ProtokóŁ z zebrania zarządu pzszach czarna, 2 sierpnia 2010 rPobieranie 64.87 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar64.87 Kb.
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU PZSZACH
Czarna, 2 sierpnia 2010 r.
Obecni na zebraniu:
Członkowie: Tomasz Sielicki, Tomasz Stefaniak, Zenon Chojnicki, Waldemar Taboła, Włodzimierz Schmidt.
Pracownicy biura: Wojciech Gryciuk.
Zaproszeni goście: Zbigniew Pyda, Przewodniczący Kolegium Prezesów WZSzach.
Punkt 1. Powitanie, stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes Tomasz Sielicki po przywitaniu wszystkich obecnych, stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał przez Zarząd przy obecności 5 członków Zarządu.


Punkt 2. Zatwierdzenie Porządku Obrad.

  1. Porządek Obrad zatwierdzono jednogłośnie.

  2. Ustalenie terminu następnego spotkania.

Termin następnego zebrania ustalono na 18 września 2010 r. w biurze PZSzach w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 11.00.


Punkt 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu z 29 maja 2010 r.

Jedyna poprawka, jaką naniesiono, dotyczyła domeny internetowej „szachy w szkole”, którą zarejestrował Adam Dzwonkowski z firmy Microsoft, a nie firma Microsoft.

Po wprowadzeniu zmian, protokół zatwierdzono jednogłośnie.
Punkt 4. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną.

Wojciech Gryciuk zapoznał zebranych z wynikami sześciu głosowań przeprowadzonych drogą elektroniczną po ostatnim Zebraniu Zarządu. W ich wyniku podjęto następujące uchwały:


UCHWAŁA NR 1/06/2010

Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta regulamin Ekstraligi Seniorów 2010. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych, wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 2/06/2010

Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta regulamin I Ligi Seniorów 2010. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych, wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 3/06/2010

Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta regulamin II Ligi Seniorów 2010. W głosowaniu wzięło udział 9 uprawnionych, wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 4/06/2010

Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta powołanie Marcina Sieciechowicza do Kadry Juniorów. Uchwała została przejęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 5/06/2010

Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził na wniosek Włodzimierza Schmidta powołanie Rafała Antoniewskiego do Kadry Seniorów. W głosowaniu wzięło udział 8 uprawnionych. Wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 6/06/2010

Zarząd w drodze głosowania elektronicznego zatwierdził nową koncepcję Konkursu Ofert, zgodnie z którą organizatorem imprez centralnych jest PZSzach, który do ich realizacji szuka podwykonawców. W głosowaniu wzięło udział 7 uprawnionych, 6 było za, 1 przeciw. Uchwała została przyjęta.
5. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:
a) Powołanie Komisji Statutowej (prot. 5a) i konieczności zmiany statutu PZSzach do 2012 r. w związku z nową Ustawą o Sporcie, która wchodzi w życie 7.10.2010.
Temat referował T. Sielicki. Przypomniał, że proponowany skład Komisji miał liczyć 5 osób. Na razie kandydatury są jednak tylko trzy: Janusz Woda, Sławomir Fundowicz i Mirosław Gnieciak. T. Sielicki zobowiązał się do przedstawienia pełnego składu Komisji na następnym zebraniu Zarządu. Co do zmiany statutu, zgodnie z nową Ustawą o Sporcie PZSzach będzie miał na to 2 lata.
b) Powołanie Komisji ds. szachów w szkole.
Temat referował, pod nieobecność Piotra Zielińskiego, W. Gryciuk. Poinformował, że do powołania Komisji zobowiązał się Piotr Zieliński, ale na razie nie rozpoczęła ona jeszcze swojej działalności. Zarząd zobowiązał dyrektora Biura, by wraz z Piotrem Zielińskim zaproponowali jej skład na następnym posiedzeniu Zarządu. Dyrektor Biura wyraził chęć wzięcia udziału w pracach tej Komisji.

c) stan prac nad realizacją projektu „Szachy w szkole” w ramach portalu „Partnerstwo dla Przyszłości”.
Ten temat też referował W. Gryciuk. „Partnerstwo dla przyszłości” to program firmy Microsoft, na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej, który jest jednocześnie realizowany w ponad 100 krajach i którego celem jest stworzenie szkołom możliwości uzyskania legalnego oprogramowania i promowanie wśród nauczycieli i uczniów stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się, upowszechnianie ciekawych rozwiązań i kontakty miedzy szkołami w różnych krajach. W jego ramy wchodzi bezpłatne udostępnienie platformy do popularyzacji wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców różnych obszarów wiedzy, np. przedmiotów szkolnych, ale także bezpieczeństwa w internecie itp. W Polsce, dzięki inicjatywie Adama Dzwonkowskiego z Microsoft, w ramach programu znajdzie się także miejsce dla tematyki związanej z szachami szkolnymi. „Projekt szachowy”, realizowany na mocy porozumienia pomiędzy PZSzach i Microsoft z dnia 1 lipca 2010 r., oficjalnie startuje 1 września 2010 r. i będzie trwał do roku 2013, kiedy to kończy się aktualna faza programu „Partnerstwo dla Przyszłości”. Zobowiązaniem PZSzach jest zachęcenie w ciągu pierwszego roku działania „Partnerstwa...” min. 500 nauczycieli szachów i 1000 uczniów-szachistów do założenia indywidualnych kont na portalu tematycznym związanym z szachami szkolnymi. W tym celu konieczne jest zatrudnienie Kierownika Programu, który pełniłby role przede wszystkim moderatora portalu tematycznego. Wybór padł na Pana Krzysztofa Mrozka ze Śląska, który ma duże doświadczenie w edukacji szachowej dzieci i prowadzi nawet portal o podobnej tematyce. Na II poł. sierpnia 2010 r. jest planowane przeszkolenie Pana Mrozka (a awaryjnie także Miłosza Rudnickiego, instruktora szachowego i informatyka, który chce się zaangażować w realizację projektu w ramach wolontariatu oraz jednego z pracowników Biura PZSzach) w zakresie korzystania z platformy w katowickiej firmie 2Business for IT Solutions, będącej partnerem firmy Microsoft przy realizacji tego projektu. Moderowanie strony będzie się odbywało odpłatnie, przy czym miesięczne wynagrodzenie miałoby wynosić 500-600 zł. Zarząd podkreślił jednak, że ewentualne zatrudnienie Pana Mrozka wymaga konsultacji z Piotrem Zielińskim.

Ponieważ kluczowe będzie pozyskiwanie odpowiedniej treści, w trakcie dyskusji wymieniono nazwiska osób, które mogłyby pomóc w tym zakresie: Andrzej Modzelan, Andrzej Michalski, Darek Mikrut (e-learning), Czesław Spisak.

Włodzimierz Schmidt zasugerował, by wykorzystać materiały szkoleniowe udostępniane uczestnikom Akademii Szachowej na zakończenie obozów szkoleniowych. Do kontaktu w tej sprawie z Markiem Matlakiem zobowiązał się Wojciech Gryciuk.

T. Sielicki podkreślił, że projekt ten jest niezwykle ważny dla PZSzach, bo gdyby się powiódł, byłby sygnałem dla Microsoft, że jesteśmy dla niego wiarygodnym partnerem i byłby okazją do kontynuowania współpracy także w innych obszarach działalności PZSzach. Ponieważ projekt ten jest realizowany przez Microsoft łącznie z MEN, byłaby to też świetna okazja, by na stałe wejść z szachami do szkół.


d) prezentacja przez poszczególne piony planów dotyczących konkursów ministerialnych na 2011 rok.
Temat referował T. Sielicki. Na początku podkreślił, że rok temu plany w tym zakresie były robione w ostatniej chwili i że w tym trzeba to zrobić z dużym wyprzedzeniem we współpracy z poszczególnymi pionami PZSzach. W wyniku dyskusji podjęto następujące zobowiązania:

1. Biuro prześle do szefów poszczególnych pionów PZSzach wykaz konkursów, w których PZSzach wziął udział w tym roku, co byłoby podstawą do ułożenia planów na 2011 rok;

2. propozycje zmian będą pochodzić ze strony Biura oraz członków zarządu;

3. konkursy ministerialne i unijne są monitorowane przez Biuro, a wszelkie informacje o nich przesyłane do szefów poszczególnych pionów PZSzach;

4. Agnieszka Fornal przygotuje i prześle do pozostałych członków Zarządu przed następnym posiedzeniem Zarządu raport z działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej, zawierający informacje nt: skali i metod działania MAW, a także jej perspektyw i zagrożeń oraz plany na 2011 r. Będzie to jednym z tematów zebrania Zarządu 18 września.
6. Ocena imprez:
a) Szachowy Turniej Gwiazd, Warszawa, pałac pod Blachą, 25-30.05
Referował W. Gryciuk. Trzy mecze treningowe przez wrześniową olimpiadą szachową zostały zorganizowane w salach wystawowych Pałacu pod Blachą, należącego do kompleksu Zamku Królewskiego. Władimir Małachow pokonał Mateusza Bartla 5-1, Bartłomiej Macieja Monikę Soćko – 3,5-0,5, a Aleksander Sznapik – Iwetę Rajlich. Impreza była sponsorowana przez Burmistrza Dzielnicy Warszawa Śródmieście (20 700 zł) oraz Polimex Mostostal (2 500 zł). Koszty wyniosły łącznie 31 500 zł, z czego same honoraria dla zawodników 20 200 zł. PZSzach dołożył więc do tej imprezy ok. 7 300 zł, ale dzięki niej kontynuował kontakty z Zamkiem, który w przyszłości chce organizować kolejne imprezy szachowe. Najbliższą będą wrześniowe mistrzostwa samorządowców z Warszawy.
b) IMP w szachach błyskawicznych, Myślibórz, 29-30.05

Zarząd nie mógł się zapoznać z kompletną oceną imprezy, bo nie było na niej delegata PZSzach. Zawody nie cieszyły się jednak zbyt dużą frekwencją, być może ze względu na niskie nagrody. Interesująco zabrzmiała propozycja Z. Pydy, który zaproponował, żeby zawody tego typu organizować w dniu wolnym jakiegoś turnieju odbywającego się tempem klasycznym. T. Stefaniak zaproponował, by postarać się nadać odpowiednią oprawę drużynowym MP, które są jedną z najlepszych form promocji szachów.


c) Piknik Olimpijski, Warszawa, 12.06

Referował W. Gryciuk. PZSzach po raz kolejny wziął udział w Pikniku Olimpijskim, jednej z największych stołecznych imprez rekreacyjno-sportowych, zorganizowanych przez PKOL. Stoisko szachowe cieszyło się dużą popularnością, a w przyszłym roku warto Piknik jeszcze lepiej przygotować i wykorzystać możliwości promocji szachów jako sportu uzupełniającego dla Polskich Olimpijczyków. Z żalem trzeba odnotować, małą obecność, mimo zaproszeń, naszych kadrowiczów.


d) Trójmecz Polska–Niemcy–Szwecja do 14 lat „Vattenfall Cup”, Schiele, 27.06-

Referował W. Gryciuk. Turniej sponsorowany był przez koncern energetyczny Vattenfall, który zaprosił przedstawicieli krajów, w których od kilku lat ekspansywnie rozwija swoją działalność. Zawody były świetnie zorganizowane. Wygrały Niemcy - 24 pkt., przed Polską - 22,5 pkt. i Szwecją - 7,5 pkt. Na końcowe wyniki duży wpływ miał jednak podział drużyn na A i B oraz skojarzenie drużyny Niemiec A z drużynami B pozostałych krajów; Polska A i Szwecja musiały natomiast grać ze sobą. Skład polskiej drużyny: Polska I - Kaczmarek, Delekta, Lachowicz; Polska II - Drozdowski, Nasuta, Rykała. W przyszłym roku planowane jest zorganizowanie czwórmeczu, przy dodatkowym udziale Holandii.


e) Turniej I szansy, Łazy, 27.06-3.07 (do 9, 11, 13 i 15 lat)

Referował W. Gryciuk na podstawie sprawozdania Piotra Murdzi, który wizytował zawody. Po zapoznaniu się z jego bardzo pozytywną oceną imprezy, Zarząd zasugerował podjęcie następujących działań:

- zestandaryzowanie oceny imprez,

- rozdawanie uczestnikom ankiet ewaluujących na początku imprezy, a zbieranie ich na koniec,

- delegowanie na imprezę jednej osoby z Zarządu lub Biura, a w przypadku większej ich ilości, weryfikowanie wniosków, tak by nie były one sprzeczne.

f) Turniej im. Dvorkovitcha – Moskwa, 30.06-9.07

Referował W. Gryciuk. Bardzo słaby wynik reprezentacji (ostatnie miejsce), ale odpowiadający poziomowi młodej ekipy (drużyna Stilonu Gorzów). Zmiany na przyszłość omówione w sprawach sportowych w p. 8.3.


g) Microsoft Imagine Cup, Pułtusk, 6.07

Referował W.Gryciuk. Na prośbę firmy Microsoft oraz na bazie Umowy Sponsoringowej PZSzach zorganizował Klub Szachowy na pikniku dla uczestników Imagine Cup (drużynowych mistrzostw świata w programowaniu), który odbywał się w Pułtusku, a w którym wzięło udział 700 osób z ponad 70 krajów. Stoisko cieszyło się ogromną popularnością, a w symultanie Darka Świercza wzięło udział ponad 50 osób z różnych krajów. Dodatkowo Piotr Murdzia poprowadził konkurs rozwiązywania zadań szachowych, a cały zespół PZSzach udzielał konsultacji szachowych uczestnikom Imagine Cup. Klub Szachowy został bardzo wysoko oceniony przez dyrekcję firmy Microsoft, której reprezentanci aktywnie w nim uczestniczyli.


e) Ligi Juniorów (6-14.07).
e1) Ekstraliga, Ustroń (10 drużyn):

Referował W.Schmidt. Zarząd po zapoznaniu się z jego sprawozdaniem postanowił zobowiązać dyrektora Biura do wysłania relacji do organizatora oraz wystosowania do niego listu z informacją, że Zarząd postanowił udzielić mu upomnienia za:

- zróżnicowanie jakości pokoi,

- brak internetu w pokojach wbrew ofercie;

- nieprzygotowanie techniczne do transmisji internetowej partii

- zamieszczenie w Internecie partii z błędami, a partii z ostatniej rundy dopiero 9 dni po zawodach.

Zarząd wyraził przy tym przekonanie, że niekompletne partie w internecie zostaną skorygowane i że podobnych incydentów uda się uniknąć w trakcie Ligi Seniorów, którą organizuje ten sam organizatorów.
Jednocześnie Zarząd rozpatrzył skargę 9 klubów biorących udział w Ekstralidze Juniorów, złożoną 13 lipca 2010 r., a dotyczącą zmiany jej regulaminu z powodu udziału drużyny Stilon Gorzów w Turnieju Dvorkovitcha. Zarząd uznał, że decyzja o zmianie regulaminu, mimo ważnych przesłanek, które legły u jej podstaw, wprowadziła niepotrzebną dezorganizację systemu rozgrywek. Przyznając rację protestującym klubom, zarząd nie zdecydował się jednak na spełnienie postulatu dotyczącego zmiany liczby drużyn spadających z Ekstraligi w 2010 r., gdyż byłaby to próba naprawiania jednego błędu kolejnym i przedłużałaby chaos na kolejną edycję rozgrywek.

Zarząd zobowiązał się przy tym do ścisłego respektowania ustaleń regulaminów w przyszłości. Pomoże w tym powołanie Komisji Regulaminowej, której zadaniem jest opracowanie jednolitej wersji regulaminów dla wszystkich rodzajów rozgrywek, wskutek czego zostanie zapewniona wieloletnia ich stabilizacja. Do opracowanie treści odpowiedzi, która zostanie umieszczona na stronie internetowej PZSzach, Zarząd zobowiązał dyr. Biura.

 

e2) I Liga, Suchedniów (10 drużyn).

Referował W. Gryciuk na podstawie sprawozdania D. Rzepeckiej, która wizytowała zawody. Do organizatora nie było żadnych zastrzeżeń (ŚZSzach), co więcej realizacja większości ustaleń została zrealizowana lepiej niż w ofercie. Zarząd, zapoznając się ze sprawozdaniem, zobowiązał jednocześnie dyrektora Biura do zestandaryzowania sprawozdań z wizytacji, a w szczególności o dołączanie za każdym razem informacji o dacie i miejscu rozgrywek o nazwie organizatora.
e3) II Liga Juniorów, Chełm (29 drużyn)

Referował W. Gryciuk na podstawie sprawozdania D. Rzepeckiej, która wizytowała zawody. Z jej relacji wynika, że generalnie impreza pozostawiła po sobie pozytywne wrażenie i została zorganizowana zgodnie z ofertą, a głównym zastrzeżeniem był, zdaniem wizytatora, niewystarczający wystrój sali (brak wizytówek i sukna na stołach, a także stan stołów, na których odbywały się rozgrywki). T.Stefaniak zwrócił także uwagę na to, że organizator nie zapewnił uczestnikom bezpłatnego transportu na zawody, a chociaż zobowiązał się do pokrycia kosztów dojazdu komunikacją miejską, to nie poinformował o tym uczestników w wystarczająco klarowny sposób, w wyniku czego nikt z tej możliwości nie skorzystał. Z. Pyda wyjaśnił, że cena hotelu została obniżona o 6 zł za osobodzień do oferty złożonej, ponadto uczestnicy zostali w najtańszej wersji 69 zł przeniesieni do wyższego standardu po 80 zł bez żadnych dopłat.


f) Drużynowe Mistrzostwa Europy do 18 lat, Pardubice 15-21.07

Referował W. Gryciuk. Polska zdobyła złote medale zarówno w kategorii chłopców, jak i dziewcząt. Chłopcy (8 drużyn) zapewnili sobie zwycięstwo na 2 rundy przed końcem, dziewczęta (11 drużyn) w ostatniej rundzie. Składy: chłopcy - Sieciechowicz, Kanarek, Dragun, Strzemiecki; dziewczęta: Lach, Adamowicz.

Zarząd składa gratulacje w/w zawodnikom oraz trenerom: Piotrowi Mickiewiczowi i Piotrowi Murdzi.
g) Memoriał im. Najdorfa, Warszawa 17-25.07

Referował W.Gryciuk. Ponieważ w tym roku mija 100. rocznica urodzin Mieczysława Najdorfa, PZSzach postanowił wydać jego biografię autorstwa prof. Wolszy. Sponsorem wydania była Fundacja BRE Banku. Książka w planowanym nakładzie 1000 egz. ukazała się w trakcie tegorocznej edycji Memoriału im. Najdorfa, a towarzyszyła jej wystawa zaprojektowana przez Tomasza Lissowskiego. Wystawa trafiła następnie na MPJ w blitzu i szachach szybkich, a następnie na MŚ do Chotowej.


h) MPJ w Blitzu i Szachach Szybkich, Warszawa, 26-28.07

Referował T. Stefaniak. Impreza, zorganizowana przez Komisję Młodzieżową i Biuro PZSzach okazała się imprezą udaną, dużą (największą w Polsce), masową (ponad 800 uczestników), zorganizowaną we właściwym miejscu i we właściwych warunkach. Dyrektorem Turnieju był P.Zieliński, wiceprezes PZSzach. Głównym sponsorem zawodów był Citi Handlowy oraz Microsoft, którym należą się szczególne słowa podziękowania. Zawarcie stosownych umów nie udałoby się, gdyby nie ogromne zaangażowanie w projekt Małgorzaty Wojciechowskiej z Citi Handlowy oraz Adama Dzwonkowskiego z firmy Microsoft.


Główne niedociągnięcia to:

– kiepska jakość wyżywania, spowodowana brakiem zawarcia stosownych umów,

– niewystarczający wystrój sali (brak nagłośnienia, podium dla sponsorów itd.),

– brak ustalenia minimalnej opłaty organizacyjnej związanej z noclegami,

– zakup przez organizatorów zawodów zbył małej liczby nagród, w tym pucharów,

– niski poziom sędziowania, prowadzący do incydentów.


Włodzimierz Schmidt zauważył przy okazji, że w komunikacie organizacyjnym MPJ w blitzu napisano, że warunkiem udziału jest posiadanie licencji, co było nadinterpretacją, bo w regulaminie, zatwierdzonym przez Zarząd PZSzach, nie ma takiego wymogu.

Zdaniem T. Sielickiego, PZSzach pozyskał sponsora oraz włożono w organizację dużo serca i sił, zatem można było oczekiwać albo imprezy z większym przepychem albo lepszego wyniku finansowego.


j) Europejski Festiwal Szachowy w Lublinie 2010

Referował Z. Pyda. Dzięki pozyskaniu wielu sponsorów, w tym także PZSzach, Lubelskiemu Związkowi Szachowemu udało się zorganizować super silny międzynarodowy turniej kołowy, w którym ostatecznie zwyciężył Bartłomiej Macieja.


7. Imprezy planowane:
a) MŚ Juniorów do 20 lat, Chotowa, 2-17.08

Referował W. Gryciuk, przestawiając wyniki starań w MSiT w zakresie pozyskania dofinansowania tej imprezy. Dotację udało się uzyskać mimo trudnej sytuacji finansowej i zmian w strategii MSiT. Dofinansowanie ostatecznie uzyskało 16 polskich zawodników. W zawodach wzięli udział przedstawiciele 57 federacji, co jest dowodem sukcesu organizatorów, którzy ściągnęli do Chotowej wielką liczbę zawodników z całego świata. Oczywiście, ocenić imprezę będzie można dopiero po jej zakończeniu.

PZSzach uzyskał od organizatora pewne preferencje dla polskich zawodników. Ze swojej strony, PZSzach wsparł organizatora dotacjami oraz wypożyczając bez opłat sprzęt szachowy do transmisji elektronicznej.

Z 16 zawodników polskich objętych dofinansowaniem 1 osoba zamieszkała poza ośrodkiem (Dariusz Świercz). Zarząd zdecydował o dofinansowaniu pobytu Dariusza Świercza, który wraz z trenerem O.Sulypą wybrał zakwaterowanie indywidualne, w wysokości kosztów, jakie PZSzach poniósł za zakwaterowanie pozostałych polskich zawodników.


b) MP Weteranów i Osób Niepełnosprawnych, Sielpia, 4-13.08

Tomasz Stefaniak przedstawił kwestie finansowe związane z organizacją MP Weteranów i Osób Niepełnosprawnych oraz niską w nich frekwencję.


UCHWAŁA NR 1/08/2010

Zarząd PZSzach zdecydował o obniżeniu funduszu nagród w stosunku do deklarowanego w ofercie z 14 tys. zł do 7 tys. zł ze względu na niską frekwencję w zawodach. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych, 4 było za, 1 się wstrzymał. Uchwała została przyjęta.
c) Wakacje z Szachami, Dąbki, 14-28.08 (El-tur Bogatynia)

Referował W.Gryciuk, przedstawiając wyjaśnienia organizatora „Wakacji z szachami” (El-tur Bogatynia) w związku z pismem PZSzach, żądającym przywrócenia niższej stawki udziału w zawodach, która została podana w ofercie przetargowej. Ponieważ organizator nie ustosunkował się jednak do zarzutów, Zarząd nie ma pewności, czy dostosuje się on do wymagań PZSzach oraz do oferty, którą złożył wcześniej. Jeśli się nie dostosuje, Zarząd podejmie decyzję w tej sprawie po zakończeniu imprezy, Zarząd zobowiązał Biuro do przeprowadzenia wizytacji i przedstawienia sprawozdania na następnym posiedzeniu Zarządu.


d) Ekstraliga Seniorów, Katowice, 4-14.09

i

e) II Liga Seniorów, Mrzeżyno, 4-14.09

Na wniosek W. Schmidta, Zarząd zobowiązał Biuro do przedstawienia na stronie PZSzach przypomnienia, jakie warunki w jakich terminach są zobowiązane spełnić drużyny chcące wziąć udział w Ligach Seniorów.


f) ME Juniorów 8-18, Batumi, 19-30.09

Referował W.Gryciuk. Na zawody jedzie 17 polskich zawodników i 14 osób towarzyszących. Ponieważ Piotr Zieliński nie może podjąć się funkcji kierownika ekipy, Zarząd podjął decyzję, aby kierownictwo ekipy objął Sławomir Choremski, Raimondo Eggink bądź inny rodzic, a dopiero w sytuacji, gdy żadna osoba nie będzie w stanie podjąć się roli kierownika ekipy, kierownictwo ma objąć pracownik biura PZSzach (Dorota Rzepecka).


UCHWAŁA NR 2/08/2010

Zarząd zatwierdził Artura Jakubca i Piotra Mickiewicza jako trenerów ekipy na MEJ w Batumi. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych i wszyscy byli za.
g) Olimpiada Szachowa 2010, Chanty Mansijsk, 19.09-4.10

Referował W. Gryciuk. Największym problemem było zorganizowanie przelotu polskiej ekipy na zawody i z powrotem. Strona rosyjska zorganizowała charter z Monachium do Chanty Mansijska i nawet wystawiła fakturę, ale gdy Biuro wykupiło już bilety do Monachium, niespodziewanie zostaliśmy przesunięci na wcześniejszy charter. Dzięki interwencji u organizatorów olimpiady udało się przesunąć termin wylotów z Monachium, jednak w tym momencie nie zgadza się czarter powrotny z Monachium, gdyż przesuwając termin wylotów organizatorzy przesunęli też terminy powrotów.

Jednocześnie postanowiono, że w przypadku wyjazdów grupowych, bilety będą wykupywane dopiero w momencie ostatecznego potwierdzenia przez organizatora wszelkich terminów.
h) Przetarg na DME 2013 do ECU.

Referował T.Sielicki. Oprócz Polski ofertę złożyły jeszcze 4 federacje: Andorra, Bukareszt (Rumunia), Courmayeur lub St. Vincent (Włochy) i Maribor (Słowenia). Decyzja zostanie podjęta po zwizytowaniu każdego z krajów. Wojciech Gryciuk zwrócił uwagę, że nawet w przypadku odrzucenia oferty w tym roku, jej złożenie zwiększa szanse PZSzach w wygraniu konkursu w roku następnym. Grecja otrzymała organizację przyszłorocznych DME bez przetargu z powodów politycznych, nawet bez zagwarantowania funduszu nagród. Mocnym atutem polskiej oferty jest wysoki fundusz nagród, o 50% przewyższający fundusz nagród w tych rozgrywkach z zeszłego roku. Polska ma szanse, mimo że na te imprezę wpłynęło wiele zgłoszeń (więcej ofert zostało złożonych tylko na organizację Indywidualnych Mistrzostw Europy).


8. Sprawy bieżące:
8.1. Organizacyjne:

a) Konkurs Ofert – ocena systemu i zmiany na rok 2011.

Tomasz Stefaniak przedstawił projekt zmian mających ulepszyć procedurę Konkursu Ofert oraz podnieść poziom przyszłorocznych imprez z Kalendarza Centralnego PZSzach. Polski Związek Szachowy powinien samodzielnie zorganizować kilka imprez, wyłączając je z Konkursu Ofert. PZSzach powinien także przygotować alternatywne oferty do Konkursu Ofert, aby w przypadku, gdy na daną imprezę nie wpłyną oferty spełniające oczekiwania, PZSzach był przygotowany, aby samodzielnie taką imprezę przygotować. Taka oferta pełniłaby rolę oferty wagowej i byłaby miernikiem dla innych ofert. Rozumiejąc zalety takiego podejścia, Zarząd go nie przyjął, obawiając się że organizatorzy mogli by postrzegać, że PZSzach de facto startuje we własnych konkursach.

T.Stefaniak przedstawił konieczność ustalenia wag dla każdej imprezy indywidualnie, gdyż dla każdej trzeba oddzielnie określić, co jest najważniejsze, czy będą to niskie koszta, czy bogactwo imprez towarzyszących itd. Ze względu na swój odmienny charakter różne imprezy muszą mieć różne, w miarę precyzyjnie określone oczekiwania. Komisja ofertowa ma zostać powiększona z większym udziałem Zarządu PZSzach. Należy określić, które imprezy PZSzach wyłącza z Konkursu Ofert, aby PZSzach przeprowadził je samodzielnie.

Ze względu na dużą liczbę kwestii do ustalenia i konieczność podjęcia decyzji przez cały Zarząd, Zarząd podjął decyzję o dokończeniu dyskusji na temat Konkursu Ofert 2011 r. i przeprowadzeniu głosowania elektronicznego w terminie późniejszym.


b) powołanie Komisji Regulaminowej.
UCHWAŁA NR 3/08/2010

Zarząd na wniosek W. Schmidta powołał Komisję Regulaminową PZSzach w składzie:

- Witalis Sapis - przewodniczący (Komisja Sportowa, Kolegium Sędziów),

- Bartłomiej Macieja, (Komisja Sportowa, przewodniczący Rady Zawodników),

- Waldemar Taboła - przewodniczący Komisji Młodzieżowej.

W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych i wszyscy byli za.
Stałymi konsultantami zostali: Włodzimierz Schmidt, Piotr Zieliński,
Tomasz Delega oraz Marek Matlak.

c) Publikacje szachowe z dotacji MSiT:

Referowali T.Stefaniak i W.Gryciuk. T.Stefaniak zaproponował, żeby w ramach dotacji wydać podręcznik nauki do gry w szachy dla dzieci autorstwa Magdaleny Zielińskiej, córki Piotra Zielińskiego, wiceprezesa PZSzach. Zarząd zobowiązał dyrektora Biura do:

- merytorycznej akceptacji wniosku,

- ustalenia kosztów honorarium autorskiego oraz składu i druku, a także opracowanie biznesplanu,

- uzasadnienia, że właśnie ta książka powinna być wydana z dotacji MSiT oraz zlecenia Tomaszowi Deledze przeprowadzenia głosowania elektronicznego wśród członków zarządu, czy zgadzają się z tą argumentacją, z pominięciem Piotra Zielińskiego.
Jako drugą książkę, której druk miałby być sfinansowany przez MSiT w ramach „Ucz się z mistrzem”, wytypowano pozycję Aagaarda pt. „Gra pozycyjna”. Dyrektora Biura zobowiązano do sprawdzenia czy:

- w ramach dotacji można wydać książkę już wydaną i autora obcej narodowości;

- możliwa jest zmiana tytułu w stosunku do wniosku z ubiegłego roku.

Alternatywnym rozwiązaniem ma być wydanie VI części materiałów dydaktycznych na bazie materiałów udostępnianych członkom Młodzieżowej Akademii Szachowej.


Co do podręcznika Karpowa dla początkujących, T.Stefaniak przedstawił ofertę masowego wydawcy i dystrybutora z Kielc, który zaproponował odkupienie licencji od Wydawnictwa Penelopa i wydrukowanie jej w nakładzie 60 tys. Książka byłaby sprzedawana razem z kompletami szachów. Warunkiem jego wejścia ten biznes jest to, że PZSzach zobowiąże się odkupić część nie sprzedanego nakładu, ale nie mniej niż 10 tys. egz. w cenie 2,40 zł za egz. (wydanie dwuczęściowe po 1,20 zł). Pomysł wygląda ciekawie, ale z powodu braku kworum decyzja nie została podjęta.
d) Szachy korespondencyjne

Referował T. Stefaniak. Zarząd przyjął do wiadomości, że kadrę finału 16 Olimpiady ICCF stanowią: Rafael Pierzak, Marek Sądowski, Antoni Schön i Adam Zmokły, przy czym kapitanem drużyny jest Marek Sądowski.


UCHWAŁA NR 4/08/2010

Zarząd powierzył:

- Tomaszowi Stefaniakowi pełnienie obowiązków przewodniczącego Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego (KSzGK PZSzach) z zadaniem opracowania struktury organizacyjnej i składu personalnego zarządu KSzGK, jak również przygotowania regulaminu zatwierdzanego przez WZ PZSzach;

- Marcie Orłowskiej pełnienie obowiązków sekretarza KSzGK;

- Mariuszowi Wojnarowi pełnienie obowiązków delegata PZSzach do ICCF, w związku ze złożoną rezygnacją z tej funkcji przez Józefa Lubasa

Zarząd PZSzach składa Józefowi Lubasowi serdeczne podziękowanie za ogromny wkład w rozwój szachów korespondencyjnych w Polsce i dotychczasową wzorową pracę.
W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR 5/08/2010
Zarząd zatwierdził delegację na Kongres ICCF, który ma się odbyć w Antalyi (Turcja) w terminie 1-10.10.2010 w składzie Tomasz Stefaniak oraz Mariusz Wojnar, pod warunkiem że wyjazd zostanie sfinansowany z budżetu KSzGk PZSzach przyznanego na 2010 r. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych i wszyscy byli za.

UCHWAŁA NR 6/08/2010
Zarząd powierzył Zenonowi Chojnickiemu, Tomaszowi Stefaniakowi i Markowi Szymanowiczowi obowiązek unormowania sposobu nadawania, publikowania i opłacania kategorii szachowych w grze korespondencyjnej od 1.01.2011. Dotyczy kategorii centralnych, lokalnych i umieszczania informacji w CR. W głosowaniu wzięło udział 5 uprawnionych i wszyscy byli za.
e) Działania PZSzach w sprawie pozyskania nowego lokalu dla Biura

Referował T. Sielicki. Szukając nowego lokalu dla Biura PZSzach, mogącego być jednocześnie miejscem na cykliczne turnieje szachowe a także kawiarnię szachową, udało się znaleźć lokal na ul. Andersa. Niestety, koszt jego remontu, to ponad 100 tys. zł, którego nie uda się przeprowadzić bez pozyskania sponsora.


f) zmiany w Centralnym Rejestrze PZSzach
Referował W.Gryciuk. W związku z nowym systemem sprawozdawczości turniejowej, Centralny Rejestr został tak zmodyfikowany, by można było rejestrować wszystkie turnieje za pośrednictwem KKiR PZSzach. Wszystkie normy na kategorie (wraz z okręgowymi) automatycznie zostaną zarejestrowane w systemie. Niemniej normy na kategorie okręgowe powinny być zatwierdzane przez KKiR Wojewódzkich Związków Szachowych (Administratorów CR) dlatego na liście zmian turniejowych, będą widniały przyciski do zatwierdzenia normy, które będą widoczne tylko dla uprawnionych administratorów. Ponadto wszystkie kategorie do zatwierdzenia przez Administratora WZSzach znajdują się w nowym Panelu "Kategorie do zatwierdzenia".

Nowy system w znaczący sposób powinien usprawnić proces rozliczania turniejów i nadawania norm na kategorie (w szczególności kategorie okręgowe), gdyż zaniedbania pod tym względem w niektórych województwach doprowadziły do znacznych niezgodności bazy CR ze stanem faktycznym.


8.2 Finansowe:

a) Wykonanie planu za I półrocze:

Zarząd przyjął do wiadomości, że plan za I półrocze udało się zrealizować z niewielką nadwyżką.


b) zmiany opłat do FIDE

i

c) wprowadzenie trzech rodzajów opłat do PZSzach:

Zarząd postanowił przenieść dyskusję nt tematy na następne posiedzenie PZSzach.
8.3 Sportowe:

a) Reforma systemu rozgrywek drużynowych Ekstraligi 2011:

Zarząd zobowiązał W. Schmidta do nieformalnego zebrania opinii o wprowadzeniu w życie od 2011 Ekstraligi Dojazdowej i przedstawienie ich na kolejnym posiedzeniu PZSzach wraz ze wszelkimi za (możliwości promocji szachów), jak i przeciw (wyższe koszty, możliwość walkowerów).


b) Działania związane ze słabym wynikiem reprezentacji Polski w Memoriale Dworkowicza:

b1) na wniosek Adama Iwanowa rozważenie stałego przeniesienia lig juniorskich na I tydzień po zakończeniu szkoły;

b2) wpisanie obowiązku startu w reprezentacji Polski do zobowiązań wszystkich członków Młodzieżowej Akademii Szachowej.

b3) rekompensowanie klubom, których zawodnicy zostali powołani do reprezentacji Polski, prawem uzupełnienia składu w zawodach, które kolidują z występami w reprezentacji, o dodatkowych zawodników.


9. Promocja.
a) Wnioski o przyznanie odznaczeń:

T. Sielicki zaproponował przeniesienie wniosku na następne posiedzenie Zarządu po zaopiniowaniu go przez Komisję Dyscypliny i Wyróżnień.


10. Zakończenie posiedzenia i udanie się na otwarcie MŚ do 20 lat.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy