Przedsi ę biorstwoTechniczno -handlow e ciepłotechnikaPobieranie 214.36 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar214.36 Kb.

Kotłownia olejowa - Szkoła Podstawowa w Czostkowie
P r z e d s i ę b i o r s t w o T e c h n i c z n o -H a n d l o w e

CIEPŁOTECHNIKA

MGR INŻ. ANDRZEJ KRAJEWSKI
25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1, tel./fax (041) 361-82-68

e-mail: cieplotechnika.kielce@interia.pl


P R A C O W N I A P R O J E K T O W A


P R O J E K T B U D O W L A N Y

Inwestycja: Rozbudowa Szkoły Podstawowej

- wymiana kotła w kotłowni olejowej
Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Czostkowie

Czostków 86


29-105 Krasocin


Inwestor: Urząd Gminy w Krasocinie,

29-105 Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1Branża: Technologia kotłowni

SPIS TREŚCI

Oświadczenia autorów opracowania


Kopie uprawnień projektowych

Zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 1. Przedmiot opracowania.

 2. Inwestor.

 3. Podstawa opracowania.

 4. Zakres opracowania.

 5. Opis kotłowni.
 1. Stan istniejący

 2. Stan projektowany
 1. Bilans ciepła.

 2. Dobór kotła i palnika.

 3. Pompy i zawory 3-drożne.

 4. Zabezpieczenie instalacji.

 5. Uzdatnianie wody kotłowej.

 6. Automatyka kotłowni.

 7. Odprowadzenie spalin.

 8. Instalacja oleju opałowego

 9. Wentylacja pomieszczenia kotłów

 10. Warunki ochrony p.poż.

 11. Zabezpieczenie b.h.p.

 12. Warunki techniczne wykonania robót.

 13. Eksploatacja, nadzór i konserwacja.

 14. Uwagi końcowe


ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik Nr1 : Wydruk z obliczeń naczynia przeponowego i zaworu

bezpieczeństwa programem firmy Reflex


Załącznik Nr2: Karta katalogowa zaworu bezpieczeństwa typ 1915 firmy SYR
Załącznik Nr3: Oświadczenie producenta kotła
Załącznik Nr4: Oświadczenie producenta palnika
UZGODNIENIA:

Uzgodnienia rzeczoznawców ppoż., i b.h.p. (pieczątki w części graficznej projektu)


SPIS RYSUNKÓW

 1. Rzut kotłowni olejowej Rys. nr 1/7

 2. Rzut kotłowni - wytyczne bud. Rys. nr 2/7

 3. Przekrój A-A Rys. nr 3/7

 4. Przekrój B-B Rys. nr 4/7

 5. Przekrój C-C Rys. nr 5/7

 6. Przekrój D-D Rys. nr 6/7

 7. Schemat Rys. nr 7/7

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wymiany kotła olejowego w
istniejącej kotłowni wodnej niskotemperaturowej opalanej olejem opałowym
Szkoły Podstawowej w Czostkowie, gmina Krasocin. Wymiana kotła jest
konieczna ze względu na zwiększenie zapotrzebowania na ciepło związane z
rozbudową Szkoły.
2. INWESTOR
Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

 • Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

 • Ustalenia z Inwestorem

 • Projekty archiwalne
 • P.B. Modernizacja Szkoły część IV „Instalacja c.o. z kotłownią" z 1997 r.

 • P.B. Rozbudowy Szkoły „Instalacja c.o. i ciepła technologicznego dla
  wentylacji" oraz „Sieć cieplna" z 2004 r.
 • Inwentaryzacja własna projektantów

 • Polskie Normy, przepisy, normy DIN, literatura techniczna, instrukcje obsługi
  urządzeń4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy Projekt Budowlano obejmuje:
o Część technologiczną wymiany kotła
o Wytyczne budowlane
Odrębne opracowania stanowią:
o Część elektryczna
o Kosztorysy inwestorskie
o Przedmiary robót (kosztorysy ślepe)
o
Wytyczne do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
o Specyfikacja Techniczna

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

5. OPIS KOTŁOWNI

5.1 STAN ISTNIEJĄCY

Kotłownia w wolnostojącym budynku jak niżej z dwoma pomieszczeniami: halą
kotłów i pomieszczeniem zbiorników oleju.

W kotłowni ustawiono dwa kotły wodne niskotemperaturowe MAWI 47 produkcji


PP-H MAWI, Zakład Produkcji Kotłów w Łodzi.

K1 K2


Praca instalacji C.O. wraz z kotłownią olejową w układzie zamkniętym
zabezpieczone zgodnie z PN-99/B-02414 przez naczynie przeponowe 110N firmy
REFLEX i zawory bezpieczeństwa V2"; 2,5 bar na każdym kotle. Obieg grzewczy
c.o. „starej części" szkoły wyposażono w pompę typu 32POt60A LFP.
Sterowanie pracą kotłów oraz obiegiem grzewczym, odbywa się pogodowym
regulatorem temperatury ECO 2000. W celu poprawienia jakości wody
uzupełniającej zamontowano magnetyzer UM-25G.

Kotłownia wyposażona będzie w wyłącznik główny odcinający dopływ energii


elektrycznej do kotłowni oraz w sygnalizacją optyczno-akustyczną braku wody.
Spaliny z kotłów odprowadzone są wkładkami kominowymi 0180 ze stali
nierdzewnej wprowadzonymi do murowanego komina. Wentylację pomieszczenia
kotłów zrealizowano poprzez nawiew czerpnią ścienną 0180 i wywiew dwoma
murowanymi kanałami 14cm x 27cm. W pomieszczeniu zbiorników oleju
ustawiono w murowanej wannie pięć zbiorników firmy Schiitz po 1600 l każdy.
Wentylację pomieszczenia zbiorników oleju zrealizowano instalacją grawitacyjną
nawiewno-wywiewną oraz mechaniczną wyciągową (80% dołem i 20% górą)
wentylatorem dachowym załączanym na zewnątrz pomieszczenia.

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

5.2 STAN PROJEKTOWANY


Uwaga!

W projekcie przyjęto urządzenia z nazwami ich typów i producentów. Dopuszcza
się zamianę urządzeń na inne, co najmniej równe przyjętym pod względem
technicznym, spełniające obowiązujące normy i przepisy, będące w zgodności z
założeniami technologicznymi.

Konieczność wymiany kotła olejowego w istniejącej kotłowni wodnej
niskotemperaturowej opalanej olejem opałowym Szkoły Podstawowej w
Czostkowie, gmina Krasocin jest podyktowana zwiększeniem zapotrzebowania na
ciepło związane z rozbudową Szkoły. Ustalono z Inwestorem montaż jednego
kotła o mocy ok. 160 kW i możliwe maksymalne wykorzystanie stanu
istniejącego.

Przewidziano zabudowę kotła typu UNO-3 (85 - 160 kW) firmy HOVAL w


miejsce istniejącego kotła K2 (kocioł przepracował 13532 godzin) i pozostawienie
jako czasowe awaryjne zasilanie w ciepło kotła K1(kocioł przepracował 7268
godzin). Ponadto kocioł istniejący K1 typ MAWI 47 (42 kW) stanowić będzie
zabezpieczenie zasilania w ciepło w warunkach ekstremalnych jako kocioł
szczytowy. Praca instalacji C.O. wraz z kotłownią olejową w bez zmian układzie
zamkniętym zabezpieczone zgodnie z PN-91/B-02414. Istniejący obieg grzewczy z
pompą 32POt60A wyposażono w zawór trójdrożny i zaprojektowano drugi obieg z
pompą40POeMagna LFP i mieszaczem dla potrzeb c.o. i wentylacji rozbudowanej
części szkoły.

Sterowanie pracą kotła oraz obiegami grzewczymi, odbywa się sterownikiem


pogodowym TopTronic®T

Dla celów uzupełniania wody obiegowej, przewidziano zabudowę stacji


zmiękczania wody, filtra mechanicznego, dawkownika chemikaliów i zaworu
napełniania instalacji z zaworem antyskażeniowym klasy CA.
Spaliny z kotła odprowadzone będą istniejącą, odpowiednio zaadaptowaną
wkładką kominową 0180 ze stali nierdzewnej w istniejącym kominie
murowanym. Wentylację pomieszczenia kotłów zrealizowano poprzez nawiew
czerpnią ścienną 30cm x 40cm i wywiew istniejącymi dwoma murowanymi
kanałami 14cm x 27cm. Instalację zbiorników oleju opałowego i pomieszczenie
zbiorników pozostawia się bez zmian.

Praca kotłowni automatyczna, sterowana regulatorem pogodowym z możliwością


nastaw trybu pracy co do dni i godzin w zależności od nastaw uzgodnionych z
Użytkownikiem. Kotłownia wymaga nadzoru ograniczonego nad pracą kotłowni
przez osobę posiadającą uprawnienia do obsługi kotłowni wodnych
niskotemperaturowych opalanych paliwami ciekłymi.

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

6. BILANS CIEPŁA
Bilansu ciepła dokonano na podstawie projektów archiwalnych z 1997 i 2004 r. z
uwzględnieniem stanu istniejącego.
a)Wg P.B. Modernizacja Szkoły część IV „Instalacja c.o. z kotłownią" z 1997 r.

 • budynek szkoły (c.o.) 42.000 W

 • budynek kotłowni (c.o.) 3.700 W

Razem: 45.700 W


Wg stanu istniejącego zabezpieczono dodatkowe potrzeby cieplne dla budynku
stacji wodociągowej i zamontowano dwa kotły o mocy 42 kW każdy.

b) Wg P.B. Rozbudowy Szkoły „Instalacja c.o. i ciepła technologicznego dla
wentylacji" z 2004 r.

 • rozbudowa szkoły(c.o.) 26.780 W

 • rozbudowa szkoły(wentylacja i klimatyzacja) 99.730 W

Razem: 126.510 W


Założenia:

Qco+w = 45,70 + 126,51 =172,21 kW zapotrzebowanie mocy

cieplnej na cele c.o. i wentylacji łącznie dla
stanu istniejącego oraz rozbudowy Szkoły

n = 1 przyjęta ilość kotłów

j = 0,93 współczynnik korekcyjny obniżenia mocy

T Q


Qko = j x [W]

n

172210


QKO = 0,93 x 172210 = 160.155 W

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

7. DOBÓR KOTŁA I PALNIKA
Po analizie dostępnych na rynku kotłów (różnych producentów), ich cen, jakości,
gwarancji, warunków serwisowych oraz możliwości wykorzystania istniejącej
instalacji odprowadzenia spalin przyjęto kocioł produkcji szwajcarskiego koncernu
HOVAL typu UNO-3 o zakresie mocy 85 ^ 160 kW z palnikiem firmy ELCO
typu EL02 B16-1D
Hoval Uno-3 z 3-ciągowym systemem
spalinowym. Wyrafinowany technicznie,
przekonujący jakością.

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

Dane techniczne Hoval Uno-3

 • Typ 160

 • moc nominalna kW 160

 • zakres mocy kW 85-160

 • maksymalne obciążenie cieplne kW 173,1

 • maks. temp. robocza °C 105

 • min. temp. robocza °C 50

 • min. temp. powrotu °C 38

 • min. temp. spalin °C 110

 • ciśnienie robocze/próbne bar 4/5,2

 • spr. znormalizowana (DIN 4702 częśćl 8 75/60 °C) % 96

 • straty gotowości ruchowej qB przy 70 °C wat 440

 • opory przepływu po stronie spalin, moc nominalna

 • temp. graniczna (zadziałanie STB) °C 120

temp spalin 180°C, 12,5% CO2, 500 m n.p.m.(tolerancja +/- 20 %) mbar 1,50

 • strumień spalin, moc nominalna 12.5% CO2 olej lekki Ekoterm kg/h 274

 • maksymalny ciąg kominowy Pa 20

 • opory przepływu po stronie wodnej przy 10 K mbar 37,60

 • opory przepływu po stronie wodnej przy 20 K mbar 9,40

 • ilość wody przepływowej przy 10 K m3/h 13,70

 • ilość wody przepływowej przy 20 K m3/h 6,90

 • pojemność wodna litr 270

 • objętość spalin w kotle m3 0,236

 • izolacja cieplna - korpus mm 80

 • masa (z izolacją) kg 495

 • wymiary komory spalania 0-wew. x dł. mm 0440x974

 • objętość komory spalania m3 0,184

 • wymiary szer. mm 910

(bez palnika i osłony) dł. mm 1548
wys. mm 1403

8. POMPY I ZAWORY 3-DROŻNE

> Pompy obiegowe

- PO1 ( szkoła część „stara") - istniejąca pompa z manualną regulacją obrotów
32POt60A firmy LFP

Dla tego obiegu dobrano zawór mieszający 3-drożny z przelotem prostym HFE


3 DN32 z siłownikiem AMB 162 firmy Danfoss
- PO2 ( szkoła część „nowa") - dobrano pompę z elektroniczną regulacją
obrotów 40POe Mega 120 firmy LFP

Dla tego obiegu dobrano zawór mieszający 3-drożny z przelotem prostym HFE


3 DN40 z siłownikiem AMB 162 firmy Danfoss

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

Dobór pompy obiegowejVog = 3600 x ( Q / Cp x Z x AT)

Vog = 1,1 x 3600 x ( 126.510 / 4186 x 977 x 20) = 6,2 m3/h
Hp = 4,0 do 8,0 mH2O przyjęto zmienne ze względu na zaprojektowanie
przez Projektanta części instalacyjnej na jednym obiegu zarówno
zasilania c.o. jak i obiegu technologicznego dla potrzeb wentylacji.
Ponadto nie podane zostały wartości oporów instalacji.

> Pompa mieszająca

Dla potrzeb podniesienia temperatury powrotu przyjęto

- pompę z przyłączem śrubunkowym z manualną regulacją obrotów typu

25POr60C

9. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI
Zabezpieczenie instalacji C.O. wodnego systemu zamkniętego przed
przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego zgodnie z PN-99/B-02414 stanowią:


 • Istniejące naczynie wzbiorcze typu 110N firmy Reflex szt. 1

 • Istniejący zawór bezpieczeństwa typ 1915 / 2,5 bar firmy SYR - /4" na kotle
  MAWI 47 szt. 1

 • Projektowane naczynie wzbiorcze typu 110N firmy Reflex szt. 1

 • Projektowany zawór bezpieczeństwa typ 1915 / 2,5 bar firmy SYR - 1" na kotle
  Hoval Uno3 -160 szt. 1

Wyniki obliczeń programu Reflex doboru naczynia przeponowego i zaworu
bezpieczeństwa stanowią załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.
> Zabezpieczenie stanu wody - na kotle Hoval Uno3 -160 zastosowano na
zabezpieczenie SYR typ 933.1, które wyłącza automatycznie dopływ energii
elektrycznej do kotła (palnika), chroniąc kocioł przed skutkami braku wody w
kotle. Wyłączenie jest sygnalizowane optycznie i akustycznie. Zostało
wykorzystane istniejące zabezpieczenie SYR typ 933.1 przeniesiono z kotła

MAWI.


> Dla zabezpieczenia urządzeń i armatury kotłowni przed zanieczyszczeniami

unoszonymi przez wodę obiegową zastosowano filtry siatkowe na powrotach z


instalacji.

> Spust wody ze zładu grzewczego przewidziano do istniejącej studzienki


schładzającej. Sugeruje się Inwestorowi zakup dla swoich kotłowni olejowych
mat sorpcyjnych do oleju i umieszczenia ich w studzienkach schładzających.
Mata pochłania ropopochodne, nie chłonie wody.

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody
autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

10. UZDATNIANIE I UZUPEŁNIANIE WODY KOTŁOWEJ
Dla polepszenia jakości wody grzewczej i uzyskania parametrów zgodnych z
PN 85/C-04601 oraz z §7 p.3 Zarządz. Min. Gosp. Mater. i Paliwowej z
dn.28.02.87 w/s szczegółowych zasad uzdatniania wody zastosowano:

Założenia wyjściowe

Przyjęto że stacja zmiękczania wody, będzie zasilana wodą wodociągową miasta


Pińczowa, o parametrach, tj. o max. stopniu twardości 160 n, oraz o zawartości
żelaza Fe 0,2 mg/l i manganu Mn 0,05 mg/l

Proponowane urządzenia
Woda jest wstępnie filtrowana przez filtr mechaniczny samopłuczący
EPUROIT I 25-5 o progu filtracji 5 mm, na przyłączu gwintowanym DN 25
z mechanizmem płuczącym uruchamianym ręcznie, w celu pozbawienia oraz
zredukowania mulistych frakcji zawiesiny oraz ciał stałych.
a) filtr oczyszczania wstępnego
model / typ

EPUROIT I25-5

średnica przyłącza

1''

stopień filtracji

5li

maksymalny przepływ

2,8 m3/h

przewidywana ilość w instalacji

1 sztuka

zakresy robocze temperatury wody

4 - 30 0C

zakresy robocze temperatury otoczenia

4 - 30 0C

metody odnawiania

Wkład sznurkowy

Po tej operacji woda kierowana jest na zespół zmiękczający EPUROSOFTES 70


regenerowany w trybie sodowym (NaCl) w celu pozbawienia kationów wapnia,
magnezu i resztek żelaza.

Przewidujemy zastosowanie urządzenia kompaktowego, które pozwala na


otrzymanie wody miękkiej , w ilości wymaganej dla kotłowni wodnej.
Uruchamianie regeneracji odbywa się objętościowo (w zależności od ilości
zmiękczonej wody wyprodukowanej z kolumny) .

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

b) zmiękczacz jonowymienny

Model / typ

EPUROSOFT ES 70

System pracy

SIMPLEX

Maxymalne natężenie przepływu

1,5 m3/h

Zakresy robocze temperatury wody

4 - 30UC

Zakresy robocze ciśnienia

2,0 - 8,0 barów

Zakresy robocze temperatury otoczenia

4 - 300C

Objętość złoża

1 X 20 litrów

Średnia pojemność jonowymienna

150m3 * 0f

Pojemność zbiornika solanki

90 dm3

Średnica przyłącza

1 "

Stopień ochrony

IP 54

Zasilanie elektryczne

220 V/50 Hz/25 W

Sterowanie

całkowicie automatyczne
wodomierzem

Do korekty chemicznej zastosowano środek chemiczny EPURODOS W 800.


Preparat ten hamuje właściwości korozyjne wody, działa rozpraszająco dla
twardości szczątkowej i trudno rozpuszczalnych soli .

Zadaniem tego środka będzie również zredukowanie działania rozpuszczonego


w wodzie tlenu (bez obniżenia jego zawartości) , regulacja właściwego pH wody
zasilającej i obiegowej , ograniczenie obecności CO2 i ochrona przed korozją
galwaniczną .

Dawkowanie odbywa się poprzez dozowanie do wody odpowiedniego preparatu


urządzeniem do proporcjonalnego dozowania ESPEDOS WZ 25 CC
Urządzenie takie składa się z wodomierza kontaktowego , który steruje pracą
pompy dozującej. Pompa dozująca wyciąga preparat z zasobnika i wtryskuje go do
rurociągu .

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

c) stacja dozowania chemicznego
Model

ESPEDOS WZ 25 CC

Minimalna ustawna dawka (przy
przeciwciśnieniu 3,5 bara)

145 g/m3

Maksymalna ustawna dawka (przy
przeciwciśnieniu 3,5 bara)

723 g/m3

Odporność chemiczna

0-14 pH

Maksymalne przeciwciśnienie

6 barów

Minimalne natężenie przepływu przez
wodomierz kontaktowy

0,05 m3/h

Nominalne natężenie przepływu przez
wodomierz kontaktowy

2,5 m3/h

Maksymalne natężenie przepływu przez
wodomierz kontaktowy

5,0 m3/h

Masa wodomierza kontaktowego

1,7 kg

Temperatura otoczenia

1 - 40 0 C

Maksymalna temperatura wody przepływająca
przez wodomierz kontaktowy

40 0 C

Maksymalna temperatura w punkcie osadzenia
wtryskiwacza

40 0 C

Dokładność wtryskiwanej porcji mieszanki

+/- 2,5 %

Objętość zasobnika

100 dm3

Średnica wodomierza

DN 20

Ilość w instalacji

1 szt.

d) uzupełnienie zładu grzewczego

Za zespołem uzdatniania wody zabudowano zawór napełniania instalacji [ZNI]


nr 6828 firmy SYR, wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny klasy CA

d) usuwanie cząstek stałych

Odbywa się w filtrach mechanicznych na obiegach grzewczych

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody
autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.


11. AUTOMATYKA KOTŁOWNI
Zastosowano automatykę tzw. "pogodową" firmy HOVAL z możliwością
indywidualnych nastaw co do temperatury i czasu grzania dla Szkoły, odrębnie dla
każdego obiegu grzewczego. Automatyka to sterownik TopTronic T z kluczem
modułowym 1 oraz kompletem czujników.
12. ODPROWADZENIE SPALIN
Dla kotła Hoval Uno-3 160 kW

Czopuch - spaliny z kotła UNO-3 odprowadzane będą izolowanym czopuchem
dwuściennym 0 180/240 ze stali nierdzewnej, wyposażonym w punkt pomiarowy
R ^" - typ MKD firmy MK Żary

Komin - wykorzystano istniejącą wkładkę kominową po zdemontowanym kotle
MAWI 47 t.j. komin jednościenny 0 180 ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
poprowadzony w kanale spalinowym komina murowanego o wysokości ok. 8,0 m
nad poziom terenu. Istniejący trójnik wymaga podniesienia, a komin zostanie
podwyższony o 1-metrowy komin dwuścienny 0 180/240 ze stali nierdzewnej.

13. INSTALACJA OLEJU OPAŁOWEGO
Instalację oleju opałowego pozostawia się bez zmian. W istniejącym
pomieszczeniu na zbiorniki oleju usytuowano 5 zbiorników po 1600 l firmy
SCHUTZ. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej linii olejowej Cu 8mm oraz
filtra oleju „Toc-Duo" firmy Oventrop zdemontowanego z kotła MAWI. Filtr
zamontowany zostanie na bocznej prawej ścianie kotła. Zasilanie palnika wężami
3/8" będącymi na wyposażeniu palnika kotła.
14.WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTŁÓW

Obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem mocy zainstalowanej kotłów.


Kocioł projektowany - Qmax = 160 kW
Kocioł istniejący - Qmax = 42 kW
Nawiew - strumień powietrza wentylacyjnego nawiewnego powinien spełniać

warunki :

- wg WTWiO :

a) co najmniej 0,5 m3/h na 1kW dla obsługi wentylacji wywiewnej

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody
autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

b) co najmniej 1,6 m3/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotła


dla potrzeb spalania

Przekrój kanału nawiewnego => FN1 = [0,5 x (160+42) + 1,6 x (160+42) ] / 3600x1Fn1 = 0,1178 m2

- wg projektu normy :

co najmniej 5 cm2 na 1 kW zainstalowanej mocy znamionowej, ale nie mniej niż

300 cm2

Przekrój kanału nawiewnego ^> FN1 = (160+42) x 5 = 1010 cm 2 = 0,1010 m2
W miejscu istniejącej czerpni ściennej f 300 ^> F = 0,0706 m2 projektuje się
montaż kanału wentylacyjnego nawiewnego z blachy ocynkowanej o wymiarach
0,40 x 0,30 m2 = 0,1200 m2.

Wylot nawiewu wyposażyć w żaluzje umożliwiającą jego przesłonięcie nie więcej


niż 50% powierzchni. Kanał sprowadzić 30 cm nad posadzkę kotłowni.

Wywiew - strumień powietrza wentylacyjnego wywiewnego powinien wynosić: -
wg WTWiO :

co najmniej 0,5 m3/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotła


Ww1 = 0,5 x (160+42) = 101,0 m3/h

Przekrój kanału wywiewnego ^> FW1 = 101,0 / 3600x1,0 = 0,0280 m2


- wg projektu normy:

co najmniej 50% powierzchni kanałów nawiewnych, ale nie mniej niż 200 cm2


Przekrój kanału wywiewnego ^> FW2 = 0,50 x 0,1200 = 0,0600 m2
Przyjęto wywiew istniejącymi dwoma murowanymi kanałami wentylacji
wywiewnej o przekroju 0,14 x 0,27 każda, o łącznym przekroju 2 x (0,14 x 0,27) =

0,0756 m2Wentylacja chroni pomieszczenie przed powstaniem mieszaniny wybuchowej.
15.WARUNKI OCHRONY P.POŻ
Budynek kotłowni stanowi wydzieloną strefę pożarową

Istniejące pomieszczenia hali kotłów i zbiorników oleju nie zmieniają swoich


funkcji. Z racji zamontowania kotła o większej mocy od dotychczasowej zmieniło
się jedynie obciążenie cieplne pomieszczenia kotłów.
Obciążenie cieplne:

 • Vk = F x h = 24,4 x 2,5 =61,0 m3 kubatura pomieszczenia kotła

 • Maksymalne obciążenie 4.650 W/m3

Obciążenie cieplne projektowanej kotłowni wynosi: 202.000 / 61,0 = 3311 W/m3
Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody
autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

Wymogi obciążenia cieplnego są spełnione.

Doświetlenie naturalne:

 • Fk = 24,4 m2 powierzchnia kotłowni

 • Fo = 2x (0,7 x 0,6) + 0,9 x 1,2 = 1,92 m2 powierzchnia okna

Wymagane: co najmniej ^ = 0,06666
Fo / Fk = 1,92 : 24,40 = 0,078688
Wymogi doświetlenia naturalnego są spełnione.
Istniejący budynek kotłowni spełnia n/w warunki:

 • Podłoga wykonana z materiałów niepalnych i nienasiąkliwych

 • Ściany z materiałów niepalnych, o odporności ogniowej, co najmniej 60
  min.

 • Strop o odporności ogniowej, co najmniej 60 min.

 • Drzwi stalowe o odporności ogniowej 30 min., o szerokości 90cm i
  wysokości 200cm (w świetle) wyposażone w samozamykacz i bezklamkowe
  zamknięcie otwierające się na zewnątrz kotłowni pod naciskiem.

 • Kotłownia wyposażona w zewnętrzną optyczną sygnalizację stanów awarii

 • Kotłownia wyposażona w awaryjny wyłącznik prądu (AWP)

 • Wentylacja kotłowni sprawna, spełniająca wymagania przepisów

 • W pomieszczeniu kotłowni należy umieścić sprzęt gaśniczy (gaśnica
  proszkowa min. 6 kg - dostawa własna Użytkownika).

 • Wywiesić w kotłowni instrukcję na wypadek pożaru wraz z numerami
  telefonów alarmowych


16.ZABEZPIECZENIE B.H.P.
Utrzymywać w kotłowni czystość, porządek, nie przechowywać
przedmiotów łatwopalnych

Zapewnić sprawne i skuteczne działanie wentylacji nawiewno-wywiewnej


Przewód odprowadzający spaliny należy czyścić co najmniej dwa razy w
roku, a wentylację raz

Przy pomocy grupy serwisowej utrzymywać kotły, a także pozostałe

urządzenia w pełnej sprawności technicznej

Jakiekolwiek usterki techniczne natychmiast usuwać

Zlecić grupie serwisowej okresowe przeglądy kotłów, automatyki i urządzeń

uzdatniania wody

Wywiesić w kotłowni instrukcję obsługi oraz numery telefonów serwisu
urządzeń kotłowni.

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

Pomieszczenia kotłowni nie zagrożone wybuchem.
17.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

 • Instalacje wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w tomie WTWiO robót
  budowlano-montażowych p.t. „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" oraz
  WTWiO „Kotłownie na paliwo gazowe i olejowe" - wydanie II oraz
  zalecane do stosowania WTWiO Instalacji Ogrzewczych - zeszyt 6
  COBRTI INSTAL.

 • Roboty prowadzić pod nadzorem autorskim i inwestorskim.

■ Zabezpieczenie antykorozyjne wg instrukcji KOR-3A.
Przewody wyczyścić szczotkami stalowymi do II-ej klasy czystości,

zagruntować np. farbą miniową 60%, a następnie dwukrotnie farbą


nawierzchniową (odporną na temp. co najmniej + 150oC)

■ Zabezpieczenie ciepłochronne

Jako izolację rurociągów proponuje się izolację otulinami
termoizolacyjnymi z poliuretanu typu STEINONORM 300, TERMAFLEX
lub podobnymi. Rurociągi grzewcze (zasilanie i powrót) izolować otulinami
o grubości:


przy l = 0,035 W/mK przy l = 0,035 W/mK

7

Średnica wewnętrzna


rurociągu
g [mm] dla zasilania

g [mm] dla powrotuOd 22 do 35 mm 30 30

Od 35 do 100 mm

Równa średnicy


wewnętrznej rury

Równa średnicy


wewnętrznej rury

Ponad 100 mm 100 100
Zabezpieczenia ciepłochronne wykonać zgodnie z zaleceniami producenta!

Ze względu na istniejące instalacje kotłowni dopuszcza się racjonalne podejście i


izolować rurociągi podobnymi do istniejących materiałami.
Przewody spustowe izolować do zaworów.

 • Stosować armaturę odcinającą kulową (z atestami) na ciśnienie min. 0,6
  MPa i temperaturę + 150oC

 • Rurociągi grzewcze wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 i
  łączyć przez spawanie, rurociągi wody wodociągowej i zmiękczonej z rur
  stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 z połączeniami
  gwintowanymi.

 • Rurociągi prowadzić po wierzchu ścian, a przy przejściach przez ściany
  stosować tuleje ochronne z rur o średnicy wewnętrznej większej o co
  najmniej 2cm od średnicy zewnętrznej rury przewodu, dłuższej o ok. 5cm z
  każdej strony niż grubość ściany. Przepust ( przestrzeń między rurą

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

przewodu a tuleją) wypełnić masą trwale plastyczną, termoodporną o klasie
odporności EI60 firmy np. MERCOR, HILTI.
■ Próby i rozruch instalacji
Instalacje grzewcze

 • wykonać próbę szczelności instalacji kotłowni na ciśnienie 0,50 MPa
  (odłączyć kocioł z zaworem bezp. oraz naczynie przeponowe), próbę
  można uznać za pomyślną jeśli manometr nie wykaże spadku w ciągu 1h

 • przepłukać dwukrotnie instalację

 • wyczyścić filtry siatkowe

 • napełnić instalację wodą zmiękczoną do ciśnienia 2,0 bar

 • po otrzymaniu protokółu kominiarskiego dotyczącego przewodów
  spalinowych i wentylacyjnych , oraz protokółu pomiarów elektrycznych
  dokonać rozruchu technologicznego, uruchomić kocioł i inne
  urządzenia przez uprawniony serwis (rozruch powinien trwać 72
  godziny)

 • wyregulować automatykę kotłowni


18. EKSPLOATACJA, NADZÓR I KONSERWACJA

Kotłownia jest sterowana automatycznie czujnikiem temperatury zewnętrznej i


nie wymaga stałej obsługi, natomiast wymaga dorywczej obsługi przez
osobę posiadającą uprawnienia i wiedzę dot. eksploatacji kotłowni wodnych
niskoparametrowych opalanych olejem opałowym.

Ponadto osoby eksploatujące kotłownię powinny zostać przeszkolone w


zakresie:

 • obsługi urządzeń kotłowni (instrukcje fabryczne)

 • przestrzegania przepisów b.h.p. i p.poż.

 • uczestniczyć w rozruchu kotłowni

Dla zapewnienia bezpiecznej bezawaryjnej pracy z wysoką sprawnością należy
zlecać przeglądy, (co najmniej raz w roku) kotłowni specjalistycznemu
serwisowi posiadającemu certyfikat Producenta urządzeń.
19. UWAGI KOŃCOWE

Wytyczne budowlane opisano na rzucie - rys. nr 2/7

W sprawach nie ujętych w niniejszym opracowaniu obowiązują Polskie Normy,
przepisy oraz wytyczne producentów poszczególnych urządzeń i materiałów
instalacyjnych. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania robotami

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wydruk wyniku obliczeń z programu REFLEX:

Numer projektu: Szkoła Podstawowa w Czostkowie


Nazwa projektu: Wymiana kotła olejowego
Opracował: Andrzej Krajewski
Uwagi:

Data: 2009-10-11

Dane instalacji grzewczej

Źródło ciepła Moc Pojemność Rury wzbiorcze

Nr Typ (w kW) (w litrach) l<=10m 10


 1. Kocioł stalowy/palnik nadmucho 160 270

 2. Kocioł stalowy/palnik nadmucho 42 27
  3

4
5
6
Suma: 202 297 DN 20 DN 20
Temperatura na zasilaniu tv 90 °C

Temperatura na powrocie tr 70 °C

Rozszerzalność n 3,6 %

Środek przeciw zamarzaniu 0,0 %

Wartość zadana ogranicznika/czujnika temp. max. 95 °C

Ciśnienie statyczne Pst 0,8 bar(u)

Min. ciśnienie robocze Po 1,0 bar(u)

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa Psv 2,5 bar(u)

Ciśnienie instalacji Pe 2,0 bar(u)

Ciśnienie zadane ogranicznika ciśn. min. 0,0 bar(u)

Ciśnienie zadane ogranicznika ciśn. max. 0,0 bar(u)

Wymagania: Druck halten

Ciśnienie uzupełniania Pn 3,5 bar(u)

Max średnica zbiornika 2 000 mm

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody
autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

Max wysokość ustawienia

8 000 mmRodzaj powierzchni grzewczej
1 .Radiatory 0

2.Grzejniki płytowe 103


3 .Konwektory 0

4.Wentylacja 99

5.Ogrzewanie podłogowe 0

Pojemność sieci dalekiej


Pojemność - inne (np. zasobnik)
Pojemność układu/sieci
Pojemność źródeł ciepła Vk
Całkowita pojemność instalacji Va

Udział w kW

0

670


0

5940

0

i1 264

297


Pojemność w litrach
0
1 561

Rzeczywista twardość wody napełn. lub uzup.: 0,0 °dH Wymagana: 0,0


Dobrany zasób wody Vv 0,50 %

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry


Faktyczny zasób wody 1,36 %

lub 21 litrów

Wartości przybliżone ciśn. pracy instalacji (pomiar-nacz. wzb.)
Temperatura zasilania w °C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Ciśnienie w bar(ii) 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0

Poprawność tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane układu


odpowiadają zasadom doboru (np. pojemność instalacji i ciśnienie wstępne).

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

Indeks Ilość Tekst

Zabezpieczenie układu/sieci


7213300 1 'reflex N 200', czerwone,

przeponowe naczynie wzbiorcze, 6 bar


Typ : N 200

Pojemność nominalna : 200 Litrów


Pojemność użytkowa max: : 180 Litrów
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. ciśnienie pracy : 6 bar
Ciśnienie wstępne fabryczne: 1,5 bar
Ciśnienie wstępne ustawione: 1,0 bar
Średnica : 634 mm

Wysokość : 785 mm

Waga : 36,7 kg

Przyłącze układu : R 1


Kolor : rot
Zabezpieczenie źródła ciepła 1
7613100 1 reflex 'szybkozłączka' SU R 1 x 1
Typ : SU R 1 x 1

Przyłącze : Rp 1 x Rp 1

Dop. ciśnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C
1 zawór bezpieczeństwa do źródła ciepła,
oznaczenie H wg TRD 721, G 1/11
Śred. znamionowa wejścia : G 1
Średnica znamionowa wyjścia: G 1 1/4
Przepust. zaworu bezp. : 160 kW
Ciś. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar
O B C Y P R O D U K T
1 ogranicznik poziomu wody, kontrola
poziomu wody dla źródła ciepła

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

O B C Y P R O D U K T


Zabezpieczenie źródła ciepła 2
7613100 1 reflex 'szybkozłączka' SU R 1 x 1


SU R 1 x 1

: Rp 1 x Rp 1

Typ : SU


: PN 10

: 120 °C
Przyłącze : R

Dop. ciśnienie pracy :


Dop. temp. pracy :

1 zawór bezpieczeństwa do źródła ciepła,
oznaczenie H wg TRD 721, G 1/3 G 1/3
Śred. znamionowa wejścia : G 1/2
Średnica znamionowa wyjścia: G 3/4
Przepust. zaworu bezp. : 42 kW
Ciś. otwarcia zaw. bezp. : 2,5 bar
O B C Y P R O D U K T
1 ogranicznik poziomu wody, kontrola
poziomu wody dla źródła ciepła
OBCY PRODUKT

Interpretacja wyniku obliczeń:

Zamiast dobranego przez program naczynia N200 firmy Reflex projektuje się


montaż naczynia przeponowego NG100 firmy Reflex, które z istniejącym
naczyniem N110 spełniają wymagania zabezpieczenia instalacji C.O. wodnego
systemu zamkniętego przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego zgodnie z
PN-99/B-02414

Projekt zastrzeżony - powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie projektu oraz rozwiązań technologicznych bez zgody


autora - Pracowni Projektowej P.T.H. "CIEPŁOTECHNIKA" 25-214 Kielce, ul. Jana Karskiego 1 jest zabronione i
podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. Nr24, poz.83 z 1994 r.). Nie dotyczy właściwych organów administracji.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy