Strona główna

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 22 marca 2012 r w Sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy


Pobieranie 10.1 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.1 Kb.

OR-III.001214.2012

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu

Rady Powiatu Bydgoskiego

w dniu 22 marca 2012 r.

w Sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej Kubiak, który powitał Radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy zgromadzonych
na posiedzeniu Komisji.

Stwierdzono quorum (lista obecności – załącznik Nr 1 do protokołu). Następnie przedstawiony został porządek obrad (punkt 2 porządku obrad), który jednogłośnie został przyjęty przez członków Komisji.

Również jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (punkt
3 porządku obrad).

Przystąpiono do opiniowania materiałów na Sesję Rady Powiatu Bydgoskiego (punkt 4 porządku obrad), która odbędzie się w dniu 29 marca 2012r.

Punkt 9. materiałów na sesję tj Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Bydgoskiego
w 2011 r. przyjęto jednogłośnie.

Również jednogłośnie przyjęto Informację Komendanta Miejskiego PSP o stanie bezpieczeństwa, ochrony p.poż. oraz o zagrożeniach pożarowych miasta Bydgoszczy


i Powiatu Bydgoskiego w 2011 r.- punkt 10 materiałów na sesję.

Punkt 11. Informację o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2011 r. przyjęto jednogłośnie.

Dyrektor PCPR pani Arleta Miłuch przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy za rok 2011 (punkt 12 materiałów
na sesję) i sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON,
a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych za rok 2011 (punkt 13 materiałów na sesję). Ponadto w związku otrzymaniem przez PCPR środków
z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bydgoskiego na rok 2012 pani Dyrektor przedstawiła również projekt planu i propozycję rozdysponowania tych środków. Sprawozdania i projekt planu zostały zaopiniowane pozytywnie i przyjęte jednogłośnie.

Punkt 14. Określenie planu budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych na rok 2012 – został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 15. Informację o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.- przyjęto jednogłośnie.

Punkt 16. Projekt uchwały zmieniającej Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2007 – 2013 – przyjęto jednogłośnie.

Punkt 17. Projekt uchwały zmieniającej budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2012. Skarbnik Powiatu pani Grażyna Czepanko. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Następnie pani Aneta Paszkowska i pani Ewelina Rupińska z Wydziału Rozwoju


i Funduszy Europejskich Starostwa omówiły Realizację projektów finansowanych
ze środków unijnych w latach 2011-2012: „Profesjonalny samorząd 2” oraz „Szkoła po szkole 2” i „Szkoła po szkole 3” – punkt 5 tematyki posiedzenia komisji. Przewodniczący komisji pan Andrzej Kubiak zapytał, o poziom nauki jaki będzie realizowany na kursie nauki języka migowego. Pani Aneta Paszkowska odpowiedziała, że osoba biorąca udział w tym szkoleniu – kursie opanuje podstawowe umiejętności w nawiązaniu kontaktu z osobami niesłyszącymi.

Punkt 6 porządku obrad tj Informację o planowanych pracach w zakresie geodezji


i kartografii w roku 2012 omówił Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii pan Henryk Siuda. Pan Dyrektor przedstawił również propozycję zakupu środków trwałych dla WGiK.

W ramach wolnych wniosków i zapytań (punkt 7 porządku obrad) pan Jan Klapczyński zapytał, czy w styczniu i lutym 2012 były już wpływy na konto Organu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Skarbnik Powiatu pani Grażyna Czepanko odpowiedziała, że takie wpłaty zostały już w tych miesiącach zaksięgowane.

Na tym obrady Komisji zakończono.

Protokołowała: Edyta Przybyła


Podpisy członków Komisji:


  1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Kubiak .....................................

  2. Wiceprzewodnicząca - Hanna Choromańska ......................................

  3. Członek - Jan Klapczyński ......................................

  4. Członek - Zbigniew Łuczak ......................................

  5. Członek - Maciej Muzioł ......................................

  6. Członek - Wojciech Porzych ......................................
/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość