Strona główna

ProtokóŁ z XLII sesji rady dzielnicy IV prądnik biały z dnia 19. 11. 2013 r


Pobieranie 23.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.79 Kb.
PROTOKÓŁ Z XLII SESJI

RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

Z DNIA 19.11.2013 r.

Obecni: wg listy obecności

Czas trwania posiedzenia: od godz. 18.00 do godz. 19.50

Miejsce: siedziba Rady Dzielnicy IV ul. Białoprądnicka 3 w Krakowie

Prowadzący posiedzenie: Jakub Kosek

Protokolant: Joanna KłodaAd.1

Otwarcie i powitanie

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały- Jakub Kosek przywitał gości, radnych dzielnicy, stwierdził prawomocność obrad w tym quorum oraz otworzył posiedzenie XLIII sesji Rady Dzielnicy IV w dniu 19 listopada 2013 r.Ad.2

Przedstawienie projektu porządku obrad

Prowadzący Jakub Kosek przedstawił porządek posiedzenia w dniu 19 listopada 2013 r.:  1. Otwarcie i powitanie

  2. Przedstawienie projektu porządku obrad

  3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

  4. Pytania do służb mundurowych

  5. Projekty uchwał Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

  6. Projekty uchwał Komisji Problemowych

  7. Oświadczenia i komunikaty oraz sprawy bieżące

  8. Zamknięcie obrad

oraz zaproponował wprowadzenie jako pkt.:

5 i- projekt uchwały w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r.


w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem (jednogłośnie Za-17; P-0; W-0),

5 j- projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (jednogłośnie Za-18; P-0; W-0),

5 k- projekt uchwały w sprawie korekty uchwały nr 447/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (jednogłośnie Za-18; P-0; W-0),

5 l- projekt uchwały w sprawie poparcia starań mieszkańców o oświetlenie oraz postawienie wiaty na przystanku autobusowym przy Alei 29 Listopada w Krakowie (jednogłośnie Za-18; P-0; W-0),

5 ł- projekt uchwały w sprawie korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r. (Za-17; P-1; W-0),

6 a- projekt uchwały w sprawie zbycia działki przy ul. Różyckiego w Krakowie (Za-18; P-0; W-0; 1 os. nie głosowała),

6 d- projekt uchwały w sprawie zbycia działki przy ul. Na Budzyniu w Krakowie (Za-18; P-0;
W-0; 1 os. nie głosowała),

Jako pkt. 3 dodać: wręczenie nagród z Konkursu Strzeleckiego (Za-18; P-0; W-0; 1 os. nie głosowała).


Prowadzący posiedzenie Jakub Kosek poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego porządku obrad na dzień 19 listopada 2013 r. (Za-18; P-0; W-0; 1 os. nie głosowała )

Ad.3

Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

Protokół z XLII sesji Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 15 października 2013 r. został przyjęty bez uwag.Ad.4

Wręczenie nagród z Konkursu Strzeleckiego

J. Kosek, J. Sadowy, M. Dzierżak oraz Prezes ZP LOK Kraków- Krowodrza wręczyli nagrody za najlepsze wyniki w Konkursie Strzeleckim młodzieży ze szkół: Gimnazjum Nr 82, Gimnazjum 12, ZSP Nr 2 oraz Gimnazjum 14.Ad.5

Pytania do służb mundurowych

- E. Ryba- zgłosiła plac przy ul. Kluczborskiej/ Krowoderskich Zuchów- blokowanie przez pojazdy prywatne poprzez parkowanie na tym terenie dojazd firmie remontującej plac zabaw,

- A. Koluch- ul. Krowoderskich Zuchów 13 i 15- przy przejściu dla pieszych parkują samochody przez co blokują swobodne przejście,

- M. Palimąka- ul. Meiera- powstało wysypisko śmieci, ul. Felińskiego pojawiło się nowe graffiti


z wulgarnymi napisami.

Ad.6

Projekty uchwał Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały

Przewodniczący Jakub Kosek odczytał następujące projekty uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. - druk nr 1.

Uchwałę przegłosowano: Za-14; P-0; W-2

b) projekt uchwały w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r.


z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej- druk nr 2.

Uchwałę przegłosowano: jednogłośnie Za-17; P-0; W-0

c) projekt uchwały w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2014 r.- druk nr 3. W dyskusji udział wzięli: A. Koluch, J. Kowacka-Kraj.Uchwałę przegłosowano: jednogłośnie Za-17; P-0; W-0

d) projekt uchwały w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej


i rekreacyjnej - druk nr 4.

Uchwałę przegłosowano: jednogłośnie Za-15; P-0; W-2

e) projekt uchwały w sprawie zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa - druk nr 5. W dyskusji udział wzięli: M. Palimąka,


E. Ryba, J. Kosek, Mieszkaniec ul. Belwederczyków.

Uchwałę przegłosowano: Za-14; P-0; W-3

f) projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały- druk nr 6.Uchwałę przegłosowano: Za-14; P-0; W-3

g) projekt uchwały w sprawie zakazu palenia węglem - druk nr 7. W dyskusji udział wzięli:


M. Jagocki, J. Kosek, A. Koluch, M. Wyrwińska-Cieślak, D. Partyka, T. Maliszewska,
G. Chmurzyński, J. Kowacka-Kraj złożyła wniosek, aby w § 1 pkt. 2 usunąć: „dla osób najuboższych”.

Po poprawce uchwałę przegłosowano: Za-11; P-3; W-4

h) projekt uchwały w sprawie organizacji ruchu na ul. Skrajnej w Krakowie- druk nr 8.


W dyskusji udział wzięli: Przedstawiciel firmy ISL Sp. z o.o.; J. Kosek: poinformował, iż odbyło się spotkanie z mieszkańcami w powyższej sprawie. W głosowaniu udział wzięło 16 mieszkańców, w tym 11 było przeciw wprowadzeniu ruchu jednostronnego, 2 za, 3 osoby się wstrzymało.

Uchwałę przegłosowano: Za-14; P-0; W-3

i) projekt uchwały w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2014 r.


w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem - druk nr 9.

Uchwałę przegłosowano: Za-16; P-0; W-1

j) projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków- druk nr 10. W dyskusji udział wzięli: T. Maliszewska, J. Kosek, M. Wyrwińska-Cieślak, A. Koluch.Uchwałę przegłosowano: Za-12; P-2; W-2

k) projekt uchwały w sprawie korekty uchwały nr 447/XXVI/2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. - druk nr 13.Uchwałę przegłosowano: jednogłośnie Za-17; P-0; W-0

l) projekt uchwały w sprawie poparcia starań mieszkańców o oświetlenie oraz postawienie wiaty na przystanku autobusowym przy Alei 29 Listopada w Krakowie. - druk nr 14.Uchwałę przegłosowano: jednogłośnie Za-17; P-0; W-0

ł) projekt uchwały w sprawie korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2013 r. - druk nr 15.Uchwałę przegłosowano: Za-16; P-0; W-0; 1 os. nie głosowała

Ad.7

Projekty uchwał Komisji Problemowych

a) projekt uchwały w sprawie zbycia działki przy ul. Różyckiego w Krakowie - druk nr 11. Komisja Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie.Uchwałę przegłosowano (opinia pozytywna): jednogłośnie Za-17; P-0; W-0

b) projekt uchwały w sprawie zbycia działki przy ul. Na Budzyniu w Krakowie - druk nr 12. Komisja Infrastruktury zaopiniowała pozytywnie.Uchwałę przegłosowano (opinia pozytywna): jednogłośnie Za-17; P-0; W-0

Ad.8

Oświadczenia i komunikaty oraz sprawy bieżące

- J. Kosek poinformował o podjętych uchwałach Zarządu od dn. 15 października do 19 listopada br.,

- G. Zamorska zgłosiła, iż na os. Żabiniec w ostatnim czasie coraz więcej pojawia się punktów
z grami hazardowymi,

- T. Regulski informacja- Komisja Edukacji godz. 16:45, Komisja Infrastruktury godz. 17:00


w dniu 10 grudnia br.,

- A. Koluch- prośba o dodanie do listy rankingowej na 2014 r. remont chodnika wraz ze schodkami przy ul. Korczak DPS oraz o realizację uchwały- montaż słupków przy ul. F. Nila,

- M. Dzierżak poinformował, że zostało zrobione ogrodzenie na terenie prywatnym przy ul. Banacha; prośba o wystosowanie pisma.

Ad.9

Zamknięcie obrad

Prowadzący posiedzenie przewodniczący Jakub Kosek podziękował wszystkim za przybycie, poinformował o terminie następnej sesji w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Zajeździe Kościuszkowskim przy ul. Białoprądnickiej 3 i zamknął XLIII sesję Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.Protokołowała :

Joanna Kłoda


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość