Strona główna

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sanoku odbytej w dniu 04 grudnia 2006 roku


Pobieranie 52.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar52.66 Kb.


Protokół

z II sesji Rady Powiatu w Sanoku

odbytej w dniu 04 grudnia 2006 roku.

Wykaz osób, które zapoznały się z treścią protokołu:Ad. 1 Otwarcie obrad sesji.

Pan Waldemar Szybiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie II sesji Rady Powiatu. Powitał wszystkich zebranych na sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził wystarczającą ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 21 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.Ad. 2 Powołanie sekretarza.

Na sekretarza dzisiejszej sesji został powołany według kolejności radny, pan Ryszard Bętkowski.Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Waldemar Szybiak powiedział, że w zawiadomieniach o dzisiejszej sesji radni otrzymali proponowany porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad?

Pan Stanisław Gołda – proponował bym panie Przewodniczący rozszerzenie porządku obrad o punkt: „ wybór przedstawiciela Powiatu do Konwentu PWSZ w Sanoku.”

Pan Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za rozszerzeniem porządku obrad o ten punkt, który mieściłby się w punkcie 10, przed punktem „wolne wnioski”.

Za przyjęciem dodatkowego punktu głosowało 13 –radnych, przeciw-7, wstrzymał się –1 radny.

Wobec powyższego porządek dzisiejszej sesji został rozszerzony o dodatkowy punkt.Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4 Wybór Starosty Powiatu Sanockiego. 1. Zgłoszenie kandydatów i ich prezentacja.  • Radny pan Ernest Nowak zgłosił kandydaturę pana Wacława Krawczyka na stanowisko Starosty Powiatu Sanockiego. ( Pan Ernest Nowak przedstawił osobę pana Wacława Krawczyka – pismo w załączeniu nr 3 do protokołu).

  • Radny pan Stanisław Fal zgłosił kandydaturę pana Bogdana Strusia na stanowisko Starosty Powiatu Sanockiego. „Pan Bogdan Struś dla wszystkich państwa jest doskonale znany w związku z tym ograniczę się do tych słów, które wypowiedziałem. Dziękuję.”

Pan Waldemar Szybiak zapytał kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie.


Pan Wacław Krawczyk – tak, wyrażam zgodę.
Pan Bogdan Struś – tak, wyrażam zgodę. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Z sali zgłoszono kandydaturę pani Grażyny Borek, pana Roberta Pieszczocha i pana Mariana Kawy.

Wszyscy kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady pan Waldemar Szybiak zapytał radnych, kto jest za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w składzie:


 1. Pani Grażyna Borek – Przewodnicząca.

 2. Pan Robert Pieszczoch.

 3. Pan Marian Kawa.

Za Komisją Skrutacyjną w składzie j/w głosowali wszyscy radni –21 osób.

 1. Przedstawienie regulaminu głosowania.

Pani Grażyna Borek – panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Żeby dokonać wyboru Starosty, kandydat powinien uzyskać minimum 11 głosów, ponieważ Statut Powiatu Sanockiego w § 53 mówi, że wybór następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Wybieramy tylko jednego kandydata na Starostę, gdy wybierzemy dwóch kandydatów głos będzie nieważny. Przy wyborze linie muszą się przecinać.

 1. Głosowanie (tajne).

Pani Grażyna Borek wyczytywała kolejno radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali oddane głosy.

 1. Podjęcie uchwały Nr II/ 3 /2006 stwierdzającej wybór Starosty Powiatu Sanockiego.

Pani Grażyna Borek odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Powiatu Sanockiego. Zgłoszeni kandydaci otrzymali:   1. Pan Wacław Krawczyk – 12 głosów „za”, przeciw-0, wstrzymało się –0.

   2. Pan Bogdan Struś – 9 głosów „za”, przeciw-0, wstrzymało się –0.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Starostą Powiatu Sanockiego został pan Wacław Krawczyk.

Przewodniczący Rady pan Waldemar Szybiak odczytał Uchwałę Nr II/3/2006 w sprawie wyboru Starosty Sanockiego. Uchwała wraz z protokołem stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pan Wacław Krawczyk - panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powierzyliście mi Państwo przed chwilą bardzo zaszczytną i odpowiedzialną funkcję Starosty Sanockiego. Z pokorą za to dziękuję i deklaruję, że nie zawiodę waszego zaufania. Uczynię wszystko jako Starosta, aby wszystkie wasze uchwały były zrealizowane. Będę się wsłuchiwał w wasze podpowiedzi, uwagi i wnioski. Zdaję sobie sprawę z tego, że reprezentujecie różne partie i stowarzyszenia. Mam jednak nadzieję a nawet pewność, że wszystkie wasze programy mają na celu przede wszystkim działanie na rzecz mieszkańców powiatu sanockiego. Mogą być między nami drobne różnice. Sądzę, że wiele sposobów rozwiązań, codziennych zadań, dyskusji, będzie naszą siłą a nie powodem do swarów. Będę się wsłuchiwał w każdy wasz głos, analizował i wspierał. Panie i Panowie radni, jestem od 8 lat radnym Rady Powiatu Sanockiego i w pełni zdaję sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaka będzie na mnie spoczywać. Jako Przewodniczący Rady Powiatu a wcześniej zastępca miałem możliwość dogłębnego poznania wszystkich problemów, przed jakimi staje Rada Powiatu i Zarząd. Czekają nas trudne zdania, ale wiem, że w tym gronie tak wybitnych osób możemy sobie z nimi poradzić. Uważam, że do priorytetów należy zaliczyć: jak najszybsze ukończenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz oddziału hemodynamiki. Na chwilę obecną jest około 80% stanu zaawansowania i mamy nadzieję, że do końca grudnia temat spraw budowlanych będzie ukończony. Jeżeli chodzi o sprzęt to około 30% sprzętu jest na wyposażenie, resztę trzeba dokupić. Jest to kwota dosyć spora około 450.000 zł. Na stan, aby to zafunkcjonowało potrzebne jest około 300.000 zł. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym Starostom, panu Bogdanowi Strusiowi i panu Zbigniewowi Daszykowi, którzy włożyli wiele pracy i poczynili wiele starań, aby uruchomić ten Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jest tutaj nieobecny pan Józef Baszak, wielki społecznik, który otrzymał również wielkie poparcie ponad 600 głosów, ale według nowej ordynacji nie udało mu się wejść w skład Rady Powiatu. Chciałbym podziękować również dyrektorom naszego szpitala a szczególnie panu dyrektorowi Siembabowi, który również włożył dużo serca aby przypilnować tego tematu. Według informacji, którą posiadam, po wizycie NFZ ma być kontrakt od miesiąca czerwca.

Również bardzo ważną rzeczą jest zakup kolejnej karetki. W chwili obecnej dwie karetki znajduje się w szpitalu, jedna w Straży Pożarnej, jedna w Tarnawie i geograficznie aby ta karetka mogła znajdować się w miejscowości Nowosielce – Zarszyn. Również trzeba się przyjrzeć blokowi operacyjnemu.

Kolejnym priorytetem – ukończenie zaczętych inwestycji drogowych i modernizacja dróg istniejących. Buduje się mosty Sanok –Bukowsko i robi się osuwisko w kierunku na Dobrą. Te sprawy również trzeba dopilnować.

Trzeci priorytet, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stworzenie klimatu do rozwoju przedsiębiorczości.

Jeśli chodzi o oświatę to inwestycja – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy II LO w Sanoku.

Ostatni jak gdyby priorytet to kontynuacja wydawania Sanockiego Informatora Rolniczego, bo nie możemy dopuścić, aby temat rolnictwa był zepchnięty na dalszy plan. Będę chciał porozmawiać w tym temacie z panią Czesławą Kurasz, która była inicjatorem tego. Liczę na pana radnego Roberta Pieszczocha, który zna doskonale temat rolnictwa, oraz na pana Stanisława Fala.

Wysoka Rado.

Przed nami olbrzymia szansa skorzystania z ogromnych środków, jakie daje UE. W pozyskaniu środków wiążę bardzo dużą nadzieję z nowym samorządem wojewódzkim jak i naszymi parlamentarzystami. Wszyscy pragniemy, aby aplikowane wnioski przelały się na rzeczywistość. Proszę, więc wszystkich radnych, stańmy ponad podziałami i uczyńmy wszystko, aby ta rozpoczynająca się kadencja Rady Powiatu była naszym wielkim sukcesem. Jesteśmy to winni naszym wyborcom. Dziękuję bardzo za uwagę.


Pan Waldemar Szybiak – w imieniu swoim i całej Rady, chciałbym podziękować za dotychczasową pracę panu Staroście Bogdanowi Strusiowi. Dziękuję za wszystkie dobre rzeczy, które udało się zrobić dla powiatu sanockiego i mam nadzieję, że pańskie doświadczenie będzie służyć naszej radzie.

Pan Bogdan Struś – panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, Szanowni Państwo. Serdecznie gratuluję wyboru panu Wacławowi Krawczykowi na funkcję Starosty Powiatu Sanockiego. Wiem jak zaszczytna, ale równocześnie ważna i trudna jest to funkcja. Z tej trybuny na dzisiejszej sesji pragnę podziękować również wszystkim Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sanoku. Wszystkim kierownikom jednostek. To ludzie, z którymi przez ostatnie 4 lata bardzo intensywnie pracowaliśmy na rzecz rozwoju ziemi sanockiej. Są to ludzie bardzo kompetentni, ale równocześnie w swojej pracy kierujący się tymi najwyższymi wartościami. Tym wielkim słowem „dziękuję” pragnę zwrócić się do wszystkich naczelników, kierowników i pracowników Starostwa. Bardzo dziękuję.Ad. 5 Wybór Wicestarosty Powiatu Sanockiego.  1. zgłoszenie przez Starostę kandydata i jego prezentacja.

Pan Wacław Krawczyk – zgłaszam na wicestarostę Powiatu kandydaturę pana Andrzeja Bożydara Radwańskiego. Urodził się w 1944 roku w Sanoku. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Wiele lat jest samorządowcem. Był Przewodniczącym Rady Miasta Sanoka. W I kadencji radnym Rady Powiatu. Ułożył podwaliny pod Regulamin Pracy Rady, Statutu Powiatu. Jest bardzo znaną osobą, rzetelną, pracowitą, dlatego też mam przyjemność zgłosić pana Andrzeja Radwańskiego na wicestarostę.


Pan Waldemar Szybiak – czy pan Andrzej Radwański wyraża zgodę na kandydowanie?
Pan Andrzej Radwański – tak, wyrażam zgodę.  1. Przedstawienie regulaminu głosowania.Pani Grażyna Borek – kandydat na wicestarostę powinien uzyskać co najmniej 11 głosów. Przypominam o prawidłowym skreśleniu, tzn. znaku X.  1. Głosowanie (tajne).

Każdy z radnych wyczytany z listy podchodził do urny, po czym wrzucał kartę do głosowania.

  1. Podjęcie uchwały Nr II/ 4 /2006 stwierdzającej wybór Wicestarosty Powiatu Sanockiego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Grażyna Borek odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Sanockiego.

Zgłoszony Kandydat na Wicestarostę Powiatu Sanockiego otrzymał 12 głosów „za”, przeciw-8, wstrzymał się-1 radny.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Wicestarostą Powiatu Sanockiego został pan Andrzej Bożydar Radwański.

Przewodniczący Rady Powiatu pan Waldemar Szybiak odczytał Uchwałę Nr II/4/2006 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Sanockiego. Uchwała wraz z protokołem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pan Andrzej Radwański – panie Przewodniczący, Wysoka Rado, goście zaproszeni. Dziękuję bardzo za zaufanie, za wybór. Ja mogę ze swej strony zadeklarować pełną współpracę, aby realizować przez te 4 lata wszystkie plany. Dziękuję bardzo. Liczę na współpracę i wsparcie ze strony wszystkich radnych.

Przewodniczący Rady pan Waldemar Szybiak ogłosił 15 min. przerwy.
Ad. 6 Wybór członków Zarządu Powiatu. 1. Zgłoszenie przez Starostę kandydatów i ich prezentacja.Pan Wacław Krawczyk – panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgłaszam na członków Zarządu Powiatu następujące osoby:

Pan Nowak Ernest pracuje w Urzędzie Gminy w Zagórzu, jest sekretarzem. Bardzo rzetelna osoba. Zasługuje na zaufanie.

Pan Roman Konieczny jest dyrektorem szkoły w Długiem. W I kadencji był członkiem Zarządu Powiatu. Bardzo sumienny pracownik.

Pan Gołda Stanisław długoletni pracownik samorządowy, naczelnik Wydz. Organizacyjnego w UM w Sanoku, również znakomicie zna problematykę samorządu. Są to osoby godne zaufania.


Pan Waldemar Szybiak zapytał czy kandydaci na członków Zarządu wyrażają zgodę na kandydowanie.

Pan Stanisław Gołda, pan Ernest Nowak i pan Roman Konieczny wyrazili zgodę na kandydowanie.

 1. Przedstawienie regulaminu głosowania.

Pani Grażyna Borek – otrzymaliście państwo karty do głosowania z kandydatami na członków Zarządu Powiatu. Głosujemy na wszystkie 3 osoby. Są trzy zapytania: za, przeciw, wstrzymuje się. Zgodnie ze Statutem Powiatu § 53, wybór następuje bezwzględną większością głosów tj. co najmniej 11 głosów.


Pan Bogdan Struś zaproponował, aby nie głosować listy wspólnej tzw. „an bloc”, tylko na każdego kandydata osobno.

Pan Waldemar Szybiak stwierdził, że zgodnie z Regulaminem można głosować „an bloc”.


Pani Grażyna Borek odczytała § 53 Statutu Powiatu w Sanoku.

Pan Józef Kuna, radca prawny –jeżeli chodzi o możliwość głosowania „an bloc”, na większą ilość członków Zarządu, to taka możliwość istnieje. Wtedy każdemu radnemu przysługuje możliwość skreślenia takiej liczby osób, ilu członków Zarządu jest wybieranych. Jeżeli jest trzech członków Zarządu istnieje możliwość skreślenia 3 nazwisk.
Pan Marian Kawa – składam wniosek formalny, kto jest za możliwością wyboru „an bloc”, a kto w innym trybie a więc w trybie indywidualnym. Po rozstrzygnięciu tego problemu ewentualnie przygotujemy inne karty wyborcze.

Pan Waldemar Szybiak- przyjmuję ten wniosek.

Pan Bogdan Struś – składam wniosek przeciwny do wniosku pana Kawy z tej przyczyny, że jednak powinniśmy mieć możliwość zagłosowania indywidualnego na poszczególnych kandydatów do Zarządu Powiatu Sanockiego.


Pan Waldemar Szybiak poddał w pierwszej kolejności wniosek pana Mariana Kawy pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, przeciw –6, wstrzymało się-2 radnych. Wobec powyższego wniosek pana Mariana Kawy przeszedł i głosujemy na kartach przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną. 1. Głosowanie (tajne).

Pani Grażyna Borek wyczytywała kolejno radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali oddane głosy.

 1. Podjęcie uchwały Nr II/ 5 /2006 stwierdzającej wybór członków Zarządu.

Pani Grażyna Borek odczytała wyniki głosowania.

Pan Gołda Stanisław otrzymał 13 głosów „za”, przeciw-8, wstrzymało się –0.

Pan Konieczny Roman otrzymał 13 głosów „za”, przeciw-8, wstrzymało się-0.

Pan Nowak Ernest otrzymał 13 głosów „za”, przeciw-8, wstrzymało się-0.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że członkami Zarządu Powiatu w Sanoku zostali: 1. Pan Gołda Stanisław

 2. Pan Konieczny Roman

 3. Pan Nowak Ernest

Przewodniczący Rady Powiatu pan Waldemar Szybiak odczytał uchwałę Nr II /5/2006 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sanoku. Uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i składu osobowego Komisji. 1. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i ich prezentacja.

Pan Stanisław Gołda – panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgłaszam na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego pana Wojciecha Pajestkę. Zarówno wykształcenie wyższe jak i praca w samorządzie gwarantuje właściwą pracę na tym stanowisku.


Pan Waldemar Szybiak zapytał czy pan Wojciech Pajestka wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan Wojciech Pajestka – tak, wyrażam zgodę. 1. Przedstawienie regulaminu głosowania.Pani Grażyna Borek - w tym głosowaniu będziemy wybierać Przewodniczącego zwykłą większością głosów. Mamy trzy odpowiedzi za, przeciw, wstrzymuję się. Stawiamy krzyżyk przy jednej z tych odpowiedzi. 1. Głosowanie (tajne).

Pani Grażyna Borek wyczytywała kolejno radnych, którzy podchodzili do urny i wrzucali oddane głosy.

 1. Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej pani Grażyna Borek odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej.

Za wyborem pana Wojciecha Pajestki na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 13 radnych, przeciw-6, wstrzymało się-2.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został pan Wojciech Pajestka.

 1. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Pan Stanisław Gołda – panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej zgłaszam: pana Mariana Kawę, pana Stanisława Lewickiego, pana Tadeusza Nabywańca, panią Halinę Jaskółę. Są to radni o bardzo dużym doświadczeniu i wiedzy fachowej.


Pan Waldemar Szybiak – zgodnie ze Statutem Powiatu Sanockiego pan Wiceprzewodniczący Rady Marian Kawa nie może należeć do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Pan Wacław Krawczyk – w takim wypadku zgłaszam pana Stanisława Fala na kandydata do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Pan Stanisław Gołda- więc kandydaci do składu osobowego K. Rewizyjnej to: pan Stanisław Lewicki, pan Tadeusz Nabywaniec, pani Halina Jaskóła, pan Stanisław Fal.
Pan Waldemar Szybiak zapytał poszczegółnych kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. 1. Głosowanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej ( tajne).

Pani Grażyna Borek – otrzymacie Państwo karty do głosowania z pytaniem: „ czy jesteście za wyborem członków Komisji Rewizyjnej”. Kandydaci to oczywiście pan Stanisław Lewicki, pan Tadeusz Nabywaniec, pani Halina Jaskóła, pan Stanisław Fal. Głosowanie tajne. Członkowie wybierani są zwykłą większością głosów.

 1. Odczytanie wyników głosowania.

Pani Grażyna Borek oczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków do Komisji Rewizyjnej.

Pan Fal Stanisław otrzymał - 20 głosów „za”, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Pani Jaskóła Halina otrzymała – 19 głosów „za”, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Pan Lewicki Stanisław otrzymał – 17 głosów „za”, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Pan Nabywaniec Tadeusz otrzymał – 17 głosów „za”, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że członkami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sanoku zostali;


 1. Pan Fal Stanisław

 2. Pani Jaskóła Halina

 3. Pan Lewicki Stanisław

 4. Pan Nabywaniec Tadeusz 1. Odczytanie uchwały Nr II/6/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i jej składu osobowego.Przewodniczący Rady pan Waldemar Szybiak odczytał uchwałę Nr II/6/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i jej składu osobowego. Uchwała wraz z dwoma protokołami Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu pan Waldemar Szybiak ogłosił 20 min przerwy. ( 1205 – 1225 ).

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu.  1. Zgłaszanie Kandydatów na Przewodniczących stałych Komisji.

Pan Tadeusz Nabywaniec – na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego proponuję pana Piotra Uruskiego. Pan Piotr Uruski to były działacz samorządu studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwukrotny delegat do parlamentu studentów RP. Były pracownik PWSZ w Sanoku. Obecnie Przewodniczący Związków Zawodowych tej szkoły, stypendysta Fundacji Jana Pawła II, doktorant. Obecnie prowadzi szkołę korepetycji EDUKATOR. Naszym zdaniem ma pełne predyspozycje aby kierować tą Komisją.


Pan Waldemar Szybiak zapytał czy pan piotr Uruski wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan Piotr Uruski – tak, wyrażam zgodę.
Pan Ernest Nowak – w imieniu grupy radnych na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych proponuję pana Zygmunta Żyłkę. Jest to doświadczony samorządowiec, radny poprzedniej kadencji. W życiu prywatnym ceniony chirurg. Jest to osoba rzetelna i o wysokich kwalifikacjach do pełnienia tej funkcji.
Pan Waldemar Szybiak – czy pan Żyłka wyraża zgodę?
Pan Zygmunt Żyłka – tak, wyrażam zgodę.
Pan Wojciech Pajestka – na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki zgłaszam pana Tadeusza Nabywańca. Pan Nabywaniec jest nauczycielem Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu, posiada ukończone zarządzanie oświatą, ukończony nadzór pedagogiczny, jest przewodnikiem beskidzkim, górskim, członkiem niedawno założonej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Sanoku. Według grupy radnych te wymienione funkcje w pełni predysponują go do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty.
Pan Waldemar Szybiak- czy pan Tadeusz Nabywaniec wyraża zgodę?

Pan Tadeusz Nabywaniec – tak, wyrażam zgodę.


Pan Stanisław Gołda – w imieniu grupy radnych na Przewodniczącego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłaszam kandydaturę pana Stanisława Lewickiego. Pan Stanisław Lewicki w ubiegłej kadencji pracował w tej Komisji, doskonale zna tą problematykę.
Pan Waldemar Szybiak- czy pan Stanisław Lewicki wyraża zgodę na kandydowanie?
Pan Stanisław Lewicki - tak, wyrażam zgodę.
Wobec braku kandydatów na Przewodniczącego Komisji Regulaminowej pan Waldemar Szybiak na Przewodniczącego zaproponował pana Stanisława Fala.
Pan Stanisław Fal nie wyraził zgody na kandydowanie.
Przewodniczący Rady powiedział, że w takim razie Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego wybierze się na następnej sesji.  1. Głosowanie ( tajne).

Pani Grażyna Borek – otrzymają Państwo jedną kartę do głosowania, na której będzie czterech kandydatów na Przewodniczącego poszczególnych Komisji stałych. Kandydaci zostają wybrani zwykłą większością głosów.

  1. Odczytanie wyników wyborów.

Pani Grażyna Borek odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu. ( Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu)

  1. Odczytanie uchwały Nr II/7/2006 w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sanoku.

Przewodniczący Rady Powiatu pan Waldemar Szybiak odczytał Uchwałę Nr II/7/2006 w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sanoku. ( Uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu ).Ad. 9 Podjęcie uchwały Nr II/8/2006 w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Sanoku.

Pan Waldemar Szybiak odczytał Uchwałę nr II/8/2006 w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Sanoku.

Za podjęciem w/w uchwały głosowało 21 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.

Wobec powyższego uchwała Nr II/8/2006 w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Sanoku została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.


Ad. 10 Wybór kandydata do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.

Przewodniczący Rady Powiatu pan Waldemar Szybiak powiedział, że ten punkt będzie rozpatrywany w najbliższym czasie.Ad. 11 Wolne wnioski.

Wolnych wniosków brak.Ad. 12 Zamknięcie obrad sesji.

Pan Waldemar Szybiak Przewodniczący Rady Powiatu, wobec wyczerpania dzisiejszego porządku obrad słowami: „ zamykam II sesję zwyczajną Rady Powiatu w Sanoku”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała

Joanna Jankowska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość