. to można zacząć kłaść nakładkę od Radachówki. Jeśli posiedzenie wyjazdowe na drodze w Kątach nie spowodowało załatania dziury to nie wiem jakiej siły trzeba użyć, aby zmusić ZDP do załatwienia tej sprawy.
Sołtys wsi Chrosna Pani Janina Skolimowska – Panie Michalczyk o posiedzeniu Komisji w Kątach informację przekazała Pani Bartnicka. Od Pana tego nie usłyszeliśmy. Jeśli chodzi o drogę w Gadce to Pan Wójt powiedział na tym spotkaniu, że należy zacząć remont od Radachówki, aby nie kolidował z pracami przy kanalizacji w Gadce. Nie powinien Pan skakać Wójtowi do oczu. Powiedział Pan na tej Komisji, że jest za wszystkimi drogami. Konkretnie jednak to Pan na tej Komisji nic nie powiedział. Jeśli chodzi o drogę na Chrośnie Pan Płaczek załatał dziury przed tym posiedzeniem Komisji.
Pan Adam Kurdej – uderzyła mnie wypowiedź Pana Wójta, że są ograniczenia w przydziale mocy od elektrowni dla Kołbieli. Kołbiel nie będzie mogła się rozbudowywać, jeśli nie będzie można dostać przydziału mocy energii. Kto tu zawinił czy Urząd Gminy czy Elektrownia? Nie długo nie będzie można wybudować nowego budynku mieszkalnego.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Posłaniec - tu chodzi o dużych odbiorców, zakłady produkcyjne. One mogłyby mieć problemy z przydziałem mocy, a nie zwykłe budynki mieszkalne.
Radna Rady Powiatu Pani Aneta Bartnicka – mówię w swoim imieniu, nigdy nie przeżyłam takiego stresu jak na tej sesji. Nie spodziewałam się, że będę tak nieskuteczna jeśli chodzi o sprawy dróg. Nie czuje się przygotowana na sesje rady gminy. Obiecuje przygotowywać się na następne sesje. Mogę przedstawiać krótkie sprawozdania z prac Komisji w których uczestniczę, choć czynię to już na mojej stronie. Oczywiście proszę Państwa o sugestie, czego chcielibyście się dowiedzieć.
Sołtys wsi Skorupy Pan Henryk Ćwiek – przypomnijmy sobie sesje z poprzedniej kadencji, kiedy radna powiatowa chciał wstrzymać remont drogi Gozdowskiej, a fundusz na ten cel przenieść na remont drogi w Chrośnie, czy to było efektowne posunięcie. Przypomnijmy sobie jaka była wyprzedaż Kołbieli i jak niektórzy radni o tak podnosili ręce.
Radny Pan Waldemar Kloch – dla Gminy możemy zrobić więcej niż 2 radnych w Powiecie. Nie można stawiać jednak zarzutów Wójtowi, że upomina się o nasze interesy.
Sołtys wsi Borków Pani Irena Kośmicka – chciałabym podziękować za wszystkie spotkania na sesjach w tym roku i złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności

na Nowy Rok.


Następnie Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie, złożył życzenia noworoczne i zamknął obrady XII-tej Sesji Rady Gminy Kołbiel.


Na tym protokół zakończono.


Protokołował:Paweł Całka


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość