Strona główna

Protokół z drugiego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Pobieranie 70.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar70.43 Kb.
Protokół

z drugiego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W dniu 27 maja 2008 roku w siedzibie Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie mieszącej się przy ul. 28 lipca 1943 r. odbyło się drugie posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Podkomitetu bądź ich zastępcy, a także zaproszeni obserwatorzy, łącznie w liczbie 23 osób, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli:

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego


Joanna Urbanowicz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (UMWM)

Anna Mlost Kierownik Zespołu Programowania, Monitoringu i Ewaluacji PO KL Departament Polityki Regionalnej UMWM

Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Beata Trybocka-Żabik Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Jerzy Kasprzyk Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Jerzy Wałęga Wójt Gminy Moszczenica

Maria Malinowska Dyrektor Urzędu Gminy i Miasta Miechów

Hanna Kądziela Wydział Zarządzania Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bożena Mayer-Gawron Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty

Witold Sochacki Forum Związków Zawodowych


Jerzy Smoła Zastępca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

Piotr Tengowski Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Waldemar Piwowarczyk Koordynator Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie

Ewa Chromniak Animatorka i Trenerka akredytowana Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie

Dorota Siatka Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Krzysztof Lipski Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji

Jakub Piecuch Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU

Adam Juszkiewicz Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Karolina Pomarkiewicz Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwo Edukacji Narodowej

Maria Neumann Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Joanna Rudnicka Departament Polityki Regionalnej UMWM

Małgorzata Jazgar-Patryn Departament Polityki Regionalnej UMWM

Na wstępie Pan Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Podkomitetu przywitał serdecznie wszystkich zebranych i jednocześnie wyraził przekonanie, iż obecne posiedzenie będzie miało charakter bardziej konkretny niż pierwsze posiedzenie Podkomitetu, ze względu na fakt rzeczywistego rozpoczęcia wdrażania Programu w województwie małopolskim. Jednocześnie Przewodniczący poinformował zebranych, iż drugą część posiedzenia poprowadzi Pani Joanna Urbanowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM.
 1. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego porządku obrad został on jednogłośnie przyjęty przez uczestników posiedzenia.
 1. W związku z brakiem uwag zgłoszonych do protokołu z pierwszego posiedzenia PKM PO KL z dnia 9 listopada 2007 r. protokół został jednomyślnie przyjęty.
 1. Zgodnie z pkt 5 porządku obrad Przewodniczący omówił aktualny stan wdrażania komponentu regionalnego PO KL. W ramach przypomnienia została przedstawiona ogólna struktura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podział środków, podział na Działania w ramach priorytetów VI-IX wraz z celami głównymi oraz szczegółowymi realizacji Działań. Wicemarszałek omówił także projekty systemowe planowane do realizacji przez UMWM oraz jednostki organizacyjne województwa małopolskiego. Jednocześnie zaznaczył, iż podczas prac zaistniał znaczący problem zdefiniowania pojęcia Instytucji Pośredniczącej (IP). Następnie Przewodniczący przypomniał zebranym zadania Instytucji Pośredniczącej oraz zadania pełnione przez Podkomitet Monitorujący PO KL. Dodatkowo zostały przedstawione informacje na temat systemu sprawozdawczości w ramach PO KL, ze szczególnym omówieniem pierwszych sprawozdań półrocznych z realizacji Priorytetów VI-IX. Wicemarszałek zwrócił także uwagę na dokonaną przez Instytucję Zarządzającą zmianę w dokumencie programowym – Szczegółowym Opisie Priorytetów i związaną z tym faktem koniecznością dokonania zmiany Planu Działania na lata 2007-2008. Ponadto, została przekazana informacja na temat planowanych w roku 2008 działań ewaluacyjnych oraz informacja na temat środków wydatkowanych w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Przewodniczący zwrócił uwagę na wysoką skuteczność podejmowanych działań promocyjnych prowadzonych w ramach Programu, co znajduje odzwierciedlenie
  w ilości złożonych wniosków oraz znacznym zainteresowaniem potencjalnych projektodawców. Na zakończenie Wicemarszałek przedstawił informację na temat zakończonego w IP oraz IP2 audytu zgodności, którego ostateczne ustalenia będą znane po spotkaniu IZ, IP oraz IA zaplanowanym na 11 czerwca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Podkreślono jednocześnie, iż większość uwag IA dotyczyła procedur o charakterze krajowym, a nie samych instytucji IP i IP2. Przewodniczący dziękując za uwagę przekazał głos Dyrektorowi WUP.
 1. Następnie zgodnie z pkt 6 porządku obrad głos zabrał Pan Andrzej Martynuska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który szczegółowo podsumował dotychczas ogłoszone konkursy przez WUP. Na wstępie Pan Andrzej Martynuska podzielił się z uczestnikami posiedzenia doświadczeniami płynącymi z wdrażania Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR uwidoczniając przy tym fakt, iż w ciągu 3 lat w ramach ZPORR złożonych zostało 658 wniosków, podczas gdy na dzień 19 maja wniosków złożonych w ramach komponentu regionalnego PO KL jest już ok. 1200. Podczas omawiania struktury konkursów już ogłoszonych (15) i planowanych do ogłoszenia
  w najbliższym czasie Dyrektor WUP zwrócił uwagę uczestnikom posiedzenia na problem udzielania pomocy publicznej, który jest przyczyną opóźnienia w ogłaszaniu 4 konkursów. Uwidoczniła się wątpliwość czy zgodne z prawem jest udzielanie pomocy publicznej uczestnikom projektów przez beneficjentów (projektodawców). Wyrażona została nadzieja, iż w ciągu najbliższych 2 tygodni kwestia zostanie wyjaśniona i konkursy te zostaną ogłoszone. Pan Andrzej Martynuska szczegółowo przedstawił wszelkie dane dotyczące m.in. zakończonych już konkursów pilotażowych (8.1.1 oraz 9.5) takich jak: ilość złożonych wniosków, wartość złożonych wniosków oraz wartość wniosków ocenionych pozytywnie. Dodatkowo przedstawione zostały proporcje między ilością wszystkich złożonych wniosków do wniosków poprawnych formalnie i wniosków ocenionych negatywnie. Analizie poddane zostało także pochodzenie beneficjentów obu konkursów oraz wartość i struktura złożonych projektów złożonych przez projektodawców pochodzących z poszczególnych powiatów wraz z liczbą beneficjentów ostatecznych projektów (wg list rankingowych). Na koniec przedstawione zostały charakterystyki złożonych projektów oraz problemy, które pojawiły się podczas procesu ogłaszania konkursów, podpisywania umów, naboru i oceny merytorycznej wniosków. Zauważalne
  w szczególności stało się niekorzystne zjawisko powielania projektów
  i składania ich w nieznacznie zmienionej formie w odpowiedzi na różne konkursy oraz problem braku „nowej jakości” w projektach (przeważająca ilość projektów to szkolenia językowe) oraz niezrozumienie pojęcia „inicjatywy oddolnej” przez beneficjentów.
 1. Przewodniczący Podkomitetu podziękował za dogłębną analizę, której dokonał Dyrektor WUP i otworzył dyskusję dotyczącą poruszonych wcześniej kwestii.
 1. Pan Jakub Piecuch – zadał pytanie o procentowy udział środków przeznaczonych na projekty systemowe do ogółu środków przeznaczonych na realizację komponentu regionalnego. Pani Joanna Urbanowicz wyjaśniła, że w skład projektów systemowych wchodzą także projekty realizowane we wszystkich województwach np. przez ROPS-y, PUP-y i łącznie będzie to ok. 20% dla wszystkich priorytetów (dokładna proporcja jest zapisana w Planie Działania na lata 2007-2008), natomiast w tym roku planowane jest przeniesienie części środków z projektów systemowych na konkursowe ze względu na opóźnienia związane z realizacja projektów systemowych.
 1. Pan Jakub Piecuch zauważył, że wartość złożonych projektów w odpowiedzi na ogłoszone konkursy jest znacznie wyższa niż wartość kwot rzeczywiście dostępnych. W związku z tym zauważył potrzebę stworzenia mechanizmu, który pozwoli zaktywizować instytucje spoza sektora publicznego m.in. organizacje pozarządowe
  i nauczyć je jak pisać i realizować projekty. Przewodniczący w kontekście pytania
  P. Jakuba Piecuch zadał zebranym pytanie otwarte, w jaki sposób w sytuacji ograniczonej ilości środków realizować świadomą i skuteczną politykę rozwoju regionalnego. Często projekty składane na wolnym rynku nie odpowiadają potrzebom województwa, nierzadko projekty są pisane hurtowo przez firmy projektowe,
  a następnie składane w wielu województwach naraz. Należy wg Przewodniczącego położyć nacisk także na projekty indywidualne (dedykowane), w których z góry określony jest projektodawca, a realizacja projektu rzeczywiście przyczyni się do realizacji celów polityki rozwoju województwa małopolskiego. Przytoczył ponadto przykład Turyngii, gdzie istnieją jedynie projekty systemowe oraz indywidualne
  i takie rozwiązanie przynosi pozytywne efekty w aspekcie rozwoju regionu. 2. Prof. Adam Juszkiewicz - zadał pytanie, w jakim stopniu uczelnie wyższe wykorzystały szanse otrzymania dofinansowania w ramach konkursów pilotażowych PO KL. Zgadzając się z wypowiedzią Przewodniczącego wyraził przekonanie, iż Zarząd Województwa powinien w pewnym stopniu zadbać o rozwój instytucji działających na terenie województwa małopolskiego. Ponadto wyraził opinię, iż każdy konkurs powinien mieć oficjalną datę ogłoszenia i zakończenia.
 1. Pan Andrzej Martynuska - odpowiadając na pytanie poprzednika wyjaśnił, iż co do zasady to Priorytet IV jest nakierowany na szkolnictwo wyższe. Poinformował, iż
  w ramach komponentu regionalnego rzeczywiście udział instytucji nauki jako projektodawców jest w konkursach dość niski. Zaproponował Regionalnym Ośrodkom EFS podjęcie działań w ramach Poddziałania 8.1.1 z zakresu szkoleń
  z pisania projektów, co mogłoby się przyczynić do wzrostu aktywności instytucji nauki i zwiększenia jakości składanych projektów, a tym samym zwiększenia szansy tychże instytucji na otrzymanie dofinansowania. Zapewnił, iż proces oceny wniosków jest przeprowadzany z maksymalna starannością oraz zgodnie z procedurami. Dodatkowo przestrzegł przed zjawiskiem tzw. „poczty pantoflowej”. Jedyne informacje dotyczące konkursów i ich rozstrzygnięć zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej WUP są miarodajne i rzetelne.
 1. Pan Andrzej Martynuska – wyraził opinię, iż organizacje pozarządowe powinny starać się tworzyć partnerstwa i wspólnie realizować projekty.
 1. Przewodniczący - wyjaśnił sposób oceny wniosków stosowany przez WUP – projekty oceniane są w rytmie 2-tygodniowym, co oznacza, że w przypadku rozpoczęcia naboru np. 1- szego dnia danego miesiąca, wszystkie wnioski złożone do 15-stego dnia miesiąca są równoważne. Wtedy zbiera się Komisja Oceny Projektów (KOP). Taki mieszany system daje możliwość porównywania projektów między sobą oraz sprawia, iż nie tylko godzina wpływu wniosku jest ważna.
 1. Przewodniczący - wyraził opinię, iż w przyjętym obecnie systemie opartym na obiektywnej ocenie KOP nie ma miejsca na realizowanie świadomej polityki sektorowej. Takie rozwiązanie wg Przewodniczącego może doprowadzić do sytuacji, w której nadal większość realizowanych projektów będzie dotyczyła szkoleń językowych bądź komputerowych. Być może rozwiązaniem tej kwestii mogłyby stać się projekty indywidualne tworzone podczas prac warsztatowych oraz dyskusji różnych środowisk.
 1. Pan Piotr Tengowski - wyraził krytyczna opinię systemu oceny projektów, jako systemu zbyt skomplikowanego i „bezdusznego”, często niezrozumiałego dla przedsiębiorców. Wysoka aktywność na rynku „firm projektowych” jest zjawiskiem pozytywnym, gdyż bez niej często przedsiębiorcy w ogóle nie zdecydowaliby się na składanie wniosku. Dodatkowo P. Piotr Tengowski zgodził się z potrzebą szkoleń z zakresu pisania i realizacji projektów. Dodatkowo stwierdził, iż fakt dużej ilości projektów szkoleniowych nie jest zjawiskiem negatywnym, wskazuje natomiast, iż jest na rynku zapotrzebowanie na tego typu szkolenia, a ich efekty w przyszłości zaprocentują.
 1. Pani Ewa Chromniak - stwierdziła, że skupienie się idei projektów indywidualnych mających na celu realizowanie polityki strategicznej, choć jest założeniem słusznym, to już sama centralizacja wydatkowania środków nie jest zjawiskiem pozytywnym, gdyż jest sprzeczna z celem PO KL - budowania partnerstwa publiczno-społecznego. Lepszym rozwiązaniem jest precyzyjne dostosowanie kryteriów mającym na celu uniknięcie zjawiska „kopiowania projektów” – np. kryterium siedziby instytucji. 1. Pani Ewa Chrominak - zapytała, w którym dokumencie można odnaleźć opis trybu oceny wniosków stosowany przez WUP, o którym mówił Pan Przewodniczący. Jednocześnie przyznała, iż taki tryb to bardzo dobre rozwiązanie. P. Andrzej Martynuska wyjaśnił, iż jednoznacznie tryb ten nie został szczegółowo opisany gdyż jest traktowany jako czynność techniczna i nie ma znaczenia dla startujących w konkursie, natomiast dokumentacja konkursowa zawiera zapis świadczący o tym, iż listy rankingowe pojawiają się w odstępach 2-tygodniowych.

P. Ewa Chromniak – wskazała, na pilną potrzebę opisania trybu oceny w dokumentacji (np. konkursowej), gdyż brak zapisów wprowadza w błąd beneficjentów, którzy są przekonani, iż godzina wpływu wniosku ma znaczenie.


 1. Pani Maria Malinowska - zwróciła uwagę na fakt niewystarczającej promocji projektów realizowanych w partnerstwie w trakcie trwania procedury konkursowej. Dodatkowo, nawiązując do wypowiedzi Pana Piotra Tengowskiego, zwróciła uwagę, iż projekty pisane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny być odpowiedzią społeczności lokalnych na zweryfikowane i rozpoznane potrzeby społeczne. Środki Kapitału Ludzkiego nie powinny być przeznaczane po raz kolejny dla „firm projektowych”, które bardzo dobrze funkcjonują na rynku.

W związku z Działaniem 9.4 „Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty” – zaznaczyła, iż beneficjentami tego Działania są szkoły, które chcą podnosić kwalifikacje swoich nauczycieli oraz uczelnie wyższe, które wychodzą z ofertą edukacyjną dla kadr oświatowej. Pani Maria Malinowska wskazała, że w warsztacie pracy nauczycieli istnieje potrzeba szkoleń z zakresu pracy z trudnym uczniem. Taka oferta powinna być atrakcyjniejsza, a PO KL powinien kreować politykę w tym zakresie.


 1. Pan Andrzej Martynuska - stwierdził, iż bardzo dużo problemów (np. w kwestii partnerstwa), o których mówili poprzednicy da się rozwiązać poprzez wprowadzenie odpowiednich kryteriów dostępu lub strategicznych. Ponadto zwrócił uwagę uczestników posiedzenia, iż jest niedopuszczalne „przerzucanie” kosztów działalności (np. szkoły, firmy) na projekt, którego głównym zadaniem jest otrzymanie wartości dodanej. Dodatkowo zaznaczył, iż podczas oceny wniosków zauważono, iż we wnioskach dominuje potrzeba wnioskodawcy, a nie potrzeba beneficjenta ostatecznego, co jest zjawiskiem wielce niekorzystnym. Istnieje potrzeba informowania i uświadamiania beneficjentów, iż fundamentem dobrego projektu i efektywnego wykorzystania środków jest identyfikacja problemu. W takiej sytuacji nie powinno być problemu z realizacją projektu.
 1. Pani Bożena Mayer-Gawron - nawiązując do danych statystycznych, które przedstawił Pan Dyrektor Andrzej Martynuska zauważyła, iż takie same błędy pojawiły się podczas realizacji programu „Uczenie się przez całe życie”. Stwierdziła, iż oba programy dają możliwość wyćwiczenia sposobu pisania wniosków. Dobrymi praktykami powinna być m.in. realizacja projektów w partnerstwie czy zwracanie uwagi na potrzeby społeczności lokalnych. Należy realizować projekty polegające na organizacji kursów językowych czy komputerowych, ale takich, które są ukierunkowane na potrzeby konkretnego zawodu. Dodatkowo, zgodziła się, iż należy uczyć beneficjentów jak pisać projekty, gdyż samodzielnie stworzone projekty mają realną szansę realizacji.
 1. Pan Waldemar Piwowarczyk - zgodził się ze stwierdzeniem, że idea realizacji projektu w partnerstwie jest słuszna i potrzebna, zauważył jednak, iż bardzo trudno jest utworzyć dobre partnerstwo i później w nim realizować projekt. Nawiązując do wypowiedzi Pana Andrzeja Martynuski stwierdził, iż wprowadzenie kryterium dostępu, które preferuje partnerstwa jest dobrym rozwiązaniem, należy jednak bezwzględnie unikać sytuacji, w której założone partnerstwa miałyby charakter fikcyjny. Należy stworzyć warunki, w których partnerstwa będą miały rzeczywistą rację bytu, a ich tworzenie będzie uzasadnione. Dodatkowo zaznaczył, iż ważną kwestią jest potrzeba oceny partnerstwa już w trakcie realizacji projektu. Zgodził się, iż istnieje zjawisko kopiowania projektów przez „firmy projektowe” i składania ich w kilku województwach. W takich przypadkach konieczne jest zwrócenie uwagi na uzasadnienie realizacji projektu oparte na dogłębnej analizie potrzeb. Jednocześnie poparł pomysł organizacji szkoleń m.in. dla organizacji pozarządowych z zakresu pisania projektów.
 1. Pani Ewa Chromniak – wyraziła opinię, iż problemem jest także konstrukcja Generatora Wniosków, w którym w cz. III „Charakterystyka projektu” liczba znaków jest ograniczona do 18 tys. Pan Andrzej Martynuska sprecyzował, iż dokonanie opisu charakterystyki projektu w 18 tys. znaków jest bardzo trudne, ale jednak możliwe do wykonania.
 1. Przewodniczący – odnosząc się do wypowiedzi poprzedników stwierdził, iż istnieje konieczność z jednej strony - nauczenia podmiotów związanych z danymi środowiskami pisania dobrych projektów (w drodze partnerstwa, dodatkowych szkoleń) by jak najszybciej reagować na potrzeby tychże środowisk, wraz z dopasowaniem kryteriów oraz z drugiej strony – należy rozwiązać problemy zdiagnozowane dla całego regionu (dezaktywacja ludzi starszych, trudności osób młodych z wejściem na rynek pracy, trudności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym). W przypadku braku zainteresowania podmiotów działających na rynku takimi projektami, Województwo ma za zadanie je wykreować. Należy znaleźć równowagę, „złoty środek” między tym, co wykreowane na poziomie regionalnym,
  a tym, co jest pozostawione na wolnym rynku. Te doświadczenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w Planie Działania na rok 2009. Przewodniczący zaakcentował, iż sama działalność firm na wolnym rynku nie doprowadzi do realizacji świadomej polityki regionalnej, dlatego poprzez dobór kryteriów oraz działalność organizacji m.in. w partnerstwach należy dążyć do realizacji polityki regionalnej i rozwiązywania problemów regionalnych.
 1. Pan Piotr Tengowski – stwierdził, iż Program Kapitał Ludzki istnieje po to, aby umożliwić pozyskiwanie środków beneficjentom, pomimo występujących błędów czy pomyłek, a władze regionalne nie powinny w sposób nieuzasadniony mnożyć barier, uściśleń i wymogów. Zaakcentował, iż nie wolno skupiać się tylko na nieprawidłowościach oraz należy wykazać więcej zaufania do projektodawców.

Dodatkowo uznał, iż działalność firm projektowych jest pozytywna.


 1. Pan Jerzy Smoła – stwierdził, iż należy dotrzeć do ludzi potrzebujących, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Wydawanie środków powinno być poprzedzone dogłębną analizą potrzeb. Nie można dopuścić do marnotrawienia środków.
 1. Przewodniczący – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Piotra Tengowskiego stwierdził, iż w Małopolsce są regiony, które bez wsparcia nie dadzą sobie rady. Wskazał przykład Powiśla Dąbrowskiego, gdzie jest bardzo mała aktywność gospodarcza i jednocześnie nie ma zainteresowania składaniem wniosków o dofinansowanie. Konieczne jest dążenie do osiągnięcia spójności gospodarczej poprzez wyważoną ingerencję. Na zakończenie pierwszej części posiedzenia Przewodniczący podziękował za dyskusję i zaprosił uczestników na posiłek.
 1. Przerwa obiadowa.
 1. Po przerwie głos zabrała Pani Joanna Urbanowicz, która w ramach przypomnienia przedstawiła główne kwestie dotyczące struktury budowy Planu Działania (m.in. typy projektów objętych wsparciem, podział środków finansowych, harmonogramy ogłaszania konkursów, zasady wybierania projektów oraz opisy projektów systemowych). Jednocześnie wskazała, iż głównie ze względu na dokonaną w marcu 2008 roku zmianę Szczegółowego Opisu Priorytetów, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, niezbędne jest dokonanie pewnych zmian w Planie Działania na lata 2007 – 2008. Ze względu na fakt zaawansowanego procesu ogłaszania konkursów IP oraz IP2 nie zdecydowały się na dokonywanie radykalnych zmian w dokumencie tzn. zmian kryteriów. Pani Joanna Urbanowicz wskazała, iż zaistniała jednak potrzeba doprecyzowania brzmienia opisu jednego kryterium dostępu „Kryterium wkładu własnego” w Podziałaniu 8.1.1. PO KL z „wymagany wkład własny beneficjenta ostatecznego w wysokości 10%” na „wymagany wkład własny beneficjenta ostatecznego w wysokości 10% w odniesieniu do 3 typu projektu”. Pod dyskusję został poddany projekt uchwały Podkomitetu zatwierdzający powyższą zmianę. Podczas dyskusji zgłoszono następujące uwagi:
  1. Pani Ewa Chromniak – propozycja zmiany zapisu z „10% wkładu własnego” na „minimum 10% wkładu własnego”, co mogłoby być korzystne ze względów rachunkowych,

  2. Pani Joanna Urbanowicz wyjaśniła, iż takie podejście mogłoby być sprzeczne z interesem odbiorcy ostatecznego projektu, który musiałby ponosić większe koszty szkolenia.

Następnie przedstawione zostały kolejne zmiany, jakie są planowane do wprowadzenia do Planu Działania na lata 2007-2008 wynikające głównie ze zmiany SzOP. tj.:


- aktualizacja opisów preferowanych form wsparcia,

   • zmiany w planach finansowych: przeniesienie części środków (1,2 mln zł) z Działania 7.3 do Poddziałania 7.2.1, gdyż projekty składane w odpowiedzi na ogłoszony konkurs 7.3 są niskiej jakości oraz dublują się z projektami składanymi w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.3, natomiast w Podziałaniu 7.2.1 wartość złożonych do tej pory wniosków znacznie przewyższa dostępną pulę środków.

Pani Joanna Urbanowicz w odpowiedzi na pytanie Pana Jakuba Piecuch wyjaśniła, iż nie ma możliwości zwiększenia wysokości udzielanego wsparcia w ramach działań skierowanych na inicjatywy lokalne (6.3,7.3, 9.5)

- zmiany w planach finansowych: przeniesienie części środków przeznaczonych na realizację projektów systemowych do konkursów, w których jest największe zapotrzebowanie na środki. Zmiana ta wynika z faktu opóźnienia w realizacji działań w ramach projektów systemowych (spowodowanych głównie problemem z definicją Instytucji Pośredniczącej). Następnie Pani Joanna Urbanowicz przedstawiła szczegółowe dane dotyczące przeniesień środków w ramach poszczególnych priorytetów zaznaczając przy tym, iż zmiany te dotyczą tylko roku 2008, a sumy przeznaczone ogółem na realizację projektów nie ulegają zmianie.

- zmiany w harmonogramach ogłaszania konkursów wynikające głównie z braku rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej,

- zmiany w opisach projektów systemowych.
 1. Po omówieniu wszystkich planowanych zmian w Planie Działania na lata 2007-2008 zgodnie z pkt 8 porządku obrad, Pani Joanna Urbanowicz zaproponowała zgłaszanie uwag lub przegłosowanie uchwały dotyczącej doprecyzowania kryterium wkładu własnego w Poddziałaniu 8.1.1. Dodatkowo wyjaśniła, iż 10% o których mowa
  w kryterium dotyczy wkładu, który musi wnieść odbiorca szkoleń a nie projektodawca. Wartość wkładu zmniejsza wartość dofinansowania, które otrzyma projektodawca.
  1. Pan Jakub Piecuch wyraził opinię, iż nie jest zasadne tylko ze względów rachunkowych zmieniać kryterium oraz wyraził obawę, iż zapis „minimum 10%” może rodzić wątpliwości beneficjentów.
  1. Pan Andrzej Martynuska - wskazał, iż nie ma zależności między wysokością wkładu własnego a wysokością uzyskanej liczby punktów podczas oceny, w szczególności nie może być mowy o sytuacji, w której projekt jest oceniany lepiej, dlatego, że wkład własny jest wyższy.
  1. Pani Ewa Chromniak - zaproponowała, aby w dokumentacji konkursowej zawrzeć klauzulę stanowiącą, iż w uzasadnionych przypadkach wkład własny może być wyższy, nie może stanowić jednak „wartości zaporowej”. Do tej koncepcji przychylili się Pan Andrzej Martynuska oraz Pani Joanna Urbanowicz.
  1. Pani Hanna Kądziela - wyraziła opinię, iż należy ostrożnie podchodzić do doprecyzowania kryteriów, ponieważ na etapie wdrażania może to budzić wątpliwości. Należy zastanowić się czy istnieje możliwość przewidzenia wszystkich możliwości interpretacyjnych, jakie mogą się nasunąć beneficjentom. Dodatkowo stwierdziła, iż jedynie Komitet Monitorujący posiada kompetencje do zatwierdzania kryteriów. W odpowiedzi Pani Joanna Urbanowicz oraz Pan Andrzej Martynuska wskazali, iż kryterium jest precezyjne i jasne, a dodatkowy zapis w dokumentacji konkursowej ma charakter jedynie rachunkowy (dotyczy zaokrąglenia kwoty stanowiącej 10% do pełnych 10 zł).
 1. Ostatecznie wszyscy uczestnicy posiedzenia przyjęli jednomyślnie zaproponowaną uchwałę.
 1. Następnie Pani Joanna Urbanowicz otworzyła dyskusję na temat proponowanych zmian w Planie Działania na lata 2007-2008. Podczas dyskusji głos zabrali:
  1. Pan Adam Juszkiewicz – wyraził opinię, iż odnośnie projektu systemowego „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny” wysokość stypendium (3 tys. zł) jest zbyt wysoka w porównaniu z wynagrodzeniem doktora pracującego na UJ (2 tys.). Dodatkowo stwierdził, iż przyznawanie stypendiów z góry na 4 lata jest pomysłem chybionym. Stypendium powinno być przyznawane na 1 rok na podstawie oceny postępu w nauce danego doktoranta. W przypadku przyznawania stypendium z góry na 4 lata istnieje zagrożenie, że środki publiczne mogą zostać wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto zwrócił się z prośbą o przekazanie projektu regulaminu przyznawania stypendiów.
  1. Pan Adam Juszkiewicz – zadał pytanie odnośnie projektu systemowego „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” czy wsparcie stypendialne będzie zorganizowane w formach szkolnych czy pozaszkolnych. Dodatkowo wskazał, iż uczelnie organizują zajęcia wyrównawcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co daje możliwość przybliżenia uczniom „klimatu uczelni”. Dodatkowo zadał pytanie o to, kim będzie opiekun ucznia, czy będzie nim nauczyciel akademicki czy może nauczyciel szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wyraził także negatywną opinię dotyczącą dokonanego usunięcia z RSI projektów polegających na wsparciu klastrów akademickich. Województwo powinno spierać akademickie zespoły e-learningowe funkcjonujące w ramach klastru akademickiego, gdyż ich działalność ma na celu organizację profesjonalnych szkoleń e-learningowych.
  1. Pani Joanna Urbanowicz – w odpowiedzi na wypowiedź Pana Adama Juszkiewicza wyjaśniła, iż wysokość stypendium dla doktoranta została określona przez Instytucję Zarządzającą w Szczegółowym Opisie Priorytetów na poziomie od 3 do 5 tys. zł. W ocenie IP kwota 3 tys. jest dość wysoka, stanowi jednak kwotę minimalną. Szczegóły przyznawania obu rodzajów stypendiów będą zapisane w regulaminach ich przyznawania. Regulamin przyznawania stypendium uczniowskiego jest dostępny na stronach internetowych Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), natomiast regulamin przyznawania stypendiów dla doktorantów jest opracowywany przez MCP w porozumieniu z Departamentem Polityki Regionalnej oraz przedstawicielami stowarzyszenia doktorantów. Pani Joanna Urbanowicz poinformowała zebranych, iż MPC planuje zorganizować spotkanie z uczelniami wyższymi celem konsultacji projektu regulaminu. Po zakończeniu prac regulamin zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Małopolskiego i po jego akceptacji umieszczony na stronie internetowej MCP. Odnosząc się do wątpliwości długości okresu, na który przyznawane jest stypendium doktoranckie Pani Joanna Urbanowicz wyjaśniła, iż co roku planowane jest dokonanie weryfikacji postępów w pracy doktoranta przez jego opiekuna naukowego (promotora). W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez doktoranta stypendium przestanie być wypłacane. Pan Adam Juszkiewicz zasugerował, iż niezbędna jest regularna recenzja postępów w pracy doktoranta.

Odnośnie stypendiów uczniowskich Pani Joanna Urbanowicz wyjaśniła, iż opiekunem będzie nauczyciel szkolny (wskazany przez ucznia), który najbliżej z nim współpracuje (np. pedagog szkolny, wychowawca, nauczyciel przedmiotu, w którym uczeń osiąga bardzo dobre wyniki). Ponadto przybliżyła uczestnikom posiedzenia warunki, jakie powinien spełniać uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium (m.in. wysoka średnia ocen, laureat olimpiady, limit dochodów w rodzinie).


Odnośnie wypowiedzi pana Adama Juszkiewicza dotyczącej klastrów wyjaśniła, iż środki na wsparcie klastrów dostępne są w programie Innowacyjna Gospodarka oraz MRPO. W PO KL początkowo planowane były jedynie działania promujące ideę klastrów jednak ostatecznie nie zdecydowano się na wprowadzenie tego działania do RSI.


  1. Pani Karolina Pomarkiewicz – zawnioskowała o obniżenie wynagrodzenia przewidzianego dla opiekuna ucznia, twierdząc, iż należy te środki przeznaczyć dla uczniów. Wypłata wynagrodzenia odbywa się kosztem zmniejszenia liczby uczniów otrzymujących stypendium o 30%. Zamiast planowanych 600 uczniów rocznie, stypendia otrzyma tylko 420 osób. Obniżenie wynagrodzenia nauczycieli do 10% wartości stypendium oznaczałoby zmniejszenie liczby stypendystów tylko o 10%. W odpowiedzi Pani Joanna Urbanowicz wskazała, iż 30% wartości stypendium uczniowskiego to kwota ok. 150 zł, która nie wydaje się być zbyt wysoka, szczególnie, że maksymalna kwota, którą nauczyciel może otrzymać za opiekę nad kilkoma uczniami wynosi 500 zł. Wydaje się być słuszne nagradzanie nauczycieli mając na względzie wykonywane przez nich zadania związane z opieką nad stypendystą. Dodatkowo wskazała, iż wypłata wynagrodzenia dla nauczyciela nie odbywa się kosztem obniżenia wysokości stypendium ucznia.
  1. Pan Jakub Piecuch – wyraził przekonanie, iż wysokość stypendium wyznaczone na kwotę 3 tys. zł nie jest wygórowana, szczególnie, iż jest to ok. 70 doktorantów rocznie. Wskazał ponadto, iż warto inwestować w młodych ludzi, którzy decydują się na pracę naukową, mimo że praca w sektorze prywatnym często jest bardziej opłacalna finansowo. Dodatkowo stwierdził, iż analiza postępów w pracy doktorskiej w trakcie 4 lat studiów jest bezcelowa i będzie bardzo trudna do wykonania. Jedynie ostateczny wynik, czyli obrona pracy doktorskiej powinna mieć znaczenie, natomiast umowa zawierana z doktorantem powinna zawierać konsekwencje, jakie poniesie doktorant w przypadku np. przerwania studiów bądź nieobronienia pracy doktorskiej.
  1. Pan Piotr Tengowski – wyraził opinię, iż nie powinno się kontrastować pensji doktora z wysokością stypendium dla doktorantów. 3 tys. zł to nie jest wygórowana cena jeśli chcemy docenić „diamenty”. W odpowiedzi Pan Adam Juszkiewicz wyjaśnił, iż tak wysokie stypendium dla doktorantów może naruszyć pewna strukturę społeczną, która istnieje na uczelni. Pan Piotr Tengowski wyraził nadzieję, iż fakt ustanowienia stypendium w wysokości 3 tys. zł przyczyni się w przyszłości do wzrostu zarobków doktorów pracujących na uczelni.
  1. Pani Ewa Chromniak – zapytała czy przeniesienie środków do działań 9.1.2, 9.2 i 9.4 spowoduje, iż konkursy w ramach tych działań zostaną w najbliższym czasie na nowo ogłoszone. Dodatkowo zadała pytanie o sposób wyboru partnera w projekcie systemowym ABC Gospodarki Społecznej. Pan Andrzej Martynuska wyjaśnił, iż partnerstwo w przypadku powyższego projektu systemowego polegało na wspólnym wypracowaniu projektu z instytucjami, które posiadały doświadczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dopuszczalne jest zastosowanie takiego rozwiązania. W związku z tym Pani Ewa Chromniak poprosiła o przekazanie stosownej interpretacji.
  1. Pani Hanna Kądziela – poinformowała uczestników posiedzenia, iż nadal trwa wyjaśnianie wątpliwości prawnych między IZ a Urzędem Zamówień Publicznych, co do procedury wyboru partnerów. Jednocześnie wyraziła nadzieję, iż wcześniej przedstawione podejście nie ulegnie zmianie.
  1. Pani Karolina Pomarkiewicz – wyraziła obawę, iż kryterium dochodowe zastosowane przy stypendiach uczniowskich jest dyskryminujące dla rodzin lepiej zarabiających. Pani Joanna Urbanowicz wyjaśniła, iż celem Poddziałania jest wyrównywanie szans toteż zasadne jest kierowanie wsparcia do uczniów zdolnych i zarazem pochodzących z biedniejszych rodzin.
  1. Pani Karolina Pomarkiewicz – zadała pytanie o powód kierowania wsparcia w Działaniu 9.3 tylko do osób dorosłych. Pani Joanna Urbanowicz wyjaśniła, iż wynika to ze zmian dokonanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów mających na celu wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy działaniami priorytetu VIII i IX oraz działaniami w priorytecie IX.
 1. Następnie wobec braku kolejnych pytań Pani Joanna Urbanowicz przedstawiła uczestnikom posiedzenia wstępne założenia (dylematy) do Planu Działania na rok 2009, w szczególności dotyczące wyboru trybu procedury konkursowej (konkurs otwarty czy zamknięty) oraz propozycję ograniczenia możliwości wyboru typów projektów wraz z zastosowaniem kryteriów np. grupy docelowej, sposobu realizacji, obszaru i sposobu realizacji projektu.

Dodatkowo poinformowała zebranych, iż możliwa jest zmiana podejścia do Planu Działania w związku z wynikami badania ewaluacyjnego dokonanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wobec tego prace nad Planem działań na rok 2009 rozpoczną się po przedstawieniu przez Ministerstwo ostatecznego stanowiska dotyczącego funkcji i roli, jaką ma pełnić Plan Działania.
 1. Następnie Pani Joanna Urbanowicz zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii zebranych dotyczących założeń do Planów działania na rok 2009. W odpowiedzi głos zabrali:
  1. Pan Adam Juszkiewicz – wyraził opinię, iż powinna zostać zachowana proporcja rozdziału środków pomiędzy projekty systemowe oraz konkursowe z korzyścią na rzecz tych drugich (ok. 20% środków przypada na projekty systemowe). Dodatkowo wskazał na potrzebę dokonywania okresowej ewaluacji kilkunastu projektów w celu wyeliminowania ewentualnych niezgodności.
  1. Pani Ewa Chromniak – stwierdziła, iż przewagę stanowić powinny konkursy zamknięte przeprowadzone w trybie cyklicznym (np. 3 konkursy zamknięte w ciągu roku). Dodatkowo wskazała, iż nie należy przywiązywać nadmiernej uwagi do kryteriów, ale zmodyfikować Generator Wniosków poprzez zwiększenie jego objętości, co da większą możliwość ocenienia jakości projektu. Ponadto przy formułowaniu kryteriów np. obszaru realizacji projektu należy uwzględnić wyjątki, kiedy działania w ramach projektu nie muszą być realizowane na terenie małopolski (np. projekty ponadnarodowe czy wizyty studyjne).
  1. Pani Karolina Pomarkiewicz – odnośnie proponowanych kryteriów wskazała, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dopuszczalna jest sytuacja, w której nawet podmiot zagraniczny realizuje projekt na terenie Polski. Warunkiem jest udzielanie wsparcia w ramach projektu, które przyczynia się do rozwiązywania konkretnych problemów społeczno-gospodarczych w kraju. Pani Joanna Urbanowicz wyjaśniła, iż rzeczywiście jest to możliwe pod warunkiem, że podmiot zagraniczny posiada filię na terenie województwa małopolskiego. Pani Karolina Pomarkiewicz wyjaśniła, że może to powodować spadek efektywności projektów, ponieważ projektodawcy, którzy mogliby zrealizować bardzo dobre projekty nie będą mogli uczestniczyć w konkursie lub też będą zmuszeni tworzyć filię na terenie województwa małopolskiego, co generuje dodatkowe koszty, które pokrywane będą w 85% z EFS. Zamiast finansowania filii można te środki przeznaczyć na objęcie pomocą większej liczby beneficjentów.  1. Pan Krzysztof Lipski – wyraził głębokie przekonanie, iż poczynając od roku 2009 nastąpi odejście od konkursów otwartych. Procedura przeprowadzenia konkursu w trybie zamkniętym jest czytelniejsza i uczciwsza w stosunku do beneficjentów, gdyż moment rozpoczęcia i zakończenia konkursu jest od razu znany. Z tym stwierdzeniem zgodził się Pan Jakub Piecuch, który stwierdził ponadto, iż procedura konkursu zamkniętego przyczynia się także do sytuacji, w której dofinansowanie otrzymują projekty lepszej jakości.
  1. Pan Andrzej Martynuska – nie zgodził się ze stwierdzeniem, iż procedura konkursu otwartego nie jest uczciwa. Należy podejść selektywnie i dostosować tryb konkursu do każdego Działania/Poddziałania. Ponadto sposób oceny projektów jest zawsze jednakowy (niezależny od trybu), dlatego nie jest prawdziwe stwierdzenie, iż wyłonione projekty w trybie konkursu zamkniętego są lepszej jakości. Dodatkowo z doświadczeń z poprzednich lat wynika, iż nie zawsze wysoka ocena projektu łączy się z zadawalającą jego realizacją – nie ma w tym zakresie sztywnych reguł. Stwierdził jednocześnie, iż w sytuacji przeprowadzania konkursów jedynie w trybie zamkniętym nastąpi spowolnienie procesu wdrażania projektów, a wskaźnik projektów realizowanych do projektów ocenianych będzie jeszcze niższy niż obecnie.
  1. Pan Krzysztof Lipski nawiązując do wypowiedzi Pana Andrzeja Martynuski wyjaśnił iż nie miał na myśli, iż konkurs otwarty jest nieuczciwy ale jedynie to, iż przybiera on formę „wyścigu na czas”, który może przyczynić się do wyeliminowania bardzo dobrych projektów. W odpowiedzi Pan Andrzej Martynuska stwierdził, iż w obu trybach jest miejsce na wyłanianie dobrych projektów, gdyż w przypadku odrzucenia projektu podczas konkursu otwartego (w normalnych warunkach - w przyszłym roku, kiedy nie będzie aż tak dużego zainteresowania potencjalnych beneficjentów jak w roku obecnym) zawsze istnieje możliwość jego poprawy i złożenia na nowo choćby na następny dzień. Obecnie widoczny „niedosyt środków” jest spowodowany dłuższą przerwą w możliwości aplikowania projektodawców o środki unijne, ale w roku następnym to zjawisko nie będzie tak dotkliwe. Trzeba umiejętnie stosować połączenie konkursu otwartego oraz kryteriów dostępu, natomiast zawsze będzie istniał pewny niedosyt środków.
  1. Pani Ewa Chromniak – zgodziła się, iż najlepszym wyjściem będzie dostosowywanie tryb konkursu do każdego Działania/Poddziałania w zależności od zapotrzebowania.
  1. Pan Adam Juszkiewicz – wskazał, iż dodatkowo punktowane powinny być projekty realizowane w partnerstwie (sieć współpracy, konsorcjum).
  1. Pani Maria Malinowska – wyraziła opinię, iż należy starać się o dokonanie zmian mentalnych i uświadamiać społecznościom lokalnym potrzebę współpracy i aktywności obywatelskiej w celu osiągnięcia pewnych założeń. Dodatkowo wskazała realizacja projektu musi mieć zakorzenienie w rzeczywistych potrzebach danego terenu czy danej społeczności.
  1. Pan Andrzej Martynuska – zaproponował, aby wyodrębnić pewną kwotę i zorganizować konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 8.1.1. na projekt z zakresu praktycznego przygotowania do pisania i realizacji projektu. 1. Wobec braku kolejnych pytań oraz uwag Pani Joanna Urbanowicz podziękowała uczestnikom za udział w posiedzeniu i wszelkie zgłoszone uwagi oraz poinformowała, że następne posiedzenie Podkomitetu odbędzie się w październiku 2008 roku, po dokonaniu wstępnej akceptacji Planu Działania na rok 2009 przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie poinformowała, iż w lipcu rozpoczną się prace Urzędu Marszałkowskiego, WUP oraz tzw. grup roboczych nad Planem Działania na rok 2009 i zaprosiła zainteresowanych członków (zastępców) Podkomitetu do udziału w pracach. Dodatkowo wyjaśniła, iż członkowie PKM PO KL zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem o dokładnych terminach spotkań grup roboczych.

Na tym posiedzenie PKM PO KL zakończono.


Protokołowała:

Małgorzata Jazgar-Patryn


Przewodniczący Podkomitetu PO KL Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej PO KL

Roman Ciepiela Joanna Urbanowicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość