Protokół Nr xvi/03Pobieranie 69.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar69.59 Kb.

Protokół Nr XVI/03Z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r., która odbyła się w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju Plac Karola i Józefa 1 od godz. 9.00.

Obrady XVI sesji prowadził Pan Kazimierz Kuziemka Przewodniczący Rady. Stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Powitał zebranych radnych i mieszkańców Gminy. Otworzył obrady XVI Sesji Rady Miejskiej. Przedstawił proponowany porządek obrad – załącznik do protokołu. Z uwagi na brak uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie, w głosowaniu brało udział 12 radnych, porządek został jednogłośnie przyjęty. Poinformował, że o godz. 12.00 odbędzie spotkanie opłatkowe, podczas przerwy w obradach.


Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Burmistrz złożył informację z realizacji uchwał podjętych na XV Sesji i wydanych zarządzeń Burmistrza – załącznik do protokołu. Poinformował o innych wydarzeniach, które miały miejsce ww. czasie:

 • odebranie wykonanych prac na osiedlu w Iwoniczu (drogi, kanalizacja) stwierdzono, że sprawnie wykorzystano pomoc finansową z ANR SP,

 • konwent wójtów min. omawiano sprawy: 1) z MPGK w Krośnie - temat ustalenia czytelnego systemu rozliczania eksploatacji i ceny ścieków, dla poszczególnych Gmin podłączonych do oczyszczalni ścieków do Krosna. 2) z Rejonem Energetycznym w Krośnie – ustalono, że do końca kwietnia obowiązywać będzie dotychczasowa opłata za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, a od maja ustalono opłatę w wysokości 33 % wartości przesyłanej energii,

 • spotkanie z W-ce Prezesem WFOŚ – temat funduszy lokalnych, które mają być włączone w strukturę NFOŚ, (plany Premiera Hauznera),(samorządy są przeciwne takiemu rozwiązaniu), oraz przeprowadził rozmowy z Dyrektorem NFOŚ w sprawie umorzenia naszego kredytu (umorzenie ma być przeznaczone na zadanie ekologiczne, które będzie realizowane bez wsparcia finansowego z innych funduszy), ale są deklaracje, że od 2004 r. reguły stosowanych umorzeń mają być łagodniejsze,

 • do 2005 r będzie realizowany program „Ścieki 2005” z funduszy Unii Europejskiej w formie pożyczki (50% do umorzenia po osiągnięciu efektu ekologicznego), dlatego w projekcie budżetu Gminy na 2004 r. zaproponowane zostaną zadania, aby zakończyć całość kanalizacji w 2005 r. w Iwoniczu-Zdroju i w Lubatowej,

 • odebrano z Częstochowy samochód strażacki, podziękowania od OSP Iwonicz dla Wysokiej Rady za udzieloną pomoc finansową,

 • uroczystość jubileuszowa 50 lat pożycia małżeńskiego, (26 par małżeńskich) w której uczestniczyło 14 par, pozostałe zostaną odwiedzone w domach,

 • negocjacje w Narodowym Funduszu Zdrowia - NFZ chciał ograniczyć liczbę punktów stomatologom pracującym w Gminie, po interwencji Radnych, przyznał maksymalną liczbę punktów dla wszystkich gabinetów stomatologicznych, poruszył temat konkurencji między gabinetami, prosił na przyszłość o skoordynowane działania ww. sprawie,

 • prace nad projektem Budżetu Gminy, (Przewodniczący Rady projekt budżetu na 2004 r. otrzyma 31 grudnia br.),

 • przekazał informację o zwolnieniu lekarskim Pani Sekretarz, która uległa wypadkowi.

W dyskusji wziął udział Pan Dmytrak nt. spotkania konwentu z MPGK w Krośnie w sprawie kanalizacji, rozliczenia kosztów i urealnienia ceny. Pytał, czy była mowa o uśrednieniu cen za ścieki, czy nie będziemy w przyszłości płacić najwięcej za ścieki, jak za wodę. Mamy dużo przepompowni. Ile braknie nam środków, dochodzi oświetlenie. Do przedstawionego przez Pana Burmistrza złagodzonego problemu stomatologów, przedstawił swoje stanowisko. Poinformował, że dla nas konkurencja jest ważna, przede wszystkim chodzi o to, aby nie stracić dobrych stomatologów, którzy są na miejscu (Iwonicz, Iwonicz-Zdrój) i o sprawiedliwy podział pkt.. Po rozmowie, NFZ wznowił negocjacje - pomylono się o 1 etat. (7 etatów na 6). Ponadto w konkursie jeden z pkt., który jest brany pod uwagę dotyczy wyposażenia gabinetu, (Pan Marszałek ma b. dobrze wyposażony gabinet) i otrzymał 50 tys. pkt., a z Lubatówki 70 pkt.. Przedstawił temat stosowanych praktyk przez stomatologów z Krosna, którzy przyjmują pacjentów z Krosna na kasę, a prywatnie pozostałych. Stwierdził, że najważniejszą sprawą jest zmniejszenie kosztów dla naszych mieszkańców mimo, że mamy wybór usługi stomatologicznej.

Pan Burmistrz nawiązał do tematu konkurencji i sposobu przedstawia w NFZ uwag, nt. jakości świadczonych usług przez stomatologów. Walka o pkt. jest potrzebna i należy ją prowadzić, ale w sposób skoordynowany. W sprawie ceny ścieków poinformował, że jest postulat, aby tą cenę uśrednić. Gminy w zakresie kanalizacji mają różne rozwiązania techniczne, nasza kanalizacja będzie droga w eksploatacji. Przepisy wymagają opomiarowania ścieków. Gmina ma prawo dotować Zakład i wtedy cena dla mieszkańców staje się niższa. Krosno dla swoich mieszkańców udzieliło dotację w wysokości 700 tys. zł. Natomiast założenia ustawy są takie, aby cena pokrywała wszystkie koszty eksploatacji ścieków. Obecnie obciążenie sieci jest 50%, i koszty rozkładają się na mniejszą ilość ścieków. Po zakończeniu kanalizacji, przy pełnym obciążeniu cena nie będzie dotkliwa. Natomiast zadania oświetlenia ulicznego muszą być pokryte ze środków Gminy. Nie będzie dotacji od Wojewody. Dotacja ma być zrefundowana w innych dochodach.


Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.

Pan Dmytrak w związku z zapisem w protokole o zakończonej sprawie przeciwko p. Kowalskiemu prosił o wyjaśnienie, w jakim Sądzie została sprawa zakończona. Pani Radca udzieliła odpowiedzi, że w Sąd Rejonowy wydał wyrok nie korzystny dla Gminy i będzie składać apelację od wyroku Sądu Rejonowego do Sądu Okręgowego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu, który w głosowaniu; głosujących 12, za 9, wstrzy. się 3 został przyjęty.
Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie : (projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu).


 1. zmian w budżecie Gminy na 2003 rok,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Pan Dmytrak przedstawił pozytywną opinię Komisji BiF.

Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę do zapisu zamiast AWR SP zmiana nazwy Agencji „Agencja Nieruchomości Rolnej SP”, innych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 12 radnych, uchwała została jednogłośnie podjęta.


 1. zmian w budżecie Gminy na 2003r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Pan Dmytrak odczytał pozytywną opinię Komisji BiF i stwierdził, że zmniejsza się plany w budżetach szkół, a nie zostały przekazane środki na zapłatę umów zleceń dla nauczycieli Gimnazjum. Środki powinny być przekazane do końca grudnia, a dowiaduje się, że będą wypłacone dopiero 5 stycznia, a nie 2 stycznia, tj. złamanie prawa Karty Nauczyciela. Uważa, że sądownie wystąpi o odsetki.

Pani Skarbnik ww. sprawie udzieliła wyjaśnienia. Pan Dmytrak przyjął wyjaśnienie. Innych uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, w głosowaniu głosujących 12, za 10, przeciw 1, wstrzy. się 1, uchwała została podjęta.
 1. wyrażenia opinii w sprawie umorzenia zobowiązań SP ZOZ Gminnej Przychodni Lekarskiej wobec Gminy Iwonicz-Zdrój.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Pan Dmytrak poinformował, o pozytywnej opinii Komisji BiF do projektu uchwały.

Poruszył następujące tematy: wysokości zadłużenia GPL (203 tyś. zł) i przyzwolenia, (mówi się, że to jest wina niczyja), pkt. jakie otrzymujemy na pacjenta, ale inne przychodnie dają sobie radę. Nawiązał do reformy oświaty (nauczyciele tracili pracę), i reformy służby zdrowia. Pan Dr. Dziki nie pozostawił strat (wyszedł na zero). Prosił o udzielenie odpowiedzi w sprawie zwiększenia zatrudnienia w GPL, czy zatrudniona jest p. Rajchel w rejestracji i Pan Guzik z Krosna. Pyta dlatego, bo tłumaczono na sesji w kwietniu w ubiegłym roku, że po odejściu pracowników na emerytury nie będzie nowych przyjęć do pracy. Jeżeli są zatrudnieni, to nie ma pewnej uczciwości chciałby poznać prawdę, jeżeli to nie prawda to przeprasza, o tej sprawie słyszeli Radni z Iwonicz-Zdroju, z Lubatowej i z Iwonicza. Komisji Rewizyjnej zlecimy kontrolę do sprawdzenia pewnych spraw.

Pani J. Gazda mieszkanka Iwonicza Zdroju zabrała głos na temat funkcjonowania GPL, (dot. przyjmowania pacjentów nie z naszej Gminy i pobierania opłat za usługi).

Pan Dmytrak stanowczo zareagował, że takie sprawy powinny być zgłaszane Burmistrzowi, społecznemu organowi, tak nie powinno być.

Pan Krukar poinformował, że ubolewa, że nie ma Pani Dyr. Kaczor miał przygotowane pytania. Poinformował, że Komisja Rewizyjna dotykała spraw funkcjonowania przychodni, tj. tych, które miała skontrolować, ale pewne sprawy tkwią, zostały zawieszone w czasie, trzeba będzie je dogłębniej skontrolować. Dlatego na poprzedniej sesji prosił o wspólne spotkanie Komisji OKZiKF i Rady Społecznej, aby te problemy rozwiązać.

Przewodniczący Rady zarządził w obradach 10 minutową przerwę w celu zaproszenia na sesję Panią Kaczor Dyrektor GPL.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady dot. pkt. 4. 3)

Pan Burmistrz prosił Panią Dyr. Kaczor o przedstawienie odpowiedzi na przekazane pytania.
Pani Kaczor poinformowała, że P. Rajchel M. nigdy nie była zatrudniona w Przychodni, nie pracowała w rejestracji, była kandydatką na lekarza stomatologa, pod warunkiem otrzymania od NFZ dodatkowych punktów stomatologicznych. Po to, aby w przychodni gabinet stomatologiczny był czynny od godz. 8.00 – 18.00, ponieważ dr. Rajchel stomatolog przyjmuje na 1/3 etatu w DPS dla dzieci w Iwoniczu i żeby osoba miała zatrudnienie na 8 godzin, ale nie ma dodatkowych pkt. i nie ma tematu. Pan Dr. Dziki od 1 listopada nie pracuje. Poinformowała również o przemieszczeniach pracowników z poradni ginekologicznej, ponieważ poradnia przyjmowała m-c 126 osób, zaproponowano p. Rajchel pracę na 1/2 etatu w poradni ginekologicznej lub cały etat p.o.z. Pani Rajchel wyraziła zgodę i została przeniesiona jako lekarz od chorób wewnętrznych do p. o. z. w celu zapewnienia pełnej opieki do liczby zaoptowanych pacjentów. Podstawową opiekę zdrowotną prowadzą dwie lekarki tj. Pani Pająk i Pani Szczepanik i nie było pełnej opieki lekarskiej. Panie lekarki Kucza -Jurczak i Pani Głód nie mają specjalizacji i 10 lat pracy, mogą leczyć, ale nie mogą mieć zaoptowanych osób, ze względu na wymogi NFZ. NFZ nie podpisze z wymienionymi lekarkami kontraktów. Panie zostały poinformowane, znają sprawę i konsekwencje ( tj. rozwiązanie umów o pracę jeżeli nie uzyskają specjalizacji). Za Panią Rajchel do gabinetu ginekologicznego zatrudniony jest lekarz na 1/2 etatu p. Guzik z Krosna. Od 1 stycznia odchodzi na emeryturę główna pielęgniarka p. Lorencowa jej prace wykonywać będzie p. Rygiel.

Pan Dmytrak pytał, czy higienistka w szkole pracuje do końca grudnia.

Pani Janina Gazda mieszkanka Iwonicza-Zdroju, pytała jak w GPL rozwiązana jest sprawa opieki nad obcymi osobami, z innej kasy chorych, ponieważ osoba przebywająca w jej pensjonacie musiała płacić pielęgniarce za usługi i lekarzowi za konsultacje słyszała o takim sposobie świadczenia usług medycznych od drugiej osoby.

Pani Kaczor udzieliła Pani szczegółowej odpowiedzi w zakresie wykonywania usług medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pan Drozd pytał, ile było oficjalnych skarg na funkcjonowanie przychodni, czy czynsz stomatologom był obniżony, pod warunkiem że pomoce stomatologiczne: w Lubatówce, w Lubatowej, w Iwoniczu,- czy pracują na cały etat, jeżeli nie, to które pielęgniarki zostały przyjęte przez przychodnię.

Pani Kaczor udzieliła odpowiedzi na zadane pytania: że żadna z dwóch Pań, ani z Iwonicza, ani z Lubatowej, nie pracuje na cały etat p. Palenica ma 1/2 etatu pielęgniarki środowiskowej, po odejściu pielęgniarki środowiskowej na emeryturę, która wykonywała tą pracę. Zatrudnienie pomocy stomatologicznej w prywatnych gabinetach tj. indywidualna sprawa stomatologów. Panią Litwin higienistkę w szkołach ma zamiar utrzymać do końca roku szkolnego, pracuje na umowę zlecenie. Umowę może rozwiązać w każdej chwili, z przyczyn finansowych, czy innych. Do szczepień dzieci w dwóch szkołach obawia się zatrudnić osobę bez doświadczenia. Przychodnia ma podpisany kontrakt na higienistkę szkolną, która w szkołach ma pracować 8 godzin. Nie było oficjalnych skarg na GPL.

Pani Janina Pernal – pytała, czy jest potrzebny etat dla GPL – tj. 1/2 etatu p. Palenicy z Lubatowej do wykonywania usług w środowisku.

Pani Kaczor poinformowała, że nie może być bez opieki środowiskowej, obojętnie kto będzie pracował.

Pan Krukar – padło pytanie, czy były skargi na działalność GPL. W dwóch dziedzinach procent skarg będzie znikomy i w szkolnictwie i w służbie zdrowia to delikatne tematy. Debatujemy nad pozytywną opinią w sprawie umorzenia zobowiązań GPL wobec Gminy, podczas kontroli dokumenty są w porządku, do czterech miejsc po przecinku, natomiast jest zadłużenie, proszę odpowiedzieć „jak to się ma do tej rzeczywistości proszę w sposób jasny zdecydowany odpowiedzieć wobec Wysokiej Rady - dot. zobowiązania ogółem 203 tyś. zł”.

Pani Kaczor poinformowała, że chyli czoło przed Dr. Dzikim. GPL prowadzi od 1999r. i mówienie że 1999 r., 2000 r., nie było zobowiązań, że powstały po odejściu Dr. Dzikiego jest nonsensem. Ponownie poinformowała, jak powstało zadłużenie w 2001 r.tj. po wypłaceniu podwyżki w kwietniu z wyrównaniem od 1 stycznia w 2001 r. dla 31 pracowników (oprócz Dyrektora) x 203 zł tj. 6 tyś x 12 m-cy, tj. 72 tyś plus 20,41 % ZUS tj. 72 tyś. zł plus 14 tyś. zł tj. 86 tyś straty i taka strata była każdego roku i obciążała w granicach 60 – 70 tyś., stąd wynika to zobowiązanie z przyczyn niezależnych, przy kontraktach zysk był 20 tyś. o tyle pomniejszana była strata w kolejnym roku, przy tym każdego roku jest wzrost opłat za media. Pracownicy od 2001 r. nie dostali ani jednej złotówki podwyżki.Pan Dmytrak – to umorzenie na ile Pani Dyrektor pozwoli wyjść na zero i co będzie z podwyżkami, dla ilu osób w następnych latach, czy te kontrakty na osobę 46 zł, przy wzrastających mediach, czy nie ma obawy, że przyjdzie moment, że obywatel nie otrzyma odpowiednich skierowań na badania do szpitala.

Pani Kaczor udzieliła odpowiedzi, cyt. - „Ja odpowiadam tak, nawet przy kłopotach finansowych, które były w 2002 r. bo tak trzeba zacząć rozumować, nie zdarzył się przypadek, żeby pacjent, który wymaga leczenia i wymaga nawet badań, bo leczenie to kierujemy go do szpitala, ale badanie specjalistyczne, żeby ono nie zostało wydane, ja nawet powiem tak, że może dobrze się składa, że ja nie jestem lekarzem ale ekonomista. Ja nie odważyłabym się w swojej przychodni, gdzie w większości przychodni na naszym terenie, lekarze wydali takie zarządzenie, że proszą ograniczyć wysyłanie na badania specjalistyczne lub badania laboratoryjne. Ja nie, ponieważ ja uważam, że nie znam się na tej dziedzinie, uważam, że lekarz tj. człowiek, który decyduje o zdrowiu pacjenta i nigdy my tego nie optowali. Jest chyba pozytywny układ z naszymi kontrahentami tj. szpitalem i przychodniami, które wykonują określone czynności laboratoryjno rentgenowskie, że nawet jeżeli mieliśmy dwumiesięczne opóźnienie w spłacie faktur to nigdy nie otrzymaliśmy pisma, że wstrzymujemy od dnia jutrzejszego. Ja nie widzę takiego zagrożenia, jeżeli czegoś nie zapłacę to na pewno badania będą wykonane, nie było takiej sytuacji, zresztą nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby pacjent nie dostał. Ja powiem Panie radny co innego, co tu na tej sali też szanownym radnym mówiłam, Pana nie było , wyrazy współczucia przekazuję, bo była taka sytuacja, ponieważ są lekarze z tego terenu masę lat pracują w tych przychodniach znają każdą osobę z naszej Gminy dokładnie to dadzą wtedy nawet niektóre badania dla świętego spokoju. Jak się mają kłócić, czy dyskutować godzinami to badanie, które nawet nie jest w katalogu badań p.o.z. to najwyżej zajdzie z góry do Kaczorowej i mówi szefowa, czy pani pozwala, żeby na to badanie dać, zawsze kiwam głową, że tak, bo mówienie, że jeżeli uważacie, że pacjent jest tak chory i nie stać go na jakieś badanie to nawet jeszcze te 60 zł to nie problem, że nie zapłacimy. Pan Dmytrak - co z podwyżkami. Pani Kaczor – podwyżkę Panie Radny traktuję tak, bo już nie ma obligatoryjnej , obligatoryjna to było jeden rok i rok następny 2002. W skali Kraju nie wykonał nikt, natomiast za 2001 r. jest to granica 40 % służby zdrowia w całym kraju. Ponieważ państwo wiecie w tym społeczeństwie, wiecie co mówi minister zdrowia, że był to bubel, że nie było zapewnienia, oczywiście nikt nam tych pieniędzy nie daje, ja bym powiedziała, że przez pół roku do 20- go każdego m-ca składaliśmy taką informację do Urzędu Wojewódzkiego- ile zadłużenia ile to z 203 , rozbite na tysiące różnych historii, że tak powiem, ale nikt się nie odezwał, żeby to dał i myślę, że nikt nam tych pieniędzy nie da, to się nie czarujmy. Natomiast ja to tak powiem prostym sposobem, na koniec grudnia jest zwolnionych 4 osoby, jest to średnio 5.600 zł jeżeli nawet dwie osoby, które zostały zatrudnione ich łącznie wynagrodzenie jest nie wyższe jak 1.400 zł, to zostaje 4 tyś zł na czysto. 4 tyś. zł x 12m-cy jest to 48 tys. zł x 20 %, tj. 8 i 48 tyś. zł mam czystych pieniędzy z samego tego. Najlepiej liczyć, najlepiej zrobić program, to wszystko ładnie wygląda, natomiast w rzeczywistości na pewno to będzie wahnięcie w lewo, czy w prawo parę zł. To jest jedna sprawa, druga sprawa to przy rozmowie w kasie chorych, ja jak sobie przeliczyłam spokojnie p.o.z. w stosunku do roku ubiegłego ta ja zyskuję na kontrakcie w granicach 50 tyś. żl. Ja je zesumuję te dwie kwoty do siebie i gdybyśmy nie dyskutowali o wzroście mediów przepraszam bardzo o 40 % to ta kwota powinna mi wystarczyć na powiększenie żadnej straty. Ja powinnam w 2004 roku zamknąć się na zero, oczywiście nie dając podwyżki pracownikom. Ja trochę tak stawiam sprawę, że można dyskutować tak jak w większości zakładów, czy chcecie pracować w tym systemie i za te pieniądze, które macie co miesiąc wynagrodzenie, czy chcecie się buntować tak bardzo, bo proszę bardzo buntujmy się, dajmy podwyżkę po 2002 r. następną i zrobimy stratę, która była. Ja nie chcę do państwa radnych do gminy co roku wyciągać ręki, bo ja sobie zdaję sprawę, że wy też tych pieniędzy nie macie. Ja uważam, że moi ludzie dorośli do takiej godności do takiego zrozumienia, że na pewno nikt nie wystąpi do Gminy nawet że pretensje ma, że nie ma podwyżki. Panie Radny od czasu do czasu, jeżeli ktoś dyskutuje ze mną o podwyżce to panowie lekarze, mają dużo stosunkowo w tym systemie ogólnej biedy, ja bym to tak powiedziała wynagrodzenie do 27 nigdy nikt nie czeka, nie ma problemu, że cos się dzieje że czeka na pieniądze. W związku z tym uważam, że za te pieniądze, które dostają i też już nie dyskutuje i nie chcę tego ukrywać, powiem jasno, że jeżeli a wszyscy mają dyżury jak przyjdzie o godz. 14.00, czy 14.30 Pani Dyrektor zabezpieczone pani ma p.o.z. czy ja mogę jechać, proszę jechać, więc uważam, że nawet nie pracując półgodziny, czy nawet jedna godzinę rekompensuje im to ciut mniejsze wynagrodzenie. Pan Dmytrak – a temat umorzenia. Pani – Kaczor – Panie Radny kończę temat, jak zesumuję te dwie kwoty ono nie powinno mi robić zadłużenia na rok następny”. Ww. zmianę wprowadzono na wniosek z sesji XVII.

Pan Krukar przedstawił wynik finansowy na koniec 2000 r. na 30 grudnia, po odejściu Pana Doktora Dzikiego został zysk 58 tyś. zł, a w 2001 r. w z związku z podwyżkami wykazana jest strata w wysokości 83 tys. zł. Dokumenty w porządku a zobowiązanie mamy. Zachodzi konieczność przeglądu ww. spraw.

Pani Kaczor udzieliła odpowiedzi, że kwota, która zostawała 20 tyś. zł czy 30 tyś. zł wydano ją na: media, badania (średnio m-c 9 tyś. zł), płace, ZUS, ogrzewanie, leki (60 tyś zł rocznie kupowane w celu zabezpieczenia usług zabiegowych), koszt utrzymania laboratorium (odczynniki wzrastają co roku o 50%). Nie ma innych kosztów, zaprasza nawet szczegółową kontrolę.

Pan Krukar pytał, czy GPL jest przygotowana do realizacji zadań z GPRPA (następny projekt uchwały).

Pani Dyrektor poinformowała, że tą problematykę prowadzi GOPS, natomiast GPL prowadzi program profilaktyki w szkołach. W 2002r. do kasy chorych był złożony projekt (przeciwdziałania narkomanii), ale nie otrzymaliśmy zgody na jego realizację. Programy z profilaktyki prowadzą higienistki i lekarze, jak program będzie wykonamy, to faktura zostanie wystawiona.

Pan Pernal – do umorzenia proponuje się 48 tys. zł, czy z tego zobowiązania wynikają odsetki i co się zmieni, czy ten problem występuje w innych Gminach, czy jest to problem ogólnokrajowy, czy lokalny, jest zobowiązanie i czy po umorzeniu, oprócz papierkowych rzeczy to nic się nie zmieni i w tym momencie nic nie zyskamy. Uważa, że ten problem należy pokazać i uświadomić Ministerstwu skąd się bierze to zadłużenie.

Pani Dyrektor Kaczor- wyjaśniła szczegółowo sprawę zadłużenia wobec Gminy, szpitala i pogotowia. Zadłużenia Gmin: M. Piastowe, Dukla - straty pokryły gminy zaciągając pożyczki. GPL wykonuje tylko niezbędne remonty, wydaje tylko na podstawowe zadania, przedstawiła sprawę przyczyn zadłużenia ww. Gminach. Wyjaśniła cały problem składania wniosków o kontrakt w latach 2001/2003 i składania sprawozdań finansowych nt. zadłużenia i była nadzieja że te straty zostaną zauważone. Zgadza się, że może warto na koniec roku pozostawić i wykazać zobowiązanie wobec państwa tj. ZUS i Urzędu Skarbowego, ale tylko jednomiesięczne nie więcej - bo tą sprawą zajmie się komornik. Zadłużenie wobec organu założycielskiego, musi pokryć - organ założycielski. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli przez kolejne cztery lata jest strata, to należy się zastanowić, - pokryć tą stratę lub stworzyć jednostkę budżetową. Odnośnie pokazania Ministerstwu skąd wynika zadłużenie - poinformowała o sposobie zakładanego oddłużenia przy pomocy funduszy strukturalnych, gdyby Ministerstwo Zdrowia pokryło wszystkie straty wobec jednostek służby zdrowia do czerwca 2003 r., to fundusze strukturalne, dadzą gminą dotacje, ale to jest fikcja. Szpitale wojewódzkie mają ogromne zadłużenie, a organy założycielskie nie mają środków żeby je pokryć.

Pani Skarbnik poinformowała, że sprawę zadłużenia GPL za trzy lata, zgodnie z ustawą należy rozstrzygnąć. Wystąpić przeciw GPL do Sądu - to komornik ściągnie jeszcze więcej lub odpisać zgodnie z ustawą o rachunkowości. Burmistrz ze względu na wysoką kwotę, chciał uzyskać opinię Rady. GPL zwraca się z wnioskami o umorzenie zadłużenia wobec Gminy. Jeżeli się nie umorzy zobowiązań, to po trzech latach z ustawy podlegają umorzeniu. Zadłużenie GPL na 30 listopada 2003 r wobec Gminy wynosi 39.737 zł, za ten rok (informacja na prośbę Komisji BiF). Pokazywanie zadłużeń Ministerstwu Zdrowia, nie ma sensu. W poprzednich latach wysyłano do ministerstwa sprawozdania finansowe o wysokości zobowiązań, była nadzieja, ale obecnie Ministerstwo poinformowało nas, że będzie uchwalona ustawa, która Gminom umożliwi dotowanie działalności GPL, a budżet Państwa nie ma pieniędzy.

Pan Dmytrak podzielił zdanie Pana Pernala w kwestii oddolnego pokazania problemu służby zdrowia. Wypowiedział się na temat funkcjonowania szpitali, przedstawił różne oceny w jaki sposób są traktowani chorzy pacjenci przez lekarzy i pielęgniarki ma w tej sprawie osobiste doświadczenie. Chciałby wygranej dla lekarzy, którzy nie podpisali usług. Uważa, że błędy NFZ należy pokazywać z dołu, dużo jest w tym winy urzędników. Przeprosił Panią Dyrektor za oderwanie od pracy. Poinformował, że na przyszłość nie da się „wrobić” tematy wyżej omawiane dot. nowych zatrudnień w GPL.

Pan Burmistrz odniósł się do całości omawianego tematu. Prosił, aby ten problem wobec Gminy rozwiązać, bo i tak jest spisany na straty, i nie ma sensu dalsze narastanie tego długu. Na pieniądze z Warszawy czekamy już 5 lat, że dostaniemy. NFZ jeżeli będzie miał pieniądze to może przeznaczy na pokrycie zobowiązań wobec ZUS-u. Zobowiązanie wobec Gminy to jest nasz problem, - nasze środowisko, które oczekuje naszej pomocy. Prosił o rozsądne podejście do sprawy.

Pan Krukar wyraził się w następujący sposób – obym się nie mylił, że jeżeli ten dług jest naszym długiem, naszego społeczeństwa,- to rozumiemy. Prosił Panią Dyrektor, aby częściej informowała Radę o trudnych sprawach GPL i aby zmniejszyć zadłużenie.

Pan Szul w kwestii formalnej, czy ten projekt jest zgodny z prawem, bo nie jest podpisany przez Panią Radcę.

Pani Radca – poinformowała, że uchwała pod względem prawnym jest w porządku. Podejmowana jest na podstawie art. 18, który daje Radzie szerokie kompetencje, również w tej w materii. Ale inne stanowisko może mieć Izba Obrachunkowa, ponieważ umorzenie -to czynność cywilno prawna i mielibyśmy prawo dochodzić swoich praw w drodze postępowania cywilnego.

Pan Dmytrak – czy RIO może odrzucić ta uchwałę.

Pani Radca poinformowała, że formalnie może odrzucić, ale Pan Burmistrz w tej sprawie rozmawiał z RIO.

Pan Szul pytał o kwotę 2.700 zł zobowiązania za 2000r. z skąd ona wynika, bo umorzenie było w kwocie 30 tyś. w 2000r.

Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnienia, że mogły wpłynąć rachunki w styczniu za m-c grudzień i po zaksięgowaniu pozostała ta kwota.

Pan Dmytrak prosił o odpowiedź Pana Burmistrza w sprawie stanowiska RIO do projektu uchwały.

Pan Burmistrz – poinformował, że RIO odmówiła zajęcia stanowiska w tej sprawie. Umorzenie należy do kompetencji Burmistrza, ale bez wiedzy Rady nie chce działać i dlatego prosi Radę wyrażenie opinii.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. (Spotkanie opłatkowe z zaproszonymi Księżmi).


Po przerwie wznowił obrady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Głosowanie, głosujących 10, za 8, przeciw 1, wstrzy. się 1.

Pani Dyr. Kaczor podziękowała Wysokiej Radzie za przychylne głosowanie ww. sprawie. i zrozumienie problemu. Poinformowała, że może uczestniczyć na sesji i w miarę potrzeby będzie udzielać wyjaśnień.

Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za przybycie na sesję i udzielenie wyjaśnień.


O głos poprosiła pani J. Gazda mieszkanka Iwonicza –Zdroju. Przedstawiła swój problem - złożyła pismo 2. 12. 2003 r. nt. wyjaśnienia sprawy związanej z wykonanym podłączeniem do kanalizacji budynku Pana Kielara, które wykonano w m- cu listopadzie, kiedy nie była obecna w domu. Poinformowała, że kanalizację podłączono do kolektora przez sieć burzową do studzienki. Dowiedziała się od kompetentnych instytucji, że zgodnie z Dz. U. Nr 72, poz. 742 z 2001 r. przepis określa wyraźnie, że ścieki kanalizacyjne nie mogą być podłączone do sieci burzowej. Nie otrzymała w tej sprawie żadnej odpowiedzi i dlatego na sesji przedstawia ten problem.

Pan Such Aleksander – Zastępca Burmistrza szczegółowo wyjaśnił ww. sprawę, przedstawił jak technicznie ją rozwiązano podłączając budynek P. Kielara do kolektora głównego (wykorzystano jedną studnię deszczową nie czynną, podłączenie wykonano technologią obecnie obowiązującą). To rozwiązanie w obecnej sytuacji uznano za prawidłowe, do chwili wykonania modernizacji kanalizacji na osiedlu, która po opracowaniu projektu technicznego będzie wykonywana.

Pani Gazda pytała, czy Pan Z-cpa Burmistrza był na miejscu wykonanego podłączenia, wykonano prowizorkę studzienka była czynna do momentu, kiedy nie wykonali nasypu przy działce, ale może się tak zdarzyć, że przy pełnej obsłudze w budynku Pana Kielara i ulewnym deszczu, woda i ścieki spłyną na działkę. Pan Zastępca poinformował, że nie był w czasie wykonywania podłączenia, ale w najbliższym czasie, po Nowym Roku, zadzwoni i poinformuje Panią o terminie wizji lokalnej w terenie.

Pani Janina Gazda przyjęła ww. informację, zwróciła uwagę na funkcjonowanie wyciągu narciarskiego w Iwoniczu- Zdroju, podziękowała za udzielenie głosu.

Przewodniczący Rady poinformował, ze Pan Zastępca skontaktuje się z Panią w tej sprawie po Nowym Roku.
Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.


 1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2004 r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji OKZiKF Pan Antoni Marszałek odczytał kolejno zaproponowane zmiany do projektu uchwały, (opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu). Pan Burmistrz do wniosków Komisji zgłosił autopoprawki tj. : 1. pkt 5) na str. 2 otrzymuje brzmienie: „zmniejszenie udziału nietrzeźwych w naruszania prawa i porządku publicznego”,

 2. w tabeli zadanie „1a” otrzymuje brzmienie: „Kontrola przestrzegania zakazów zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich”,

 3. zadanie „1c” otrzymuje brzmienie: „organizacja imprez bezalkoholowych promujących trzeźwość”,

 4. 1d) rubryka odbiorcy wyraz „próbującym” zmienić na „próbujących”,

 5. zadanie „2a” otrzymuje brzmienie; „edukacja społeczna osoby uzależnionej i jej rodziny”, w rubryce odbiorcy wyraz „gdzie” zastąpić wyrazem, „u których” oraz w rubryce metody wykreślić wyrazy „choroba, bieda, ubóstwo”,

 6. zadanie „2b” otrzymuje brzmienie: „zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nadużywania alkoholu”,

 7. w rubryce miejsce realizacji dot. zadania „3 a” wykreślić wyraz „podstawowe”,

 8. w zadaniu „4b” rubryka metody otrzymuje brzmienie: tworzenie grup samopomocowych, organizowanie działalności informacyjnej i bezpiecznych form spędzania czasu” zgodnie z propozycją Komisji,

 9. zadanie 5 „zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych alkoholizmem i przemocą”, zgodnie z propozycją Komisji,

 10. pkt. 5 b) rubryka realizator otrzymuje brzmienie: „ Komisja Rozw. Prob. Alkoh. we współpracy ze szkołami”, i rubryka metody otrzymuje brzmienie: „zakup usług”. Zgodnie z propozycja Komisji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz z ww. zmianami. Głosujących 9, za 9, uchwała została podjęta.


 1. uchwalenia Programu Rozwoju Sportu i Turystyki Aktywnej Dzieci i Młodzieży w Gminie Iwonicz - Zdrój na lata 2004 - 2006,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Pan Antoni Marszałek Przewodniczący Komisji OKZiKF odczytał opinię do projektu uchwały. Komisja proponuje zmianę: w pkt. 5 w podpunkcie 3) po wyrazie wyróżnień wykreślić wyraz „moralnych”, poza tym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały z ww. zmianą. Głosujących 9, za 9, uchwała została podjęta.


 1. wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność osoby fizycznej,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Na pytanie Pana Szula wyjaśniono, że zamieniona działka będzie służyć za wyjazd z parkingu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały wraz ze ww. zmianą. Głosujących 9, za 9, uchwała została podjęta.
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Nr 1017 w Iwoniczu),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie (7 działek zaproponowanych do sprzedaży w sołectwie Iwonicz, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zebranie Wiejskie w Iwoniczu).

Pan Burmistrz wyjaśnił, że są to działki rolnicze, obecnie nie użytkowane, są chętni rolnicy z Iwonicza do ich nabycia, będą sprzedawane w drodze przetargu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. Głosujących 8, za 8, uchwała została podjęta.
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Nr 1030/2 w Iwoniczu),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Z uwagi na brak pytań poddał pod głosowanie. Głosujących 8, za 8, uchwała została jednogłośnie podjęta.
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Nr 1196/3 w Iwoniczu),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Z uwagi na brak pytań poddał pod głosowanie. Głosujących 8, za 8, uchwała została jednogłośnie podjęta.
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Nr 1232 w Iwoniczu),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Z uwagi na brak pytań poddał pod głosowanie. Głosujących 8, za 8, uchwała została jednogłośnie podjęta.
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Nr 3201/2 w Iwoniczu),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Z uwagi na brak pytań poddał pod głosowanie. Głosujących 8, za 8, uchwała została jednogłośnie podjęta.
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Nr 4369 w Iwoniczu),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Z uwagi na brak pytań poddał pod głosowanie. Głosujących 8, za 8, uchwała została jednogłośnie podjęta.
 1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Nr 5043/4 w Iwoniczu).

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Z uwagi na brak pytań poddał pod głosowanie. Głosujących 8, za 8, uchwała została jednogłośnie podjęta.


Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje i zapytania, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Firmy „Margo” Lubatowa w sprawie zwiększenia limitu na sprzedaż napojów alkoholowych dla nowo wybudowanego sklepu. Pan Burmistrz udzielił informacji, że poinformował Firmę, o wykorzystanym limicie i że nie będziemy zwiększać limitu na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewodniczący Rady odczytał pismo (skargę) Sanvit Iwonicz-Zdrój p. Janowskiego skierowaną do Wojewody na decyzję Burmistrza.

Pani Radca wyjaśniła, że sprawa jest Sądzie o zapłatę 16 tyś. zł za użytkowanie wieczyste sprzedane przed upływem 10 lat, osobie prawnej przez SU Budowlani. Naliczono maksymalną opłatę w związku ze sprzedażą, aby pieniądze zostały w Gminie. Spór dot. różnicy między opłatami (15% - 25%). Właściwym organem do rozpatrzenia tej sprawy jest Sąd. Sąd Rejonowy, wydał nakaz zapłaty. Związek zawodowy „Budowlani” złożył odwołanie. Termin rozprawy w styczniu.

Pan Szul pytał, czy były prowadzone rozmowy o podłączenie wody i kanalizacji z Burmistrzem Rymanowa, czy będzie rozliczenie prac na ul. Ogrodowej i czy ktoś będzie odbierał wykonanie prac na krzyżówce w Iwoniczu, (nie prawidłowo zakończono budowę chodnika).

Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że na ul. Ogrodowej (6 tyś. zł) – wykonano projekt tech. oświetlenia i uzyskano pozwolenie na budowę, pozostałą kwotę wykorzystano w całości na wykonanie remontu sieci wodociągowej. W końcowym etapie jest opracowanie projektu. W temacie budowy kanalizacji i partycypacji w kosztach mamy wstępne porozumienie z Burmistrzem Rymanowa. Przyjęliśmy dwa warianty (budowę kolektora 800m lasem, będzie potrzebna zgoda Lasów na wycinkę drzew, lub budowa przepompowni ścieków koło P. Puchalskiego). Kopalnictwo deklaruje, że przekaże 20 tyś. zł na remont wodociągu i na kanalizację, oraz 5 tyś. z tej kwoty, chcą przekazać na remont skoczni. Temat otwarty na przyszły rok. Pozostaje kwestia rozstrzygnięcia partycypacji w kosztach kanalizacji nasza Gmina 1200 zł od budynku, a 50% udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej - Komitet powstał, należy zbierać wpłaty. Burmistrz z Rymanowa, zadeklarował, że podejmą uchwałę, (3 tys. zł jako partycypacja w kosztach budowy). W sprawie chodnika na krzyżówce i jego prawidłowego zakończenia będzie rozmawiał z P. Pękalskim.

Pan Szul poinformował, że jest Przewodniczącym Komitetu i ma zebrane 2.500 zł na kwitariusz, ww. sprawy uzgodnił z Panią Skarbnik.

Pani Janina Pernal prosiła o odpowiedź co dalej z pustym mieszkaniem w ośrodku zdrowia w Lubatowej (dwa lata stoi puste, brak ogłoszenia).

Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że po wizji lokalnej, na prośbę pani Olszowej, nie wyrażono zgody na przebudowę mieszkania. Pani Olszowa miała dać odpowiedź, czy wyraża zgodę na zamianę mieszkań (na większe o 15 m2). Do tej pory nie mamy w tej sprawie odpowiedzi.

Pan Burmistrz poinformował, że Pani Kaczorowa prosiła, aby nie zagospodarowywać tego mieszkania do końca roku, ponieważ może wystąpić potrzeba zatrudnienia lekarza.

Pan Dmytrak przypomniał o niewykonanym planie kanalizacji (szkoły, domu ludowego, straży) - żeby ten odcinek nie wypadł poza kanalizację.

Pan Burmistrz poinformował, że zostanie włączony do III etapu Iwonicza lub do etapu kończącego kanalizację Gminy.

Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia noworoczne oraz przekazał życzenia od Pana Kenara Radnego Powiatu.


 1. Zamknięcie. Przewodniczący Rady zamknął obrady XVI sesji o godz. 14.00.

Protokołowała: D. Borek Przewodniczący Rady

Kazimierz Kuziemka

Nawet przy kłopotach finansowych nie było przypadku, aby lekarz odmówił wydania skierowania na badania laboratoryjne, czy specjalistyczne. Pani Dyrektor przedstawiła stanowisko nt. podwyżek w GPL dot. 2001 r. (w skali Kraju wykonane było w 40 %) i w 2002r. który był rokiem obligatoryjnym (w skali Kraju nie wykonał nikt), i środki za ww. podwyżki nie zostaną zwrócone, mimo przedkładanych sprawozdań finansowych w tej sprawie. Na koniec roku zostały zwolnione dwie osoby i przyjęte dwie, ale wylicza się zysk 4 tyś. zł x 12 m-cy tj. w granicach 48 tyś zł. Na kontrakcie po przeliczeniu p.o.z. jest zysk ok. 50 tyś w stosunku do roku poprzedniego. Po sumowaniu tych kwot (bez wzrostu mediów o 40 %), ta kwota powinna zamknąć działalność GPL na zero, nie dając podwyżki pracownikom. Pani Dyrektor powiedziała, że nie chce co roku wyciągać ręki do Gminy o pomoc, bo wie, że Gmina też nie ma pieniędzy. Uważa, że pracownicy GPL znają sytuację finansową i dorośli do takiego zrozumienia, że w tej sytuacji chcą pracować i że nikt nie będzie zwracał się o podwyżkę, a jeżeli ktoś dyskutuje o podwyżkę, np. lekarze w tym systemie ogólnej biedy mają duże zarobki i powiedziała jasno, że lekarze mają dyżury w szpitalu w Krośnie po zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej w GPL, proszą o wcześniejsze wyjście z pracy (od pół do 1 godziny) w celu objęcia dyżuru w szpitalu, zezwala im i uważa, że w ten sposób rekompensuje lekarzom mniejsze wynagrodzenie w GPL. W sprawie wyniku finansowego na koniec roku stwierdziła, że kończy temat po sumowaniu ww. kwot nie dając podwyżki, przy zaoszczędzonych środkach ta kwota nie powinna robić zadłużenia na następny rok.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy