ProtokóŁ z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia klub jeździecki siwek, siedlec w dniu 20. 12. 2011 rPobieranie 20.24 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.24 Kb.
PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA KLUB JEŹDZIECKI SIWEK, SIEDLEC

w dniu 20.12.2011 r.
Siedlec. Ul. Miła 33,55-095 Mirków

NIP 8961509571 Regon 021371540 KRS 0000363621 KRS 0000363621(06.09.2010)


Władzami Klubu są :

 • Walne Zgromadzenie;

 • Zarząd Klubu;

 • Komisja Rewizyjna.


Zarząd ;

 1. Prof. dr hab. Andrzej Lange – prezes

 2. Mgr inż. Władysław Hryniewicz – wiceprezes

 3. Dr n. pr – Włodzimierz Posnow –skarbnik


Komisja rewizyjna

 1. Marcin Hryniewicz – przewodniczący

 2. Dariusz Lenart

 3. Mirosław Meńkarski

Liczba Członków stan na dzień 20.12.2011r.- 17

Liczba obecnych na zebraniu 13 ( lista w załączeniu )
Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie (godz. 17.10) ze względu na spóźnienie

niektórych członków .


PORZĄDEK OBRAD :

 1. Informacja Zarządu z działalności od dnia rejestracji klubu

 2. Plan działania na 2012 r.

 3. Sprawy różne

 4. Wolne wnioski

Zebranie otworzył prezes SKJ Siwek i powitał zebranych, na podstawie listy obecności stwierdził, iż zebrało się kworum uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał i zaproponował wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza. Poprosił o zgłaszanie kandydatur, najpierw kandydatów na przewodniczącego zebrania. Sylwia Mendyka zgłosiła kandydaturę Władysława Hryniewicza . Kandydat wyraził zgodę. Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do jawnego głosowania. Jednogłośnie – 13 głosów za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się – Władysław Hryniewicz został przewodniczącym zebrania. Wybór sekretarza – Władysław Hryniewicz zgłosił Danutę Sosnowską . Kandydatka wyraziła zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatur. W jawnym głosowaniu jednogłośnie - 13 głosów za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się – Danuta Sosnowska została wybrana sekretarzem zebrania.


Przewodniczący zebrania Władysław Hryniewicz zaproponował przejście do pkt . 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKJ Siwek i oddał głos prezesowi SKJ Siwek Andrzejowi Lange . Prezes odczytał sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu od dnia rejestracji klubu (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący zebrania poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do przedstawionegosprawozdania. Nikt z obecnych członków uwag nie zgłosił. Przewodniczący zebrania zapytał członków , czy chcą glosować nad przyjęciem sprawozdania. W jawnym głosowaniu przyjęto sprawozdanie (13 głosów za, przeciw 0, wstrzymało sie 0). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie merytoryczne Zarządu SKJ Siwek, Siedlec.
Kolejną kwestią poruszaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków była kwestia płacenia składek członkowskich . Skarbnik SKJ Siwek – Włodzimierz Posnow zaproponował Składkę członkowską w wysokości 10 zł /dziesięciu zł / miesięcznie. Obecni jednogłośnie zaakceptowali wysokość składki . Również skarbnik zaproponował aby składki za rok 2010 uzupełnione były do końca roku 2011 a składki za rok 2011 uzupełnione do 31.05.2012r. płatnej na konto bankowe SKJ Siwek (BANK PEKAO SA ul. Grzybowska 53/57 Warszawa nr konta 03 1240 6670 1111 0010 3618 2810 )
Skarbnik SKJ Siwek przedstawił nazwiska członków , którzy nie wykazują chęci współdziałania ze Stowarzyszeniem Klub jeździeckim Siwek ( i są to osoby tj Piotr Jańczak , Andrzej Kempa , Jakub Skórski) , członkowie Nadzwyczajnego Zebrania jednogłośnie w jawnym głosowaniu przyjęło decyzję Zarządu o wykreśleniu z listy . Zarząd powiadomi listownie byłych członków o podjętej decyzji .
Przewodniczący Władysław Hryniewicz zaproponował przejście do pkt 2 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKJ Siwek i zaapelował do członków o liczniejszy udział ich samych , przyjaciół , znajomych w organizowanych zawodach nie tylko powożenia ale również jeździeckich. Mówi że Zarząd SKJ Siwek postanowił w dniach 27-29. 07.2012 zorganizować Ogólnopolskie Zawody w Powożeniu ( zgłoszone są do kalendarza PZJ na rok 2012 ) przez co będzie realizował swoje cele statutowe. Jednak jak zaznaczył Władysław Hryniewicz koszty takich zawodów są ogromne, a w tej sytuacji nie można liczyć na większą liczbę zawodników bez pozyskania środków finansowych z zewnątrz . Dlatego wnioskuje o podjęcie nie tylko działań marketingowych, ale również umiejętnej komunikacji ze środowiskiem w tej branży. Przewodniczący Władysław Hryniewicz uważa że podczas organizowanych zawodów powinna być zorganizowana część targowa zawodów a może i nawet pokazowa , która ma przede wszystkim udźwignąć ciężar przedsięwzięcia. Ze względu na rangę i miejsce zawodów frekwencja wśród profesjonalnych uczestników zawodów , potencjalnych kontrahentów i społeczeństwa dolnośląskiego pewnie wzrośnie nie tylko w relacjach uczestników zawodów i biznesowych ale również potencjalnych zainteresowanych tą dyscypliną – bo przecież w nich tak naprawdę tkwi potencjał jak zaznaczył.
Danuta Sosnowska powiedziała że zaangażowanie członków w chwili obecnej powinno koncentrować się nawiązaniem biznesowych relacji. Środowisko w których odbywać się będą zawody( mówi) to nie tylko środowisko wiejskie a bliska lokalizacja Wrocławia , Trzebnicy i Oleśnicy , która spowoduje większe zainteresowanie społeczeństwa tą dyscypliną nie tylko poprzez możliwość nabycia produktów związanych z jeździectwem i powożenia ale również produktami spożywczo-ekologicznymi i rolno- przemysłowymi .Kolejnym krokiem jest zaangażowanie społeczeństwa i jego popularyzacja mówi Sylwia Mendyka . Do tego należy zaangażować media , które powinny przybliżyć społeczeństwu tą dyscyplinę tak by zachęcały do uprawiania tej dyscypliny sportu by ludzie przekonali i zapalili się do tego sportu- hobby. Uważa że im więcej uznania dla dyscypliny powożenia zdobędzie wśród ludzi tym większe korzyści odniosą wystawcy, organizatorzy wszystkich imprez oraz sami zwiedzający.
Prezes Andrzej Lange przedstawił realne fakty związane z obciążeniem zawodów i kosztami związanymi z ich przeprowadzeniem . Mówi, że nie tylko są to koszty związane z przygotowaniem trzydniowych zawodów ( ujeżdżenie, kross, zręczność) ale również przygotowanie i zabezpieczenie pod względem technicznym i bezpieczeństwa miejsca zawodów , stajni, zawodników , obsługi sędziowskiej .
Prezes Andrzej Lange przedstawił możliwości wsparcia SKJ Siwek poprzez udostępnienie przez członków SKJ Siwek , potencjalnym zainteresowanym miejsc hotelowych dla koni , treningowych , pastwiskowych . Również członkowie jak uważa skłonni są wypożyczać zainteresowanym sprzęt i akcesoria jeździeckie i powożeniowe. Bliska lokalizacja miast i miłość do koni powoduje że społeczeństwo chce być szczęśliwymi posiadaczami koni , a także mieć możliwość trenowania ich w naturalnym i przyjaznym środowisku wiejskim, sami nie mając takich możliwości w miastach. Potrzebna na ten cel jest umowa Włodzimierz Posnow zdeklarował się taką umowę przygotować. Władysław Hryniewicz zdeklarował przedstawić tą umowę na kolejnym zebraniu członków SKJ Siwek , które odbędzie się w marcu wraz ze sprawozdaniem finansowym. Pozyskane środki częściowo mają wesprzeć działania SKJ Siwek .
Prezes SKJ Siwek zapytał zebranych, czy mają jakieś uwagi dotyczące pracy biura i Zarządu . Członkowie nie zgłosili żadnych skarg ani wniosków.
Członkowie nie zgłosili żadnych projektów uchwał do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Członkowie SKJ Siwek pogratulowali zawodnikom reprezentujących barwy Stowarzyszenia Klub Jeździecki Siwek osiągnięcia wysokich wyników sportowych w sezonie 2011 i życzył powodzenia w kolejnym 2012r.
Wobec wyczerpania tematów do dyskusji przewodniczący Walnego Zebrania Władysław Hryniewicz zamknął obrady.

Prezes SKJ Siwek Andrzej Lange w symbolice "bycia razem" zaprosił członków do podzielenia się opłatkiem wigilijnym . Dzieląc się opłatkiem złożył Wszystkim życzenia dobra wszelakiego, zarówno materialnego, jak też duchowego.


Na tym protokół zakończono.
Sporządziła:– sekretarz zebrania Danuta Sosnowska
Przewodniczący zebrania: Władysław Hryniewicz
PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA KLUB JEŹDZIECKI SIWEK, SIEDLEC

w dniu 20.12.2011 r.


: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Aksjologia(e) wobec współczesnych przemian kulturowych z cyklu Aksjologie współczesności Lublin, dn. 20. 10. 2011 r. „Stara Humanistyka”
2011 -> F. A. Diesterweg Granice swobody i niezależności oddziaływań wychowawczych nauczyciela w szkole
2011 -> Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości” Wymagania na poszczególne oceny
2011 -> Załącznik nr 3 (stan na 10 czerwca 2011 r. )
2011 -> Pge elektrownia Opole sa
2011 -> OŚrodek szkolenia zawodowego,,partner”
2011 -> Akademia Obrony Narodowej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
2011 -> Grupa szkoleniowa
2011 -> Konspekty zajęć dla dziecka z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej Opracowała: Teresa Kusak Konspekt nr 1 Ilość dzieci: 2-5 Miejsce: sala lekcyjna Czas: 45 min. Zasoby: kolorowe karteczki, mazaki lub kredki, agrafki
2011 -> Zapraszamy dzieci (9-12 lat) na niezapomnianą, letnią przygodę z polskim morzem
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy