Strona główna

Protokół z 57-go posiedzenia Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej umk przy ul. Brackiej 1


Pobieranie 16.68 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar16.68 Kb.
Protokół
z 57-go posiedzenia


Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie,

które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2009 roku

w sali konferencyjnej UMK przy ul. Brackiej 1.

Liczba uczestników: 13Program spotkania


  1. Otwarcie posiedzenia.
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Porozumienia z dnia 17 marca 2009 r.
  1. Sprawy organizacyjne i wniesione.

Analiza i ocena sprawozdania z realizacji Programu wspierania rozwoju małej

i średniej przedsiębiorczości w Krakowie za 2008 rok.


  1. Zamknięcie posiedzenia.


Ad. 1

Powitanie przybyłych członków Porozumienia przez Przewodniczącego Porozumienia - Pana Stanisława Osiekę.


Ad 2.

Po odczytaniu porządku obrad posiedzenia Porozumienia, Przewodniczący poddał go pod głosowanie. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.


Ad. 3

Zebrani przyjęli protokół z 56-go posiedzenia Porozumienia z dnia 17 marca 2009 roku.Ad 4.

Pan Zdzisław Kwieciński z Małopolskiego Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców podziękował za spotkanie, które odbyło się w zeszłym miesiącu w Nowej Hucie. Dzięki tej inicjatywie informacja o Porozumieniu dotarła do szerszego środowiska nowohuckich przedsiębiorców. Kilka dni po spotkaniu część przedsiębiorców otrzymała z Zarządu Budynków Komunalnych (ZBK) pisma dotyczące zmiany stawki czynszowej za wynajmowany lokal. Ze względu na to, że wielu przedsiębiorców było zaskoczonych ww. pismami. Przewodniczący zaproponował, aby uwagi dotyczące czynszów oraz ich regulacji zostały przekazane do biura Pełnomocnika ds. Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pan Roman Gawrysiak z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej (KKK) przypomniał, że Miasto posiadało w swoich zasobach lokale, na które nie było nabywców,
z kolei przedsiębiorcy, którzy je wynajęli, wykonali remont, ponieśli duże nakłady finansowe, a obecnie pojawiły się informacje o podwyżkach czynszów. Tych przedsiębiorców urynkowienie rynku nieruchomości nie powinno dotyczyć przynajmniej przez kilka lat.

Pan Janusz Kolwaski ze Stowarzyszenia Przyjazny Kraków uważa, że Kraków powinien być podzielony na 4-5 stref, ze wskazaniem stawki czynszowej w danej strefie. W obecnej sytuacji ustalanie czynszów ma charakter „mechaniczny”.

Pan Wiesław Jopek z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej (KKK) zaproponował stworzenie odpowiedniego zespołu, który będzie rozpatrywać niektóre przypadki.

Pan Aleksander Błażejowski Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta poinformował, że powstaje w Zarządzie Budynków Komunalnych Zespół ds. prowadzenia


w imieniu Gminy Miejskiej Kraków negocjacji z najemcami odwołującymi się od złożonych propozycji nowych stawek czynszowych najmu netto.

Pan Wiesław Jopek zauważył, że Miasto ma za zdanie prawidłowo prowadzić gospodarkę rynkową, a podwyżki nie powinny być ustalane „automatycznie”. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, a Porozumienie powinno mieć swojego przedstawiciela ww. Zespole.


Przewodniczący zgłosił wniosek nr 1, który został jednogłośnie przegłosowany.

Wniosek nr 1 z dnia 21.04.2009 roku.

Porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie typuje:  • Pana Wiesława Jopka - Krakowska Kongregacja Kupiecka

  • Pana Zdzisława Kiecińskiego - Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców

  • Pana Janusza Kolwaskiego - Stowarzyszenie Przyjazny Kraków

do reprezentowania w Zespole ds. prowadzenia w imieniu Gminy Miejskiej Kraków negocjacji z najemcami odwołującymi się od złożonych propozycji nowych stawek czynszowych najmu netto.
Ww. wniosek zostanie przekazany do Zarządu Budynków Komunalnych.
Pan Aleksander Błażejowski poinformował, iż w dniach 3-5 czerwca br. odbędą się
w Krakowie „Dni Mediolanu”. Przedstawicielom z Włoch zależy na spotkaniu
z przedsiębiorcami krakowskimi z branż: skórzana, obuwnicza, jubilerska, gastronomiczna. Szersze informacje przekazane zostaną na kolejnym posiedzeniu Porozumienia
tj. 19.05.2009 r.
Ad. 4. dot. Analizy i oceny sprawozdania z realizacji Programu wspierania rozwoju małej
i średniej przedsiębiorczości w Krakowie
za 2008 rok.
Pan Janusz Kusch powiedział, że sprawozdanie jest interesujące, jednakże nie posiada informacji, w jakim kierunku rozwija się przedsiębiorczość w Krakowie. Pan Kwieciński zauważył, że sprawozdanie wynika z Programu, natomiast zgodził się, że brakuje badania dotyczącego środowiska MSP.

Pan Janusz Kowalski również zaznaczył, że sprawozdanie pełni role „samo dla siebie” i nie jest przydatne dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie mają rozeznania co dzieje się


w Mieście. Brakuje informacji np.: w jakim kierunku rozwija się szkolnictwo zawodowe, ile jest sklepów obuwniczych ect.

Pan Wojciech Łaptaś Kierownik Punktu Obsługi Przedsiębiorcy zaznaczył, że problem tkwi w kodach PKD, przedsiębiorcy mogą zaznaczyć różne rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej, a prowadzić tylko jedną.

Pan Bogdan Rogoda zgodził się z Panem Kowalskim, iż można rozpocząć działania w tym kierunku. Można by podjąć pewne działania np. przeprowadzić badania na ww. temat lub stworzyć portal internetowy, który by pełnił funkcje informacyjną, promocyjną
i organizacyjną dla danego środowiska. Obieg informacji pomiędzy przedsiębiorcami byłby większy.

Przewodniczący zaproponował, aby na następne spotkanie członkowie Porozumienia rozeznali, w których miejscach w sprawozdaniu jest rozbieżność z rzeczywistym prowadzeniem spraw w Mieście np. WZ, przetargi, wynajem lokali ect. Rozeznanie ma być poparte konkretnymi przykładami.


Pan Wojciech Łaptaś zaapelował ponownie o przypomnieniu przedsiębiorcom o obowiązku zmiany kodów PKD do końca 2009r. W Krakowie około 40 tys. osób nie dopełniło tego obowiązku. Aby zmniejszyć spodziewany natłok osób pod koniec roku i ułatwić zmianę wpisu krakowskim przedsiębiorcom zadeklarował, że pracownicy Punktu Obsługi Przedsiębiorcy będą przychodzić na zebrania, walne zgromadzenia, spotkania itp. organizacji które zrzeszone są w Porozumieniu i na miejscu pomogą wypełnić wniosek o jego zmianę, gotowy zaś dokument wyślą przedsiębiorcy pocztą. Konieczne jest tylko by przedsiębiorcy mieli ze sobą stary wpis do ewidencji, numer REGON i numer NIP. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od 31 marca jest bezpłatna. Pan Łaptaś czeka na zgłoszenia od przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Porozumieniu.
Pan Tadeusz Bętkowski ze Stowarzyszenia Na Rzecz Budownictwa – Rodzina zaproponował, aby na niektórych węzłach komunikacyjnych w Krakowie powstały centra handlowe.

Przewodniczący poinformował, aby ten temat został poruszony na kolejnym spotkaniu.


Przewodniczący Porozumienia zaapelował również, aby na następne spotkanie Członkowie Porozumienia po konsultacji w śród przedsiębiorców zaproponowali najważniejsze w dobie kryzysu problemy którymi należało by się zająć.

Ad. 5.

Na tym Przewodniczący Porozumienia zakończył obrady.

Protokołował:

Anna BrydniakWydział Strategii i Rozwoju Miasta

Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość