Strona główna

Protokół z XXV sesji Rady Gminy w Czarnej w dniu 30. 07. 2013 r


Pobieranie 29.83 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.83 Kb.
Czarna, dn. 30.07.2013 r.

Protokół

z XXV Sesji Rady Gminy w Czarnej

w dniu 30.07.2013 r.
Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) XXV Sesję Rady Gminy w Czarnej otworzył Przewodniczący Rady Gminy, powitał Radnych, sołtysów, zaproszonych gości i pracowników Urzędu Gminy.


1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Obecnych radnych – 12, obrady są więc prawomocne.
2. Porządek obrad – bez zmian.

głosowanie:

za – 12

przeciw – 0wstrzymało się – 0
Przyjęto porządek obrad.
3. Wybór sekretarza obrad – Bogusław Borzęcki.

głosowanie:

za – 12

przeciw – 0wstrzymało się – 0
Sekretarzem obrad został Bogusław Borzęcki.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy w Czarnej.

głosowanie:

za – 12

przeciw – 0wstrzymało się – 0
Protokół został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej Pan Tomasz Bielówka zarządził 1 minutę ciszy z powodu śmierci pani Marii Kochanowicz – wieloletniej pracownicy tut. Urzędu Gminy.
5. Sprawozdanie Zastępcy Wójta z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji Rady Gminy Czarna z dnia 18.04.2013 r.
6. Podjęcie uchwał.
1) Uchwała Nr XXV/232/13 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku.
Pani Skarbnik- poinformowała skąd wynikły te zmiany, czego dotyczą i na co są przeznaczone.
Radny Eugeniusz Magusiak – co to są zasiłki stałe.
Pani Skarbnik- zasiłki stałe otrzymują osoby niepełnosprawne.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:

głosowanie:

za – 12

przeciw – 0wstrzymało się – 0
Projekt uchwały został przyjęty, uchwalono powyższą uchwałę.
2) Uchwała Nr XXV/233/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2022.
Pani Skarbnik- poinformowała czego dotyczą zmiany i z czego wynikły.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:

głosowanie:

za – 12

przeciw – 0wstrzymało się – 0
Projekt uchwały został przyjęty, uchwalono powyższą uchwałę.
3) Uchwała Nr XXV/234/13 w sprawie zastosowania umownych stawek oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Pani Sekretarz – podejmuje się uchwałę w tej sprawie ze względu określenie stałej stawki oprocentowania.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie:

głosowanie:

za – 12

przeciw – 0wstrzymało się – 0
Projekt uchwały został przyjęty, uchwalono powyższą uchwałę.


Uchwała intencyjna w sprawie wymiany nieruchomości pomiędzy Gminą Czarna a Nadleśnictwem Lutowiska.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej odczytał pismo znak NZ-2126-14/13 z dnia 19.07.2013 r. złożonego przez nadleśniczego nadleśnictwa Lutowiska Pana mgr inż. Marka Bajdy.
Pan Wójt – wymiany są niezbędne do realizowania przez Gminę pewnych inwestycji.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej poddał pod głosowanie ww. uchwałę intencyjną.

głosowanie:

za – 12

przeciw – 0wstrzymało się – 0
Przyjęto uchwałę intencyjną.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej oddał głos Senatorowi RP Panu Andrzejowi Matusiewiczowi
Senator RP Pan Andrzej Matusiewicz – przedstawił zakres swojej działalności, zagrożenia i priorytety na obszarze województwa podkarpackiego. Pan Senator przedstawił jakie zmiany będą w poszczególnych ustawach m in. zmiany będą dotyczyć sektora finansów, tzw. karty nauczycielskiej, ustawy o łowiectwie poprzez inicjatywę obywatelską.
Rady Eugeniusz Magusiak – ustawa o łowiectwie jest zła w stosunku do rolnika, szkody są poważne a odszkodowania bardzo niskie.
Senator RP Pan Andrzej Matusiewicz – powinny być wyższe odszkodowania.
Pan Andrzej Ceglarz – emerytowany nauczyciel – naliczanie subwencji będzie wkońcu realne w stosunku do konkretnych gmin, powiatów, miast. Należy dopracować sprawę pensum oraz płacowego.
Pan Paweł Brzostowski – sprawa utworzenia przedszkola publicznego w Czarnej.
Pan Wójt – przedszkole publiczne a przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie to dwie różne sprawy. Po przeprowadzonych rozmowach z Panem Januszem Krajnikiem, Panią Katarzyną Woźny, koszt utrzymania jednego dziecka wyniósłby 530,00 zł na miesiąc.

Roczny koszt utrzymania 20 dzieci wyniósłby 120 00,00 zł z subwencji gminy. Na tę chwilę nie mamy pieniędzy na ten cel. Potrzebna jest subwencja na dzieci z ministerstwa, do tej pory ministerstwo nie podjęło decyzji w tej sprawie.


Pani Sylwia Magusiak – czy można zaprosić Pana Janusza Krajnika aby przedstawił swoją propozycję aby pomóc w utworzeniu przedszkola.
Pan Wójt – pieniądze, które można otrzymać z ministerstwa na utworzenie takiego przedszkola są na doposażenie a nie na personel.
Pani Anna Łysyganicz – rozmowy z Panem Wójtem, Panem Januszem Krajnikiem i Katarzyną Woźny były przeprowadzone jakiś czas temu, najtaniej byłoby utworzyć oddziały dla 3 i 4 latków podlegające szkole jako zespół szkolny, przedszkolny.
Rady Eugeniusz Magusiak – do oświaty dokładamy bardzo dużo środków, dodajmy też dzieciom.
Pani Sylwia Magusiak – nasze przedszkole jest tylko dla wąskiej grupy osób, bo nie każdego stać na takie przedszkole.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej – porozmawiamy o powołaniu sesji nadzwyczajnej w sprawie powołania przedszkola publicznego.
Rady Eugeniusz Magusiak – można wygenerować jakieś pieniądze z budżetu na to przedszkole.
Pani Skarbnik – budżet jest uchwalony do końca roku i nie ma z czego takiej kwoty wygenerować.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej – zaprosimy Pana Janusza Krajnika i dowiemy się na czym polegałaby jego pomoc.
Pan Wójt – nie ma zastrzeżeń aby zaprosić Pana Janusza Krajnika na następną sesję Rady Gminy.
7. Sprawy różne.
1) Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej odczytał pismo Państwa Beaty i Krzysztofa Chorzępa w sprawie sprzedaży części dz. nr ew.: 71 (dr) w miejscowości Żłobek.
2) Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej odczytał pismo mieszkańców wsi Żłobek o podważenie wniosku Państwa i Krzysztofa Chorzępa o sprzedaż części dz. nr ew.: 71 (dr) w miejscowości Żłobek .
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej – odczytał Postanowienie rozstrzygające sprawę o zasiedzenie.
Pan Wójt – osadnik umieszczony na tej drodze uniemożliwia przejazd tą drogą. Wniesiemy o wydanie tej nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej – kto jest za odrzuceniem wniosku Państwa Państwa Beaty i Krzysztofa Chorzępa.
Głosowanie:

za – 9


przeciw – 0

wstrzymało się – 1


Wniosek został odrzucony.
3 ) Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej odczytał pismo Pana Józefa Filipa w którym zwraca się o dofinansowanie kursu dla mechaników samochodowych w kwocie 900,00 zł.

Radny Stanisław Kochanowicz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie ma zaplanowanych środków na ten cel, więc może nie być pieniędzy aby wspomóc Pana Józefa Filipa.


Pan Wójt – skierujemy ww. wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4) Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej odczytał pismo Pana Krzysztofa Gruszczyńskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej – odpiszemy Panu Krzysztofowi Gruszczyńskiemu na ww. pismo i przedstawię jego treść na następnej Sesji Rady Gminy.
Pan Marcin Płocki – podjąć uchwałę do wydania wszystkich dróg gminnych oraz podjąć decyzje o wydaniu zagrodzonych nieruchomości.
Pani Sekretarz – musimy sprawdzić w przepisach prawnych czy można podjąć taką uchwałę.
Radny Stanisław Kochanowicz – rok temu zgłaszałem ustnie o wydanie nieruchomości od Pana Gruszczyńskiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej – kto jest za wysłaniem wniosku o wydanie drogi przez Pana Krzysztofa Gruszczyńskiego.

głosowanie:

za – 10

przeciw – 0wstrzymało się – 0
5) Wystąpienie Pana Andrzeja Ceglarza.

Stan dróg oraz poboczy w miejscowości Olchowiec (do domków rekreacyjnych) jest bardzo zły, nic nie było remontowane, czy zostały podjęte kroki ku poprawieniu nawierzchni. Należałoby zrobić przepusty odwadniające lub tzw. korytka, aby droga nie płynęła po drogach. Odbiór śmieci jest niemożliwy bezpośrednio z posesji ze względu na zły stan nawierzchni dróg.


Radny Tomasz Kalamat - w całej gminie są złe drogi, gdzie ludzie muszą codziennie jeździć, a środki na inwestycje są bardzo małe.
Pan Wójt – w 2011 roku były zabezpieczone pieniądze na remont odcinka drogi na Olchowiec, lecz okazało się, że odcinek tej drogi jest własnością Nadleśnictwa Lutowiska, w związku z tym Gmina nie może ingerować w cudzą własność. W tym roku zostanie wywiercona studnia i wody będzie więcej.
Pan Andrzej Ceglarz – domki na Olchowcu są zamieszkiwane maksymalnie 6-cy w roku a umowa została zawarta na cały rok, ustawa daje status dla domków rekreacyjnych, do tej pory był ryczałt.
Pani Alicja Derwich – osoby zamieszkujące domki w Olchowcu nie są w stanie zapełnić wszystkich worków.
Pan Aleksander Hermanowicz Kierownik ZGK Czarna – ustawa rozdziela nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości niezamieszkałe, tym samym koszty za śmieci się zmieniają. Ilości śmieci właścicieli nieruchomości Olchowiec, Chrewt były wyższe niż w pozostałych wsiach gminy Czarna. Śmieci wyrzucają turyści, którzy wynajmują domki letniskowe, które są własnością danej nieruchomości.

Pani Alicja Derwich – nie wiadomo skąd biorą się takie ilości śmieci, należałby zrobić wiatę na te śmieci, aby właściciele domków rekreacyjnych mieli do niej klucz.


Pan Aleksander Hermanowicz – na Olchowcu śmieci są często wywożone.
Pan Andrzej Ceglarz – w ryczałcie pokrywamy wszystkie koszty i dlaczego nie zostaliśmy wciągnięci do systemu jak wszyscy mieszkańcy gminy.
Pan Aleksander Hermanowicz – wtedy opłaty byłby wyższe.
Pani Alicja Derwich – kto ponosi odpowiedzialność za worek rozerwany przez zwierzęta.
Radny Adam Brygoła – właściciel powinien zabezpieczyć worek.
Pan Andrzej Ceglarz – jeżeli samochody dojadą do posesji, rozwalonych worków nie będzie.
Pan Wójt – ustawa śmieciowa narobiła wiele szkód, każdy powinien wystawiać śmieci w odpowiednich miejscach, jest to jedne z najlepszych rozwiązań aby uniknąć zaśmiecania całej gminy.
Pan Aleksander Hermanowicz – za więcej niż 70% wyprodukowanych śmieci są kary.
Radny Tomasz Kalamat – każdy powinien odebrać worki i do nich wrzucać śmieci.
Pan Wójt – każdy odpowiada za odbiór worków i podpisanie stosownych umów.
Radny Adam Brygoła – turyści wyrzucają śmieci nie do koszy tylko obok nich.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej – działamy zgodnie z ustawa i za wiele nic nie zmienimy.
Pan Andrzej Ceglarz – prosimy o zainwestowanie w drogi oraz w wodę na Olchowcu.
Pan Wójt – bierzemy udział w projektach „Błękitny San” oraz „ Dla Bieszczadów”, więc będzie możliwość uzyskania dodatkowych środków.
Pani Alicja Derwich – czy można mieć stałego reprezentanta na Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej – każdy może przyjść na Sesję i zabrać głos, informując wcześniej o obecności.
Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej zapytał czy są pytania, pytań nie było, po czym zakończono obrady XXV Sesji Rady Gminy.

Protokołowała

Agnieszka Różańska

Podpisał:Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej

Tomasz Bielówka


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość