Strona główna

Protokół Nr xxi/04 z sesji Rady Miejskiej w Brzegu


Pobieranie 121.24 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar121.24 Kb.
  1   2   3
Protokół Nr XXI/04

z sesji Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 27 lutego 2004 r.

godz. 9.00 – 16.00

odbytej w Ratuszu

Stan radnych - 21

Obecnych - 20

Nieobecny - radny Edward Bublewicz


Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.

2) Wnioski do porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.01.2004 r.

4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

5) Interpelacje i wnioski radnych.

6) Ocena wdrożenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym.

7) Analiza sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli publicznych w Brzegu.

8) Przyjęcie uchwał w sprawie:

a. zmian w budżecie miasta na 2004 r. (druk nr 1, 2);

b. ustalenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu (druk nr 3);

c. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (druk nr 4);

d. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu (druk nr 5).

9) Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10) Wolne wnioski i informacje.

11) Zamknięcie obrad sesji.


Ad. 1. Otwarcie obrad sesji.

Sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Janusz Gil, który przywitał radnych, Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Ławę Burmistrza oraz zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować uchwały.


Ad. 2. Wnioski do porządku obrad.
Radny Eugeniusz Zwierzchowski zgłosił wniosek, aby do porządku obrad wnieść projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy Miasto Brzeg oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej „ ZGODA” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Brzegu uzasadniając, że w/w projekt uchwały został złożony w statutowym terminie 14 dniowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Gil odpowiedział, że nie zostały zachowane przepisy Statutu Brzegu dotyczące składania projektów uchwał, i z tego względu nie został w/w projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad, po czym zapytał się czy w dalszym ciągu radny podtrzymuje swój wniosek.
Radny Eugeniusz Zwierzchowski odpowiedział, że podtrzymuje swój wniosek.
Radny Andrzej Ogonek odczytał § 34 Statutu Brzegu mówiący o trybie składania projektów uchwał.
Radny Eugeniusz Zwierzchowski uznał, że złożony projekt uchwały do Przewodniczącego RM na początku miesiąca wiąże się również z jego wprowadzeniem na najbliższą sesję Rady Miejskiej, ponieważ opinia Burmistrza mogła trafić do Przewodniczącego RM wcześniej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Gil dodał, że aby wprowadzić projekt uchwały na sesję musi on trafić do Biura Rady Miejskiej wraz z opiniami 14 przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej
Radny Eugeniusz Zwierzchowski poprosił o opinię prawną w/w sprawie.
Radca prawny Natalia Powązka odpowiedziała, że zgodnie z zapisami Statutu Brzegu Burmistrz Miasta przedstawia opinie w terminie 14 dni a w uzasadnianych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania projektu i tego terminu Burmistrz dotrzymał, natomiast radni składając projekty uchwał powinni na tyle wcześniej go złożyć, aby mógł on trafić do Biura Rady Miejskiej wraz z opiniami nie później niż 14 dni przed planowaną sesją Rady Miejskiej, tak, więc poparła stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Gila.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Gil dodatkowo wyjaśnił, że radni składający projekty uchwał po otrzymaniu opinii powinni ustosunkować się do nich poprzez dokonanie ewentualnych zmian i wtedy przekazać projekt uchwały wraz z opiniami do Biura Rady Miejskiej 14 dni przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej.
Radny Eugeniusz Zwierzchowski po wysłuchaniu opinii wycofał swój wniosek.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Gil poinformował radnych, że protokół był do wglądu w Biurze Rady, a obecnie jest wyłożony na sesji.

Radni do protokółu nie wnieśli uwag.

Rada przyjęta protokół: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się - 1


Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

Informację przedstawił Burmistrz Miasta Wojciech Huczyński.

Załącznik do protokołu
Radny Dariusz Byczkowski zapytał o problem odstąpienia od umowy dotyczącej pielęgnacji i utrzymania zieleni w mieście przez firmę Jacka Czepielewskiego, po czym zapytał się, o co w tej sprawie chodzi i czy gmina straci na tym.
Burmistrz Wojciech Huczyński odpowiedział, że firma Jacka Czepielewskiego wygrała przetarg na sprzątanie dwóch rejonów, i w połowie miesiąca otrzymał pismo od Jacka Czepielewskiego, że odstępuje do wykonania umowy. Powodem było to, że wezwał miasto do zapłaty odsetek rzędu około 500 zł za nieterminowe opłacanie faktur. Dodał, że ta forma odstąpienia od umowy była bezpodstawna w związku, z czym Jacek Czepielewski otrzymał od Burmistrza pismo, że nie przyjmuje do wiadomości odstąpienia od umowy, ponieważ umowa jest zawarta na 3 lata. Odbyło się spotkanie Z-cy Burmistrza Mirosława Stankiewicza z radcą prawnym Haliną Łaski – Winiarską, która jest pełnomocnikiem Jacka Czepielewskiego i po tym spotkaniu Burmistrz otrzymał kolejne pismo podtrzymujące odstąpienie od umowy bez podania podstawy prawnej a zmieniające termin odstąpienia od umowy na termin określony ugodą stron, albo koniec marca albo koniec kwietnia. Dodał, że to odstąpienie jest jednostronne, nie mające podstaw prawnych i argumentów do zerwania umowy.

Radny Mariusz Sokołowski zapytał, do jakiego zakresu czynności Burmistrz upoważnił pełnomocników Gminy Miasta Brzeg we wspólnotach mieszkaniowych, jakie są to czynności. Zapytał też, jakie są bieżące problemy związane z realizacją programu ISPA. W trzecim pytaniu, poprosił o przybliżenie budżetu na 2004 r. Międzygminnego Związku EKOGOK. Czy jest on korzystny dla naszego miasta, jak wygląda współpraca między partnerami? Kolejne pytanie dotyczyło przetargu na wyłonienie nowego zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego, jak wyglądała wstępna kalkulacja wynagrodzenia zarządcy i administratora za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym. Zapytał także, ile metrów kwadratowych ma brzeski gminny zasób mieszkaniowy.


Burmistrz Wojciech Huczyński na pierwsze pytanie odpowiedział, że mają pełnomocnictwo w zakresie wszelkie czynności zwykłego zarządu, czyli analiz kosztowych, sprawdzania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej. Nie mogą podejmować decyzji w przypadku wydatkowania dodatkowych środków na remonty nie umieszczone w planie remontów ani decyzji o zbyciu własności. Dodał, że wyegzekwowanie od miasta dokumentacji technicznej nieruchomości, bądź zapłaty za jej wykonanie należy do zarządcy nieruchomości wspólnej i o tym decyduje osobiście burmistrz, o ile zarządca z takim roszczeniem wystąpi.
Z-ca Burmistrza Mirosław Stankiewicz odpowiedział, że obecnie gminny zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Brzeg stanowiący jego własność wynosi łącznie około 225 tys. m2 w tym lokali mieszkalnych około 216 tys. m2 i lokali użytkowych około 9 tys. m2. Natomiast kalkulowane koszty zarządzania administracji i eksploatacji oraz utrzymania czystości stawka była przyjęta zgodnie z założeniami, przy czym koszty zarządu i administracji około 1 zł, z czego wynagrodzenie zarządcy przyjmowali w granicach 45 do 50 gr. Na pytanie o EKOGOK odpowiedział, że współpraca jest coraz lepsza. Dodał, że na ostatnim spotkaniu Andrzej Pulit zgłosił wniosek o rozwiązanie związku i prowadzenie tej działalności bez związku a tylko w oparciu o zasady ekonomii, czyli poprzez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych sp. z o.o. Obciążenia naszego miasta w tym roku są niższe, tak jak i innych gmin. Zaproponował, że prześle radnemu budżet związku. W sprawie programu ISPA odpowiedział, że od sesji, na której ta sprawa była przedstawiana odbyły się trzy przetargi, które organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dotyczyły wyłonienia konsultantów, którzy mają za zadanie przygotować materiały do przetargów, dotyczących wyłonienia bezpośrednich wykonawców robót. Do dnia dzisiejszego Komisja Europejska nie zatwierdziła nam tych rozstrzygnięć przetargowych. Komisja Europejska przekazała do Narodowego Funduszu 216 tys. euro, które są ulokowane na koncie Narodowego Funduszu i oczekują na przekazanie do miasta a miasto przekaże je do PWIK. Dodał, że problem właściwego zabezpieczenia tych środków jest na etapie rozmów Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska z PWIK. Kolejne problemy to zmiana przepisów dotyczących VAT-u, nad czym trwają dyskusje.
Rada Nadzieja Nawrocka zapytała, dla kogo była organizowana kampania pod nazwą „trzeźwy umysł” i kto z niej korzystał, na którą wykorzystano środki z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3,5 tys. zł przeznaczone dla Stowarzyszenia Producentów Dziennikarzy z Poznania.
Burmistrz Wojciech Huczyński odpowiedział, że ta kampania będzie obejmowała mieszkańców Brzegu, szczególnie dzieci. Tylko na taki cel może wydać środki z tego funduszu, z tym, że nie ma znaczenia, kto to organizuje.
Radny Dariusz Socha poprosił o przybliżenie spotkania, które odbyło się 12 lutego w sprawie podpisania porozumienia i współfinansowania budowy ronda skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Jana Pawła II w Brzegu.
Burmistrz Wojciech Huczyński odpowiedział, że plan jest taki, że w tym roku mają się zakończyć sprawy projektowe. Plan musi zostać potwierdzony zagwarantowaniem środków w budżecie. Ze strony miasta są na to środki, powiat również ma zabezpieczone środki w kwocie około 50 tys. zł. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad także się do tego dokłada. Dodał, że jeśli uda się zdobyć środki zewnętrzne w postaci Kontraktu Wojewódzkiego w tym roku to rzeczą jasną jest, że część robót może w tym roku zostać zrealizowana, natomiast, jeśli się nie uda to ten rok będzie przeznaczony na stworzenie dokumentacji, po to, aby w przyszłym koku planować w budżecie środki na wykonanie i zakończenie tej inwestycji.
Ad. 5. Interpelacje i wnioski radnych.
Dariusz Socha

1) Czy chodnik, który przylega do budynku po byłym „Domusie” zostanie w końcu dobrze zabezpieczony, czy jest przewidziane trwałe zajęcie chodnika i kto w tym przypadku poniesie koszty?


2) Czy zostanie zabezpieczony dach budynku przy ul. Jerzego 6 ze względu na jego obecny zły stan, który zagraża mieszkańcom?
3) Poprosił o wysłanie osoby kompetentnej z Urzędu Miasta, aby przyjrzała się budynkowi przy ul. Piastowskiej 32, a mianowicie kolumnadzie, która podtrzymuje balkon, dodał, że w/w budynek nie posiada w klatce schodowej szczebli aż do 1 piętra, co stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców.
Andrzej Jędrzejko

1) Czy zostały złożone wnioski i w jakiej ilości o nagrody resortowe i państwowe dla dyrektorów szkół?

Henryk Wujek

1) Poprosił o przybliżenie sprawy współfinansowania mającego powstać nowego tygodnika Panorama powiatu brzeskiego.


2) Czy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” wypełnił wymogi wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 19 grudnia 2002 roku tzn. czy te numery działki na wniosku Prezesa wykazane są działkami powstałymi w wyniku dokonanych podziałów geodezyjnych po 23 kwietnia 2001 r.?
3) W imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zaproponował przyjęcie innego toku załatwiania spraw do nich kierowanych tzn. poprosił, aby w pierwszej kolejności były kierowane one do Burmistrza w celu przedstawienia opinii, po której Komisja będzie mogła zająć odpowiednie stanowisko. Dodał, że takie rozwiązanie ulepszy i przyspieszy prace Komisji.
4) Czy jest prawna możliwość przesunięcia terminu ustalania nowych taryf za wodę i ścieki, tak, aby od przyszłego roku obowiązywały od 1 stycznia, a nie jak w roku bieżącym od lutego ze względu na zarządzających i rozliczających?
Jan Pikor

1) W jakim trybie wyłoniono obsługę prawną Urzędu Miasta, ponieważ dotarły do niego informacje, że było to wykonane w trybie zapytania o cenę? Jeżeli tak to, do jakich kancelarii prawnych Burmistrz się zwrócił i czy wśród nich były kancelarie z Brzegu?


2) Jakie były dotychczasowe koszty obsługi prawnej, a jakie są na dzień dzisiejszy?
Nadzieja Nawrocka

1) Zwróciła się z prośbą w imieniu mieszkańców o utwardzenie przejścia na odcinku od ulicy Poprzecznej do Morcinka pomiędzy ZS nr 1 a Domem Dziecka.


Eugeniusz Zwierzchowski

1) Poprosił o wyjaśnienie w sprawie przyspieszenia sprzedaży mieszkań, ponieważ otrzymuje skargi od mieszkańców na wolne działanie urzędników w tym zakresie.


2) Ilu jest rzeczoznawców, którzy dokonują wyceny mieszkań i jeżeli jest ich za mało to czy nie należałoby zwiększyć ich ilości przynajmniej na jakiś półroczny okres?
Irena Mazurkiewicz

1) Czym Burmistrz kierował się, przenosząc Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami na 1 piętro UM, ponieważ w tej chwili jest to uciążliwe szczególnie dla starszych ludzi?


2) Kiedy ostatecznie zostanie wybrana osoba do wyceny mieszkań, ponieważ do tej pory jeszcze tego nie zrobiono?
Mariusz Gołda

1) Czy można by było podciąć konary drzew wzdłuż ulicy Poprzecznej ze względu na usytuowane tam lampy oświetleniowe, które podczas lata są zasłonięte przez gałęzie i niedostatecznie oświetlają jezdnię?

Poprosił również o podobną interwencję przy ulicy Grota Roweckiego i Sucharskiego.

2) Co Burmistrz robi w kierunku zorganizowania i przygotowania terenów do ściągnięcia nowych inwestorów?

Dodatkowo zapytał, co dzieje się w Związku Międzygminnym INWESTKOM?
Mariusz Sokołowski

1) Zaproponował Burmistrzowi przygotowanie projektu uchwały na sesję marcową, która by zaktualizowała na podstawie szacunków finansowych budżetu miasta nowe możliwości związane z obniżaniem podatków dla przedsiębiorców w Brzegu tworzących nowe miejsca pracy.


2) Jakie są bieżące działania Burmistrza w celu zapewnia bezpieczeństwa mieszkańcom? Jakie środki są przewidywane, aby móc realizować te cele? Z kim Burmistrz się spotyka w tej sprawie i o czym rozmawia? Jakie Burmistrz widzi w przyszłości zadania, które my jako miasto wyprowadzimy w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa naszym mieszkańcom?
3) Poprosił o przedstawienie obecnego poziomu kosztu zobowiązań, jakie musimy ponieść ze względu na wspólnoty mieszkaniowe na terenie nasze miasta, czego one dotyczą? Poprosił o przedstawienie tego problemu np. zagadnieniami.
4) Zaproponował radnym, aby wystosowali informację do mieszkańców o możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych z bonifikatą 99%, skoro Burmistrz tego nie wykonał, aby przekonać ich do tego.
5) Jaka jest procedura związana z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem w prawo własności?
6) Kiedy zostanie przygotowany projekt uchwały, dotyczący powołania nowych członków do Społecznej Komisji Mieszkaniowej?
Jerzy Podgórski

1) Na jakiej podstawie działa firma „BIG STAR”, organizator dyskotek?


2) Poinformował Radę, że w grudniu zwrócił się do Przewodniczącego RM z pismem o zwrot kosztów za wykonanie wizytówek twierdząc, że jako radny powinien je posiadać, na co otrzymał odpowiedź, iż ze względu na brak zaplanowanych środków finansowych w budżecie miasta na 2003 r. na ten cel, nie zostaną zwrócone mu koszty. Po czym zapytał Przewodniczącego i jego zastępców, do jakich celów im służą wizytówki?
Na drugie pytanie Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Gil odpowiedział, że jeżeli Rada zdecyduje, aby każdy radny posiadał wizytówki, to zostaną one wykonane, natomiast w tym przypadku był inny problem, ponieważ rzeczywiście na ten cel nie było zaplanowanych środków, ale nie oznacza to, że w przyszłym roku nie możemy tego zaplanować. Dodał, aby w klubach radnych zastanowić się nad tym pomysłem.
Sławomir Spychała

1) Poprosił, aby na mieście pojawiły się w tym roku szybciej kosze na śmieci.


2) Poprosił, aby przy ulicy Łokietka - Wita Stwosza zmienić tablicę ogłoszeniową na taką jak w Rynku lub przenieść ją w inne miejsce, ponieważ wracająca z dyskoteki młodzież w porze nocnych uderza w nią, przez co zakłóca mieszkańcom sen.
3) Poprosił o naprawę dachu w budynku przy ul. Grobli 11 c.
Mariusz Sokołowski

1) Kto z pracowników w Urzędu Miasta weryfikuje zezwolenia dla przedsiębiorców na sprzedaż alkoholu i ile tych zezwoleń zostało wydanych i cofniętych?


2) Czy propozycja zatrudnienia strażników miejskich z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi jest przez Burmistrza rozważana w celu zapewnianie bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i gimnazjach i kiedy weszłaby w życie?
3) Czy Przewodniczący RM oraz jego zastępcy dostali pozwolenie od klubów radnych na wykonanie wizytówek?
Mirosław Hejduk

1) Czy prawdą jest, że mieszkańcy budynku przy ul. Piłsudskiego 12 złożyli wniosek do sądu w związku z nieprawnym pobieraniem czynszu przez MZMK? W związku z tym, kto za to odpowiada i jakie sankcje grożą miastu?


2) Czy zostały złożone jakieś wnioski lub projekty w sprawie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
Janusz Gil

1) Zwrócił uwagę, że w weekend miasto nie jest sprzątane,. Zaproponował, aby w porozumieniu z policją dyscyplinować mandatami zarządców nieruchomości za nieporządek.


Ad 6 Ocena wdrożenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Informację przedstawił Z-ca Burmistrza Mirosław Stankiewicz.Załącznik do protokołu
Radny Jan Pikor przypomniał, że w niedawno zadał pytanie, czy można utworzyć zakład budżetowy w miejsce MZMK, na co od ówczesnego radcy prawnego Stanisława Bronowickiego usłyszał, że nie można, ponieważ prawo UE takiej instytucji nie przewiduje. Po czym odczytał tezę, która brzmi; odnośnie przetargu, o którym Burmistrz mówił należy zaznaczyć, że żaden przepis nie nakazuje Burmistrzowi wprost dokonywania przetargu na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym. Dodał, że są miasta w Polsce, które tego nie przyjęły. Po czym poprosił o ustosunkowanie się do w/w tezy.
Radny Mariusz Sokołowski poprosił o przedstawienie konstrukcji spółki pracowniczej, która ma powstać z prywatyzacji, MZMK, i na czym ma polegać sprywatyzowanie tej firmy, jakie udziały obejmie przysłowiowy Kowalski a jakie prezes spółki, co będzie z pracownikami za pół, za rok, za dwa lata po prywatyzacji. Poprosił o przedstawienie gwarancji, że ci ludzie będą pracowali w spółce.
Burmistrz Wojciech Huczyński na pytanie radnego Jana Pikora odpowiedział, że w protokole pokontrolnym RIO z 2002 r. był zapis taki, że umowa z MZMK, czyli ta ostatnia jest zawarta bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Bez względu na to, czy ta spółka jest 100 % własnością gminy, musi być to stosowane. Dodał, że w późniejszym okresie przyszło dodatkowe pismo z RIO informujące o tym, żeby Burmistrz w przypadku stosowania zlecenia dla podmiotów zewnętrznych, czyli w tym przypadku dla spółki MZMK ogłosił przetarg. Po czym dodał, że stanowisko RIO jest jednoznaczne.
Radca Prawny Natalia Powązka dodała, że jeśli chodzi o jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe to one nadal funkcjonują w oparciu o ustawę o finansach publicznych, natomiast, jeśli chodzi o przetarg to jest nowa ustawa finansach zamówieniach publicznych, która jeszcze nie weszła w życie, ale z jej uzasadnienia wynika, że jeśli chodzi o MZMK to musi być przeprowadzony przetarg.
Burmistrz Wojciech Huczyński dodał, że sytuacja z mieniem komunalnym jest problematyczna od zawsze i w którymś momencie Brzeg był prekursorem, powołując spółkę. Wiele gmin potraktowało to jako własną jednostkę organizacyjną, której nie trzeba zlecać zadań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Gdyby tym zajęło się Gospodarstwo Pomocnicze, zakład budżetowy to w świetle nowej ustawy może to zlecić takim jednostkom bez przetargu. Po czym dodał, że o ile sobie przypomina to wypowiedz radcy prawnego Stanisława Bronowickiego w tej sprawie była taka, że najprawdopodobniej gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe zostaną zlikwidowane, bo w Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego.
Radny Henryk Wujek zapytał czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu związanego z przygotowaniem procedury przetargowej, po czym zapytał, z czego wynika forma przetargu nieograniczonego, czy nie może to być inna forma.
Rady Mariusz Sokołowski dodał, że we Wrocławiu odbył się przetarg na zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i wygrała firma, która zaproponowała stawkę netto 14 gr. za administrowanie a w jednej części w śródmieściu stawka wynosiła 9 gr. Tak, więc nasuwa się pytanie związane z kalkulacją ekonomiczną czy nam się to opłaca, jeśli, stworzona przez nas jednostka budżetową bądź zakład budżetowy administrować ma mieszkaniami za 45 gr. za m2, gdy we Wrocławiu jest 9 gr. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego z pytaniem, co dla Brzegu ze względów finansowych się opłaca, czy mieć własną jednostkę budżetową i płacić 45 gr., czy ogłosić przetarg i czekać na ofertę, która będzie niższa tzn. w wysokości 20 gr.
Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Gil stwierdził, że z dzisiejszej dyskusji powinno wynikać, w jakim kierunku powinniśmy iść.
Radny Andrzej Ogonek odpowiadając radnemu Mariuszowi Sokołowskiemu stwierdził, że jeżeli naszym celem jest szukanie oszczędności w gospodarce mieszkaniowej poprzez obniżanie kosztów zarządu to praktycznie nie ma alternatywy dla przetargu, bo każda forma, czy będzie to zakład budżetowy czy gospodarstwo pomocnicze czy jednostka budżetowa jest formą tego typu, że tam istnieje pewien poziom kosztów i praktycznie trudno później ten poziom kosztów zbijać. Dodał, że problem polega jeszcze na innej rzeczy, czyli problem tej całej procedury przetargowej, z natury rzeczy polega on na tym, że w przetargu usiłuje się to załatwić kompleksowo Wyjściem z tego jest ogłoszenie przetargu tylko na zarząd i przejmowanie przez gminę odpowiedzialności. Taka jest logika. Dodał, że należy kontynuować tę procedurę przetargową, ale ogłaszając przetarg w taki sposób. Następnie zwrócił uwagę na propozycję włączenia do sprzedaży mieszkań w budynkach Piastowska 31 i 31 A oraz Plac Młynów 6, ponieważ zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane są na terenach rezerw pod rozwój układu komunikacyjnego miasta, co w przyszłości spowodowałoby znaczny problem przy próbie odkupienia tych gruntów od właścicieli.
Rady Dariusz Byczkowski zapytał, czy MZMK może zarządzać czy też nie wspólnotami mieszkaniowymi.
Radny Henryk Wujek poparł spostrzeżenie radnego Andrzeja Ogonka dotyczące przeznaczenia do sprzedaży budynku Plac Młynów 6, ponieważ zostało ustalone, że poprawi to układ komunikacyjny oraz Piastowska 31 A, gdyż jest oficyną i w tym momencie nie powinna być ona utrwalana w sensie tym, żeby tam była sprzedaż. Natomiast do Piastowskiej 31 nie był pewny. Następnie dodał, że z tego, co zrozumiał z materiału, który otrzymał to, że Burmistrz wydał tylko dwa skierowania do zawarcia umowy najmu do lokalu socjalnego na czas określony, czyli na okres pół roku, co związane jest z tym, że wnioskodawca musi systematycznie udokumentować, że w jego sytuacji materialnej nic się nie zmieniło. Jego zdaniem może być to błąd organizacyjny z tego powodu, że jest tych wniosków niewiele zrealizowanych a takich osób, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej jest wiele w naszym mieście. Po czym dodał, czy w tym przypadku nie należałoby trochę tą formę organizacyjną udzielania tego przywileju na lokal socjalny poprawić. Następnie przypomniał, że w dyskusji na komisji przetargowej przewinął się kolejny element, który nie jest formalnie wypracowany, dotyczący wyrównywania tego ubytku w dochodach zarządcy zasobów mieszkaniowych, który wynika z zastosowania umowy najmu na lokal socjalny. Podał przykład, że jeżeli Burmistrz przydzieli lokal socjalny ze stawką czynszu 70 gr., a koszty funkcjonowania lokalu wynoszą 1,40 to trzeba to ostatecznie rozwiązać. Zarządca tego budynku musi mieć sfinansowane koszty, bo inaczej powstanie problem z jego funkcjonowaniem.
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość