Przenośny, wieloskładnikowy analizator gazu Gasmet dx 440Pobieranie 5.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.08 Kb.
Przenośny, wieloskładnikowy analizator gazu Gasmet DX 440
Przenośny analizator gazów Gasmet DX 440 posiada zdolność analizy 200 związków nieorganicznych i organicznych występujących w formie gazowej. Zastosowana metoda pomiaru zapewnia jednoczesną analizę do 25 związków gazowych w czasie krótszym niż 30 sekund z niepewnością pomiar najwyżej 5% zakresu pomiarowego. System detekcji (FTIR) zintegrowany z oprogramowaniem CalcmetTM pozwala na identyfikację bardzo niskich stężeń gazów (od 20 ppm) w zróżnicowanych środowiskach (gaz glebowy, otaczająca atmosfera).
Oprogramowanie zarządzające umożliwia:

Monitoring prowadzony z użyciem wieloskładnikowego analizatora Gamet DX 4040 może być elementem oceny oddziaływania na środowisko następujących instalacji:  • zgazowania węgla,

  • prac wiertniczych za węglowodorami.

Analizator może być również wykorzystany w monitoringu ognisk zanieczyszczeń uwalniających do środowiska formy gazowe z następujących grup związków:  • lotnych związków organicznych (LZO),

  • substancji ropopochodnych.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy