Protokół oceny i odbioru pracy statutowej za rok 2015Pobieranie 44.38 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar44.38 Kb.
Protokół oceny i odbioru pracy statutowej za rok 2015

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Zakład ...........................................................


Nazwisko i imię kierownika pracy (tyt. i st. naukowe) ...............................................................
Nazwisko i imiona wykonawców (tyt. i st. naukowe) .................................................................

Temat pracy:


Wykaz aparatury zakupionej z funduszy przeznaczonych na pracę:

Kwota przyznana: Kwota wykorzystana:

Podpis Dziekana Podpis Kier. Jednostki Podpis Kier. Pracy
............................ ………………………. …………………

Data …………….

Ocena Komisji:

Uzasadnienie oceny:

Skład Komisji Podpisy

prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski - przewodniczący ………………………….

dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW ……….………………….

prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski ………………………….

prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński ………………………….

prof. dr hab. Małgorzata Zagórska ……..…………………..

dr hab. inż. Aldona Zalewska ……..…………………..

Uwagi Komisji:


Data……………

Arkusz oceny pracy statutowej, wypełniany przez Kierownika pracy

Grant Rektora / Grant Dziekana / Praca statutowa (niepotrzebne skreślić)

Informacja Kierownika PracyKierownik proszony jest o udzielenie odpowiedzi na podane pytania, poprzez wstawienie znaku + lub w odpowiedniej kratce.Temat opiniowanej pracy


Nazwisko, imię, stopień nauk. kierownika pracy

1.

2.3.

4.

Główni wykonawcy


Wydział, InstytutNr pyt.

Treść pytania

Tak

całkowicie

częściowo

1.

Czy otrzymane wyniki są oryginalnym osiągnięciem wykonawców2.

Czy otrzymane wyniki dotyczą głównie:

a) badań zjawisk, procesów,b) udoskonalenia metod badawczych,c) budowy, modernizacji aparatury badawczej.3.

Czy otrzymane wyniki będą użyteczne:

a) dla pracy doktorskiej (wymienić osoby*)b) dla pracy habilitacyjnej (wymienić osoby i przybliżony stan zaawansowania*),c) do wystąpienia o grant Europejski lub do MNiI lub (wymienić kierownika, tytuł i datę*).4.

Czy otrzymane wyniki będą wykorzystane w publikacjach o zasięgu:

a) międzynarodowym (wymienić tytuł czasopisma i termin zgłoszenia*),b) krajowym (wymienić tytuł czasopisma i termin zgłoszenia*),5.

Czy osiągnięcia techniczne można:

a) opatentować (podać nazwiska twórców i przypuszczalny termin wystąpienia*),b) wdrożyć (podać przypuszczalnych partnerów*),c) nawiązać współpracę z innymi zespołami z PW (wymienić zespoły*),6.

Czy otrzymane wyniki są zgłoszone lub były prezentowane na konferencjach:

a) międzynarodowych (nazwa, termin, wymienić ewentualne referaty plenarne*),b) krajowych (nazwa, termin*).7.

Czy w wyniku realizowanego grantu opracowano projekt wystąpienia o nowy grant

  1. do MNiI (podać o jaki)

  2. do Unii Europejskiej*) - dodatkowe informacje Kierownika proszę podać poniżej i na odwrocie:Data Podpis……………………………………
Załącznik 1
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Zakład/Katedra .................................


Praca finansowana w ramach działalności statutowej w 2015 r.
Opis uzyskanych wyników

(uwaga! całość tekstu w szarym prostokącie nie może przekraczać 500 słów)
Tytuł pracy:
Cel badania:

Opis realizowanych prac

Opis najważniejszych osiągnięć (w tym lista publikacji)


Wykorzystanie uzyskanych wyników


Osiągnięcia zadeklarowane do publikacji do końca marca następnego roku.
Kierownik pracy: .....................................

Załącznik 2

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Zakład/Katedra..........................
Praca finansowana w ramach działalności statutowej w 2015 r. pt.:

...........................................................Wykaz publikacji będących wynikiem realizacji pracy, zadeklarowanych w sprawozdaniu za rok poprzedni (2014)
I. W sprawozdaniu za 2012 rok zadeklarowano, że do 31 marca 2015 r. zostaną opublikowane następujące prace:

1. ................

2. ................

3. ................


Do 31 marca b.r. (2015) ukazały się prace wymienione w pozycjach: ..........
II. Informacja o pracach zadeklarowanych, które nie zostały opublikowane (przyczyny, stan aktualny, ponowna deklaracja do kiedy praca zostanie opublikowana):

Kierownik pracy: .....................................Załącznik 3

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Zakład/Katedra..........................
Propozycja tematu pracy finansowanej w ramach działalności statutowej w roku następnym – 2017 (wpisać rok, albo informacja o kontynuowaniu lub planach zawarcia nowej umowy o współpracy międzynarodowej w tymże roku – dotyczy sprawozdania z umów międzynarodowych finansowanych z funduszy statutowych):

.....................................................................................................................................................


Kierownik pracy: .....................................
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy