Strona główna

Protokół obrad XXVII sesji Rady Gminy Pępowo w dniu 26 października 2009r


Pobieranie 31.86 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.86 Kb.
Protokół

obrad XXVII sesji Rady Gminy Pępowo

w dniu 26 października 2009r.

Obradom przewodniczył Kazimierz Zaremba Przewodniczący Rady Gminy. Dokonał otwarcia sesji, powitał radnych, zaproszonych gości i przybyłą publiczność. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1430 i trwała do godziny 1650. Miejsce sesji – sala posiedzeń Urzędu Gminy.

W sesji uczestniczyło 12 radnych tj. 80 % ustawowego składu Rady. Nieobecni na sesji byli – Andrzej Kempa, Stanisław Kaczmarek i Grzegorz Wajn. W obradach uczestniczyli również: Stanisław Krysicki – Wójt Gminy, Ryszard Zjeżdżałka - Skarbnik Gminy, Jerzy Ptak – Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu, Dyrektor Zespołu Szkół Krystyna Klepacka, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach Ewa Śląska i Sołtysi.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad - Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu o treści: Informacja o udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym przez wichurę.

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad przyjęto jednomyślnie – 12 głosów za.

Dodatkowy punkt wprowadzono do porządku obrad jako 4. Dotychczasowe punkty 4,5,6,7 i 8 oznaczono odpowiednio jako punkty 5,6,7,8 i 9.

Całość porządku obrad wraz z powyższą zamianą przyjęto jednomyślnie – 12 głosów za.


Porządek obrad sesji:

 1. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji,

 2. Interpelacje i zapytania radnych,

 3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

 4. Informacja o udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym przez wichurę,

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w uchwale budżetowej na rok 2009,

 2. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

 3. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

 4. zaopiniowania zadania w zakresie rekultywacji gruntów gminnych,

 5. uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

7. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9. Wolne głosy i wnioski.

W punkcie 1– Przewodniczący poinformował, że protokół obrad poprzedniej sesji był do wglądu w biurze Rady jak i na stronie internetowej Urzędu. W związku z tym zaproponował jego przegłosowanie bez odczytywania. Uwag do protokółu nie zgłoszono i przyjęto go jednomyślnie – 12 głosami za.

W punkcie 2 – Interpelacje i zapytania radnych – nie zgłoszono.

W punkcie 3 – Wójt przedstawił informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja w załączeniu do niniejszego protokółu.

Informację przyjęto bez uwag.

W punkcie 4 – Wójt przedstawił informację o udzielonej pomocy osobom poszkodowanym przez wichurę. Na wstępie wyjaśnił, że informacja taka była już przedstawiana na poprzedniej sesji, a także w „Wieściach Pępowa”. W związku z tym iż pojawiają się krytyczne uwagi na ten temat zdecydował się przedstawić ją powtórnie. Zdaniem Wójta podstawowe potrzeby poszkodowanych zostały zaspokojone. Poszkodowani otrzymali pomoc nie tylko ze strony Gminy ale również z różnych innych źródeł. Większość z nich była ubezpieczona i otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. Najwięcej kontrowersji wzbudzają środki zebrane przez Sołtysów poszczególnych wsi. Ogółem Sołtysi zebrali kwotę 28.212,60 zł z czego w dniu 17 sierpnia br., podczas narady Sołtysów rozdysponowali kwotę 11.200 zł na pomoc dla 9 rodzin. Na spotkaniu Sołtysów w dniu 16 października br. Sołtysi zdecydowali aby pozostałe ze zbiórki środki w wysokości 17.020,60 zł zostały zdeponowane na koncie organizacji pozarządowej ZG PKPS w Pępowie i stanowiły tzw. klęskowy fundusz rezerwowy. Środki te zostaną uruchomione w momencie wystąpienia trudnej sytuacji na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców gminy Pępowo.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Dyskusja:

- Stanisław Snela – Sołtys wsi Magdalenki – uważał, że Sołtysi podjęli już decyzję, że pozostałe środki mają zostać i nie widzi potrzeby by ją weryfikować.

- Radny Mirosław Stachowiak – uważał, że społeczeństwo nie do końca posiada odpowiednie informacje i stąd dochodzi do takich sytuacji. Uważał, że nic się nie stanie jeżeli do tematu się powróci na kolejnym spotkaniu z sołtysami.

- Radny Wiesław Krajka – opowiadał się za tym aby pozostałe środki finansowe zostały zdeponowane na koncie PKPS. Proponował aby już nie wracać do tematu.

Na tym dyskusję zakończono.

W punkcie 5 – Przedstawione zostały informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów i tak:

- Dyrektor Krystyna Klepacka –przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie – informacja w załączeniu do niniejszego protokółu.

- Dyrektor Ewa Śląska – przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Skoraszewicach – informacja w załączeniu do niniejszego protokółu.

- Maria Stachowiak – inspektor ds. Oświaty – wyjaśniła, że obowiązek przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). Następnie przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2008/2009. Informowała o dowożeniu uczniów do szkół, stypendiach socjalnych, dofinansowaniu kształcenia młodocianych uczniów, obowiązku szkolnym i obowiązku nauki a także działalności legislacyjnej gminy w tym finansowaniu zadań oświatowych.

Treść informacji w załączeniu do niniejszego protokółu.

Dyskusji nie podjęto – sprawozdania przyjęto bez uwag.

W punkcie 6 podjęto uchwały w sprawach:


 1. zmian w uchwale budżetowej na rok 2009 – propozycję zmian budżetu przedstawił Ryszard Zjężdżałka Skarbnik Gminy. Po stronie dochodowej proponował zapisanie środków z :Powiatu w kwocie 2.700 zł przeznaczonych na pomoc dla poszkodowanych przez wichurę oraz kwotę 13.941 zł na stypendia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Po stronie wydatkowej proponował zapisanie 7 tys. zł na zakup 100 szt albumów o kościele, 5 tys. zł na druk wydawnictwa o bohaterach poległych w okresie II wojny światowej. Proponował również zmniejszenie o 12 tys. środków na odsetki – zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały. Drobne zmiany proponował w wydatkach związanych z inwestycjami - 10 tys. proponował przeznaczyć na zakup gruntu od RKS Skoraszewice oraz zmniejszenie o 10 tys. zł wydatków na modernizację świetlicy w Babkowicach – zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały Kolejne zmiany dotyczyły zmian w WPI - zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Dyskusja brak:

Uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009 podjęto jednomyślnie ( na obecnych na sesji 12 radnych w głosowaniu wzięło udział 12 radnych) - uchwała Nr XXVII/203/2009 1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt uchwały przedstawił Ryszard Zjeżdżałka Skarbnik Gminy. Proponował zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 400 tys. zł na finansowanie zadania pn. przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Wilkonice i Pępowo - dojazd do gruntów rolnych wsi Kościuszkowo. Kredyt zostanie uruchomiony w terminie do dnia 30 listopada 2009r. Spłata kredytu dokonywana będzie w latach 2010 – 2013 z dochodów własnych budżetu gminy. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.

Stwierdził, że konieczność zaciągnięcia kredytu wynika z sytuacji finansowej gminy a mianowicie z mniejszych niż planowano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz mniejszych niż zakładano dochodów z tzw. PIT-u.

Dyskusja brak:

Uchwalę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w zakresie przebudowy dróg publicznych w gminie Pępowo podjęto jednomyślnie ( na obecnych na sesji 12 radnych w głosowaniu wzięło udział 12 radnych) – uchwała Nr XXVII/204/2009


 1. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego – projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Kmiecik – Rosa Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Wyjaśniła, że nastąpiły zmiany w składzie Komisji z powodu odejścia z pracy 1 z członków komisji. Poprzednio była powołana Komisja 3 - osobowa, a obecnie proponuje się skład 4 osobowy.

Dyskusja: brak

Uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 12 radnych w głosowaniu udział wzięło 12 radnych) – uchwała Nr XXVII/205/2009 1. zaopiniowania zadania w zakresie rekultywacji gruntów gminnych – projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Kmiecik – Rosa – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Wyjaśniła, że gmina będzie występować do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, o długości ok. 1300 m, leżącej między Gębicami a Ludwinowem Uchwała Rady w tej sprawie stanowić będzie niezbędny dokument do wniosku o dofinansowanie realizacji zadania. Wymóg zaopiniowania zadania przez Radę Gminy wynika z uchwały Nr XXVI/366/08 z dnia 21 lipca 2008r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Dyskusja: Przewodniczący stwierdził, że realizacja tego zadania będzie zależeć od wielkości dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Uchwałę w sprawie zaopiniowania zadania w zakresie rekultywacji gruntów gminnych podjęto jednomyślnie (na obecnych na sesji 12 radnych w głosowaniu wzięło udział 12 radnych) – uchwała Nr XXVII/206/2009 1. uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – projekt uchwały przedstawił Grzegorz Matuszak Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy ma obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami realizującymi zadania gminy w sferze publicznej. Gmina w tym programie określa zadania których realizację zamierza zlecić organizacjom pozarządowym. Środki na realizację zadań muszą zostać zabezpieczone w budżecie gminy.

Program stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Dyskusja: brak

Uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Pępowo na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podjęto jednomyślnie ( na obecnych na sesji 12 radnych w głosowaniu wzięło udział 12 radnych) uchwała Nr XVII/207/2009.

W punkcie 7 – Przewodniczący przedstawił informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Przedstawił następujące informacje:

- Wojewody Wielkopolskiego – o złożonych oświadczeniach przez Wójta i Przewodniczącego Rady,

- Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach przez Radnych,

- Wójta Gminy – o złożonych oświadczeniach przez Sekretarza, Skarbnika, Dyrektorów Szkół i Kierowników wydających decyzje w imieniu Wójta.

Informacje w załączeniu do niniejszego protokółu.

W punkcie 8 – z uwagi na nie zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych punkt ten stał się bezprzedmiotowy

W punkcie 9 – wolne głosy i wnioski – głos zabrali:

- Pan Jerzy Ptak – Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego – na wstępie informował o podjętych działaniach powiatu w związku z wichurą jaka miała miejsce 23 lipca br. Już dwa dni po zdarzeniu odbyła się nadzwyczajna Sesja Powiatu Gostyńskiego. Zapoznano się na niej z zagrożeniami jakie mogą spowodować braki energii elektrycznej. Podjęto wówczas uchwałę o wsparciu wszystkich gmin kwotą po 15 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców. Na kolejnej sesji zdecydowano o przeznaczeniu kolejnych 100 tys. zł do podziału na wszystkie gminy. Te środki plus 50 tys. zł na pokrycie szkód związanych z azbestem były dzielone wg klucza związanego z wykazanymi stratami przez poszczególne gminy. Powiat koordynował działania związane z podziałem 800 tys. zł, które zatwierdził Sejmik Województwa Wielkopolskiego na szkody powstałe na drogach. Powiat największe straty poniósł na drodze w Bukownicy - z ponad 80 topoli przewróconych zostało ponad 60 – reszta została wycięta. Z budżetu Powiatu na usunięcie powstałych szkód wydatkowano ok. 360 tys. zl.

Szpital i służba zdrowia – w ostatnim czasie prowadzone są na tym odcinku znaczące inwestycje. Do 2012 roku szpital musi być dostosowany do pewnych norm by pozostać w sieci szpitali powiatowych. Do końca listopada ma być oddana do użytku nowoczesna pracownia tomograficzna. Na ten cel Powiat pozyskał ok. 1.800 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na terenie powiatu jeżdżą już dwie nowe karetki pogotowia ratunkowego, które pozyskano z Ministerstwa Zdrowia. Koszt tych karetek to 860 tys. zł z czego Powiat dołożył 200 tys. zł a pozostałe środki zostały pozyskane z zewnątrz. Modernizacja szpitala potrwa do końca 2011 roku. Na modernizację szpitala Powiat pozyskał ponad 7 mln zł. Ponadto informował, że w roku 2010 nastąpi przeniesienie zakładu opiekuńczo – leczniczego z Ponieca do Gostynia na ul. Wrocławską do budynku po byłym Ośrodku Zdrowia. Budynek ten będzie do tych celów dostosowany.

Oświata – na tym odcinku prowadzone są również znaczące inwestycje i tak: prowadzona jest budowana hali sportowej w Gostyniu przy LO, ze środków Powiatu – koszt to ok. 6.5 mln zł. Rozpoczęła się budowa pawilonu w Grabonogu. Trwają przygotowania do sprzedaży obiektów w Kosowie. Młodzież z Kosowa została przeniesiona do Zespołu Szkół w Grabonogu. W roku przyszłym ma zostać oddany do użytku nowoczesny, 6 klasowy, pawilon w Grabonogu. Niedawno też pozyskano środki finansowe na termomodernizację pozostałych obiektów w Grabonogu.

Drogi – do piątku (30.10.2009) powinno rozstrzygnąć się postępowanie związane z narodowym programem przebudowy dróg lokalnych tzw. schetynówką. Są realne szanse na otrzymanie środków na przebudowę drogi z Gostynia do Dłoni. Wystąpiono o dofinansowanie w wysokości 3 mln. zł.

Na zakończenie podziękował wszystkim za zaangażowanie się w organizację „Dni Powiatu”.

- Radny Ryszard Kaczmarek – w imieniu mieszkańców budynku w którym mieściła się poczta pytał kiedy mieszkania w tym budynku będą przeznaczone do sprzedaży.

- Radny Mirosław Stachowiak – proponował, aby zastanowić się nad materiałem wykorzystywanym do remontu dróg. gdyż ten obecnie używany nie do końca się sprawdza. Ponadto wnioskował o posprzątanie gałęzi leżących od nawałnicy w rowach.

- Radny Józef Szlachetka – proponował powołanie Komisji z Ośrodka Pomocy Społecznej, która na zasadzie wywiadu społecznego stwierdzi czy poszkodowani przez kataklizm potrzebują jeszcze pomocy czy nie.

- Wójt – ustosunkował się do wypowiedzi przedmówców i tak:

1) mieszkania w Skoraszewicach będą sprzedane po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności.

2) gmina będzie sprzątać gałęzie po rowach.

3) odnośnie pomocy dla poszkodowanych prosił Sołtysów by zgłaszali tego typu potrzeby. Ponadto informował, że te sprawy przekazano do OPS-u.

4) Materiał do naprawy dróg – tak naprawdę żaden materiał nie jest skuteczny. Najgorsze dla tego typu dróg są ciężkie samochody. Najlepszym rozwiązaniem byłoby położenie na tych drogach asfaltu, który wytrzymałby kilka lat.

- Mariola Żelazna - Kierownik OPS - wyjaśniła, że warunkiem przyznania pomocy było przekazanie rachunków za wykonane prace. Poszkodowani nie zgłaszali pretensji co do otrzymanej pomocy. Małe szkody można było naprawić we własnym zakresie.

- Przewodniczący Rady – na „Dębówce” należałoby wyciąć kilka drzew gdyż jest ograniczona widoczność.

Na tym dyskusję zakończono.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący zamknął XXVII sesję Rady Gminy Pępowo.

Protokółowała PrzewodniczącyIrena Chajec mgr Kazimierz Zaremba


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość