protokóŁ Nr XV. 2012 Sesji Rady Gminy Sokoły, która odbyła się w dniu 25 września 2012 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy SokołyPobieranie 66.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar66.96 Kb.


PROTOKÓŁ Nr XV.2012

Sesji Rady Gminy Sokoły, która odbyła się w dniu 25 września 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły
Obradom przewodniczyła Hanna Maria Kurzyna Przewodnicząca Rady. Sesja rozpoczęła się o godz. 10:30.

W sesji uczestniczyli radni wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do protokołu.


Ponadto w sesji udział wzięli:


 1. Józef Zajkowski – Wójt Gminy

 2. Irena Bruszewska – Skarbnik Gminy

 3. Wanda Barbara Idźkowska – Sekretarz Gminy

 4. Bożena Perkowska – Kierownik Ref. IGKRiP

 5. Danuta Perkowska – Prezes BS w Sokołach

 6. Ryszard Sylpaczuk – Prezes SKR w Sokołach

 7. Monika Żukowicz – p.o. Dyrektora GOK w Sokołach

 8. Grzegorz Mierzejewski – I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wys. Maz.

 9. Tomasz Koliński – Posterunek Policji w Sokołach

 10. Andrzej Koc – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wys. Maz.

 11. Andrzej Chwalibóg – Architekt

 12. Łukasz Nazarko – Architekt

 13. Danuta Malinowska – uczestniczka konkursu

 14. Magdalena Dworakowska-Łukasiuk – uczestniczka konkursu

 15. Jerzy Maliszewski – MNI S.A.

 16. Marian Halicki – MNI S.A.

 17. Krystyna Dworakowska – Wicedyrektor ZS w Sokołach

 18. Hanna Grabowska – Wicedyrektor ZS w Sokołach

 19. Kazimierz Busma – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Patriotów w „Solidarności”

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


oraz

sołtysi wg załączonej listy obecności – załącznik nr 3 do protokołu.


Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Hanna Maria Kurzyna, która przywitała radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 12 radnych. W związku z tym rada gminy może podejmować prawomocne uchwały. Następnie zapoznała z porządkiem obrad i zaproponowała, aby przychylić się do prośby Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który z uwagi na obowiązku służbowe chciałby wcześniej opuścić sesję i punkt ósmy tj. „Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy” omówić po punkcie czwartym. Przewodnicząca zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi lub inne propozycje do proponowanego porządku obrad? Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust 1a ustawy o samorządzie gminnym zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił, aby w ramach punktu czwartego tj. „Zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi” udzielić głosu przedstawicielom MNI S.A., którzy chcieliby przedstawić informacje nt. Internetu, o co wnioskował na komisjach radny Władysław Zalewski.

Przewodnicząca zapytała, czy są inne propozycje do porządku obrad?

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad ze zmianami.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek posiedzenia ze zmianami.

Głosowało 12 radnych, wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem porządku.


Porządek posiedzenia po zmianie:


 1. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

 2. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.

 3. Zgłaszanie przez radnych wniosków, interpelacji i zapytań oraz udzielanie odpowiedzi.

 4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

 5. Przedstawienie projektu zagospodarowania centrum Sokół.

 6. Przedstawienie informacji o przeprowadzonym w 2012 roku konkursie „Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły”. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu.

 7. Omówienie spraw dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sokoły.

 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.

 9. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. zmian w budżecie gminy na 2012 r.;

 2. zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019;

 3. podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;

 4. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

 5. określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sokoły oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworców;

 6. opinii dotyczącej przyjęcia darowizny na cele publiczne;

 7. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2012-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 1. Przedstawienie informacji w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury.

 2. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych w I półroczu 2012 r.

 3. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 4. Dyskusja i wolne wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.


Przebieg posiedzenia:
Ad. 1.

Radni odstąpili od czytania protokołu z poprzedniej sesji zapoznając się z jego wyciągiem, który odczytała Hanna Maria Kurzyna Przewodnicząca Rady. Wyciąg z protokołu XIV Sesji Rady Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W trakcie na sesję przybył radny Radosław Frankowski.

Uwag do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie protokół z XIV Sesji Rady Gminy. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, z czego 12 radnych było „za”, a 1 radny „wstrzymał się” w głosowaniu. Rada przyjęła protokół z XIV Sesji Rady Gminy.
Ad. 2.

Józef Zajkowski Wójt Gminy przedstawił informację z pracy między sesjami za okres od 26 czerwca 2012 r. do 25 września 2012 r. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do przedłożonej informacji pytań i uwag nie wniesiono.

Wojciech Maleszko pracownik UG Sokoły wyświetlił film promocyjny gminy Sokoły.


Ad. 3.

Radny Władysław Zalewski poinformował, że obecnie mamy taką sytuację, że w trzeciej co do wielkości miejscowości w gminie Internet nie działa w zadowalający mieszkańców sposób. W rozmowie przeprowadzonej z jedynym z pracowników dawnego Szeptela dowiedziałem się, że do centralki w Bruszewie Internet dociera kablem miedzianym, a do innych miejscowości światłowodem. Zastosowanie w dalszym etapie technologii przesyłu radiowego powoduje trudności w odbiorze Internetu. Poprosił, aby rozwiązać problem wykonując światłowód do miejscowości.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił, aby odpowiedzi udzielił zaproszony na sesję pan Marian Halicki prezes MNI S.A.

Marian Halicki Prezes MNI S.A. poinformował, że w ostatnim czasie wspólnie z panem wójtem spotkaliśmy się z nowym proboszczem parafii Sokoły w sprawie propozycji zamontowania anteny rozprowadzającej Internet. Kościół w Sokołach jest najwyższym budynkiem w gminie dlatego zamontowanie anteny na wieży spowoduje zwiększenie mocy sygnału. Proboszcz wyraził zgodę na zamontowanie anteny. W ciągu najbliższych dwóch tygodni przeprowadzimy badania w tym kierunku i jeszcze w tym roku zamierzamy rozbudować infrastrukturę. Zaapelował do abonentów MNI S.A. o zwrócenie uwagi na podszywających się przedstawicieli konkurencyjnej firmy za pracowników MNI, którzy próbują podpisywać umowy w imieniu naszej firmy. Zgłosiliśmy już sprawę na policję, która zajmuję się ściganiem tego typu przestępstwa. Poprosił, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy dokładanie ją przeczytać.

Radny Krzysztof Budniak zapytał, czy MNI S.A. zamierza zwiększyć przepustowość Internetu w Waniewie?

Marian Halicki Prezes MNI S.A. poprosił o kontakt z biurem obsługi klienta w tej sprawie.

Radny Władysław Zalewski zapytał, czy firma przewiduje jakieś alternatywne rozwiązanie w przypadku negatywnych wyników testów urządzeń zamontowanych na wieży kościoła?

Marian Halicki Prezes MNI S.A. odpowiedział, że rozważamy jeszcze różne rozwiązania.

Radny Władysław Zalewski zapytał, a co ze światłowodem?

Marian Halicki Prezes MNI S.A. odpowiedział, że wybudowanie 1 km światłowodu kosztuje ok. 120 tys. zł.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła o odłożenie dalszej dyskusji do czasu wykonania specjalistycznych badań.
Ad. 4.

Andrzej Koc Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wys. Maz. przedstawił informację na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Poprosił o pytania bądź uwagi, do przedstawionych informacji.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Józef Zajkowski Wójt Gminy podziękowała za dotychczasową współpracę komendy z gminą Sokoły, życząc sukcesów w pracy zawodowej wszystkim strażakom.


Ad. 5.

Andrzej Chwalibóg przedstawił w formie prezentacji multimedialnej projekt zagospoda­rowania centrum Sokół.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poinformował, że plac przed kościołem jest bardzo ważnym miejscem w naszej gminie. Z biegiem czasu obecna nawierzchnia asfaltowa niszczy się, a centrum miejscowości wymaga zagospodarowania w sposób przemyślany. W związku z tym poprosiliśmy architekta, który wcześniej wykonał wiele prac projektowych w gminie o przyjrzenie się tematowi i opracowanie koncepcji zagospodarowania. Sprawa zagospodarowania placu nie będzie realizowana już teraz gdyż mamy inne wydatki, ale w przyszłych latach zechcemy to wykonać. Poprosił, aby radni i sołtysi przemyśleli projekt architekta i wnieśli swoje uwagi. Koncepcja w przedstawionej formie nie musi być realizowana. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły dlatego przed wykonaniem inwestycji, w tak ważnym miejscu, chcemy rozważyć różne rozwiązania.

Radny Władysław Zalewski oświadczył, że pomysł zagospodarowania placu jest bardzo dobry, jednak wcześniej należałoby zrobić parking za „żelazną bramą”. Obecna ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca, bo ludzie parkują na wszystkich ulicach wokół kościoła.

Andrzej Chwalibóg uzupełnił stwierdzeniem, że koncepcja musi wpisać się w kontekst. Następnie przedstawił projekt zabudowy centrum Sokół.

Józef Zajkowski Wójt Gminy przypomniał, że nad projektem zabudowy centrum dyskutowali­śmy już w poprzednim roku. Od tego czasu temat był wielokrotnie omawiany na komisjach, a także na spotkaniach roboczych. Przybliżył ustalenia i poprosił panią Kierownik Ref. IGKRiP o odczytanie opinii radcy prawnego dotyczącej oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie deweloperowi wyłonionemu w formie przetargu nieograniczonego.

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP odczytała opinię w przedmiotowej sprawie, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna ogłosiła 10 minutową przerwę w posiedzeniu.
Ad. 6.

Po przerwie przewodnicząca Hanna Kurzyna wznowiła obrady i zapoznała z protokołem komisji konkursowej na najpiękniejszą posesję, zagrodę w gminie Sokoły w 2012 r. Protokół komisji konkursowej stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Następnie wyświetlono prezentację multimedialną nt. Konkurs „Najpiękniejsza posesja, zagroda w gminie Sokoły” w 2012 r. Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Józef Zajkowski Wójt Gminy i Hanna Kurzyna Przewodnicząca Rady wręczyli uczestnikom konkursu dyplomy. Nagrody zostały przekazane przez pracownika urzędu we wcześniejszym terminie.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła radnych i sołtysów o popularyzację konkursu wśród mieszkańców gminy.


Ad. 7.

Tomasz Koliński z Posterunku Policji w Sokołach przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sokoły, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Poprosił o pytania.

Radny Janusz Łuniewski zapytał, czy policji udało się złapać złodziei paliwa?

Grzegorz Mierzejewski I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wys. Maz. odpowiedział, że zatrzymaliśmy kilka grup przestępczych trudniących się kradzieżą paliwa. Złapanie złodziei na gorącym uczynku jest prawie niemożliwe. Na chwilę obecną postępowanie zostało umorzone, ale nie oznacza to, że zostało zakończone. Z doświadczenia wiem, że często ci sami ludzie biorą udział w innych przestępstwach, wpadają w ręce policji i wówczas wyjaśniamy inne sprawy. Rozumiemy, że poszkodowanym zależy na jak najszybszym złapaniu złodziei, ale czasami jest to trudne do wykonania.

Józef Zajkowski Wójt Gminy podziękował przedstawicielom policji za współpracę i poprosił, aby policjanci nadgorliwie nie karali rolników za niewielkie przewinienia, tj. np. brak świateł w przyczepie ciągnikowej.

Grzegorz Mierzejewski I z-ca Komendanta PP w Wys. Maz. odpowiedział, że nie możemy być pobłażliwi wobec osób, które pomimo wcześniejszego upomnienia popełniają te same wykrocze­nie. Bezpieczeństwo ludzi jest naszym zdaniem najważniejsze. Wynikiem dobrej pracy policjantów jest to, że jeden z naszych kolegów uzyskał trzecie miejsce w województwie w kategorii „Policjant Ruchu Drogowego Roku 2012”.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna pogratulowała sukcesu.
Ad. 8.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poinformowała, że pani Krystyna Leśniewska Dyrektor SP w Bruszewie zgłosiła, że nie może uczestniczyć w sesji ze względu na zorganizowaną na dziś wywiadówkę. Pan Zbigniew Brzozowski Dyrektor SP w Kowalewszczyźnie podobnie zgłosił, że nie może przybyć na sesję z uwagi na ważne spotkanie w szkole. Jednak obaj dyrektorzy przedłożyli informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. Pani przewodnicząca odczytała informacje o stanie realizacji zadań oświatowych szkół podstawowych w Kowalewszczyźnie i Bruszewie za rok szkolny 2010/2011, które stanowią odpowiednio załączniki nr 11 i 12 do protokołu.

Pytań i uwag do przedstawionych informacji nie wniesiono.

Krystyna Dworakowska Wicedyrektor ZS w Sokołach przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Hanna Grabowska Wicedyrektor ZS w Sokołach przedstawiła informacje bieżące z pracy szkoły.

Pytań i uwag do przedstawionych informacji nie wniesiono.

Ad. 13.

1)

Przewodnicząca Hanna Kurzyna przekazała głos panu Kazimierzowi Busma.Kazimierz Busma Prezes Polskiego Stowarzyszenia Patriotów w „Solidarności” zwrócił się do sołtysów o pomoc w zorganizowaniu zbiórki publicznej dla 35-letniej kobiety i jej pięciorga małych dzieci, która straciła męża w wypadku samochodowym. Zła sytuacja materialna kobiety sprawia, że bez pomocy osób dobrej woli nie jest w stanie samodzielnie egzystować. Ponadto pan Kazimierz Busma zaprosił wójta na uroczystość sadzenia dębów patriotom narodu polskiego pt. „Kromka chleba”, która odbędzie się w dniu 14 października 2012 r. Kostrach Podsękowiętach gm. Klukowo.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna podziękowała panu Kazimierzowi Busma za społeczną i patriotyczną pracę.


Ad. 9.

1)

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści przedmiotowego projektu uchwały.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XV/100/2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r., stanowi załącznik Nr 14 do protokołu
2)

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści przedmiotowego projektu uchwały.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019.

Uchwała Nr XV/101/2012


w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2012 – 2019, stanowi załącznik Nr 15 do protokołu
3)

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że w związku ze zmianą ordynacji wyborczej, rada gminy w terminie do 1 listopada br. zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Nowe przepisy wprowadzają jednomandatowe okręgi wyborcze, co skutkuje potrzebą podjęcia nowej uchwały. Pani sekretarz omówiła projekt uchwały informując jednocześnie, że był on kilkakrotnie przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia komisji. Ostateczna wersja projektu uchwały została pozytywnie zaopiniowana zarówno przez komisje rady gminy, jak i Komisarza Wyborczego w Łomży.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Józef Gołębiewski sołtys wsi Perki Lachy zapytał, czy dobrze zrozumiał, że do wszystkich Perk zostanie dołączona miejscowość Kruszewo-Wypychy?

Przewodnicząca Hanna Kurzyna odpowiedziała, że taki jest projekt uchwały.

Józef Zajkowski Wójt Gminy wyjaśnił, że do tej pory Kruszewo-Wypychy znajdowało się w jednym okręgu wyborczym z częścią Sokół. Zgodnie z opinią komisarza wyborczego z częścią miejscowości nie może łączyć się inna miejscowość dlatego na komisjach rozstrzygnęliśmy o włączeniu Kruszewa-Wypych do wspólnego okręgu wyborczego ze wszystkimi Perkami.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna uzupełniła, że jeśli podejmiemy uchwałę niezgodną z przepisami, to zostanie ona uchylona przez wojewodę.

Elżbieta Borysiuk sołtys wsi Kruszewo-Wypychy oświadczyła, że dla Kruszewa-Wypych lepiej byłoby, aby znajdowało się w jednym okręgu wyborczym z Kruszewem-Brodowem. Kiedyś zawsze nasza wieś była razem z Kruszewem-Brodowem.

Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że było tak wówczas, gdy rada gminy liczyła 18 radnych. Od czasu, gdy rada liczy 15 radnych jest obecnie obowiązujący podział.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna przypomniała, że na komisjach rozpatrywaliśmy tą sprawę kilka razy i wypracowaliśmy wspólne stanowisko.

Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że powinniśmy wysłuchać opinii sołtysów.

Marek Roszkowski sołtys wsi Perki-Bujenki oświadczył, że dla mieszkańców Perk taka zmiana oznacza, że mieszkaniec Perk będzie miał procentowo mniej radnego dla siebie, gdyż będzie on musiał troszczyć się również o potrzeby Kruszewa-Wypych.

Józef Zajkowski Wójt Gminy powiedział, że można jeszcze raz wszystko rozpatrzeć.

Marek Roszkowski sołtys wsi Perki-Bujenki zaproponował, aby Kruszewo-Wypychy dołączyć do okręgu wyborczego wspólnego z Sokołami, tak jak to było do tej pory.

Józef Zajkowski Wójt Gminy wyjaśnił, że tak nie może być, gdyż będzie to naruszenie prawa.

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy ponownie omówiła wprowadzane zmiany i wytłumaczyła dlaczego są wprowadzane.

Józef Zajkowski Wójt Gminy poprosił, aby zaproponować inne rozwiązanie.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są inne propozycje niż proponowana?

Innych propozycji nie zgłoszono.

Radny Władysław Zalewski zaproponował, aby zakończyć dyskusję i poddać pod głosowanie projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści przedmiotowego projektu uchwały.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, z czego 10 radnych było „za”, a 1 radny „wstrzymał się” w głosowaniu.


Uchwała Nr XV/102/2012


w sprawie podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, stanowi załącznik Nr 16 do protokołu
4)

Barbara Idźkowska Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści przedmiotowego projektu uchwały.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XV/103/2012


w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stanowi załącznik Nr 17 do protokołu
5)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sokoły oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworców.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści przedmiotowego projektu uchwały.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sokoły oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworców.

Uchwała Nr XV/104/2012


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Sokoły oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz dworców, stanowi załącznik Nr 18 do protokołu
6)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP przedstawiła projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej przyjęcia darowizny na cele publiczne.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści przedmiotowego projektu uchwały.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie opinii dotyczącej przyjęcia darowizny na cele publiczne.

Uchwała Nr XV/105/2012


w sprawie opinii dotyczącej przyjęcia darowizny na cele publiczne,

stanowi załącznik Nr 19 do protokołu

7)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2012-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poprosiła Józefa Zdrodowskiego Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie treści przedmiotowego projektu uchwały.

Józef Zdrodowski Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna zapytała, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały?

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, którzy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2012-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr XV/106/2012


w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokoły na lata 2012-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

stanowi załącznik Nr 20 do protokołu


Ad. 10.

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów instytucji kultury, która stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Pytań i uwag nie wniesiono.
Ad. 11.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna przedstawiła informację z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2012 r., która stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Pytań i uwag nie wniesiono.
Ad. 12.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna przedstawiła informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych Gminy Sokoły, która stanowi załącznik Nr 23 do protokołu oraz informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta, która stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Do przedłożonych informacji pytań i uwag nie wniesiono.
Ad. 13.

2)

Bożena Perkowska Kierownik Ref. IGKRiP zapoznała z nowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi.3)

Radny Krzysztof Budniak zaproponował, aby na najbliższą sesję zaprosić szefów kół łowieckich, aby porozmawiać na temat szkód wyrządzanych przez dziki.

Józef Gołębiewski sołtys wsi Perki Lachy zapytał, jaki jest sens dyskutować z szefami kół łowieckich na temat prawa, skoro oni go nie ustalają tylko wykonują? Przedstawił, że jest myśliwym i problem szkód wyrządzanych rolnikom przez dzikie zwierzęta jest mu dobrze znany.

Ryszard Sylpaczuk Prezes SKR w Sokołach poinformował, że również jest myśliwym. Koła łowieckie pokrywają szkody ze składek członkowskich płaconych przez myśliwych i nie dostają żadnego dofinansowania albo zwrotu poniesionych wydatków z budżetu państwa. Koło łowieckie ma swój budżet, który nie może być przekroczony przez wypłatę odszkodowań. W przeciwnym wypadku koło upadnie i wówczas nie będzie komu odławiać zwierzyny i wypłacać odszkodowań rolnikom.

Tadeusz Falkowski sołtys wsi Idźki Młynowskie zaproponował, aby zainteresowani rolnicy zapisali się do koła łowieckiego wówczas będą mogli sami pilnować swoich upraw.

Józef Gołębiewski sołtys wsi Perki Lachy poinformował, że zgodnie z obowiązującym prawem zwierzyna łowna w stanie wolnym jest własnością skarbu państwa. Koło łowieckie, które posiada ściśle określony teren łowny jest zobowiązane płacić za szkody łowieckie wyrządzane na danym terenie z własnych środków. W chwili, gdy szefowie kół łowieckich wykonują tzw. „remanent zwierząt”, dziki mogą się przemieszczać poza granice obwodów łowieckich, a przyjęta liczba pogłowia zwierząt jest przypuszczalna. Jeśli koło nie posiada na stanie zwierząt nie może wydać polecenia ich odstrzału myśliwym. Wówczas dochodzi do takiej sytuacji, że zwierzęta przechodząc przez teren koła wyrządzają szkody, ale myśliwi nie mogą ich odstrzelić, gdyż nie mają pozwolenia. W sąsiednim kole myśliwi mogą mieć odstrzały, ale na ich terytorium może na daną chwilę może nie być zwierząt łownych. Problem jest na tyle skomplikowany, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać go na tej sali. W związku z powyższym zapraszanie szefów kół łowieckich na sesję mija się z celem.

Przewodnicząca Hanna Kurzyna oświadczyła, że przychyli się do wniosku radnego Krzysztofa Budniaka i na jedną z najbliższych sesji zaprosi szefów kół łowieckich.

4)

Radny Radosław Truskolawski zapytał, czy plany budowy przez firmę biogazowni rolniczej w Jabłonowie są nadal aktualne?Józef Zajkowski Wójt Gminy odpowiedział, że z informacji jakie posiadamy firma kompletuje dokumentację i na wiosnę rozpocznie budowę. Inwestycji nie realizuje gmina dlatego trudno jest nam wypowiadać się za inwestora.

5)

Irena Bruszewska Skarbnik Gminy poinformowała, że rozpoczęliśmy prace nad projektem budżetu gminy na przyszły rok budżetowy. Na jednym z najbliższych posiedzeń komisji będziemy musieli zająć się tematem określenia stawek podatków i opłat lokalnych, a także ustaleniem zadań inwestycyjnych do realizacji na przyszły rok budżetowy.Pytań i uwag nie wniesiono.
Ad. 14.

Przewodnicząca Rady Hanna Kurzyna podziękowała za udział w sesji i zamknęła obrady o godzinie 14:30.

Na tym protokół zakończono.
Protokołował:

Wojciech Maleszko Przewodniczący RadyHanna Maria Kurzyna©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy