Protokół xxxv/10 z XXXV sesji Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 rokuPobieranie 60.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar60.8 Kb.
Protokół XXXV/10

z XXXV Sesji Rady Gminy Raczki

z dnia 27 maja 2010 roku.
Obrady XXXV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 900 i trwały do godz. 1030.
Miejsce obrad Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.

Ponadto obecni:

Wójt Gminy Raczki - Roman Fiedorowicz

Poseł na Sejm RP - Jan Kamiński

Poseł na Sejm RP - Leszek Cieślik

Wicestarosta Suwalski – Witold Kowalewski

Ks. Kanonik proboszcz Parafii Raczki – Henryk Polkowski

Komendant Policji w Bakałarzewie – Zdzisław Grzyb

Radny Powiatu – Artur Łuniewski

Przewodniczący Rady Gminy w latach 1994-98 – Andrzej Ostrowski

Wiceprezes BS Rutka Tartak O/Raczki – Wiesław Olfier

Prezes GS „SCH” w Raczkach – Wincenty Zieliński

Właściciel Firmy „Meliorex” – Antoni Paciorko

Współwłaściciel P. H. „RABA” – Roman Grzegorz Bartoszewicz

Właściciel PH-U „PIKO” – Piotr Kowalewski

Kierownik ZGKiM – Mirosław Wądołowski

Kierownik BOS – Witold Bartoszewicz

Dyrektor GOK – Anna Dorota Halicka

Kierownik GBP – Krystyna Rogucka

Dyrektor Gimnazjum w Raczkach – Wiesława Jasionowska

Dyrektor SP we Wronowie – Elżbieta Słowikowska

Dyrektor SP w Kuriankach – Piotr Słowikowski

Sekretarz Gminy - Romuald Dzienis

Skarbnik Gminy - Teresa Uradzińska

Pracownik UG – Elżbieta Sieńkowska

Pracownik UG – Antoni Karaś

Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Sewastynowicz:
Otwieram XXXV Sesję Rady Gminy Raczki”.
Na wstępie chciałbym powitać przybyłych na sesję szanownych gości, którym dziękuję za przybycie i poświecenie swego czasu, aby móc z nami obchodzić jubileusz 20 rocznicy utworzenia Samorządu terytorialnego. Witam bardzo serdecznie: Pana Jana Kamińskiego Posła na Sejm RP, Pana Leszka Cieślika Posła na Sejm RP, Pana Witolda Kowalewskiego Wicestarostę Suwalskiego, Ks. Kanonika Henryka Polkowskiego Proboszcza Parafii Raczki, Pana Zdzisława Grzyb Komendanta Policji w Bakałarzewie, Pana Artura Łuniewskiego Radnego Powiatu i Dyrektora SP w Raczkach, Pana Andrzeja Ostrowskiego Przewodniczącego Rady Gminy w latach 1994-98, Pana Wiesława Olfier Wiceprezesa BS Rutka Tartak O/Raczki, Pana Wincentego Zielińskiego Prezesa GS „SCH” w Raczkach, Pana Antoniego Paciorko Właściciela Firmy „Meliorex”, Pana Romana Grzegorza Bartoszewicza Współwłaściciela P. H. „RABA”, Pana Piotra Kowalewskiego Właściciela PH-U „PIKO”, Pana Mirosława Wądołowskiego Kierownika ZGKiM, Pana Witolda Bartoszewicza Kierownika BOS, Panią Annę Dorotę Halicką Dyrektora GOK, Panią Krystynę Rogucką Kierownika GBP, Panią Wiesławę Jasionowską Dyrektora Gimnazjum w Raczkach, Panią Elżbietę Słowikowską Dyrektora SP we Wronowie, Pana Piotra Słowikowskiego Dyrektora SP w Kuriankach, Wójta Gminy, radnych, sołtysów oraz pracowników urzędu gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach bierze udział 13 radnych.

Obrady Sesji są w związku z tym prawomocne.


Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad.
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek jest następujący:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Raczki podsumowujące 20 lat samorządu lokalnego.

 5. Debata nad funkcjonowaniem i rozwojem samorządu terytorialnego - wystąpienia gości.

 6. Interpelacje i wnioski radnych.

 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – Granica państwa w miejscowości Raczki”.

 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11 + 553 – 12 + 930”.

 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 12. Zapytania i wolne wnioski.

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Informuję, że protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1. Proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Do protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został jednogłośnie przyjęty przez radnych.


Pkt 4. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Raczki podsumowujące 20 lat samorządu lokalnego.
Wójt Gminy Roman Fiedorowicz – Szanowni Państwo, Panowie posłowie, radni, goście dzisiejszy dzień ma charakter bardzo uroczysty skłaniający do wspomnień, powrócenia myślami do początku prawdziwej samorządności w Polsce. W tamtych czasach panował duch zjednoczeniowy, w imię, którego realizowaliśmy zadania związane z odzyskaniem niepodległości. Staliśmy przed nowymi ideałami, które zapanowały w naszym kraju. Niewątpliwie myśl o powrocie prawdziwej samorządności była bardzo budująca i jednocząca. W zasadzie to był początek mojej działalności publicznej i uważałem wtedy, jak większość z was, że były to dla młodego człowieka trudne do wdrożenia się, bardzo dynamiczne czasy, jednakże zachęcające do działalności publicznej. Był to czas publicznego zjednoczenia, gdzie nie mówiło się o podziałach politycznych, wszystkie działania skierowane były do zjednoczonych Polaków, zjednoczonej Polski. Idee tamtego okresu były dla nas bardzo ważne i inspirujące. W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory. Dokładnie 20 lat temu, to ogromna rocznica. W skład pierwszej Rady Gminy Raczki weszły następujące osoby: byłem Przewodniczącym Rady, wiceprzewodniczącym był Pan Leszek Szturgulewski, Pan Piotr Puczyłowski, Pan Krzysztof Bilbin, Pan Renisław Galicki, Pan Wiesław Galiński, Pani Maria Giczewska, Pan Jan Górski, Pan Michał Górski, Pan Kazimierz Iwanowski, Pani Zofia Kopycińska, Pan Edward Krajewski, Pan Stanisław Olszewski, Pan Stanisław Ostrowski, Pan Stanisław Sienica, Pan Stanisław Sieńkowski, Pan Witold Szyłak, Pan Henryk Żukowski, a później w połowie kadencji dołączył Pan Lech Ludwig. Jak widać niewielu nas zostało z tej pierwszej rady, w zasadzie trzech radnych, a dokładnie dwóch radnych i ja, jako Wójt egzystujemy w samorządach do dziś. Przypomnę nazwiska przewodniczących pozostałych kadencji rady: Pan Edward Krajewski przewodniczący do 1994 r., Pan Andrzej Ostrowski przewodniczący w latach 1994-1998, Pan Romuald Dzienis przewodniczący w latach 1998-2002, Pan Ryszard Borkowski przewodniczący w latach 2002-2006 i obecny Przewodniczący Rady Pan Mirosław Sewastynowicz.

Należałoby powiedzieć o stanie gminy w tamtych czasach. Po dynamicznej 10 letniej pracy Naczelnika Pana Górskiego Gmina prezentowała się dobrze. Należy mieć świadomość, że w roku 1980 tutaj nie było nawet 1 km bitych dróg gminnych, wodociągi w zasadzie na początku były tylko w Raczkach i niektórych wsiach, kanalizacja tylko w Dowspudzie, telefony na korbkę. Więc zapóźnienia cywilizacyjne były ogromne. Mimo bardzo ofiarnej pracy Pana Michała Górskiego przed nową radą stały ogromne zadania.

Pierwszy samorządowy budżet na rok 1991 wynosił 3 870.000.000 zł, czyli obecnie 387.000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki, były bardzo interesująco rozłożone, ponieważ na drogi wydawano 406 mln zł, czyli obecnie licząc ok. 40 tys. zł przez cały rok. Natomiast znakomicie powodziło się naszym urzędnikom, gdyż wydatki na administrację wynosiły 40% budżetu. Dzisiaj jest to ok. 8%. Kwotowo na same płace przeznaczano dość pokaźną kwotę - 830 mln zł na tamte czasy.

W Gminie działały 4 komitety: telefonizacyjne, wodociągowe. W ramach społecznych komitetów pozyskiwano środki na przeprowadzenie inwestycji: telefonizacji – 165 tys. zł i wodociągi – 100 tys. zł. Dziś jest to już zupełnie zapomniana forma wówczas funkcjonująca. Przypominam, że funkcjonowały wtedy fundacje bardzo istotne dla wspomagania rozwoju wsi. Środki z tych fundacji właśnie mogły pozyskać społeczne komitety. Wiele inwestycji zostało przeprowadzonych w większości poprzez czyny społeczne, dzięki samorzutnej działalności mieszkańców.

Przechodząc wspomnieniami przez te 20 lat, nie da się ukryć, że postęp, jaki dokonaliśmy jest znaczący. Przypominam, że wówczas funkcjonował Województwo suwalskie i Pan Jan Kamiński był Wicewojewodą odpowiedzialnym za inwestycje. Wspomaganie ze strony Województwa było pierwszym czynnikiem związanym z rozwojem gminy. Stąd wszelkie pieniądze płynęły na inwestycje. Wówczas Gmina była biedna, nie posiadała własnych dochodów i w większości zadania realizowane były na zasadzie dobrowolnych składek mieszkańców. Też wypada na ręce Pana Jana Kamińskiego złożyć podziękowania za ówczesne wsparcie działań Gminy, które było bardzo znaczące.

W tej chwili samo funkcjonowanie urzędu przybrały formy pewnej samorządności. Na początku nie wierzono w powodzenie reformy. Tworzono dziwne twory, tzn. urzędy rejonowe, które miały łagodzić ewentualny upadek samorządów.

Wracając do obecnych czasów chciałbym podziękować Państwu za współpracę, mając świadomość naszych sukcesów, ale też i braków, niepowodzeń, za tą wieloletnią współpracę dziękuję Panom Posłom, Państwu radnym, pracownikom, wszystkim tutaj zgromadzonym gościom, sołtysom. Wydaje mi się, że Gmina Raczki nie musi się wstydzić tych 20 lat, chociaż nie należymy do ścisłej czołówki, ale jesteśmy przyzwoicie prezentującą się gminą, jak na warunki Województwa podlaskiego. Dziękuję Państwu, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję jeszcze na wieloletnią współpracę.
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz wręczył Wójtowi Gminy Raczki List gratulacyjny z okazji XX -lecia istnienia Samorządu Terytorialnego, w imieniu Gminy Raczki oraz własnym.

Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Życzę Panu wiele kolejnych sukcesów i osiągnięć, które wzbogacą naszą Gminę i będą służyły wszystkim jej mieszkańcom.

Pracownicy UG wręczyli Panu Wójtowi wiązankę kwiatów złożoną z 20 róż wraz z życzeniami.
Pkt 5. Debata nad funkcjonowaniem i rozwojem samorządu terytorialnego - wystąpienia gości.
Poseł na Sejm Leszek Cieślik – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Panie Pośle, szanowni radni, mili państwo, również podobnie jak Wójt zaczynałem działalność w samorządzie w 1990 roku i dzisiaj obchodziłbym 20 lat pracy w samorządzie na różnych funkcjach, począwszy do radnego do burmistrza, a z kolei, jako burmistrz dziś obchodziłbym rocznicę 16 lat pracy na tym stanowisku. Obecnie będąc Posłem moja działalność poselska nie jest znacząco widoczna, trudno jednoznacznie powiedzieć, w jaki sposób gminom, mieszkańcom się pomaga. Myślę, że każdy poseł wywodzący się z samorządu dba, pomaga jak może. Najczęściej są to rozmowy, wspieranie, przekazywanie i wskazywanie. Odrodzonemu samorządowi w 1990 r. na początku nie dawano szans na rozwój. Myślę, że poprzez samorządność zostały spełnione dwa cele: zbudowano małą ojczyznę, lokalny patriotyzm na zasadzie działań wspólnych z organizacjami różanego rodzaju, Kościołem, Strażą Pożarną i mieszkańcami. Tworzycie tutaj dzisiaj wspólnotę, tu zapadają najważniejsze decyzje dla ogółu mieszkańców. To w Urzędzie Gminy mieszkańcy bezpośrednio spotykają się z samorządem. Sądzę, że ok. 90% spraw mieszkańców jest załatwianych jest w Urzędach Gmin. Druga sprawa, przecież wszystkie gminy, miasta z początkiem 1990r. borykały się z podobnymi problemami zapóźnień cywilizacyjnych. Jak pamiętam, kiedy w roku 1994 objąłem stanowisko Burmistrza Augustowa, to miasto sanatoryjne było w 25% skanalizowane. Samorządy wyłożyły ogromne pieniądze na likwidacje tych zapóźnień, nie tylko przeznaczając pieniądze z otrzymanych dotacji, ale też często z własnych oszczędności. Działo się to dzięki inicjatywie, staraniom Wójtów, radnych i przewodniczących. Obserwując działania samorządów widać, które są bardziej a które są mniej aktywne na terenie Województwa i całej Polski. Myślę, że gmina Raczki wystartowała bardzo dobrze, oczywiście miała swojego lokalnego lidera Pana Michała Górskiego, który później był Posłem i który postawił swoim następcom na wysokim poziomie poprzeczkę. Życzę radnym wszystkich kadencji, przewodniczącym, Panu Wójtowi, żeby jak najwięcej tego dobra czynili dla swojej społeczności lokalnej.

Poseł na Sejm Leszek Cieślik wręczył na ręce Pana Wójta List gratulacyjny.


Wójt Gminy Roman Fiedorowicz – Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że Pan Poseł był inicjatorem ważnego dla nas programu ochrony rzeki Rospudy, który obejmuje 5 gmin położonych nad rzeką Rospudą z możliwością dofinansowania 100 mln zł. Składam gorące podziękowania w imieniu tych gmin, że nastąpiły pewne rozwiązania niwelowania problemu związanego z budową obwodnicy. Ten program będzie realizowany do 2014 r. i przy okazji skorzystają samorządy i okolice Rospudy nabiorą innego wymiaru.
Poseł na Sejm Jan Kamiński – Czcigodny Księże Proboszczu, Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, szanowni radni, szanowni sołtysi, dostojni goście, szanowni mieszkańcy dziękuje za zaproszenie i cieszę się, że mogę być tutaj wspólnie z Państwem w tym dniu. Swoją obecność traktuję po części, że w tym XX -leciu samorządu mam małą cegiełkę, a również mam mały wkład dla Gminy Raczki. Gdybyśmy prześledzili wszystko to, co zaczęło się dziać po 1989 roku i zapomnimy o tamtym okresie, gdzie każdemu miało być równo, co nie było prawdą. Mogę tu przytoczyć z Raczek ten swój słynny przykład dotyczący zdobycia eternitu na pokrycia dachowe, który w obecnych czasach jest dużym problemem ekologicznym. Myślę, że dobrze, iż tamten okres mamy za sobą. Często rozważamy, co to znaczy samorządność. Uważam, że samorządność znaczy, iż władza jest praktycznie w rękach mieszkańców danych społeczności, która wskazuje swojego gospodarza, wybierając go w demokratycznych wyborach i ten sam sposób wybiera swoich radnych, a rada wybiera demokratycznie przewodniczącego rady, i ten kolektyw dba o swoją małą ojczyznę, o swoją społeczność. Różnie można analizować te 20 lat i ten pierwszy okres tych 10 lat uważam, że był trudnym okresem tak, jak Pan Wójt mówił to był okres przemian, przestawienia się, dokonania zmian mentalności. Wiele osób nie mogło pogodzić się z tą zmianą systemu. Jednakże z roku na rok pozytywne efekty były coraz lepiej widoczne. Do organizacji kraju było Województwo suwalskie i wszystkie środki finansowe były rozdysponowywane przez Wojewodę. Myślę, że był to nienajgorszy okres czasu i ktoś, kto miał przygotowany plan robót i środki własne; wtedy wkład własny nie był potrzebny duży (w granicach 15-20%). Jednakże te środki wojewódzkie dla samorządów młodych, rodzących się stanowiły duże pieniądze. Słyszeliśmy o kwocie pierwszego budżetu Raczek, który przeliczając na dzisiejsze pieniądze wynosił 387 tys. zł, co obecne budżety opiewają na 17 mln zł. proszę to sobie uzmysłowić, ale pomimo braków tych środków w Gminie Raczki wtedy działo się dużo i nie ukrywam faktu, że jak człowiek z tej Gminy pochodzi i tutaj mieszka, to jest niemalże jego takim wewnętrznym cichym obowiązkiem tej społeczności pomagać. Myślę, że ta współpraca taka była. Proszę zauważyć to, co Poseł Pan Cieślik mówił o tych trudnych początkach, te pierwsze 10 lat samorządy ruszyły ostro, ale nie było widać wymiernych efektów tego, ponieważ większość pieniędzy szła pod ziemię realizując inwestycje: kanalizacyjne, wodociągowe, telefonizacyjne, gdyż tego nie było. Ludzie powoli zaczęli się buntować, że nie ma dróg, nowych obiektów, budynków, że nic się nie dzieje. Nie rozumiano tego, że aby powstała cała infrastruktura naziemna, co mogą potwierdzić tu obecni budowlańcy, przedsiębiorcy, to wiadomo o tym, że musi być teren uzbrojony. I pierwsze 10 lat w całym kraju samorządy większość pieniędzy przeznaczała na przeprowadzanie prac podziemnych. Kolejne 10 lat, jak się przyjrzymy na przykładzie Gminy Raczki te pieniądze zaczęły być widoczne: nowa szkoła, piękna sala gimnastyczna przy szkole, obok boisko, stadion, nowe asfaltowe ulice, pięknie odremontowana Świątynia w Raczkach, piękne obejście wokół niej, pięknie na cmentarzu, drogi wojewódzkie dojazdowe pięknie powstały, wokół rynku w Raczkach, budynek GOK –u, Strażnica OSP, kanalizacje, modernizacja oczyszczalni ścieków, tak samo Zespół Szkół w Dowspudzie zaczyna być piękniejszy i rozwija się. To jest zasługa na pewno nieżyjącego już Pana Michała Górskiego, o którym też chciałbym wspomnieć. Człowieka, który z tak ogromnym zapałem, zaangażowaniem tutaj zaczynał rozwijać Gminę Raczki. Jednakże zamysł Pana Boga był inny i w 1992 r. wezwał go do swego królestwa. Po tym na stanowisku wójta nastąpiła zmiana i do dnia obecnego tą funkcję piastuje Pan Wójt Roman Fiedorowicz. Tego Wójta wybierałem miedzy innymi i ja, ale głownie Państwo, cała społeczność. My wspólnie razem z Wójtem wybieraliśmy tą radę, jesteśmy odpowiedzialni za losy tej Gminy, za to wszystko, co się tutaj dzieje. Jeżeli widzimy, że Pan Wójt ma inne myślenie, to musimy mieć odwagę i pójść do niego i powiedzieć mu o swoim stanowisku, innym sposobie realizacji podejmowanych zadań. Przedstawić ten problem na sesji i przeanalizować go. To na tym polega samorządność, władza w rękach całej społeczności kierowana przez wyznaczoną przez nas osobę. Myślę, że ta współpraca jest dobra, też współpraca z Kościołem, Ks. Proboszczem. Pamiętajmy, ze to jest mała rodzina, która musi być spójna. Jeżeli dochodzi do jakiś kłótni to muszą one być rozstrzygnięte wewnątrz, a na zewnątrz musimy pokazać, że jesteśmy zwarci i gotowi do dalszych inwestycji, dalszego rozwoju naszej pięknej Gminy Raczki. Zbliżają się kolejne wybory i rozpocznie się kolejna 10 samorządności i znów właśnie państwo, cała społeczność zadecydujecie, kto ma być gospodarzem, z kim chcecie współpracować, jakie macie plany na przyszłość na kolejne 10 lecie, co chcecie tutaj zrobić w Raczkach. Trzeba zastanowić się skąd pozyskać środki finansowe, z kim współpracować. To są rzeczy bardzo istotne, muszą być dobrze przemyślane perspektywiczne. Przypisuję sobie też ten udział, jako samorządowca, bo jednak powyżej 5 lat byłem w samorządzie wojewódzkim, tj. ważna instytucja w dzisiejszym funkcjonowaniu samorządu, dlatego, że jest on dysponentem większości środków finansowych, szczególnie unijnych i rzeczą jest bardzo ważną też mieć tam swojego przedstawiciela, aby móc mieć dobrą współpracę i ściągać jak najwięcej środków unijnych i środków z zewnątrz do własnego budżetu, a własny budżet traktować, jako wkład własny. Dziękuję bardzo wszystkim radnym poprzednich kadencji za te 20 lat tworzenia samorządności, a szczególnie pracy na rzecz Gminy Raczki. Dziękuję Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu, obecnej radzie za te ostatnie 4 lata. Życzę dużo zdrowia i wytrwałości, ale szczególnie życzę, aby Państwo myśląc o zasiadaniu w radzie, o obejmowaniu funkcji mieli na uwadze dobro tej ziemi Raczkowskiej, jej mieszkańców i aby mogli nasi następcy powiedzieć, że nasi poprzednicy nie zmarnowali, ani sekundy czasu.

Poseł na Sejm Jan Kamiński złożył na ręce Pana Wójta list gratulacyjny, a kwiaty na ręce samorządowców złożył Pani Radnej Janinie Mucharskiej.


Wójt Gminy Roman Fiedorowicz – Dziękuję. Muszę potwierdzić, że niejednokrotnie na początku mojej kadencji Wójta, Pan Poseł Jan Kamiński wtedy, jako wicewojewoda ówczesny zadzwonił do mnie i nakazywał, żeby składać wnioski o środki, które są dostępne z poszczególnych funduszy. Pamiętam, że jak każdy młody stażem Wójt jeszcze nie bardzo wiedziałem jak pozyskać środki, nie miałem wyrobionych kontaktów. Jednakże znalazła się osoba, która wspierała moje działania, a pole realizacji zadań było wtedy ogromne. Prowadzenie wówczas pewnych inwestycji przyczyniło się do powstania niektórych przedsiębiorstw w Raczkach specjalizujących się w dostarczaniu rur wodociągowych, itp. oraz do powstania szeregu innych powiązań, które przyczyniły się do rozwoju gminy, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Głównie w dużej mierze dzięki sporym dotacjom otrzymanym z Województwa Suwalskiego. A na prawdę, jak mówił Pan Poseł: zaczynaliśmy od podstaw, czyli zakopaniu wszystkich niezbędnych urządzeń w ziemi, a z kolei później przyszedł czas na inwestycje naziemne. Z sentymentem wspominam byłe Województwo Suwalskie, które było bardzo dobrze zorganizowane, na czele stały młode osoby pełne zapału do działania. Porównując do obecnego Białegostoku muszę stwierdzić, że było lepsze. Kontakty z samorządami a województwem, tutaj Pan Poseł Cieślik musi się ze mną zgodzić, tworzył heroiczny układ działający wspólnie dla dobra naszej ziemi, z porozumieniem stuprocentowym. Można określić to mianem modelowego układu pomiędzy władzami samorządu a władzami województwa. My, jako jedni z pierwszych w Polsce otrzymaliśmy środki pochodzące z Unii, tzw. przedakcesyjne. Dziękuję za tyle lat współpracy i liczę na kolejne następne lata.
Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski – Ks. Kanoniku, Panie Przewodniczący, Panowie Posłowie, Panie Wójcie, szanowni Państwo tutaj Pan Wójt wspomniał w swoim wystąpieniu o początkach swojej kadencji. Również w roku 1990 zaczynałem swoją karierę w samorządzie. Pan Wójt wtedy został Przewodniczącym Rady Gminy w Raczkach, natomiast ja Przewodniczącym Rady Gminy Wiżajny, obecnie jestem Wicestarostą i ogromnie mnie to cieszy, że Gmina Raczki dynamicznie rozwija się, widać postęp, są realizowane nowe inwestycje, z Panem Wójtem można współpracować, można wykonywać wspólnie inwestycje, np. drogi powiatowe. W imieniu Zarządu, na którego czele stoi Pan Szczepan Ołdakowski, jak w imieniu Rady Powiatu, Przewodniczącego Rady Pana Sławomira Małachowskiego chciałbym odczytać życzenia zawarte w okolicznościowym grawertonie skierowanym do Pana Wójta: „Szanowny Pan Roman Fiedorowicz Wójt Gminy Raczki z okazji XX -lecia utworzenia Samorządu Terytorialnego składamy Panu Wójtowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Raczki serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji na kolejne lata pracy zawodowej. Życzymy Panu odważnych i innowacyjnych pomysłów na dalszy rozwój Gminy oraz kreatywności i konsekwencji w zarządzaniu nią. Dziękujemy jednocześnie za dotychczasową owocną współpracę, mamy nadzieję, że będzie ona z powodzeniem kontynuowana i przyczyni się do zaspokojenia oczekiwań Społeczeństwa Suwalszczyzny. W podpisie Szczepan Ołdakowski i Witold Kowalewski, Sławomir Małachowski. Raczki, 27 maja 2010 r.

Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski i Radny Powiatu Artur Łuniewski wręczyli Panu Wójtowi okolicznościowy grawerton i litografię Pałacu Paca oraz kwiaty Pani Skarbnik.


Wójt Gminy Roman Fiedorowicz – Dziękuję bardzo za miłe słowa. Żałuję, że nie ma w dniu dzisiejszym Pana starosty. Współpraca z Powiatem ostatnio znakomicie się układa w szczególności, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Mam nadzieje, że we wrześniu zrealizujemy schetynówkę, co doprowadzi nasz układ drogowy do stanu, który można byłoby za zadowalający.
Ks. Kanonik proboszcz Parafii Raczki Henryk Polkowski – Panie Wójcie, szanowni Posłowie, szanowni Państwo dziękuję na wstępie za zaproszenie mnie na tą uroczystą Sesję obchodów XX lat istnienia Samorządu Terytorialnego. Tak się składa, że Kościół, to też swoisty samorząd włączony w samorząd gminny. Również 20 lat temu w kwietniu 1990 r. zostałem mianowany Proboszczem i pracowałem przez 11 lat w Gminie Lipsk. Odchodząc stamtąd otrzymałem specjalne wyróżnienie od Burmistrza Lipska za wkład w rozwój kultury i oświaty, itp. Człowiek wtedy był młodszy i miał ogromny zapał do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Jednakże jak przybyłem do Raczek, co Panowie Posłowie powiedzieli, że widać rozwój Gminy Raczki. Widać z każdej strony jak się wjeżdża: od Olecka i od Augustowa i od Suwałk. Raczki rozwijają się dzięki samorządowi, dzięki środkom, kontaktom z odpowiednimi osobami, których samorząd umie wykorzystać, dzięki którym też Parafia skorzystała. Mamy piękny parking położony przy Kościele. Cały ten samorząd tworzy jedną rodzinę. Istnieje współpraca pomiędzy samorządem a Kościołem, ale i nie tylko. Życzę takiej współpracy i dobrych pomysłów i w imieniu Kościoła chciałbym podziękować.
Prezes GS „SCH” w Raczkach Wincenty Zieliński – Szanowni Państwo, szanowna Rado, szanowny Panie Przewodniczący, szanowny Panie Wójcie, Panowie Posłowie, Ks. Kanoniku pozwólcie, że jako rodowity mieszkaniec Raczek, od kilku pokoleń tutaj moja rodzina mieszka i mam tą satysfakcję, przyjemność być tu właśnie z Wami. Ta uroczystość zbiegła się z moim skromnym jubileuszem, bo w dniu wczorajszym minęło 45 lat pracy w Gminnej Spółdzielni. Tego typu jubileusze skłaniają nas do wspomnień, refleksji. Proszę sobie przypomnieć, że na początku lat 90 -tych był swoisty bum w budownictwie, szczególnie na wsiach. Brakowało niejednokrotnie materiału na pokrycie dachów i wtedy załatwiało się lub dawało eternit, który dzisiaj jest problemem. Widoczny był rozwój Gminy i zjednoczenie społeczności gminnej w realizacji kluczowych inwestycji, co widać było poprzez wszelkiego rodzaju czyny społeczne. Pamiętamy jak Pan Wójt, rolnicy organizowali komitety, aby pozyskać środki na inwestycje. Przez te 20 lat pozostawiacie Państwo tu widoczny ślad na tej ziemi, ślad trwały, widoczny na pokolenia. Tu nie ma tymczasowości, prowizorki, tu buduje się konkretnie, solidnie i za to trzeba dla Państwa pogratulować, podziękować. Gratuluję Wam mądrości w podejmowaniu decyzji i umiejętności zawierania kompromisów, bo rządzić to znaczy umiejętnie zawierać kompromisy. Na pewno to głównie zasługa Pana Wójta, bo to jest człowiek, który naprawdę potrafi zawierać kompromis. To nie jest wstyd, że czasem ktoś kogoś przekona w życiu, da się przekonać, ale zgoda buduje i o naszej społeczności telewizja pokaże dobrze, albo nic, bo tu nie ma kłótni, jeżeli występują sprzeczki, różnice zdań, ale ostatecznie decyzja zapada, rada zawarła kompromis. Nie ma tej wojny podjazdowej, nie ma niszczenia się nawzajem, to jest właśnie umiejętność rządzenia, zawierania kompromisów. Tutaj w Raczkach ludzie myślą, co należy, jak robić, a nie jak się kłócić. Za to jest wielka rzecz, za co dziękuje i gratuluję. Życzę Wam dalszej owocnej pracy.
Wiceprezes BS Rutka Tartak O/Raczki Wiesław Olfier - Szanowny Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, droga Rado z okazji XX -lecia istnienia Samorządu Terytorialnego składam Państwu gratulacje i wyrazy uznania za codzienną pracę na rzecz rozwoju i wzmacniania samorządności. Dwadzieścia lat temu odbyły się pierwsze demokratyczne w pełni wolne wybory samorządowe do rad gmin. Powrót do samorządności pozwolił na zmianę oblicza naszych gmin, i miast i miasteczek, przejawiających się w inwestycjach podnoszących jakość życia mieszkańców. Również nasza Gmina dzięki pracy samorządu osiągnęła liczne sukcesy poprawiające warunki życia naszych mieszkańców. W tym szczególnym dniu życzę całemu Samorządowi gminnemu wytrwałości i powodzenia w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju naszej „Małej Ojczyzny” tak, żeby współpraca z naszym Bankiem była równie owocna, jak dotychczas.

Prezes GS „SCH” w Raczkach Wincenty Zieliński i Wiceprezes BS Rutka Tartak O/Raczki Wiesław Olfier wręczyli na ręce Panu Wójtowi kwiaty i drobny upominek.


Dyrektor SP we Wronowie Elżbieta Słowikowska – Szanowny Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Sołtysi i zaproszeni goście. W imieniu swoim i pozostałych Dyrektorów Szkół chciałabym podziękować za te lata owocnej współpracy. My, jako placówki oświatowe mamy przyjemność pracować z Panem Wójtem, na co dzień i ogólnie nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie dla wszystkich naszych szkół i za to chcielibyśmy wszystkim serdecznie podziękować i liczymy na dalszą współpracę.
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za ciepłe słowa tutaj zostały skierowane do samorządu, za docenienie naszej pracy, którą czynimy, na co dzień działając w imieniu całego społeczeństwa całej społeczności Raczkowskiej. Pozwólcie Państwo, ze w imieniu Rady Gminy i Wójta złożymy i uczcimy w pewien sposób pamięć 20 lat samorządności wręczając Państwu symboliczne podziękowania w formie Listów gratulacyjnych.

Pan Wójt i Przewodniczący Rady wręczyli zaproszonym gościom, Radnym i Sołtysom Listy gratulacyjne z okazji XX - lecia istnienia Samorządu Terytorialnego.


Ogłoszono 10 minutową przerwę.

Po przerwie.


Pkt 6. Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono interpelacji i wniosków.
Pkt 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – Granica państwa w miejscowości Raczki”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki Wiesław Kłoczko – Komisja przedstawiony projekt na posiedzeniu komisji zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Lech Ludwig – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Wynik głosowania:

- „za” – 13

- „przeciw” – -

- „wstrzymującymi” – -

Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXXV/170/10.
Pkt 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11 + 553 – 12 + 930”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki Wiesław Kłoczko – Komisja przedstawiony projekt zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Lech Ludwig – Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Wynik głosowania:

- „za” – 13

- „przeciw” – -

- „wstrzymującymi” – -

Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXXV/171/10.
Pkt 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Lech Ludwig – Na posiedzeniu Komisji przeanalizowaliśmy proponowane zmiany i członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.

Wynik głosowania:

- „za” – 13

- „przeciw” – -

- „wstrzymującymi” – -

Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.

W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXXV/172/10.
Pkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Nie udzielono odpowiedzi, bo nie były zgłaszane interpelacje i wnioski.
Pkt 12. Zapytania i wolne wnioski.
Radna Janina Mucharska – Czy to prawda, że planowana jest na terenie Raczek budowa sklepu „Biedronka”?
Sekretarz Gminy Romuald Dzienis – Żadnych takich zamiarów nikt nie zgłosił do naszego Urzędu.
Radny Kazimierz Iwanowski – Czy będzie coś planowane w sprawie powodzian, a druga sprawa to problem dzików, które powodują straszne szkody? Sołtysi zgłaszali o tym do mnie przed rozpoczęciem sesji.
Radny Lech Ludwig – Chodzi o jedną rzecz, że ludzie zebrali pieniądze dla powodzian i w związku z powyższym pytają, czy jest jakieś konto utworzone przez Urząd, gdzie mogliby wpłacać i zbierane są jakieś datki dla tych powodzian, żeby ogłosić to i jakoś tam im przekazać. Zapewnić transport.
Sekretarz Gminy Romuald Dzienis – W tej sprawie na piśmie udzielimy odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Informację o tych dzikach przekażemy Kołu Łowieckiemu „RYŚ”
Przewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Porządek sesji został wyczerpany. Informuję, że protokół z dzisiejszej sesji sporządzony i wyłożony do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji w pokoju Nr 1 w Urzędzie Gminy Raczki.
Dziękuję Wójtowi, radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom za udział w obradach.
Zamykam XXXV Sesję Rady Gminy Raczki.
Protokółowała
Danuta Karaś

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz


: upload
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy