ProtokóŁ zmian do Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania I Kodowania TowarówPobieranie 5.27 Mb.
Strona1/62
Data18.06.2016
Rozmiar5.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
PROTOKÓŁ ZMIAN
do Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów
(sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 1986 roku)

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY KONWENCJI o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, podpisanej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 roku,


oraz EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA,
BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, że celowe jest wprowadzenie w życie Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (sporządzonej w Brukseli, 14 czerwca 1983 roku) z dniem l stycznia 1988 roku,
BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, że wprowadzenie w życie Konwencji, o której mowa, będzie niepewne z tą datą, jeśli artykuł 13 tej Konwencji nie zostanie zmieniony,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustęp 1 artykułu 13 Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, sporządzonej w Brukseli 14 czerwca 1983 roku (zwanej dalej „Konwencją”), otrzymuje następujące brzmienie:


„1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w najbliższym dniu l stycznia, który przypada po przynajmniej trzech miesiącach po tym, gdy minimum siedemnaście państw lub unii celnych albo gospodarczych, o których mowa w powyższym artykule 11, podpisało ją bez zastrzeżenia ratyfikacji lub złożyło dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia, ale nie przed l stycznia 1988 roku.”

Artykuł 2

A. Niniejszy Protokół wejdzie w życie równocześnie z Konwencją, pod warunkiem, że minimum siedemnaście państw lub unii celnych, lub gospodarczych, o których mowa w artykule 11 niniejszej Konwencji, złoży dokumenty przyjęcia tego Protokołu u Sekretarza Generalnego Rady Współpracy Celnej.


Jednakże żadne państwo lub unia celna albo gospodarcza nie może złożyć swoich dokumentów przyjęcia niniejszego Protokołu, jeżeli przedtem nie podpisała lub nie podpisuje jednocześnie Konwencji bez zastrzeżenia ratyfikacji albo też uprzednio nie złożyła lub jednocześnie nie składa swoich dokumentów ratyfikacji lub przyjęcia tej Konwencji.
B. Każde państwo lub unia celna albo gospodarcza, która zostaje Umawiającą się Stroną niniejszej Konwencji po wejściu w życie niniejszego Protokołu, zgodnie z powyższym punktem A, będzie Umawiającą się Stroną tej Konwencji zmienionej tym Protokołem.

ZAŁĄCZNIKNOMENKLATURA SYSTEMU ZHARMONIZOWANEGOSPIS TREŚCIOgólne reguły interpretacji Systemu Zharmonizowanego
Sekcja I
Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 1. Zwierzęta żywe

 2. Mięso i podroby jadalne

 3. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne

 4. Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone

 5. Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone


Sekcja II

Produkty pochodzenia roślinnego
 1. Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście

 2. Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

 3. Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

 4. Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy

 5. Zboża

 6. Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny

 7. Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza

 8. Szelak; gumy, żywice oraz inne soki i ekstrakty roślinne

 9. Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone


Sekcja III
Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego


 1. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego


Sekcja IV
Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 1. Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych

 2. Cukry i wyroby cukiernicze

 3. Kakao i przetwory z kakao

 4. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze

20. Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin

21. Różne przetwory spożywcze

22. Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet

23. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt

24. Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
Sekcja V
Produkty mineralne
25. Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement

26. Rudy metali, żużel i popiół

27. Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne
Sekcja VI
Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych

28. Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów

29. Chemikalia organiczne

30. Produkty farmaceutyczne

31. Nawozy

32. Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i inne substancje barwiące; farby i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty

33. Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe

34. Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, „woski dentystyczne” oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu

35. Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy

36. Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

37. Materiały fotograficzne i kinematograficzne

38. Produkty chemiczne różne


Sekcja VII
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku

39. Tworzywa sztuczne i wyroby z nich

40. Kauczuk i wyroby z kauczuku

Sekcja VIIISkóry i skórki surowe, skóra wyprawiona, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)
41. Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione

42. Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)

43. Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

Sekcja IXDrewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny; korek i wyroby z korka; wyroby ze słomy, z esparto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
44. Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny

45. Korek i wyroby z korka

46. Wyroby ze słomy, z esparto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny


Sekcja XŚcier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; odpady papieru lub tektury; papier i tektura oraz wyroby z nich
47. Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; odpady papieru lub tektury

48. Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury

49. Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany

Sekcja XIMateriały i wyroby włókiennicze

50. Jedwab

51. Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego

52. Bawełna

53. Inne roślinne materiały włókiennicze; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej

54. Włókna chemiczne ciągłe

55. Włókna chemiczne cięte

56. Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz wyroby z nich

57. Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe

58. Tkaniny specjalne; tkaniny pluszowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty

59. Tkaniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane; wyroby włókiennicze do celów technicznych

60. Dzianiny i wyroby szydełkowane

61. Odzież i dodatki odzieżowe dziane, lub szydełkowane

62. Odzież i dodatki odzieżowe, bez dzianych i szydełkowanych

63. Inne konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty


Sekcja XIIObuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich
64. Obuwie, getry i wyroby podobne; ich części

65. Nakrycia głowy i ich części

66. Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części

67. Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich


Sekcja XIII
Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła
68. Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów

69. Wyroby ceramiczne

70. Szkło i wyroby ze szkła


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Dyrektywa 94/60/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 20 grudnia 1994 r zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych
ccvista -> Dyrektywa komisji 2002/72/we z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie materiałów I wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
ccvista -> Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy I Rozwoju
ccvista -> Decyzja wspólnego komitetu eog
ccvista -> Pierwsza dyrektywa rady
ccvista -> Druga dyrektywa rady
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 775/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego I Rady dotyczącego wywozu I przywozu niebezpiecznych chemikaliów
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja komisji


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy